×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Religion og Etikk, 12: Trenger vi etisk teori i et moderne samfunn?

12: Trenger vi etisk teori i et moderne samfunn?

[TRENGER VI Å KUNNE NOE OM ETISK TEORI I ET MODERNE SAMFUNN?]

Ja, det tenker jeg at vi trenger.

Og grunnen til at vi trenger det, -

- er hovedsakelig at -

- vi lever i et pluralistisk samfunn -

- hvor forskjellige typer etiske begrunnelser -

- lever side om side.

Og for å kunne forstå -

- hvordan andre mennesker tenker, -

- så må vi vite litt om hvordan -

- det er mulig å begrunne -

- totalt forskjellige moralske ståsteder.

Så dette er viktig for å kunne rett og slett fungere -

- i et pluralistisk samfunn.

For å kunne forstå andre mennesker.

Fordi det som lett skjer, -

- hvis man bare ikke vet noe om hvordan... -

- om etiske teorier, -

- da har man en tendens til å tenke at:

"Men de andre er jo bare stokk dumme!"

"De har ikke forstått det!"

Eller: "Hvordan kan de mene noe sånt? De er barbarer!"

Mens går man inn og lytter til den andre, -

- vil man skjønne at selv barbaren har grunner -

- for å handle som han gjør.

Så kan man være uenig med ham, -

- men da har man ihvertfall forstått grunnene.

Ja, vi trenger å kunne om etisk teori, -

- kanskje først og fremst for å bli bevisst -

- på det vi gjør og det vi sier.

Og når vi driver med politikk, -

- så prøver vi å skape et annet samfunn enn det vi har.

Vi prøver å dytte samfunnet i en retning.

Og det kan man selvfølgelig krangle og diskutere mye om, -

- men hvor er det vi vil, da?

Altså, hva er det som er suksesskriteriet?

Hva er det som er et godt samfunn?

Hva er det som er et rettferdig samfunn?

Det å tenke på hva som er målestokken, som vi legger til grunn for å -

- vurdere om dette gikk bra eller dårlig?

Det er det veldig viktig å tenke på, og ha et avklart forhold til, -

- for hvis vi tar feil om det, kan vi ta feil om veldig mye.

Og det er jo også viktig å spørre seg for eksempel, -

- i politiske spørsmål eller andre spørsmål:

Hva er grensene for hva vi som samfunn kan gjøre?

Hva er grensen for hva staten kan gjøre?

Hvordan skal vi vekte forskjellige menneskers og dyrs interesser mot hverandre?

Jeg tror at i det vi driver med politikk

- eller driver med samfunnsliv, -

- så ligger det alltid filosofiske og etiske prinsipper til grunn, -

- og spørsmålet er ikke om det skal være filosofi der eller ikke.

Spørsmålet er om vi skal være bevisst filosofien, -

- eller om vi skal bare la den ligge der implisitt -

- uten at vi ser den.

12: Trenger vi etisk teori i et moderne samfunn? 12: Brauchen wir ethische Theorie in einer modernen Gesellschaft? 12: Do we need ethical theory in a modern society? 12: ¿Necesitamos teoría ética en una sociedad moderna? 12: Hebben we ethische theorie nodig in een moderne samenleving? 12: Чи потрібна нам етична теорія в сучасному суспільстві?

[TRENGER VI Å KUNNE NOE OM ETISK TEORI I ET MODERNE SAMFUNN?] [DO WE NEED TO KNOW SOMETHING ABOUT ETHICAL THEORY IN A MODERN SOCIETY?]

Ja, det tenker jeg at vi trenger.

Og grunnen til at vi trenger det, -

- er hovedsakelig at -

- vi lever i et pluralistisk samfunn -

- hvor forskjellige typer etiske begrunnelser - - how different types of ethical justifications -

- lever side om side. - live side by side.

Og for å kunne forstå - And to be able to understand -

- hvordan andre mennesker tenker, - - how other people think, -

- så må vi vite litt om hvordan - - then we need to know a little about how -

- det er mulig å begrunne - - it is possible to justify -

- totalt forskjellige moralske ståsteder. - totally different moral points of view.

Så dette er viktig for å kunne rett og slett fungere - So this is important to be able to simply work -

- i et pluralistisk samfunn.

For å kunne forstå andre mennesker.

Fordi det som lett skjer, - Because what easily happens, -

- hvis man bare ikke vet noe om hvordan... -

- om etiske teorier, -

- da har man en tendens til å tenke at: - then one tends to think that:

"Men de andre er jo bare stokk dumme!" "But the others are just plain stupid!"

"De har ikke forstått det!"

Eller: "Hvordan kan de mene noe sånt? Or: "How can they mean something like that? De er barbarer!"

Mens går man inn og lytter til den andre, -

- vil man skjønne at selv barbaren har grunner - - will one understand that even the barbarian has reasons -

- for å handle som han gjør. - to act as he does.

Så kan man være uenig med ham, -

- men da har man ihvertfall forstått grunnene. - but then you have at least understood the reasons.

Ja, vi trenger å kunne om etisk teori, - Yes, we need to know about ethical theory, -

- kanskje først og fremst for å bli bevisst - - perhaps primarily to become aware -

- på det vi gjør og det vi sier. - on what we do and what we say.

Og når vi driver med politikk, - And when we do politics, -

- så prøver vi å skape et annet samfunn enn det vi har. - then we try to create a different society than the one we have.

Vi prøver å dytte samfunnet i en retning.

Og det kan man selvfølgelig krangle og diskutere mye om, - And of course you can argue and discuss a lot about that, -

- men hvor er det vi vil, da? - but where is it that we want, then?

Altså, hva er det som er suksesskriteriet? So, what is the success criterion?

Hva er det som er et godt samfunn? What is a good society?

Hva er det som er et rettferdig samfunn?

Det å tenke på hva som er målestokken, som vi legger til grunn for å - Thinking about what is the benchmark, which we use as a basis for -

- vurdere om dette gikk bra eller dårlig? - assess whether this went well or badly?

Det er det veldig viktig å tenke på, og ha et avklart forhold til, - It is very important to think about that, and have a clear relationship with, -

- for hvis vi tar feil om det, kan vi ta feil om veldig mye. - because if we are wrong about that, we can be wrong about a great deal.

Og det er jo også viktig å spørre seg for eksempel, - And it is also important to ask yourself, for example, -

- i politiske spørsmål eller andre spørsmål:

Hva er grensene for hva vi som samfunn kan gjøre? What are the limits to what we as a society can do?

Hva er grensen for hva staten kan gjøre? What is the limit to what the state can do?

Hvordan skal vi vekte forskjellige menneskers og dyrs interesser mot hverandre? How should we balance the interests of different people and animals against each other?

Jeg tror at i det vi driver med politikk I think that in what we do with politics

- eller driver med samfunnsliv, - - or engaged in community life, -

- så ligger det alltid filosofiske og etiske prinsipper til grunn, - - then there are always philosophical and ethical principles as a basis, -

- og spørsmålet er ikke om det skal være filosofi der eller ikke. - and the question is not whether there should be philosophy there or not.

Spørsmålet er om vi skal være bevisst filosofien, - The question is whether we should be aware of the philosophy, -

- eller om vi skal bare la den ligge der implisitt - - or if we should just leave it there implicitly -

- uten at vi ser den. - without us seeing it.