×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 7X: Universitet og høyskole

7X: Universitet og høyskole

[Oversikt over det norske universitets- og høyskolesystemet]

For å kunne begynne å studere ved en høyskole eller et universitet i Norge, må en ha fullført videregående skole og ha godkjent generell studiekompetanse. Det er i hovedsak de studieforberedende utdanningsprogrammene som tilbyr dette. Vanligvis er man 18 år når man avslutter videregående opplæring. Da kan en velge sin videre utdanningsvei, og cirka 30 prosent av norske ungdommer velger å studere. Denne overgangen fra videregående utdanning til høyere utdanning gir ungdommene en ny tittel – student. Før dette omtales de primært som elever.

I Norge er det åtte universiteter og mer enn 30 ulike høyskoler å velge blant. Høyskolene og universitetene tilbyr samme faglige nivå, og forskjellen mellom dem er i dag ikke så stor som den var for noen tiår siden. Den største forskjellen i dag er faktisk størrelsen, både når det gjelder antall studenter, antall ansatte og fagtilbud.

Både universiteter og høyskoler tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen en rekke fagområder og har dermed i stor grad samme gradsstruktur som ellers i Europa, og delvis også internasjonalt. I tillegg bruker alle høyskoler og universiteter i Norge det internasjonale karaktersystemet med bokstaver fra A til F.

Et universitet består av forskjellige fakulteter. Hvert fakultet blir ledet av en dekan. Fakultetene tilbyr utdanning og driver med forskning innen definerte fagområder, og eksempler på fakulteter er «Det humanistiske fakultet», «Fakultet for medisin og helsevitenskap», «Fakultet for naturvitenskap og teknologi».

Universitetene tilbyr også profesjonsstudier som varer i fem eller seks år, og som leder fram til beskyttede titler. Dette skiller dem fra høyskolene som tradisjonelt ikke har hatt dette tilbudet. Eksempler på klassiske profesjonsstudier er medisin og teologi.

Høyskolene tilbyr vanligvis utdanninger fra to til fem års varighet avhengig av fagområde, og disse utdanningene er ofte mer yrkesrettede enn utdanning fra universitetene. Eksempler er yrker som lærer, sykepleier, veterinær, økonom etc.

Antallet studenter som tar høyere utdanning i Norge øker stadig, og det er flest kvinner som velger å studere. I 2015 var det 169 282 jenter som valgte å ta høyere utdanning, mens det var 113 883 gutter som gjorde det samme. De mest populære fagfeltene dette året var innenfor helse-, sosial- og idrettsfag (cirka 53 500 studenter) samt økonomiske og administrative fag (ca. 50 000 studenter).

7X: Universitet og høyskole 7X: Universität und Hochschule 7X: University and college 7X: Universidad y facultad 7X : Université et collège 7X: Uniwersytet i uczelnia 7X: Університет і коледж

[Oversikt over det norske universitets- og høyskolesystemet]

For å kunne begynne å studere ved en høyskole eller et universitet i Norge, må en ha fullført videregående skole og ha godkjent generell studiekompetanse. Det er i hovedsak de studieforberedende utdanningsprogrammene som tilbyr dette. It is mainly the preparatory education programs that offer this. 主要是预科教育项目提供了这一点。 Vanligvis er man 18 år når man avslutter videregående opplæring. Da kan en velge sin videre utdanningsvei, og cirka 30 prosent av norske ungdommer velger å studere. Then you can choose your further education path, and approximately 30 per cent of Norwegian young people choose to study. Denne overgangen fra videregående utdanning til høyere utdanning gir ungdommene en ny tittel – student. Før dette omtales de primært som elever. Before this, they are primarily referred to as students. 在此之前,他们主要被称为学生。

I Norge er det åtte universiteter og mer enn 30 ulike høyskoler å velge blant. Høyskolene og universitetene tilbyr samme faglige nivå, og forskjellen mellom dem er i dag ikke så stor som den var for noen tiår siden. The colleges and universities offer the same academic level, and the difference between them today is not as great as it was a few decades ago. 学院和大学提供相同的学术水平,今天它们之间的差异并不像几十年前那么大。 Den største forskjellen i dag er faktisk størrelsen, både når det gjelder antall studenter, antall ansatte og fagtilbud. The biggest difference today is actually the size, both in terms of the number of students, the number of employees and the range of subjects on offer. 今天最大的区别实际上是规模,包括学生人数、员工人数和提供的科目范围。

Både universiteter og høyskoler tilbyr studier på bachelor- og masternivå innen en rekke fagområder og har dermed i stor grad samme gradsstruktur som ellers i Europa, og delvis også internasjonalt. Both universities and colleges offer studies at bachelor's and master's level in a number of subject areas and thus largely have the same degree structure as elsewhere in Europe, and partly also internationally. 大学和学院都提供多个学科领域的学士和硕士学位课程,因此在很大程度上具有与欧洲其他地方相同的学位结构,部分也与国际学位结构相同。 I tillegg bruker alle høyskoler og universiteter i Norge det internasjonale karaktersystemet med bokstaver fra A til F.

Et universitet består av forskjellige fakulteter. Hvert fakultet blir ledet av en dekan. Fakultetene tilbyr utdanning og driver med forskning innen definerte fagområder, og eksempler på fakulteter er «Det humanistiske fakultet», «Fakultet for medisin og helsevitenskap», «Fakultet for naturvitenskap og teknologi». The faculties offer education and carry out research within defined subject areas, and examples of faculties are "The Faculty of Humanities", "The Faculty of Medicine and Health Sciences", "The Faculty of Natural Sciences and Technology". 这些院系在规定的学科领域内提供教育和开展研究,院系的例子有“人文学院”、“医学与健康科学学院”、“自然科学与技术学院”。

Universitetene tilbyr også profesjonsstudier som varer i fem eller seks år, og som leder fram til beskyttede titler. The universities also offer professional studies that last five or six years and lead to protected titles. 这些大学还提供为期五六年的专业学习,并获得受保护的头衔。 Dette skiller dem fra høyskolene som tradisjonelt ikke har hatt dette tilbudet. This distinguishes them from the colleges that traditionally have not had this offer. 这将它们与传统上没有此优惠的大学区分开来。 Eksempler på klassiske profesjonsstudier er medisin og teologi. Examples of classic professional studies are medicine and theology. 经典专业研究的例子是医学和神学。

Høyskolene tilbyr vanligvis utdanninger fra to til fem års varighet avhengig av fagområde, og disse utdanningene er ofte mer yrkesrettede enn utdanning fra universitetene. The colleges usually offer educations of two to five years' duration depending on the subject area, and these educations are often more vocationally oriented than education from the universities. 根据学科领域,学院通常提供两到五年的教育,这些教育通常比大学教育更以职业为导向。 Eksempler er yrker som lærer, sykepleier, veterinær, økonom etc. 例如教师、护士、兽医、经济学家等职业。

Antallet studenter som tar høyere utdanning i Norge øker stadig, og det er flest kvinner som velger å studere. 挪威接受高等教育的学生人数不断增加,其中大多数是选择学习的女性。 I 2015 var det 169 282 jenter som valgte å ta høyere utdanning, mens det var 113 883 gutter som gjorde det samme. 2015年,有169,282名女孩选择接受高等教育,而有113,883名男孩选择接受高等教育。 De mest populære fagfeltene dette året var innenfor helse-, sosial- og idrettsfag (cirka 53 500 studenter) samt økonomiske og administrative fag (ca. 50 000 studenter). 今年最受欢迎的学科领域是健康、社会和体育学科(约 53,500 名学生)以及经济和行政学科(约 50,000 名学生)。