×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 9A: Trondheims historie

9A: Trondheims historie

Trondheim feiret sitt 1000-årsjubileum i 1997. Det betyr at byen ble grunnlagt i 997. Navnet «Trondheim» kommer av det norrøne ordet «Þróndheimr», der første del er fra «þroendr» - «trønder», som trolig betyr «de sterke, fruktbare». Andre del er fra «heimr» - «oppholdssted». Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem.

Det er spesielt to konger som er viktige når vi snakker om Trondheims historie. Grunnleggeren av byen, Olav Tryggvason, står på en høy søyle på Torget, som er byens sentrum i dag. Den første bebyggelsen lå ved utløpet av Nidelva. De første husene var trolig sjøhus knyttet til handel. Senere kom det gårdsbruk, en kongsgård og ei kirke. På 1000-tallet kom det flere gater og ei bru over Nidelva, omtrent der Studentersamfundet er i dag. Etter hvert vokste byen fram, godt beskyttet av fjorden og Nidelva. På 1600-tallet ble Kristiansten festning bygd for å forsvare byen.

Den andre kongen som er viktig for Trondheims historie, er Olav den hellige. Etter sin død ble han erklært helgen, Sankt Olav, og Nidarosdomen ble bygd over hans gravsted. I 1152 ble Trondheim erkebispesete, og det ble bygd flere kloster, blant annet på Munkholmen. Byen var kirkelig sentrum fram til reformasjonen i 1537. Etter det mistet byen sin status, og innbyggerne opplevde nedgangstider.

På 1600-tallet ble det ny vekst i byen, særlig på grunn av eksport av råvarer fra landsdelen. Det kom bosetting på Bakklandet, og flere utenlandske familier, særlig fra Nord-Tyskland, slo seg ned for å drive handelsvirksomhet.

Husene i byen var av tre, og gatene var trange. Dette førte til at byen ble rammet av flere store branner. Etter en stor brann i 1681 ble det lagt en ny plan for byen med bredere gater. Planen var å fjerne de trange gatene, men mange av dem eksisterer fremdeles.

Utover 1700-tallet bygde de rike i byen flere store boliger. De mest kjente av disse er Hornemansgården og Stiftsgården, som er offisiell kongebolig.

Byen fortsatte å vokse på 1800-tallet. Industri ble en viktig næringsvei, og på fabrikkene ble det produsert blant annet dampbåter og lokomotiver. Det som i dag er Nedre Elvehavn og Solsiden, ligger på et gammelt industriområde. I dag brukes lokalene fra industrien til butikk- og restaurantvirksomhet.

Senere ble bydeler som Singsaker, Rosenborg, Lademoen og Byåsen en del av byen, og i 1964 ble Trondheim og fire nabokommuner slått sammen til Trondheim kommune. Byen fortsatte å vokse, og Heimdal, Kolstad og Tiller vokste fram. I de senere årene har man igjen begynt å bygge i sentrum, og i dag har byen cirka 190 000 innbyggere.

9A: Trondheims historie 9A: Trondheim's history https://www.ntnu.edu/web/now2/9/9a

Trondheim feiret sitt 1000-årsjubileum i 1997. Det betyr at byen ble grunnlagt i 997. Navnet «Trondheim» kommer av det norrøne ordet «Þróndheimr», der første del er fra «þroendr» - «trønder», som trolig betyr «de sterke, fruktbare». The name "Trondheim" comes from the Norse word "Þróndheimr", where the first part is from "þroendr" - "trønder", which probably means "the strong, fruitful". “特隆赫姆”这个名字来自挪威语“Þróndheimr”,其中第一部分来自“þroendr”-“trønder”,可能意味着“强大的、富有成果的”。 Andre del er fra «heimr» - «oppholdssted». 第二部分来自“heimr”——“居住地”。 Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. 这座城市的原名是尼达罗斯,意思是“位于尼德河出口(osen)的城市”,即尼德尔瓦。 Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. 在与丹麦合并期间,该镇被命名为特隆赫耶姆。 Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem. There are still many who call the city Trondhjem. 仍有许多人称这座城市为特隆赫耶姆。

Det er spesielt to konger som er viktige når vi snakker om Trondheims historie. There are two kings in particular who are important when we talk about Trondheim's history. 当我们谈论特隆赫姆的历史时,有两位国王尤其重要。 Grunnleggeren av byen, **Olav Tryggvason**, står på en høy søyle på Torget, som er byens sentrum i dag. The founder of the city, Olav Tryggvason, stands on a tall pillar in Torget, which is the city's center today. 这座城市的创始人奥拉夫·特里格瓦森 (Olav Tryggvason) 站在托尔盖特 (Torget) 的一根高高的柱子上,托尔盖特如今是这座城市的中心。 Den første bebyggelsen lå ved utløpet av Nidelva. The first settlement was located at the outlet of the Nidelva. 第一个定居点位于尼德尔瓦河的出口处。 De første husene var trolig sjøhus knyttet til handel. The first houses were probably sea houses linked to trade. 第一批房屋可能是与贸易有关的海上房屋。 Senere kom det gårdsbruk, en kongsgård og ei kirke. 后来有一个农场、一个皇家农场和一座教堂。 På 1000-tallet kom det flere gater og ei bru over Nidelva, omtrent der Studentersamfundet er i dag. In the 11th century, several streets and a bridge were built over the Nidelva, approximately where the Studentersamfundet is today. 11 世纪,尼德尔瓦河 (Nidelva) 上修建了几条街道和一座桥梁,大约位于今天的学生基金会 (Studentersamfundet) 所在地。 Etter hvert vokste byen fram, godt beskyttet av fjorden og Nidelva. Gradually, the city grew, well protected by the fjord and the Nidelva. 渐渐地,这座城市在峡湾和尼德尔瓦河的保护下不断发展。 På 1600-tallet ble Kristiansten festning bygd for å forsvare byen. In the 17th century, Kristiansten fortress was built to defend the city. 17世纪,为了保卫城市而修建了克里斯蒂安斯滕堡垒。

Den andre kongen som er viktig for Trondheims historie, er **Olav den hellige**. 另一位对特隆赫姆历史很重要的国王是圣奥拉夫。 Etter sin død ble han erklært helgen, Sankt Olav, og Nidarosdomen ble bygd over hans gravsted. 他死后,他被宣布为圣人,圣奥拉夫,并在他的墓地上建造了尼达罗斯大教堂。 I 1152 ble Trondheim erkebispesete, og det ble bygd flere kloster, blant annet på Munkholmen. In 1152, Trondheim became the archbishop's seat, and several monasteries were built, including at Munkholmen. 1152 年,特隆赫姆成为大主教所在地,并修建了几座修道院,其中包括芒克霍尔门修道院。 Byen var kirkelig sentrum fram til reformasjonen i 1537. 在 1537 年宗教改革之前,该镇一直是教会中心。 Etter det mistet byen sin status, og innbyggerne opplevde nedgangstider. After that, the city lost its status, and the inhabitants experienced times of decline. 此后,这座城市失去了地位,居民也经历了衰落的时期。

På 1600-tallet ble det ny vekst i byen, særlig på grunn av eksport av råvarer fra landsdelen. In the 17th century, there was new growth in the town, particularly due to the export of raw materials from the countryside. 17世纪,该镇出现了新的发展,特别是由于农村原材料的出口。 Det kom bosetting på Bakklandet, og flere utenlandske familier, særlig fra Nord-Tyskland, slo seg ned for å drive handelsvirksomhet. There was settlement in Bakklandet, and several foreign families, particularly from northern Germany, settled down to run trade activities. 在巴克兰特有人定居,一些外国家庭,特别是来自德国北部的家庭,定居下来从事贸易活动。

Husene i byen var av tre, og gatene var trange. 镇上的房子都是木结构的,街道也很狭窄。 Dette førte til at byen ble rammet av flere store branner. This led to the city being hit by several large fires. 这导致该市遭受了几次大火。 Etter en stor brann i 1681 ble det lagt en ny plan for byen med bredere gater. 1681 年一场大火之后,小镇制定了新规划,街道更加宽阔。 Planen var å fjerne de trange gatene, men mange av dem eksisterer fremdeles. 计划是拆除狭窄的街道,但其中许多仍然存在。

Utover 1700-tallet bygde de rike i byen flere store boliger. Beyond the 18th century, the wealthy in the city built several large homes. 18 世纪以后,城里的富人建造了几座大住宅。 De mest kjente av disse er Hornemansgården og Stiftsgården, som er offisiell kongebolig. 其中最著名的是 Hornemansgården 和 Stiftsgården,它们是官方皇家住所。

Byen fortsatte å vokse på 1800-tallet. 这座城市在 19 世纪继续发展。 Industri ble en viktig næringsvei, og på fabrikkene ble det produsert blant annet dampbåter og lokomotiver. Industry became an important business, and the factories produced steamboats and locomotives, among other things. 工业成为重要的行业,工厂生产汽船和机车等。 Det som i dag er Nedre Elvehavn og Solsiden, ligger på et gammelt industriområde. What is today Nedre Elvehavn and Solsiden is located on an old industrial area. 今天的 Nedre Elvehavn 和 Solsiden 位于一个老工业区。 I dag brukes lokalene fra industrien til butikk- og restaurantvirksomhet. Today, the premises are used by industry for shops and restaurants. 如今,该场所被工业界用作商店和餐馆。

Senere ble bydeler som Singsaker, Rosenborg, Lademoen og Byåsen en del av byen, og i 1964 ble Trondheim og fire nabokommuner slått sammen til Trondheim kommune. Later, districts such as Singsaker, Rosenborg, Lademoen and Byåsen became part of the city, and in 1964 Trondheim and four neighboring municipalities were merged into Trondheim municipality. 后来,Singsaker、Rosenborg、Lademoen 和 Byåsen 等区成为该市的一部分,1964 年特隆赫姆和四个邻近的城市并入特隆赫姆市。 Byen fortsatte å vokse, og Heimdal, Kolstad og Tiller vokste fram. The city continued to grow, and Heimdal, Kolstad and Tiller emerged. 城市不断发展,海姆达尔、科尔斯塔德和蒂勒涌现。 I de senere årene har man igjen begynt å bygge i sentrum, og i dag har byen cirka 190 000 innbyggere. In recent years, construction has started again in the centre, and today the city has approximately 190,000 inhabitants. 近年来,市中心再次开始建设,如今该市约有 19 万居民。