×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

What to see in Oslo, Extra - Frogneranlegget del 1 - 1955 Regi Martin Knutsen Oslofilm

Extra - Frogneranlegget del 1 - 1955 Regi Martin Knutsen Oslofilm

Da Oslo kommune i 1921 sluttet den berømte kontrakten med Gustav Vigeland var dette en oppsiktsvekkende ting i vårt kulturliv. Mot eiendomsretten til alt Vigeland hadde skapt og ville skape, lovte byen å reise atelie og museum for kunstneren og trygge hans arbeidsvilkår.

Med årene førte dette fram til Vigelandsanlegget, som skulpturanlegg formet og skapt av en eneste kunstner, og enestående i verden i sitt slag.

Vigeland hadde tidlig interessert seg for smijernsarbeid. Hovedporten som Oslo sparebank bekostet, er et resultat av kunstnerens sterke interesse for denne kunstarten og utmerker seg ved en fremdragende håndverksmessig utførelse. Det er i alt fem store praktporter og to mindre gangporter. De tallrike arbeidene i stein og bronse er samlet i store enheter. Broen var det første som ble reist med de fleste skulpturene på plass i 1940 Nedenfor broen ligger barneplassen, der små figurer i bronse har motiver fra barnas liv og lek. Alle disse figurene er modellert så senest som i 1942. Mitt på plassen står det ufødte barnet, utgangspunktet for anleggets hovedtema: Livets kretsløp. Fra barneplassen legger barnas egen ferge ut i frognerdammens trygge farevann. Det var Vigeland selv som tegnet denne fergen for barna Allerede i 1925 hadde Vigeland ferdig skissene til de første bro skulpturene og i 1933 var alle modellert. Vigeland har her med rik fantasi skildret forholdet mellom foreldre og barn. Mellom barna innbyrdes, og mellom kvinne og mann

På middelalderens katedraler symboliserer øglegrupper menneskenes kamp mot det onde. Vigeland som i sin ungdom studerte gotiske skulptur, har gitt en moderne tolkning av dette temaet Med sine 58 bronseskulpturer og 4 øglegrupper har broen en meget sentral plass i anlegget. Området ved broen og ved dammene hører ellers til de vakreste partiene av parken. Fontenen er den eldste delen av Vigelands anlegget den første skissen til selve fontenen skriver seg helt fra året i 1899, men planene vokste i takt med Vigelands gapende fantasi. Broleggingen i svart og hvit granitt, gir fontenen en vakker innfatning, den danner med sitt mønster en labyrint og veien gjennom labyrinten er hele fire kilometer lang.

I 60 reliefer rundt basseng karmen forteller kunstneren om menneskeslektens evige kretsløp, bindeleddet mellom liv og død er en yrende mengde småbarn framstilt i fredelig lek med ville dyr Småbarn finner vi også igjen i tregruppene oppe på bassengkarmen. Treet har i uminnelige tider hvert nyttet som livs symbol. Relieffene fortsetter med mer realistiske og jordnære skildringer av barndommen. Kjærlighets motivene hører med i framstillingene av menneskenes vei gjennom livet. Med denne skikkelsen har Vigeland ville gi et bilde av de inspirerte mennesker, et uttrykk for geni og fantasien. I relieffene utvikles skildringene av fantasi verdenen videre.

Extra - Frogneranlegget del 1 - 1955 Regi Martin Knutsen Oslofilm Extra – Frogneranlegget Teil 1 – 1955 Regie: Martin Knutsen Oslofilm Extra - Frogneranlegget part 1 - 1955 Directed by Martin Knutsen Oslofilm Extra - Frogneranlegget parte 1 - 1955 Dirigida por Martin Knutsen Oslofilm Экстра - Frogneranlegget часть 1 - 1955, режиссер Мартин Кнутсен, Ослофильм Extra - Frogneranlegget part 1 - 1955 Режисер Мартін Кнутсен Oslofilm

Da Oslo kommune i 1921 sluttet den berømte kontrakten med Gustav Vigeland var dette en oppsiktsvekkende ting i vårt kulturliv. Als die Stadt Oslo 1921 den berühmten Vertrag mit Gustav Vigeland unterzeichnete, war dies eine Sensation in unserem Kulturleben. When the municipality of Oslo ended the famous contract with Gustav Vigeland in 1921, this was a sensational thing in our cultural life. Mot eiendomsretten til alt Vigeland hadde skapt og ville skape, lovte byen å reise atelie og museum for kunstneren og trygge hans arbeidsvilkår. Gegen das Eigentum an allem, was Vigeland geschaffen hatte und schaffen wollte, versprach die Stadt, dem Künstler ein Atelier und Museum zu bauen und seine Arbeitsbedingungen zu sichern. Towards the ownership of everything Vigeland had created and wanted to create, the city promised to travel the studio and museum for the artist and to safeguard his working conditions.

Med årene førte dette fram til Vigelandsanlegget, som skulpturanlegg formet og skapt av en eneste kunstner, og enestående i verden i sitt slag. Dies führte im Laufe der Jahre zu der Einrichtung Vigeland, als eine von einem einzigen Künstler geformte und geschaffene Skulptureneinrichtung, die in ihrer Art weltweit einzigartig ist. Over the years, this led to the Vigeland plant, as a sculpture plant shaped and created by a single artist, and unique in the world of its kind.

Vigeland hadde tidlig interessert seg for smijernsarbeid. Vigeland had early been interested in wrought iron work. Hovedporten som Oslo sparebank bekostet, er et resultat av kunstnerens sterke interesse for denne kunstarten og utmerker seg ved en fremdragende håndverksmessig utførelse. Das Haupttor, das die Oslo Sparebank bezahlt hat, ist auf das starke Interesse des Künstlers an dieser Kunstform zurückzuführen und zeichnet sich durch eine herausragende Handwerkskunst aus. The main gate that Oslo Sparebank paid for is a result of the artist's strong interest in this art form and is distinguished by a prominent craftsmanship. Det er i alt fem store praktporter og to mindre gangporter. Es gibt insgesamt fünf große Prunktore und zwei kleinere Gangtore. There are a total of five large practical gates and two smaller gates. De tallrike arbeidene i stein og bronse er samlet i store enheter. Die zahlreichen Arbeiten in Stein und Bronze sind in großen Einheiten versammelt. The numerous works in stone and bronze are gathered in large units. Broen var det første som ble reist med de fleste skulpturene på plass i 1940 Nedenfor broen ligger barneplassen, der små figurer i bronse har motiver fra barnas liv og lek. Die Brücke war die erste, die 1940 mit den meisten Skulpturen errichtet wurde. Unterhalb der Brücke befindet sich der Kinderplatz, auf dem kleine Bronzefiguren Motive aus dem Leben und Spielen der Kinder zeigen. The bridge was the first to be erected with most of the sculptures in place in 1940 Below the bridge is the children's room, where small figures in bronze have motives from the children's life and play. Alle disse figurene er modellert så senest som i 1942. All diese Zahlen wurden erst 1942 modelliert. All of these figures have been modeled so recently as in 1942. Mitt på plassen står det ufødte barnet, utgangspunktet for anleggets hovedtema: Livets kretsløp. In der Mitte des Platzes steht das ungeborene Kind, der Ausgangspunkt für das Leitthema der Einrichtung: Der Lebenszyklus. In the middle of the square is the unborn child, the starting point for the plant's main theme: Life cycle. Fra barneplassen legger barnas egen ferge ut i frognerdammens trygge farevann. Vom Kinderplatz aus fährt die eigene Kinderfähre in die sicheren Gewässer des Froschteichs. From the children's room, the children's own ferry places in the safe waters of the frog's pond. Det var Vigeland selv som tegnet denne fergen for barna Allerede i 1925 hadde Vigeland ferdig skissene til de første bro skulpturene og i 1933 var alle modellert. Es war Vigeland selbst, der diese Fähre für die Kinder entwarf. Bereits 1925 hatte Vigeland die Skizzen für die ersten Brückenskulpturen fertiggestellt und 1933 wurden alle modelliert. It was Vigeland himself who drew this ferry for the children Already in 1925 Vigeland had completed the sketches of the first bridge sculptures and in 1933 everyone was modeled. Vigeland har her med rik fantasi skildret forholdet mellom foreldre og barn. Vigeland hat hier mit viel Fantasie die Beziehung zwischen Eltern und Kindern dargestellt. Vigeland has here with rich imagination depicted the relationship between parents and children. Mellom barna innbyrdes, og mellom kvinne og mann Zwischen den Kindern untereinander und zwischen Frau und Mann Between the children, and between woman and man

På middelalderens katedraler symboliserer øglegrupper menneskenes kamp mot det onde. In mittelalterlichen Kathedralen symbolisieren Echsengruppen den menschlichen Kampf gegen das Böse. In medieval cathedrals, the riot groups symbolize the struggle of humans against evil. Vigeland som i sin ungdom studerte gotiske skulptur, har gitt en moderne tolkning av dette temaet Med sine 58 bronseskulpturer og 4 øglegrupper har broen en meget sentral plass i anlegget. Vigeland, der in seiner Jugend gotische Skulptur studierte, hat dieses Thema modern interpretiert. Mit 58 Bronzeskulpturen und 4 Augengruppen nimmt die Brücke einen sehr zentralen Platz in der Anlage ein. Vigeland, who in his youth studied Gothic sculpture, has given a modern interpretation of this theme With its 58 bronze sculptures and 4 groups of bridges, the bridge has a very central place in the plant. Området ved broen og ved dammene hører ellers til de vakreste partiene av parken. Das Gebiet an der Brücke und an den Teichen ist ansonsten einer der schönsten Teile des Parks. The area by the bridge and by the ponds is otherwise one of the most beautiful parts of the park. Fontenen er den eldste delen av Vigelands anlegget den første skissen til selve fontenen skriver seg helt fra året i 1899, men planene vokste i takt med Vigelands gapende fantasi. Der Brunnen ist der älteste Teil des Vigeland-Werks. Die erste Skizze des Brunnens selbst stammt aus dem Jahr 1899, aber die Pläne wuchsen im Einklang mit Vigelands klaffender Vorstellungskraft. The fountain is the oldest part of Vigeland's plant the first sketch of the fountain itself dates back to the year 1899, but the plans grew in step with Vigeland's gaping imagination. Broleggingen i svart og hvit granitt, gir fontenen en vakker innfatning, den danner med sitt mønster en labyrint og veien gjennom labyrinten er hele fire kilometer lang. Die Pflasterung aus schwarz-weißem Granit verleiht dem Brunnen eine wunderschöne Kulisse, er bildet mit seinem Muster ein Labyrinth und die Straße durch das Labyrinth ist vier Kilometer lang. The paving in black and white granite, gives the fountain a beautiful frame, it forms with its pattern a maze and the road through the maze is four kilometers long.

I 60 reliefer rundt basseng karmen forteller kunstneren om menneskeslektens evige kretsløp, bindeleddet mellom liv og død er en yrende mengde småbarn framstilt i fredelig lek med ville dyr Småbarn finner vi også igjen i tregruppene oppe på bassengkarmen. In 60 Reliefs rund um die Poolschwelle erzählt der Künstler vom ewigen Kreislauf der Menschheit. Die Verbindung zwischen Leben und Tod ist eine summende Menge von Kleinkindern, die im friedlichen Spiel mit wilden Tieren hergestellt werden. In 60 reliefs around the pool frame, the artist tells of the human race's eternal cycle, the link between life and death is a bustling amount of toddlers portrayed in peaceful play with wild animals Small children we also find in the tree groups up on the poolside. Treet har i uminnelige tider hvert nyttet som livs symbol. Der Baum war für alle Altersgruppen als Symbol des Lebens nützlich. The tree has in every age used every symbol of life. Relieffene fortsetter med mer realistiske og jordnære skildringer av barndommen. Die Reliefs setzen sich mit realistischeren und bodenständigeren Darstellungen der Kindheit fort. The reliefs continue with more realistic and down-to-earth depictions of childhood. Kjærlighets motivene hører med i framstillingene av menneskenes vei gjennom livet. Die Motive der Liebe sind Teil der Darstellungen des menschlichen Lebensweges. The motives of love are part of the portrayals of man's way through life. Med denne skikkelsen har Vigeland ville gi et bilde av de inspirerte mennesker, et uttrykk for geni og fantasien. With this figure Vigeland wanted to give a picture of the inspired people, an expression of genius and the imagination. I relieffene utvikles skildringene av fantasi verdenen videre. In den Reliefs werden die Darstellungen der Fantasiewelt weiterentwickelt. In the reliefs the depictions of the fantasy world are further developed.