×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Youtube Imports, Ancient Rome Tour in Latin - Roman Forum 3D

Ancient Rome Tour in Latin - Roman Forum 3D

Urbs Roma in ripa Tiberis fluminis sita est viginti milia

passuum a mari.

Hoc loco flumen facile transitur,

et colles propinqui bene muniri possunt.

Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur.

Roma condita est anno DCCLIII ante Christum natum.

In monte Capitolino, qui prae ceteris sacer habetur,

multa sunt aedificia sacra, quorum clarissimum est

templum Iovis Optimi Maximi.

Ea Capitolii pars quae spectat ad septentriones,

ardua atque muris firmis munita, Arx dicitur.

In summa Arce templum Iunonis Monetae situm est,

in quo nummi e metallis pretiosis efficiuntur

atque imaginibus imprimuntur.

In infimo Capitolio est Tabularium,

id est amplum aedificium in quo tabulae et litterae publicae servantur.

Infra Capitolinum Palatinumque collem est forum Romanum.

In ea valle olim magna palus erat, quae tum demum siccata est

cum aqua paludis in flumen deduceretur per cloacam subterraneam

quae appellatur 'cloaca Maxima'.

Magnus numerus hominum cotidie convenit in forum Romanum,

locum urbis celeberrimum, qui multis aedificiis publicis et sacris cingitur.

Haec est Basilica Aemilia, quae cum Basilica Iulia

Aedificium publicum amplissimum est.

Basilicae fororum potiorem locum occupabant quam alia aedificia.

Basilica est aedificium publicum in quo et

alia multa negotia aguntur et ius inter cives dicitur.

Deinde, Christiani formam basilicarum usi sunt ut

spatium religiosum ad sacram liturgiam celebrandum.

Postea, cum imperium Christianum factum esse

vocabulum etiam usum est ad magnas ecclesias referendum.

Itaque hodie ipsum vocabulum usum est

in rebus religiosis et architecturae.

luxta basilicam Aemiliam, in ea fori parte

quae dicitur Comitium, locata est Curia,

id est aedificium quo senatus Romanus convenire solet.

Senatus constat ex sescentis senatoribus,

civibus nobilissimis, qui ante Caesaris aetatem

summam potestatem in re publica Romana tenebant.

Ante Comitium est locus superior ex quo oratores

verba faciunt ad populum.

'Rostra' nomen est huius loci,

quia rostris navium captarum ornatur.

'Rostrum' enim vocantur eae hastae ferreae quae

e prora navis longae eminent velut rostrum avis.

Multi oratores illustres in Rostra ascenderunt,

ut orationes ad populum haberent.

Ex aedibus sacris fori Romani minima quidem,

sed veterrima est aedes Iani.

Illa aedes duas ianuas vel portas habet,

quae tum demum clauduntur cum per totum imperium populi

Romani terra marique pax facta est.

id quod per septingentos annos

inter Romulum et Augustum bis tantum evenit.

Augustus vero, cum ad Actium, promunturium Epiri,

classem M. Antonii vicisset, Ianum tertium claudi iussit.

In contraria fori parte est aedes Vestae antiquissima,

quae formam habet rotundam.

Vesta est dea foci rerumque domesticarum,

in cuius aede ignis aeternus ardet.

Sex virgines Vestales ex filiabus Romanorum illustrium

electae diligenter curant ne ignis Vestae umquam exstinguatur,

namque ignis ille semper ardens Romam

urbem aeternam esse significat.

Iuxta aedem Vestae est Regia,

domus pontificis maximi, in qua olim

reges Romani habitavisse dicuntur.

Pontifex maximus est summus sacerdos, qui ceteris omnibus

sacerdotibus Romanis praefectus est.

Sacerdotum negotium est sacrificia facere atque res divinas curare.

Ante Regiam est templum C. Iulio Caesari consecratum,

quod templum Divi Iulii appellatur.

Caesar enim, ut plerique principes Romani,

post mortem in deorum numero habetur et 'divus' vocatur.

Templum Divi Iulii ab Augusto aedificatum est eo ipso loco

ubi corpus Caesaris a civibus lugentibus crematum erat.

Ab utraque parte basilicae luliae magna aedes sita est,

a dextra sub clivo Capitolino aedes Saturni,

a sinistra aedes Castoris et Pollucis.

Aedes Saturni est aerarium populi Romani,

id est locus ubi pecunia publica deponitur ac servatur.

Hoc templum antiquissimum Senatus Populusque Romanus

incendio consumptum restituit.

Aedes Castoris consecrata est diis Castori et Polluci,

Iovis filiis geminis, qui saepius Romanis

in proeliis auxilio venerunt.

Inter hanc aedem et templum Divi lulii

Senatus Populusque Romanus post proelium ad Actium factum

Augusto victori arcum marmoreum aedificavit.

Infra Capitolium iuxta Tabularium sunt aedes

Concordiae et Divi Vespasiani.

Aedes Concordiae antiqua eo tempore aedificata esse dicitur

cum post longam discordiam quae populum Romanum

diviserat in duas factiones inter se inimicissimas,

patricios et plebeios, tandem concordia omnium civium restituta est.

Prope aedem Concordiae est Carcer,

cuius pars subterranea, tenebris et odore foeda atque

terribilis, Tullianum appellatur.

Aedes Divi Vespasiani a filiis Tito et Domitiano aedificata,

a Domitiano patri mortuo dedicata est.

Iuxta aedem Divi Vespasiani est porticus duodecim

diis et deabus consecrata, quorum

simulacra aurata in porticu stant.

Fortasse vos percontamini quomodo scitur ut hic locus

sic videbatur, si nulla aedificia restat ex illa urbe,

praeter fundationes et nonnulla columna.

Hae reliquiae nos adiuvant ad magnitudinem aedificii videndum.

Praeterea pauca aedificia illius temporis servantur

et imagines aedificiorum in antuquis nummis.

Maximi momenti autem, libri Vitruvii sunt,

sed ea in alio tempore videbimus.

Romae multa aedificia publica erant.

hodie percurrimus eos quod locum urbis celeberrimum cingebant.

Si alia genera aedificiorum videre voletis ut haec,

deorsum scribite.

Gratias maximas vobis ago et valete.

Ancient Rome Tour in Latin - Roman Forum 3D Tour durch das antike Rom auf Latein - Forum Romanum 3D Ancient Rome Tour in Latin - Roman Forum 3D Tour de la Antigua Roma en Latín - Foro Romano 3D Visite de la Rome antique en latin - Forum romain 3D ラテン語で巡る古代ローマツアー - フォロ・ロマーノ 3D Rondleiding door het oude Rome in het Latijn - Forum Romanum 3D Wycieczka do starożytnego Rzymu po łacinie - Forum Romanum 3D Tour pela Roma Antiga em latim - Fórum Romano Modelo 3D 拉丁语古罗马之旅 - 罗马广场 3D

Urbs Roma in ripa Tiberis fluminis sita est viginti milia The city of Rome is located twenty thousand steps from the sea this place can be La ciudad de Roma se sitúa a 20 mil  pasos del mar este lugar puede ser La città di Roma si trova a 20mila gradini dal mare questo luogo può essere Місто Рим розташоване на берегах річки Тибр, за двадцять миль

passuum a mari. miles from the sea.

Hoc loco flumen facile transitur, In this place the river is easily crossed En este punto se cruza fácilmente el río. У цьому місці річку легко перетнути.

et colles propinqui bene muniri possunt. and the neighboring hills may be well fortified. і сусідні пагорби можуть бути добре укріплені.

Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur. The ancient Roman walls comprise seven hills or mountains. Las antiguas murallas romanas comprenden siete colinas o montañas. Стародавні римські стіни складаються з семи пагорбів або гір.

Roma condita est anno DCCLIII ante Christum natum. Rome was founded in the year 753 before Christ was born. Рим був заснований в 753 році до Різдва Христового.

In monte Capitolino, qui prae ceteris sacer habetur, On the Capitoline Hill is where there are more sacred buildings, among them the most important is En el monte capitolino es donde más edificios  sagrados hay entre ellos el más importante es Sul Campidoglio è dove ci sono più edifici sacri, tra i quali il più importante è На Капітолійській горі, яка вважається священнішою за інші,

multa sunt aedificia sacra, quorum clarissimum est there are many sacred buildings of which the most famous Тут багато сакральних споруд, з яких найвідоміша

templum Iovis Optimi Maximi. the temple of Jupiter Optimus Maximus.

Ea Capitolii pars quae spectat ad septentriones, That part of the Capitol which looks to the north Та частина Капітолію, яка дивиться на північ

ardua atque muris firmis munita, Arx dicitur. It is called a citadel, and is lofty and fortified with strong walls. крутий і укріплений міцними мурами, він називається Аркою.

In summa Arce templum Iunonis Monetae situm est, there is the temple of Juno Moneta where the precious metal coins are made se encuentra el templo de Juno Moneta donde  se hacían las monedas de metales preciosos se trova il tempio di Giunone Moneta dove venivano realizzate le monete di metallo prezioso На вершині цитаделі знаходиться храм Юнони Монети,

in quo nummi e metallis pretiosis efficiuntur in which coins are made from precious metals в якому монети виготовлені з дорогоцінних металів

atque imaginibus imprimuntur. and pictures are printed. і вони надруковані із зображеннями.

In infimo Capitolio est Tabularium, At the bottom is a storage area У нижньому Капітолії знаходиться скарбниця,

id est amplum aedificium in quo tabulae et litterae publicae servantur. tabularium, which is a large building where the mail and letters are kept. tabulario que es un amplio edificio donde el  correo y las tábulas y cartas se conservan. tabulare, che è un grande edificio dove sono conservate la posta e le tabelle e le lettere. тобто велика будівля, в якій зберігаються публічні записи та листи.

Infra Capitolinum Palatinumque collem est forum Romanum. Below the Capitoline and Palatine hill is the Roman forum. Під Капітолійським і Палатинським пагорбами розташований Римський форум.

In ea valle olim magna palus erat, quae tum demum siccata est In that valley there was once a great marsh, which was then dried up У тій долині колись було велике болото, яке потім висохло

cum aqua paludis in flumen deduceretur per cloacam subterraneam when the water of the marsh is to be launched into the river by means of an underground sewer коли воду болота вводила в річку підземна каналізація

quae appellatur 'cloaca Maxima'. which is called 'the biggest sewer'.

Magnus numerus hominum cotidie convenit in forum Romanum, A large number of people came every day to the Roman forum it was the Un gran número de gente venía cada  día al foro romano era el lugar Un gran numero di persone veniva ogni giorno al foro romano era il luogo Щодня на римському форумі збирається велика кількість людей.

locum urbis celeberrimum, qui multis aedificiis publicis et sacris cingitur. the most famous place of the city, which is surrounded by many public and sacred buildings. найвідоміше місце міста, яке оточене багатьма громадськими та сакральними спорудами.

Haec est Basilica Aemilia, quae cum Basilica Iulia This is the Basilica Aemilia, which with the Basilica Julia

Aedificium publicum amplissimum est. It is a very large public building. Це дуже велика громадська будівля.

Basilicae fororum potiorem locum occupabant quam alia aedificia. The basilicas occupied a better place than other buildings. Базиліки займали важливіше місце на ринку, ніж інші споруди.

Basilica est aedificium publicum in quo et A basilica is a public building in which and

alia multa negotia aguntur et ius inter cives dicitur. many other affairs are done, and the law is said to be among the citizens. вирішується багато інших справ, і громадяни говорять про закон.

Deinde, Christiani formam basilicarum usi sunt ut Later, Christians took advantage of the basilical form to use it as Más adelante los cristianos aprovecharon  la forma basilical para utilizarla como Successivamente, i cristiani approfittarono della forma basilicale per usarla come Потім християни використовували форму базилік, щоб

spatium religiosum ad sacram liturgiam celebrandum. a religious space to celebrate the sacred liturgy. релігійний простір для відправлення святої літургії.

Postea, cum imperium Christianum factum esse Then, when the empire was become a Christian

vocabulum etiam usum est ad magnas ecclesias referendum. The term is also used to refer to large churches. цей термін також використовується для позначення великих церков.

Itaque hodie ipsum vocabulum usum est And so today the term itself is used Тому сьогодні використовується сам термін

in rebus religiosis et architecturae. in religious and architectural matters. у справах релігії та архітектури.

luxta basilicam Aemiliam, in ea fori parte He moved to the Basilica of Aemilia, in that part of the market Він переїхав до базиліки Емілії, у тій частині ринку

quae dicitur Comitium, locata est Curia, which is called Comitium, located on Curia який називається комітетом, розташований суд,

id est aedificium quo senatus Romanus convenire solet. that is the building in which the Roman senate used to meet.

Senatus constat ex sescentis senatoribus, The senate is composed of six hundred senators Сенат складається з шестисот сенаторів,

civibus nobilissimis, qui ante Caesaris aetatem of the most noble citizens, who before the age of Caesar до найзнатніших громадян, які до віку Цезаря

summam potestatem in re publica Romana tenebant. they held the highest power in the Roman state. їм належала вища влада в Римській державі.

Ante Comitium est locus superior ex quo oratores before the comitium there is a high place where the orators spoke to the people the name of this ante el comitium hay un lugar en alto donde los  oradores hablaban al pueblo el nombre de este prima del comizio c'è un luogo alto dove gli oratori parlavano al popolo il nome di questo Перед радою знаходиться верхня кімната, з якої виступають оратори

verba faciunt ad populum. they make words to the people.

'Rostra' nomen est huius loci, 'Platform' is the name of this place "Ростра" - це назва цього місця,

quia rostris navium captarum ornatur. because it is adorned with the beaks of the captured ships. бо його прикрашають носи захоплених кораблів.

'Rostrum' enim vocantur eae hastae ferreae quae For those of iron spear which are called 'the beak' Бо ті залізні списи звуться лобами.

e prora navis longae eminent velut rostrum avis. They stand out from the prow of a long ship, like the beak of a bird. з носів довгих кораблів виступає, як дзьоб птаха.

Multi oratores illustres in Rostra ascenderunt, many illustrious speakers such as Cicero ascended to the rostra to pray to the people of the Roman muchos oradores ilustres como Cicerón ascendían  a la rostra para orar al pueblo de los templos molti illustri oratori come Cicerone salì ai rostra per pregare il popolo dei templi Багато видатних ораторів зійшли на Ростру,

ut orationes ad populum haberent. that they might have prayers for the people. щоб вони могли виступати з промовами перед людьми.

Ex aedibus sacris fori Romani minima quidem, temples the smallest was certainly the temple of Janus it was also the oldest romanos el más pequeño era ciertamente el  templo de Jano también era el más viejo romani il più piccolo era sicuramente il tempio di Giano Era anche il più antico Зі священних будинків римський ринок, справді, найменший

sed veterrima est aedes Iani. but the oldest is the house of John. але найстарішим є дім Іоанна.

Illa aedes duas ianuas vel portas habet, That house has two doors or gates. Той будинок має двоє дверей або воріт.

quae tum demum clauduntur cum per totum imperium populi which then at last are closed with the whole dominion of the people які потім остаточно закриваються, коли весь уряд народу

Romani terra marique pax facta est. Peace was made between the land and the sea of the Romans.

id quod per septingentos annos twice from the founding of Rome until the Augustus regime. Augustus closed it for the dos veces desde la fundación de Roma hasta  el régimen de Augusto. Augusto la cerró por due volte dalla fondazione di Roma fino al regime di Augusto. Augusto la chiuse per la що протягом семисот років

inter Romulum et Augustum bis tantum evenit. it fell out only twice between Romulus and Augustus. це сталося лише двічі між Ромулом і Августом.

Augustus vero, cum ad Actium, promunturium Epiri, third time in 700 years when he defeated Marco Antonio at the battle of Accio. tercera vez en 700 años cuando venció  a Marco Antonio en la batalla de Accio. terza volta in 700 anni quando sconfisse Marco Antonio nella battaglia di Accio. Але Август, коли він прийшов до Акціуму, мису Епіру,

classem M. Antonii vicisset, Ianum tertium claudi iussit. having conquered the fleet of M. Antonius, he ordered Janus the third to be closed. розбив флот М. Антонія, він наказав закрити Януса третього.

In contraria fori parte est aedes Vestae antiquissima, On the other side of the forum is the temple of Vesta that has a round shape Vesta is the goddess Al otro lado del foro está el templo de Vesta  que tiene una forma redonda Vesta es la diosa Dall'altro lato del foro si trova il tempio di Vesta che ha una forma rotonda Vesta è la dea На протилежній стороні площі знаходиться найдавніший будинок Вести,

quae formam habet rotundam. which has a round shape. який має круглу форму.

Vesta est dea foci rerumque domesticarum, Vesta is the goddess of the focus of domestic affairs Вона богиня домашнього вогнища і домашніх справ,

in cuius aede ignis aeternus ardet. in whose house eternal fire burns. в чиєму домі горить вічний вогонь.

Sex virgines Vestales ex filiabus Romanorum illustrium Six Vestal virgins from the daughters of the illustrious Romans Шість дів весталок від дочок прославлених римлян

electae diligenter curant ne ignis Vestae umquam exstinguatur, the elect take great care lest the fire of Vesta be ever extinguished, обрані дбайливо дбають про те, щоб вогонь Вести ніколи не згас,

namque ignis ille semper ardens Romam for that fire is always burning in Rome бо той вогонь завжди палав Рим

urbem aeternam esse significat. it signifies the eternal city.

Iuxta aedem Vestae est Regia, Next to Vesta's house is Regia,

domus pontificis maximi, in qua olim the house of the great pontiff, in which he once lived будинок великого понтифіка, в якому він колись жив

reges Romani habitavisse dicuntur. The Roman kings are said to have dwelt. кажуть, що там жили римські царі.

Pontifex maximus est summus sacerdos, qui ceteris omnibus is the perfect high priest of all the other Roman priests the office of the priests es el sumo sacerdote perfecto de todos los demás  sacerdotes romanos el oficio de los sacerdotes è il perfetto sommo sacerdote di tutti gli altri sacerdoti romani l'ufficio del i sacerdoti

sacerdotibus Romanis praefectus est. He was made governor of the Roman priests.

Sacerdotum negotium est sacrificia facere atque res divinas curare. in Rome was to make animal sacrifices to the gods and heal divine things in front of the en Roma era hacer sacrificios de animales a los  dioses y curar las cosas divinas delante de la a Roma dovevano fare sacrifici animali agli dei e guarire le cose divine davanti alla Справа священика полягає в тому, щоб приносити жертви і піклуватися про божественні речі.

Ante Regiam est templum C. Iulio Caesari consecratum, regia is the temple dedicated to Gaius Julius Caesar which is called the temple of the divine Julius. Caesar like regia está el templo dedicado a Cayo Julio César  que se llama templo del divino Julio. César como regia è il tempio dedicato a Gaio Giulio Cesare che è chiamato il tempio del divino Giulio. Cesare come Перед Регією знаходиться храм, присвячений К. Юлію Цезарю,

quod templum Divi Iulii appellatur. which is called the temple of the Divine Julius.

Caesar enim, ut plerique principes Romani, some other Roman emperors made him god after his death and called him divine algunos otros emperadores romanos lo hicieron  dios después de su muerte y lo llamaron divino alcuni altri imperatori romani lo rese dio dopo la sua morte e lo chiamò divino Для Цезаря, як і для більшості римських князів,

post mortem in deorum numero habetur et 'divus' vocatur. after death he is counted among the gods and is called 'divus'. після смерті його зараховують до богів і називають дивусом.

Templum Divi Iulii ab Augusto aedificatum est eo ipso loco The temple of Julius was built by Augustus on that very spot Храм Юлія був побудований Августом саме на цьому місці

ubi corpus Caesaris a civibus lugentibus crematum erat. where Caesar's body was burned by the mourning citizens.

Ab utraque parte basilicae luliae magna aedes sita est, On each side of the basilica is a large building, З кожного боку базиліки є велика будівля,

a dextra sub clivo Capitolino aedes Saturni, to a large temple to the right under the decline of the capitoline the temple of Saturn and to the left a un gran templo a la derecha bajo el declive del  capitolino el templo de Saturno y a la izquierda ad un grande tempio a destra sotto il declino dei capitolini il tempio di Saturno ea sinistra праворуч під Капітолійським пагорбом будинок Сатурна

a sinistra aedes Castoris et Pollucis. on the left the house of Castor and Pollucus.

Aedes Saturni est aerarium populi Romani, The house of Saturn is the treasury of the Roman people,

id est locus ubi pecunia publica deponitur ac servatur. that is, the place where public money is deposited and kept. тобто місце депонування та зберігання державних грошей.

Hoc templum antiquissimum Senatus Populusque Romanus This is the most ancient temple of the Roman Senate and People Це найдавніший храм римського сенату і народу

incendio consumptum restituit. he restored the fire which had been destroyed. Він відновив те, що згоріло вогнем.

Aedes Castoris consecrata est diis Castori et Polluci, Castor's house was consecrated to the gods Castor and Pollucus, Будинок Кастора був освячений богам Кастору і Поллуку,

Iovis filiis geminis, qui saepius Romanis To Jupiter's twin sons, who often Roman До синів-близнюків Юпітера, які часто римляни

in proeliis auxilio venerunt. they came to help in battles. вони приходили на допомогу в боях.

Inter hanc aedem et templum Divi lulii Between this house and the temple of the god I lied

Senatus Populusque Romanus post proelium ad Actium factum the senate and the People of Rome built a marble arch to the victorious Augustus after el senado y el pueblo de Roma le construyeron  un arco de mármol al victorioso Augusto después il senato e il Il popolo di Roma fece costruire un arco di marmo al vittorioso Augusto dopo

Augusto victori arcum marmoreum aedificavit. Augustus built a marble arch for the victor.

Infra Capitolium iuxta Tabularium sunt aedes Below the Capitol next to the Treasury are the buildings Нижче Капітолію поруч із скарбницею розташовані будівлі

Concordiae et Divi Vespasiani. Concordia and Divi Vespasian.

Aedes Concordiae antiqua eo tempore aedificata esse dicitur The ancient building of Concordia is said to have been built at that time Кажуть, що в той час була побудована старовинна будівля Конкордії

cum post longam discordiam quae populum Romanum factions into which the Roman people had been divided, the patricians and the commoners, the temple enemigas en las que se había dividido el pueblo  romano los patricios y los plebeyos se construyó nemiche in cui era stato diviso il popolo romano, i patrizi e i popolani, il tempio fu costruito коли після довгих розбратів, які римський народ

diviserat in duas factiones inter se inimicissimas, had divided into two parties most hostile to each other, розділився на дві найбільш ворожі одна одній партії,

patricios et plebeios, tandem concordia omnium civium restituta est. was built when harmony between the citizens was restored near this temple is the jail el templo cuando se restituyó la concordia entre  los ciudadanos cerca de este templo está la cárcel quando fu ripristinata l'armonia tra i cittadini. Vicino a questo tempio è il carcere патриціїв і плебеїв, нарешті була відновлена злагода всіх громадян.

Prope aedem Concordiae est Carcer, Near the house of Concord is the prison, Біля будинку Конкорда в'язниця,

cuius pars subterranea, tenebris et odore foeda atque the subterranean part of which is dark and repulsive in smell підземна частина якого темна і відразливо пахне

terribilis, Tullianum appellatur. Terrible, he is called Tullianus. Жахливий, його звуть Туліан.

Aedes Divi Vespasiani a filiis Tito et Domitiano aedificata, The palace of the divine Vespasian was built by the sons of Titus and Domitian, El palacio del divino Vespasiano fue construido por los hijos de Tito y Domiciano, Палац божественного Веспасіана був побудований синами Тита і Доміціана,

a Domitiano patri mortuo dedicata est. death of their father, right next to this temple are the porticoes of the twelve gods and goddesses muerte de su padre justo a un lado de este templo  están los pórticos de los doce dioses y diosas morte del padre, proprio accanto a questo tempio si trovano i portici dei dodici dei e dee її присвятив Доміціан своєму померлому батькові.

Iuxta aedem Divi Vespasiani est porticus duodecim Next to the house of the divine Vespasian is a portico of twelve До будинку божественного Веспасіана примикає портик дванадцяти

diis et deabus consecrata, quorum consecrated to the gods and goddesses, whose посвячений богам і богиням, чий

simulacra aurata in porticu stant. gilded statues stand in the portico. в портику стоять позолочені статуї.

Fortasse vos percontamini quomodo scitur ut hic locus Perhaps you are wondering how this place is known Можливо, вам цікаво, як це місце відоме

sic videbatur, si nulla aedificia restat ex illa urbe, so it seemed, if no buildings remained of that city, так здавалося, якщо від цього міста не залишиться жодної будівлі,

praeter fundationes et nonnulla columna. in addition to the foundations and some columns. крім фундаментів і деяких колон.

Hae reliquiae nos adiuvant ad magnitudinem aedificii videndum. These remains help us to see the size of the building. Ці залишки допомагають нам побачити розміри будівлі.

Praeterea pauca aedificia illius temporis servantur In addition, few buildings of that time are preserved Крім того, збереглося небагато будівель того часу

et imagines aedificiorum in antuquis nummis. and images of buildings on coins. і зображення будівель на монетах.

Maximi momenti autem, libri Vitruvii sunt, But the most important are the books of Vitruvius, Але найважливішими є книги Вітрувія,

sed ea in alio tempore videbimus. another occasion in Rome there were many public buildings today we explore those that surrounded the otra ocasión en Roma había muchos edificios  públicos hoy exploramos los que rodeaban el un'altra occasione. A Roma c'erano molti edifici pubblici oggi esploriamo quelli che circondavano il але ми побачимо їх іншим разом.

Romae multa aedificia publica erant. There were many public buildings in Rome.

hodie percurrimus eos quod locum urbis celeberrimum cingebant. to-day we passed through them that surrounded the most famous place of the city. сьогодні ми проходили через них, що оточували найвідоміше місце міста.

Si alia genera aedificiorum videre voletis ut haec, If you want to see other types of buildings like these, Якщо ви хочете побачити інші типи будівель, подібних до цих,

deorsum scribite. write down

Gratias maximas vobis ago et valete. Thank you very much and farewell. Дуже дякую і до побачення.