×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Norwegian Folktales, De tre kongsdøtre i berget det blå - del 1

De tre kongsdøtre i berget det blå - del 1

Det var engang en konge og en dronning som ingen barn hadde, og det tok de seg så nær av at de nesten ikke hadde en glad stund.

En dag sto kongen ute i svalen og så utover de store jordene sine og alt han eide.

Det var nok, og vel så det; men han syntes ikke han kunne ha glede av det, når han ikke visste hvor det skulle bli av alt etter hans tid. Som han sto der og grunnet, kom det en gammel fattigkjerring, som gikk og ba om litt i Guds navn. Hun hilste og neide seg, og spurde hva som feilte kongen, siden han så så uglad ut.

"Det kan ikke du gjøre noe ved, kona mi!

" sa kongen; "det nytter ikke å fortelle deg det. " "Det torde vel enda hende," sa tiggerkjerringa; "det skal ofte lite til, når lykka vil. Kongen tenker på det at han ingen arving har til land og rike; men det trenger han ikke sørge for," sa hun; - han skulle ha tre døtre med dronningen sin, men han måtte akte dem vel, så de ikke kom under bar himmel før de ble femten år gamle; ellers kom det en snefloke og tok dem.

Da tiden kom, ble dronningen liggende og fikk et vakkert pikebarn; året etter gikk det like ens, og tredje året også.

Kongen og dronningen var så glade at det ikke var måte på det; men så glad kongen var, husket han enda på å sette vakt for stuedøren.

Da kongsdøtrene vokste til, ble de både vakre og vene, og godt og vel hadde de det i alle måter.

Det eneste var at de ikke fikk komme ut og leke seg, de som andre barn; men alt de tagg og ba foreldrene, og alt de gnålte på vakten, så nyttet det like lite; ut måtte de ikke før de var femten år gamle alle sammen.

Så var det en dag, ikke lenge før den yngste kongsdatteren skulle fylle sitt femtende år.

Kongen og dronningen var ute og kjørte i godværet, og prinsessene sto i vinduet og så ut. Solen skinte, og alt sto så grønt og vakkert at de syntes de måtte ut - det fikk gå som det kunne. Så tagg og overhengte de vakten alle tre, og ba at han skulle slippe dem ned i hagen; han kunne selv se så varmt og vakkert det var, - det kunne da aldri komme vintervær en slik dag. Ja, han syntes ikke det så likt ut til det, vaktmannen heller, og når de endelig skulle og måtte ut, så fikk de vel gå, sa han; men det skulle bare være en ørliten stund, og han ville selv være med og passe på dem. Da de kom ned i hagen, sprang de både høyt og lavt og plukket fanget fullt av blomster og grønt, det vakreste de så. Til sist rådde de ikke med mere; men som de skulle til å gå inn igjen, fikk de øye på en stor rose borte i den andre enden av hagen. Den var mange ganger vakrere enn alt det andre de hadde funnet, så den måtte de endelig ha. Men med det samme de bukket seg og skulle ta rosen, kom det en diger, tett snefloke, og borte var de.

Det ble stor sorg over hele landet, og kongen lot lyse opp på alle kirkebakker, at den som kunne frelse prinsessene, skulle få halve riket og gullkronen hans og hvilken av dem han ville til kone.

Det var nok av dem som ville vinne et halvt kongerike og en prinsesse attpå, kan en vite, så det reiste ut både fornemme og ringe til alle landsens kanter. Men det var ingen som kunne finne kongsdøtrene, eller så mye som få spurlag på dem.

Da nå alle de store og høyeste i landet hadde vært ute, var det en kaptein og en løytnant som ville i veien og forsøke seg.

Å, ja, kongen rustet dem ut både med sølv og gull, og ønsket dem lykke på reisen attpå.

Så var det en soldat som bodde sammen med mor si i en liten stue bortenfor kongsgården.

Han drømte en natt at han skulle ut og lete etter prinsessene han med. Om morgenen sanset han ennå det han hadde drømt, og talte om det for moren. "Det kan gjerne være noe fanteskap som er kommet for deg," sa kjerringa; "du må drømme det samme tre netter på rad, ellers er det ikke sætende. " Men det gikk like ens de neste nettene, begge ganger kom den samme drømmen igjen: han syntes han skulle ut. Så vasket han seg og dro på seg munderingen sin, og gikk opp i kjøkkenet på kongsgården; det var enda dagen etter at de to hadde dratt avsted.

"Gå du hjem igjen," sa kongen; "prinsessene henger nå vel for høyt for deg," sa han.

"Og så har jeg gitt ut så mange reisepenger, så det er ikke flere igjen i dag. Du får heller komme igjen en annen dag. "

De tre kongsdøtre i berget det blå - del 1 Die drei königlichen Töchter im blauen Berg – Teil 1 The three royal daughters in the blue mountain - part 1 Las tres hijas reales en la montaña azul - parte 1 Les trois princesses de la montagne bleue - partie 1 As três filhas reais na montanha azul - parte 1 蓝山三公主 - 第 1 部分

Det var engang en konge og en dronning som ingen barn hadde, og det tok de seg så nær av at de nesten ikke hadde en glad stund. Once upon a time there was a king and a queen that no children had, and they were so close to the fact that they almost did not have a happy time. 从前有一位国王和一位王后,他们没有孩子,他们非常关心孩子,以至于他们的日子很难过。

En dag sto kongen ute i svalen og så utover de store jordene sine og alt han eide. One day the king stood out in the cooler and looked beyond his great lands and all he owned. 有一天,国王站在外面的空地上,眺望着他的大片土地和他拥有的一切。

Det var nok, og vel så det; men han syntes ikke han kunne ha glede av det, når han ikke visste hvor det skulle bli av alt etter hans tid. That would be enough but he did not think he could enjoy it when he did not know where it would be after his time. 这就足够了,也确实如此;但他不认为自己能够享受这样的时光,因为他不知道自己死后一切会变成什么样子。 Som han sto der og grunnet, kom det en gammel fattigkjerring, som gikk og ba om litt i Guds navn. As he stood there, there was an old poverty warfare who went and prayed a little in the name of God. 当他站在那里沉思时,来了一位可怜的老妇人,她奉上帝的名求了一些东西。 Hun hilste og neide seg, og spurde hva som feilte kongen, siden han så så uglad ut. She greeted her and refused and asked what was wrong with the king since he looked so unhappy. 她打招呼又谢绝了,并问国王怎么了,因为他看起来很不高兴。

"Det kan ikke du gjøre noe ved, kona mi! "You can not do anything about it, my wife! “对此你无能为力,我的妻子!

" sa kongen; "det nytter ikke å fortelle deg det. said the king; "It does not help to tell you. ”国王说,“告诉你是没有用的。 " "Det torde vel enda hende," sa tiggerkjerringa; "det skal ofte lite til, når lykka vil. "It would be her only one," said Beggarkjerringa; "There will often be little to when lykka wants to. ” “这种事还是有可能发生的,”乞丐妇女说,“只要运气好,通常不需要太多的时间。 Kongen tenker på det at han ingen arving har til land og rike; men det trenger han ikke sørge for," sa hun; - han skulle ha tre døtre med dronningen sin, men han måtte akte dem vel, så de ikke kom under bar himmel før de ble femten år gamle; ellers kom det en snefloke og tok dem. The king thinks he has no heir to land and kingdom; but he does not need to take care of that, "she said," he should have three daughters with his queen, but he had to take care of them so that they did not fall under the sky until they became fifteen years old, otherwise a snowfloke came and took them. 国王认为他没有土地和王国的继承人;但他不需要提供这些,”她说;——他将和他的王后生下三个女儿,但他必须好好照顾她们,这样她们才能在十五岁之前来到公开的天空下;否则雪花就会飞来并带走他们。

Da tiden kom, ble dronningen liggende og fikk et vakkert pikebarn; året etter gikk det like ens, og tredje året også. When the time came, the queen was lying and got a beautiful girlfriend; the following year it went out the same and the third year also. 时间到了,王后留下来,生下了一个美丽的女孩。第二年也是这样,第三年也是这样。

Kongen og dronningen var så glade at det ikke var måte på det; men så glad kongen var, husket han enda på å sette vakt for stuedøren. The king and the queen were so happy that there was no way in it; But, how glad the king was, did he still remember to ward the doorway. 国王和王后高兴极了,没有办法;尽管国王很高兴,但他仍然记得在客厅门口设置了警卫。

Da kongsdøtrene vokste til, ble de både vakre og vene, og godt og vel hadde de det i alle måter. When the king's daughters grew, they became both beautiful and veins, and they were well in every way. 国王的女儿们长大后,变得美丽又尊贵,各方面都很富裕。

Det eneste var at de ikke fikk komme ut og leke seg, de som andre barn; men alt de tagg og ba foreldrene, og alt de gnålte på vakten, så nyttet det like lite; ut måtte de ikke før de var femten år gamle alle sammen. The only thing was that they did not get out and play themselves, like other children; But all they were kidding and asking the parents, and all they gnawed on the guard, used it just a little; they did not have until they were fifteen years old all together. 唯一的问题是他们不被允许像其他孩子一样出来玩;但他们对父母的所有哀求,以及对看守的所有抱怨,都没有什么用处。他们直到十五岁才必须出去。

Så var det en dag, ikke lenge før den yngste kongsdatteren skulle fylle sitt femtende år. Then it was a day not long before the youngest king's daughter was to fill his fifteenth year.

Kongen og dronningen var ute og kjørte i godværet, og prinsessene sto i vinduet og så ut. The king and the queen were out driving in the good weather, and the princess stood in the window and looked. 天气好的时候,国王和王后开车出去了,公主们站在窗前向外眺望。 Solen skinte, og alt sto så grønt og vakkert at de syntes de måtte ut - det fikk gå som det kunne. The sun shone, and everything looked so green and beautiful that they thought they had to go out - it went as it could. 阳光明媚,一切都是那么绿意盎然,那么美丽,他们以为自己必须出去——能出去就去吧。 Så tagg og overhengte de vakten alle tre, og ba at han skulle slippe dem ned i hagen; han kunne selv se så varmt og vakkert det var, - det kunne da aldri komme vintervær en slik dag. Then they watched and hung up the guard all three, asking for him to drop them into the garden; He could see himself as warm and beautiful as it was, - it could never be winter weather such a day. 然后他们抓住并绞死了看守的三人,并恳求他让他们下到花园里。他亲眼目睹了它是多么温暖和美丽——这样的一天绝对不可能有冬天的天气。 Ja, han syntes ikke det så likt ut til det, vaktmannen heller, og når de endelig skulle og måtte ut, så fikk de vel gå, sa han; men det skulle bare være en ørliten stund, og han ville selv være med og passe på dem. Yes, he did not look so much like that, the guardian either, and when they finally had to go out, they were allowed to go, he said; but it would only be a momentous moment, and he would even take care of them. 是的,他不认为看起来像这样,看守人也不这样,当他们最终不得不出去时,他们被允许走了,他说;但这只是很短的时间,他自己会加入并照顾他们。 Da de kom ned i hagen, sprang de både høyt og lavt og plukket fanget fullt av blomster og grønt, det vakreste de så. As they entered the garden, they ran both high and low and picked their lap full of flowers and green, the most beautiful they saw. 当他们来到花园时,他们跳高跳低,摘下一圈开满鲜花和绿色的植物,这是他们看到的最美丽的东西。 Til sist rådde de ikke med mere; men som de skulle til å gå inn igjen, fikk de øye på en stor rose borte i den andre enden av hagen. At last they did not afford anything else; but as they were going to go in, they saw a big rose away at the other end of the garden. 最后他们无能为力了。但当他们正要再次进去时,他们看到花园的另一端有一朵大玫瑰。 Den var mange ganger vakrere enn alt det andre de hadde funnet, så den måtte de endelig ha. It was many times more beautiful than everything else they had found, so they finally had to. 它比他们发现的任何东西都要美丽很多倍,所以他们最终不得不拥有它。 Men med det samme de bukket seg og skulle ta rosen, kom det en diger, tett snefloke, og borte var de. But immediately they bowed themselves to take the rose, it was a thick, thick snowflake, and they were gone. 但他们刚鞠躬,准备接过玫瑰花,一阵巨大而浓密的雪堆就来了,他们就不见了。

Det ble stor sorg over hele landet, og kongen lot lyse opp på alle kirkebakker, at den som kunne frelse prinsessene, skulle få halve riket og gullkronen hans og hvilken av dem han ville til kone. There was great sorrow all over the country, and the king shone light on all church slopes that the one who could save the princes would receive half the kingdom and his golden crown and which of them he wanted to wife. 整个国家陷入了巨大的哀悼,国王点燃了所有的教堂山丘,谁能拯救公主,谁就能得到一半的王国和他的金王冠,并且他想要其中的哪一个成为他的妻子。

Det var nok av dem som ville vinne et halvt kongerike og en prinsesse attpå, kan en vite, så det reiste ut både fornemme og ringe til alle landsens kanter. There were plenty of those who wanted to win half a kingdom and one princess on, could know, so it went out both sensibly and calling all the edges of the country. 看得出来,他们中有足够多的人想同时赢得半个王国和一位公主,所以它在全国各个角落既尊贵又受欢迎。 Men det var ingen som kunne finne kongsdøtrene, eller så mye som få spurlag på dem. But there was no one who could find the king's daughters, or as much as few of them. 但没有人能找到国王的女儿们,甚至连她们的踪迹都没有。

Da nå alle de store og høyeste i landet hadde vært ute, var det en kaptein og en løytnant som ville i veien og forsøke seg. When all the tallest and tallest in the country had been out, there was a captain and a lieutenant who wanted to go and try. Quando ormai tutti i grandi e i più alti del paese furono usciti, c'erano un capitano e un luogotenente che vollero intromettersi e cimentarsi. 当这个国家所有伟大和最高的人都出去时,有一位上尉和一位中尉想要挡道并尝试他们的手。

Å, ja, kongen rustet dem ut både med sølv og gull, og ønsket dem lykke på reisen attpå. Oh, yes, the king prepared them both with silver and gold, and wished them good luck on the journey. Oh, sì, il re li dotò entrambi di argento e oro e augurò loro buona fortuna per il proseguimento del viaggio.

Så var det en soldat som bodde sammen med mor si i en liten stue bortenfor kongsgården. Then there was a soldier living with her mother in a small room next to the royal farm. 还有一个士兵和他的母亲住在王宫外面的一个小客厅里。

Han drømte en natt at han skulle ut og lete etter prinsessene han med. He dreamed one night he was going out and looking for the princess he was wearing. 一天晚上,他梦见自己要出去寻找和他在一起的公主。 Om morgenen sanset han ennå det han hadde drømt, og talte om det for moren. In the morning he still realized what he had dreamed and talked about it for his mother. 到了早上,他仍然感觉到自己做了一个梦,并把这件事告诉了他的母亲。 "Det kan gjerne være noe fanteskap som er kommet for deg," sa kjerringa; "du må drømme det samme tre netter på rad, ellers er det ikke sætende. "There may be some fantasy that has come for you," said the kjerringa; "You must dream the same three consecutive nights, otherwise it's not settling. “很可能是某个粉丝来找你了,”老妇人说。 “你必须连续三个晚上做同样的事情,否则就不令人满意。 " Men det gikk like ens de neste nettene, begge ganger kom den samme drømmen igjen: han syntes han skulle ut. But the next nights went the same, both times the same dream came again: he thought he was going out. “但接下来的几个晚上都是一样的,两次都做了同样的梦:他以为自己要出去了。 Så vasket han seg og dro på seg munderingen sin, og gikk opp i kjøkkenet på kongsgården; det var enda dagen etter at de to hadde dratt avsted. Then he washed himself and went to his mouth, and went up to the kitchen at the royal farm; It was the day after they had left. 然后他洗了澡,戴上口环,走进王宫的厨房。这还是两人离开后的第二天。

"Gå du hjem igjen," sa kongen; "prinsessene henger nå vel for høyt for deg," sa han. "Are you going home again," said the king; "The princesses are now too high for you," he said. “你还是回家去吧,”国王说。 “我猜公主现在对你来说太高了,”他说。

"Og så har jeg gitt ut så mange reisepenger, så det er ikke flere igjen i dag. "And then I've released so many travel expenses, so there are no more left today. “然后我已经捐出了那么多旅行费,今天已经所剩无几了。 Du får heller komme igjen en annen dag. " You'll have to come back another day. 你可以改天再来。 ”