×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 8B: Nobelprisen til NTNU-forskere!

8B: Nobelprisen til NTNU-forskere!

Yang Zhu sitter i kantina og spiser lunsj. Kollegaen hans, Linda, kommer forbi og setter seg ved bordet.

Yang: Du, det er en ting jeg lurer på. Jeg var på sykehusområdet i dag, og der så jeg en bygning der det sto «Norsk hjernesenter - Norwegian Brain Centre». Hva er det?

Linda: Det er kanskje det mest berømte miljøet ved NTNU. To forskere derfra fikk faktisk Nobelprisen i 2014. Det er mange som jobber med avansert hjerneforskning der.

Y: De het Moser, de to forskerne, ikke sant?

L: Jo, May-Britt Moser og Edvard Moser.

Y: Jeg har hørt navnene deres. Kan du fortelle meg litt om dem og om dette senteret?

L: Som du vet, fikk de Nobelprisen i 2014 sammen med en som heter John O'Keefe for sin forskning på stedsansen. Etter at de hadde forsket i mange år på hjernen hos rotter, oppdaget de en spesiell type hjerneceller som beregner hvor langt en går, og i hvilken retning en har beveget seg. Når du beveger deg, blir det laget et koordinatsystem i hjernen som hjelper til når du skal orientere deg. Dette systemet er basis for stedsansen.

Y: Det høres ut som noe for meg. Det hender at jeg går meg bort i gangene på Gløshaugen. Kan du fortelle mer? Hvordan endte de med en Nobelpris?

L: Først ble det etablert en forskningsgruppe i 1996. Etter hvert ble det etablert et senter for fremragende forskning, og dit kom det forskere fra en rekke land. I 2005 kom det store gjennombruddet. Da ble gittercellene oppdaget. Det er blant annet disse nervecellene i hjernen som er viktige for stedsans og orienteringsevne. Uansett, arbeidet vakte stor interesse rundt om i verden, og forskningsmiljøet i Trondheim ble internasjonalt anerkjent. I 2007 skjedde det store ting: Det var en svært velstående norsk fysiker som het Fred Kavli. Etter studiene i Trondheim på 1950-tallet reiste han til USA. Der startet han et firma som ble verdensledende innenfor produksjon av sensorer til kjøretøyer og industrielt utstyr. Dermed tjente han mye penger som han kunne bruke til å etablere en stiftelse som heter Kavli Foundation, og i 2007 finansierte Kavli Foundation opprettelsen av Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Etterpå kom det flere stillinger til Kavli-instituttet, og snart vant instituttet internasjonale priser for arbeidet sitt. I dag er det rundt hundre personer som jobber der, tror jeg. Forskningsrådet ville også støtte forskningen ved Kavli-instituttet, og i 2012 ble Senter for nevrale nettverk for andre gang utnevnt til Senter for fremragende forskning.

Y: Så det har vært mye forskning der gjennom mange år. Ikke rart at det endte med en Nobelpris!

L: Det er sant. De gjorde stadig nye oppdagelser, og i 2014 fikk May-Britt Moser og Edvard Moser Nobelprisen i fysiologi eller medisin for forskningen sin.

Y: Imponerende! Hva skjer på Kavli-instituttet nå?

L: Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at de driver med grunnforskning på hukommelse og stedsans i hjernen. Jeg leste i avisa at forskningen deres kan hjelpe oss å forstå hvordan hjernene våre fungerer. Den kan også hjelpe oss med å finne ut hva som går galt i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. Du vet, den som gjør at noen mennesker, spesielt eldre, blir svekket mentalt. Først glemmer de småting, så glemmer de mer og mer, og til slutt blir de helt avhengige av andre. Avisartikkelen handlet om at det er nettopp hukommelsen og stedsansen som svikter hos Alzheimer-pasienter, og det skyldes at nervecellene som har denne funksjonen i hjernen, begynner å dø.

Y: Ja, det er en forferdelig sykdom. Jeg håper at de finner ut hva som skjer i hjernen til Alzheimer-pasienter før jeg blir gammel.

8B: Nobelprisen til NTNU-forskere! 8B: Der Nobelpreis für NTNU-Forscher! 8B: The Nobel Prize for NTNU researchers! 8B: ¡El Premio Nobel para los investigadores de la NTNU! https://www.ntnu.edu/web/now2/8/8b 8B: Нобелівська премія для дослідників NTNU! 8B:挪威科技大学研究人员获得诺贝尔奖!

Yang Zhu sitter i kantina og spiser lunsj. Kollegaen hans, Linda, kommer forbi og setter seg ved bordet. 他的同事琳达过来坐在桌边。

**Yang**: Du, det er en ting jeg lurer på. Yang: You, there's one thing I'm wondering. 杨:你,有件事我很想知道。 Jeg var på sykehusområdet i dag, og der så jeg en bygning der det sto «Norsk hjernesenter - Norwegian Brain Centre». I was in the hospital area today, and there I saw a building with the words "Norsk hjernsenter - Norwegian Brain Centre". 今天我在医院区,看到一座建筑物,上面写着“Norsk hjernsenter - 挪威大脑中心”。 Hva er det?

**Linda**: Det er kanskje det mest berømte miljøet ved NTNU. Linda:这可能是挪威科技大学最著名的环境了。 To forskere derfra fikk faktisk Nobelprisen i 2014. 其中两名研究人员实际上于 2014 年获得了诺贝尔奖。 Det er mange som jobber med avansert hjerneforskning der. 那里有很多人从事先进的大脑研究。

**Y**: De het Moser, de to forskerne, ikke sant? Y: Their name was Moser, the two scientists, right? Y:这两位科学家的名字叫Moser,对吧?

**L**: Jo, May-Britt Moser og Edvard Moser. L:是的,梅-布里特·莫泽和爱德华·莫泽。

**Y**: Jeg har hørt navnene deres. Kan du fortelle meg litt om dem og om dette senteret?

**L**: Som du vet, fikk de Nobelprisen i 2014 sammen med en som heter John O'Keefe for sin forskning på stedsansen. L: As you know, they won the Nobel Prize in 2014 together with someone called John O'Keefe for their research on the sense of place. L:如你所知,他们与约翰·奥基夫(John O'Keefe)因对地方感的研究而获得了2014年诺贝尔奖。 Etter at de hadde forsket i mange år på hjernen hos rotter, oppdaget de en spesiell type hjerneceller som beregner hvor langt en går, og i hvilken retning en har beveget seg. After they had researched the brains of rats for many years, they discovered a special type of brain cells that calculate how far you walk and in which direction you have moved. 他们对老鼠的大脑进行了多年的研究,发现了一种特殊类型的脑细胞,可以计算你走了多远以及你移动的方向。 Når du beveger deg, blir det laget et koordinatsystem i hjernen som hjelper til når du skal orientere deg. When you move, a coordinate system is created in the brain that helps you orient yourself. 当您移动时,大脑中会创建一个坐标系,帮助您确定自己的方向。 Dette systemet er basis for stedsansen. 该系统是地方感的基础。

**Y**: Det høres ut som noe for meg. Y: That sounds like something to me. Y:这对我来说听起来很像。 Det hender at jeg går meg bort i gangene på Gløshaugen. Sometimes I get lost in the corridors at Gløshaugen. 有时我会在 Gløshaugen 的走廊里迷路。 Kan du fortelle mer? 你能告诉更多吗? Hvordan endte de med en Nobelpris? How did they end up with a Nobel Prize? 他们是如何获得诺贝尔奖的?

**L**: Først ble det etablert en forskningsgruppe i 1996. Etter hvert ble det etablert et senter for fremragende forskning, og dit kom det forskere fra en rekke land. Eventually, a center for outstanding research was established, and researchers from a number of countries came there. 最终,一个杰出研究中心成立了,来自多个国家的研究人员来到了那里。 I 2005 kom det store gjennombruddet. 2005年出现了重大突破。 Da ble gittercellene oppdaget. Then the lattice cells were discovered. 然后发现了晶格细胞。 Det er blant annet disse nervecellene i hjernen som er viktige for stedsans og orienteringsevne. Among other things, it is these nerve cells in the brain that are important for sense of place and orientation. 除此之外,大脑中的这些神经细胞对于位置感和方向感非常重要。 Uansett, arbeidet vakte stor interesse rundt om i verden, og forskningsmiljøet i Trondheim ble internasjonalt anerkjent. In any case, the work attracted great interest around the world, and the research environment in Trondheim was internationally recognized. 无论如何,这项工作引起了世界各地的极大兴趣,特隆赫姆的研究环境得到了国际认可。 I 2007 skjedde det store ting: Det var en svært velstående norsk fysiker som het Fred Kavli. 2007 年,发生了一件大事:有一位非常富有的挪威物理学家,名叫 Fred Kavli。 Etter studiene i Trondheim på 1950-tallet reiste han til USA. After his studies in Trondheim in the 1950s, he traveled to the United States. 20世纪50年代在特隆赫姆完成学业后,他前往美国。 Der startet han et firma som ble verdensledende innenfor produksjon av sensorer til kjøretøyer og industrielt utstyr. There he started a company that became a world leader in the production of sensors for vehicles and industrial equipment. 在那里,他创办了一家公司,该公司成为汽车和工业设备传感器生产的世界领先者。 Dermed tjente han mye penger som han kunne bruke til å etablere en stiftelse som heter Kavli Foundation, og i 2007 finansierte Kavli Foundation opprettelsen av Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Thus he earned a lot of money which he could use to establish a foundation called the Kavli Foundation, and in 2007 the Kavli Foundation financed the creation of the Kavli Institute for Systems Neuroscience at NTNU. 因此,他赚了很多钱,他可以用这些钱建立一个名为卡维里基金会的基金会,并于2007年卡维里基金会资助在挪威科技大学创建卡维里系统神经科学研究所。 Etterpå kom det flere stillinger til Kavli-instituttet, og snart vant instituttet internasjonale priser for arbeidet sitt. Afterwards, more positions came to the Kavli Institute, and soon the institute won international awards for its work. 随后,更多的职位来到了卡维理研究所,很快该研究所的工作就获得了国际奖项。 I dag er det rundt hundre personer som jobber der, tror jeg. 我想,今天大约有一百人在那里工作。 Forskningsrådet ville også støtte forskningen ved Kavli-instituttet, og i 2012 ble Senter for nevrale nettverk for andre gang utnevnt til Senter for fremragende forskning. The Research Council also wanted to support the research at the Kavli Institute, and in 2012 the Center for Neural Networks was for the second time named a Center for Outstanding Research. 研究委员会还希望支持卡维理研究所的研究,2012 年神经网络中心第二次被任命为杰出研究中心。

**Y**: Så det har vært mye forskning der gjennom mange år. Y: So there has been a lot of research there over many years. Y:所以多年来已经进行了大量的研究。 Ikke rart at det endte med en Nobelpris! 难怪最终获得了诺贝尔奖!

**L**: Det er sant. De gjorde stadig nye oppdagelser, og i 2014 fikk May-Britt Moser og Edvard Moser Nobelprisen i fysiologi eller medisin for forskningen sin. They constantly made new discoveries, and in 2014 May-Britt Moser and Edvard Moser received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for their research. 他们不断取得新的发现,2014年5月,Britt Moser和Edvard Moser因其研究获得了诺贝尔生理学或医学奖。

**Y**: Imponerende! 杨:令人印象深刻! Hva skjer på Kavli-instituttet nå? 卡维理研究所现在发生了什么?

**L**: Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror at de driver med grunnforskning på hukommelse og stedsans i hjernen. L: I'm not entirely sure, but I think they're doing basic research on memory and sense of place in the brain. L:我不太确定,但我认为他们正在对大脑中的记忆和位置感进行基础研究。 Jeg leste i avisa at forskningen deres kan hjelpe oss å forstå hvordan hjernene våre fungerer. 我在论文中读到,他们的研究可以帮助我们了解大脑是如何工作的。 Den kan også hjelpe oss med å finne ut hva som går galt i hjernen til mennesker med Alzheimers sykdom. It can also help us to find out what goes wrong in the brains of people with Alzheimer's disease. 它还可以帮助我们找出阿尔茨海默病患者的大脑出了什么问题。 Du vet, den som gjør at noen mennesker, spesielt eldre, blir svekket mentalt. You know, the one that causes some people, especially the elderly, to become mentally impaired. 你知道,这会导致一些人,尤其是老年人,出现精神障碍。 Først glemmer de småting, så glemmer de mer og mer, og til slutt blir de helt avhengige av andre. At first they forget small things, then they forget more and more, and finally they become completely dependent on others. 起初他们忘记一些小事,然后他们忘记得越来越多,最后他们变得完全依赖别人。 Avisartikkelen handlet om at det er nettopp hukommelsen og stedsansen som svikter hos Alzheimer-pasienter, og det skyldes at nervecellene som har denne funksjonen i hjernen, begynner å dø. The newspaper article was about the fact that it is precisely the memory and the sense of place that fail in Alzheimer's patients, and this is because the nerve cells that have this function in the brain begin to die. 报纸上的文章讲述了这样一个事实:阿尔茨海默氏症患者的记忆和位置感出现了障碍,这是因为大脑中具有这种功能的神经细胞开始死亡。

**Y**: Ja, det er en forferdelig sykdom. Y:是的,这是一种可怕的疾病。 Jeg håper at de finner ut hva som skjer i hjernen til Alzheimer-pasienter før jeg blir gammel. 我希望他们能在我变老之前找出阿尔茨海默氏症患者大脑中发生的事情。