×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

African Storybook - Barnebøker for Norge, Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen - Nivå 3

Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen - Nivå 3

Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen

Den lille busstasjonen i landsbyen min var travel og stappfull av busser. På bakken var det flere ting som skulle lastes. Medhjelpere ropte navnene på stedene dit bussene gikk.

“Byen! Byen! Vestover!” hørte jeg en medhjelper rope. Det var bussen jeg måtte ta.

Bussen til byen var nesten full, men flere folk dyttet for å komme om bord. Noen plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen.

Andre la den på hyllene inne i bussen.

Nye passasjerer klamret seg til billettene sine mens de så etter et sted å sitte siden det var trangt om plassen. Kvinner med unge barn la til rette for dem så de skulle få det behagelig under den lange reisen.

Jeg presset meg inn ved siden av et vindu.

Personen som satt ved siden av meg holdt hardt om en grønn plastpose. Han hadde på seg gamle sandaler, en utslitt frakk, og han så nervøs ut.

Jeg så ut av bussen og innså at jeg var i ferd med å forlate landsbyen min, stedet hvor jeg hadde vokst opp. Jeg skulle dra til den store byen.

Lastingen av bagasjen var ferdig og alle passasjerene hadde satt seg. Gateselgere presset seg fortsatt inn i bussen for å selge varene sine til passasjerene. Alle ropte navnene på det de hadde til salgs. Jeg syntes ordene hørtes merkelige ut.

Noen få passasjerer kjøpte noe å drikke, andre kjøpte små snacks som de begynte å tygge på. De som ikke hadde noen penger, som jeg, bare så på.

Disse aktivitetene ble avbrutt av tutingen til bussen, et tegn på at vi var klare til å dra. En medhjelper ropte at gateselgerne måtte komme seg ut.

Gateselgere dyttet hverandre for å komme seg ut av bussen. Noen ga tilbake vekslepenger til de reisende. Andre forsøkte i siste liten å selge noen flere varer.

Idet bussen forlot busstasjonen, stirret jeg ut av vinduet. Jeg lurte på om jeg noensinne skulle komme tilbake til landsbyen min igjen.

Etter hvert som reisen fortsatte ble det veldig varmt i bussen. Jeg lukket øynene og håpet å få sove.

Men tankene mine vandret hjem. Kommer moren min til å bli trygg? Kommer kaninene mine til å innbringe noen penger? Kommer broren min til å huske å vanne de nyutsprungne trærne mine?

På veien lærte jeg meg utenat navnet på stedet i den store byen der onkelen min bodde. Jeg mumlet fortsatt da jeg falt i søvn.

Ni timer senere våknet jeg av høylytt banking og roping etter passasjerer som skulle tilbake til landsbyen min. Jeg grep fatt i den lille veska mi og hoppet ut av bussen.

Bussen som skulle tilbake ble fylt opp fort. Det viktigste for meg nå var å begynne å lete etter huset til onkelen min.


Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen - Nivå 3 The day I left home to go to the city - Level 3 De dag dat ik van huis ging om naar de stad te gaan - Niveau 3 День, когда я ушел из дома, чтобы поехать в город - Уровень 3

Den dagen jeg dro hjemmefra for å dra til byen The day I left home to go to town

Den lille busstasjonen i landsbyen min var travel og stappfull av busser. The small bus station in my village was busy and packed with buses. På bakken var det flere ting som skulle lastes. On the ground there were several things to load. 地上有好几件东西要装载。 Medhjelpere ropte navnene på stedene dit bussene gikk. Assistants shouted the names of the places where the buses went. 工作人员喊出了公交车所经过的地点的名称。

“Byen! "City! Byen! Vestover!” hørte jeg en medhjelper rope. West! ” I heard a helper shout. Det var bussen jeg måtte ta. It was the bus I had to take.

Bussen til byen var nesten full, men flere folk dyttet for å komme om bord. The bus to the city was almost full, but several people pushed to get on board. Noen plasserte bagasjen sin i bagasjerommet under bussen. Someone placed their luggage in the trunk under the bus.

Andre la den på hyllene inne i bussen. Others put it on the shelves inside the bus. 其他人则将其放在公交车内的架子上。

Nye passasjerer klamret seg til billettene sine mens de så etter et sted å sitte siden det var trangt om plassen. New passengers clung to their tickets as they looked for a place to sit since it was crowded. 由于空间紧张,新乘客紧紧抓住机票寻找座位。 Kvinner med unge barn la til rette for dem så de skulle få det behagelig under den lange reisen. Women with young children prepared for them so that they would feel comfortable during the long journey.

Jeg presset meg inn ved siden av et vindu. I squeezed in next to a window.

Personen som satt ved siden av meg holdt hardt om en grønn plastpose. The person sitting next to me was holding a green plastic bag. 坐在我旁边的人紧紧地抓着一个绿色的塑料袋。 Han hadde på seg gamle sandaler, en utslitt frakk, og han så nervøs ut. He was wearing old sandals, a worn coat, and he looked nervous. 他穿着旧凉鞋,穿着破旧的外套,看上去很紧张。

Jeg så ut av bussen og innså at jeg var i ferd med å forlate landsbyen min, stedet hvor jeg hadde vokst opp. I got off the bus and realized that I was about to leave my village, the place where I had grown up. 我向车外望去,意识到我即将离开我的村庄,那个我长大的地方。 Jeg skulle dra til den store byen. I was going to the big city.

Lastingen av bagasjen var ferdig og alle passasjerene hadde satt seg. The loading of the luggage was finished and all the passengers had sat down. Gateselgere presset seg fortsatt inn i bussen for å selge varene sine til passasjerene. Street vendors continued to squeeze into the bus to sell their goods to passengers. Alle ropte navnene på det de hadde til salgs. Everyone shouted the names of what they had for sale. Jeg syntes ordene hørtes merkelige ut. I thought the words sounded strange. 我觉得这些话听起来很奇怪。

Noen få passasjerer kjøpte noe å drikke, andre kjøpte små snacks som de begynte å tygge på. A few passengers bought something to drink, others bought small snacks that they started chewing on. De som ikke hadde noen penger, som jeg, bare så Those who had no money, like me, just saw 像我这样没钱的人就只能看 på. on.

Disse aktivitetene ble avbrutt av tutingen til bussen, et tegn på at vi var klare til å dra. These activities were interrupted by the honing of the bus, a sign that we were ready to go. En medhjelper ropte at gateselgerne måtte komme seg ut. An aide shouted that the street vendors had to get out.

Gateselgere dyttet hverandre for å komme seg ut av bussen. Street vendors pushed each other to get off the bus. Noen ga tilbake vekslepenger til de reisende. Some returned money to the travelers. Andre forsøkte i siste liten å selge noen flere varer. Others tried to sell some more items at the last minute. 其他人在最后一刻试图再出售一些物品。

Idet bussen forlot busstasjonen, stirret jeg ut av vinduet. As the bus left the bus station, I stared out the window. Jeg lurte på om jeg noensinne skulle komme tilbake til landsbyen min igjen. I wondered if I would ever return to my village again. 我想知道我是否还能再次回到我的村庄。

Etter hvert som reisen fortsatte ble det veldig varmt i bussen. As the journey continued, it became very hot on the bus. 随着旅程的继续,巴士内变得非常热。 Jeg lukket øynene og håpet å få I closed my eyes and hoped to get sove. sleep.

Men tankene mine vandret hjem. But my thoughts wandered home. 但我的思绪却飘回了家。 Kommer moren min til å bli trygg? Will my mother be safe? Kommer kaninene mine til å Will my rabbits 我的兔子会去吗 innbringe noen penger? bring in some money? Kommer broren min til å Will my brother huske å vanne de nyutsprungne trærne mine? Remember watering my newly sprouted trees? 记得给我新发芽的树浇水吗?

På veien lærte jeg meg utenat navnet på stedet i den store byen der onkelen min bodde. Along the way, I memorized the name of the place in the big city where my uncle lived. 路上我记住了叔叔居住的大城市里的那个地方的名字。 Jeg mumlet fortsatt da jeg falt i søvn. I was still mumbling when I fell asleep. 我睡着的时候还在嘟囔着。

Ni timer senere våknet jeg av høylytt banking og roping etter passasjerer som skulle tilbake til landsbyen min. Nine hours later, I awoke to loud banging and yelling for passengers to return to my village. 九个小时后,我被大声的敲门声和呼喊声吵醒,等待乘客返回我的村庄。 Jeg grep fatt i den lille veska mi og hoppet ut av bussen. I grabbed my little bag and jumped off the bus. 我抓起我的小包,跳下了公共汽车。

Bussen som skulle tilbake ble fylt opp fort. The bus that was going back was filled up quickly. Det viktigste for meg nå var å begynne å lete etter huset til onkelen min. The most important thing for me now was to start looking for my uncle's house.