×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 8A: NTNUs historie

8A: NTNUs historie

NTNU er en ung institusjon, men den har en lang historie. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ble etablert i 1996. Da ble flere institusjoner i Trondheim slått sammen til ett universitet. Det gjaldt Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim.

I 2016 fant det sted en ny sammenslåing. Da ble Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik fusjonert med NTNU, som nå er Norges største universitet. Det er cirka 45 000 personer som er knyttet til universitetet. Av disse er omtrent 38 000 studenter [1].

Det eldste fagmiljøet ved NTNU, bergteknikk, har en historie som går tilbake til 1657. Den nyeste historien startet i 1910. Da ble Norges tekniske høgskole (NTH) startet.

Norges Lærerhøgskole i Trondheim ble grunnlagt i 1922. Disse to ble slått sammen i 1968 til Universitetet i Trondheim. Gjennom mange år har det blitt etablert mange nye høyere utdanningsinstitusjoner i Trondheim. De fleste av disse er i dag en del av NTNU, som altså har sine røtter 350 år tilbake i tid.

(De forskjellige fakultetene har ligget flere steder). I dag ligger den tekniske og økonomiske delen av NTNU på eller i nærheten av Gløshaugen, den medisinske på Øya, humaniora og samfunnsvitenskap på Dragvoll, marin teknikk på Tyholt og lærerutdanningen på Rotvoll.

Miljøet i Ålesund arbeider i hovedsak med maritim teknikk, og på Gjøvik er man spesialister på informasjonsteknologi.

I Trondheim arbeider man nå med å samle NTNU på én felles campus rundt Gløshaugen. Ekspertene mener at det er den beste måten å utnytte felles ressurser, kompetanse og lokaler på.


8A: NTNUs historie 8A: NTNU's history https://www.ntnu.edu/web/now2/8/8a 8A:挪威科技大学的历史

NTNU er en ung institusjon, men den har en lang historie. 挪威科技大学是一所年轻的院校,但历史悠久。 __Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet__ ble etablert i 1996. 挪威科技大学成立于1996年。 Da ble flere institusjoner i Trondheim slått sammen til ett universitet. Then several institutions in Trondheim were merged into one university. 然后特隆赫姆的几所机构合并为一所大学。 Det gjaldt Norges Tekniske Høgskole (NTH), Den Allmennvitenskapelige Høgskolen (AVH), Vitenskapsmuseet (VM), Det medisinske fakultet (DMF), Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim. 这适用于挪威技术大学(NTH)、应用科学大学(AVH)、科学博物馆(VM)、医学院(DMF)、特隆赫姆艺术学院和特隆赫姆音乐学院。

I 2016 fant det sted en ny sammenslåing. 2016年,进行了新的合并。 Da ble Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik fusjonert med NTNU, som nå er Norges største universitet. Then the College of Sør-Trøndelag, the College of Ålesund and the College of Gjøvik were merged with NTNU, which is now Norway's largest university. 随后,南特伦德拉格学院、奥勒松学院和约维克学院合并到挪威科技大学,现在是挪威最大的大学。 Det er cirka 45 000 personer som er knyttet til universitetet. 大约有 45,000 人与该大学有联系。 Av disse er omtrent 38 000 studenter [1]. Tallene er fra 2016.

Det eldste fagmiljøet ved NTNU, bergteknikk, har en historie som går tilbake til 1657. 挪威科技大学最古老的学术环境——岩石工程,其历史可以追溯到1657年。 Den nyeste historien startet i 1910. Da ble Norges tekniske høgskole (NTH) startet. 随后挪威技术大学(NTH)成立。

Norges Lærerhøgskole i Trondheim ble grunnlagt i 1922. Disse to ble slått sammen i 1968 til Universitetet i Trondheim. 这两所大学于1968年合并成立特隆赫姆大学。 Gjennom mange år har det blitt etablert mange nye høyere utdanningsinstitusjoner i Trondheim. De fleste av disse er i dag en del av NTNU, som altså har sine røtter 350 år tilbake i tid. Most of these are today part of NTNU, which thus has its roots 350 years back in time. 其中大部分如今已成为挪威科技大学的一部分,因此其根源可追溯至 350 年前。

(De forskjellige fakultetene har ligget flere steder). (The different faculties have been located in several places). I dag ligger den tekniske og økonomiske delen av NTNU på eller i nærheten av Gløshaugen, den medisinske på Øya, humaniora og samfunnsvitenskap på Dragvoll, marin teknikk på Tyholt og lærerutdanningen på Rotvoll. Today, the technical and economic part of NTNU is located at or near Gløshaugen, the medical department at Øya, the humanities and social sciences at Dragvoll, marine engineering at Tyholt and the teacher training at Rotvoll. 如今,挪威科技大学的技术和经济部分位于 Gløshaugen 或其附近,医疗部门位于 Øya,人文和社会科学部门位于 Dragvoll,海洋工程部门位于 Tyholt,教师培训部门位于 Rotvoll。

Miljøet i Ålesund arbeider i hovedsak med maritim teknikk, og på Gjøvik er man spesialister på informasjonsteknologi. The environment in Ålesund mainly works with maritime technology, and at Gjøvik they are specialists in information technology. 奥勒松的环境主要与海事技术有关,而在约维克,他们是信息技术方面的专家。

I Trondheim arbeider man nå med å samle NTNU på én felles campus rundt Gløshaugen. In Trondheim, work is now being done to gather NTNU on one common campus around Gløshaugen. 在特隆赫姆,目前正在努力将挪威科技大学聚集在格勒斯豪根周围的一个公共校园内。 Ekspertene mener at det er den beste måten å utnytte felles ressurser, kompetanse og lokaler på. The experts believe that it is the best way to utilize shared resources, expertise and premises. 专家认为,这是利用共享资源、专业知识和场地的最佳方式。