image

Italian LingQ Podcast 1.0, #42 Danilo & Rita – La sanità in Europa e in America

#42 Danilo & Rita – La sanità in Europa e in America

Quello che non capisco è come mai gli Stati Uniti che sono un paese molto avanzato e civilizzato, non abbiano ancora un sistema sanitario nazionale. What I do not understand is why the United States, which is a very advanced and civilized country, does not yet have a national health system. Det jeg ikke forstår er hvorfor USA, som er et veldig avansert og sivilisert land, ennå ikke har et nasjonalt helsesystem. 我不明白的是,为什么美国这个非常发达和文明的国家还没有全国卫生系统。

È  una cosa veramente vergognosa, forse deve essere l’unico paese civile che non ha ancora un sistema di questo genere It is a truly shameful thing, perhaps it must be the only civilized country that does not yet have such a system Det er virkelig skammelig, kanskje det må være det eneste siviliserte landet som ennå ikke har et slikt system

Si, sembra di si che siano gli unici, infatti Obama l’ha detto. Yes, it seems that they are the only ones, in fact, Obama said so. Ja, det ser ut til at de er de eneste, faktisk sa Obama det. Dipende un po' dallo spirito pionieristico di questo paese dal fatto che per principio l’idea è quella che ognuno deve cavarsela da solo, quindi non hanno pensioni, non hanno contributi e di conseguenza non hanno neanche assistenza sanitaria solo che per un europeo questo è inconcepibile. It depends a little on the pioneering spirit of this country that in principle the idea is that everyone has to go it alone, so they do not have pensions, they do not have contributions and consequently they do not even have health care except that for a European this is inconceivable. Det avhenger litt av pionerånden i dette landet fra det faktum at ideen i prinsippet er at alle må klare seg alene, så de ikke har pensjoner, de har ikke bidrag og følgelig ikke til og med ha helsehjelp bare at for en europeer er dette utenkelig. Purtroppo  e di ieri la notizia che hanno già bloccato  una parte importante del progetto di Obama, questo non dice niente di buono sul seguito del percorso della legge e certamente è incredibile come ci siano praticamente 50 milioni di persone in America e non hanno assistenza sanitaria. Unfortunately, and yesterday the news that they have already blocked an important part of the Obama project, this does not say anything good about following the path of the law and it is certainly incredible how there are practically 50 million people in America and do not have health care. Dessverre og i går, nyheten om at de allerede har blokkert en viktig del av Obama-prosjektet, sier dette ikke noe bra om videreføring av loven, og absolutt er det utrolig hvordan det er praktisk talt 50 millioner mennesker i Amerika, og de har ingen helsetjenester .

E questo è assurdo infatti. And this is absurd indeed. Og dette er faktisk absurd. Che un poverino che è  in fin di vita non può essere curato, non può essere soprattutto curato perché non ha i soldi per pagarsi l’operazione, o altre cose, non lo so, è inconcepibile in un paese civile, ecco,  fosse in un paese del terzo mondo posso anche capire. That a poor man who is dying can not be cured, he can not be especially cured because he does not have the money to pay for the operation, or other things, I do not know, it is inconceivable in a civilized country, here, was in a Third world country I can also understand. At en stakkar som er døende ikke kan behandles, han kan ikke behandles fremfor alt fordi han ikke har penger til å betale for operasjonen, eller andre ting, jeg vet ikke, det er utenkelig i et sivilisert land, vel, han var i et tredje verdensland jeg også kan forstå. Ma in un paese così avanzato e civile, se uno non ha i soldi per potersi pagare l’assicurazione come fanno loro, è costretto a morire, in sostanza. But in such an advanced and civilized country, if one does not have the money to be able to pay for insurance as they do, he is forced to die, essentially. Men i et så avansert og sivilisert land, hvis man ikke har penger til å betale forsikringen som de gjør, blir man egentlig tvunget til å dø.

È strano che non esista la clausola dell’omissione di soccorso perché sulla base di quello sarebbe impossibile non prestare assistenza a chi ne ha bisogno, qui da noi infatti se un medico si rifiuta di curare qualcuno va incontro ad un reato che è quello di omissione di soccorso. It is strange that there is no provision for the omission of aid because on the basis of that it would be impossible not to provide assistance to those in need, here in fact if a doctor refuses to treat someone goes to a crime that is to omit of rescue. Det er rart at det ikke er noen bestemmelse for utelatelse av hjelp, fordi det på grunnlag av det ville være umulig å ikke gi hjelp til de som trenger det, faktisk her hos oss hvis en lege nekter å behandle noen han står overfor en forbrytelse det er utelatelse. redning. Non so come funzioni da loro  però è davvero incredibile quello che succede. I don't know how it works from them, but what happens is really incredible. Jeg vet ikke hvordan det fungerer fra dem, men hva som skjer er utrolig. Ultimamente c’è stato un famoso film è che si chiamava si Sicko  in cui venivano presentati tutte queste incongruenze e queste ingiustizie, che vengono fatte quotidianamente negli Stati Uniti. Lately there has been a famous film called si Sicko in which all these inconsistencies and injustices were presented, which are done daily in the United States. I det siste var det en berømt film kalt si Sicko der alle disse uoverensstemmelsene og urettferdighetene ble presentert, som gjøres daglig i USA.

Eh, infatti, in tutta Europa, esclusa la Svizzera, che dopo ti racconto, chiunque, anche extracomunitari o anche fosse uno senza casa, che dovesse stare male viene portato in ospedale e viene curato, qualsiasi cosa abbia si cerca di salvagli la vita in tutti i modi, è per questo che  mi sembra assurdo che invece in America la prima cosa che ti richiedono è la carta di credito, dopo di che ti curano. Eh, in fact, throughout Europe, excluding Switzerland, which I will tell you later, anyone, even immigrants or even homeless, who should be sick is taken to hospital and is treated, whatever they have, they try to save their life in all the ways, that's why it seems absurd to me that instead in America the first thing you require is a credit card, after which they treat you. Faktisk, i hele Europa, unntatt Sveits, som jeg vil fortelle deg senere, blir alle, til og med innvandrere eller til og med hjemløse, som skal være syke, ført til sykehus og behandlet, uansett hva de har, prøver de å redde livet sitt på alle måter, det er derfor det virker absurd for meg at det første du trenger i Amerika er et kredittkort, hvoretter de behandler deg. Perciò se non hai i soldi per curarti li ti lasciano morire. So if you don't have the money to treat yourself, they'll let you die. Så hvis du ikke har penger til å unne deg, lar de deg dø. In un paese civile non è ammessa questa cosa. I et sivilisert land er dette ikke tillatt.

C’è un mio amico italiano che è andato a lavorare negli Stati Uniti è diventato chirurgo, anzi lui era già qui ma poi ha continuato è diventato un cardiochirurgo e in pratica alla fine ha lasciato dal ribrezzo che provava tutte le volte che c’era la situazione in cui prima valutavano se una persona poteva fare la chemioterapia è poi la facevano tanti ammalati di tumore  negli Stati Uniti non vengono curati per questo motivo. There is an Italian friend of mine who went to work in the United States became a surgeon, in fact he was already here but then he went on to become a cardiac surgeon and in the end he left behind the disgust that he felt whenever there was the situation in which they first evaluated if a person could do chemotherapy is then the do so many cancer patients in the United States are not treated for this reason. Det er en italiensk venn av meg som gikk på jobb i USA og ble kirurg, faktisk var han allerede her, men fortsatte så han ble hjertekirurg, og i praksis forlot han til slutt den avskyen han følte hver gang han var der situasjonen der de først vurderte om en person kunne få cellegift, og så ble ikke så mange kreftpasienter i USA behandlet av denne grunn. Proprio  perché e prima si accertano che possono fare la chemioterapia. Precisely because and before they make sure they can do chemotherapy. Nettopp fordi og først sørger de for at de kan få cellegift.

Eh, come ti dicevo prima, adesso ti racconto cosa era successo ad un mio amico al quale piaceva scalare le montagne. Eh, as I said before, now I'll tell you what had happened to a friend of mine who liked to climb the mountains. Som jeg fortalte deg før, skal jeg fortelle deg hva som skjedde med en venn av meg som likte å bestige fjell. Durante una scalata e caduto un piccolo sasso lo ha colpito alla spalla, però ovviamente cadendo da un’altezza molto alta, gliela ha proprio completamente frantumata. During a climb and fell a small stone hit him on the shoulder, but of course falling from a very high height, it has just completely shattered. Under en klatring falt en liten stein og traff ham i skulderen, men åpenbart falt fra veldig høy høyde, knuste den helt. Lui era su una montagna Svizzera è stato ricoverato ovviamente d’urgenza in un ospedale Svizzero. Er war auf einem Schweizer Berg und wurde offensichtlich in ein Schweizer Krankenhaus gebracht. He was on a mountain Switzerland was obviously admitted to an emergency hospital in Switzerland. Han var på et sveitsisk fjell og ble åpenbart kjørt til et sveitsisk sykehus. Di fatto  i medici non gli hanno fatto assolutamente niente, se non giusto per tamponare il minimo si sangue finché la moglie, partita dall’Italia non è andata la con la carta di credito a lasciare giù dei soldi  perché lo operassero. In fact, the doctors did not do anything at all, if not right to buffer the slightest blood until his wife, who left Italy did not go with the credit card to let down some money to operate it. Faktisk gjorde legene absolutt ingenting mot ham, bortsett fra bare for å dyppe minimumsblodet til kona, som forlot Italia, dro dit med kredittkortet sitt for å slippe penger for at de skulle operere. Ma  ti  sembra una cosa civile questa? But does this seem civil to you? Men virker dette sivilt for deg?

Si, si è incredibile ma tutto è dovuto al fatto che manca una struttura sanitaria pubblica. Yes, it is incredible but everything is due to the lack of a public health facility. Ja, det er utrolig, men alt skyldes at det ikke er noe folkehelseanlegg. In America ci sono delle  fondazioni  associazioni benefiche che vengono incontro ai più poveri. In America there are foundations of charitable associations that meet the poorest. I Amerika er det veldedige stiftelser som imøtekommer de fattigste. Tutti questi ospedali che si chiamano poi cliniche da loro, sono gratuiti e sono gestiti completamente con la beneficenza. All these hospitals which are then called clinics by them, are free and are managed completely with charity. Alle disse sykehusene, som da kalles klinikker av dem, er gratis og drives helt med veldedighet. Ci sono dei medici che lavorano gratis infermiere che lavorano gratis, e le persone abbienti che  donano dei soldi per la sopravvivenza di questi centri. There are doctors who work for free nurses who work for free, and wealthy people who donate money for the survival of these centers. Det er leger som jobber gratis, sykepleiere som jobber gratis, og velstående mennesker som donerer penger for å overleve disse sentrene. È incredibile! Naturalmente che cosa succede che questi centri sono pieni di persone di colore che vengono a farsi assistere ma non sono all’altezza dei centri… non hanno le attrezzature che potrebbero avere un qualsiasi ospedale privato. Of course what happens that these centers are full of black people who come to be assisted but are not up to the centers ... they do not have the equipment that could have any private hospital. Det som selvfølgelig skjer er at disse sentrene er fulle av svarte mennesker som kommer for å få hjelp, men ikke er på nivå med sentrene ... de har ikke fasilitetene som noe privat sykehus måtte ha.

Eh, come al solito tutto è basato sul volontariato, se non ci fossero questi volontari, appunto, che dedicano il loro tempo libero e buona parte anche di risorse economiche per curare gli altri, lo stato proprio non ci pensa minimamente evidentemente. Eh, as usual everything is based on volunteering, if there were not these volunteers, in fact, who devote their free time and also a good part of economic resources to treat others, the state just does not think about it in the least.

Si, gli Stati Uniti devono risolvere questo problema se vogliono continuare a essere credibili come paese democratico però è anche vero che Obama  sta proponendo la riforma sanitaria. che peraltro è già stata proposta tante volte dai democratici ma non aveva nessuna possibilità di passare, la sta proponendo in un momento di crisi, in momento di gravissima crisi e quindi è difficile che passi la legge proprio per questo motivo. which, moreover, has already been proposed many times by the Democrats but had no chance to pass, is proposing it in a moment of crisis, in a moment of very serious crisis and therefore it is difficult for the law to pass precisely for this reason. D’altra parte lui dice: “guardate che questa riforma costa comunque molto meno della guerra in Iraq.” On the other hand, he says: "Look, this reform still costs much less than the war in Iraq."

Ma, infatti, lui è stato eletto anche proprio perché aveva portato avanti questa cosa, e secondo me tantissimi  gli hanno dato il voto proprio per questo motivo. But, in fact, he was also elected precisely because he had carried out this thing, and in my opinion many gave him the vote for this very reason. E adesso, appunto, si  trova davanti un Parlamento dove la maggior parte è contraria a questa legge. And now, in fact, he is faced with a Parliament where most are against this law. E anche qui ritengo ancora che sia assurda la questione. And even here I still believe that the question is absurd. Potrebbero risparmiare su tante altre cose, diminuire gli stipendi, come fanno qui da noi e, ovviamente, la cifra la differenza della cifra messa nelle casse dello stato proprio per istituire un servizio che mi sembra indispensabile e sopra a qualsiasi altra esigenza della popolazione. They could save on many other things, decrease salaries, as they do here and, obviously, the figure is the difference of the amount put into the state coffers precisely to establish a service that seems indispensable to me and above any other need of the population.

Si,  solamente che lo spirito gli Stati Uniti è anche quello della capacità del singolo di riuscire ad affermarsi e quindi il fatto che è una persona guadagni molti soldi non è vista come un’offesa a chi guadagna poco ma come qualche cosa di vincente  da attribuire a questa persona. Yes, only that the spirit of the United States is also that of the individual's ability to succeed and therefore the fact that a person earns a lot of money is not seen as an offense to those who earn little but as something winning to be attributed. to this person. Adesso ad esempio che le banche hanno avuto questa gravissima crisi per colpa loro e sono state sovvenzionate dallo Stato negli Stati Uniti non è ammissibile psicologicamente l’idea che una persona che riesce a guadagnare tanti soldi  si debba sentire in colpa, perché è lo spirito è, anzi, del sogno Americano di autoaffermazione e chi più guadagna più è valido per agli Americani. Zum Beispiel ist es psychologisch nicht zulässig zu glauben, dass eine Person, die es schafft, viel Geld zu verdienen, sich schuldig fühlen sollte, weil es der Geist ist, jetzt, da die Banken wegen ihnen diese sehr schwere Krise hatten und vom Staat in den Vereinigten Staaten subventioniert wurden in der Tat gilt der amerikanische Traum von Selbstbestätigung und wer mehr verdient, gilt für Amerikaner. For example, now that the banks have had this very serious crisis because of them and have been subsidized by the state in the United States, it is not psychologically permissible to think that a person who manages to earn a lot of money should feel guilty, because it is the spirit is indeed, of the American dream of self-affirmation and whoever earns more is valid for Americans. Invece in un momento di crisi non dovrebbe essere così. On the other hand, in a time of crisis it shouldn't be like that. Quando Obama ha appoggiato la sovvenzione statale delle banche ha anche chiesto una limitazione degli stipendi dei top manager. When Obama supported the state subsidy of the banks, he also called for a limitation on the salaries of top managers. Stipendi che potrebbero da soli risanare parte del bilancio e questo sembrava la cosa più sensata anche perché sono stati i top manager stessi quelli che hanno portato alla rovina le banche. Salaries that alone could restore part of the budget and this seemed the most sensible thing also because it was the top managers themselves who led to the ruin of the banks. Viceversa pare che adesso le banche con le sovvenzioni statali siano diventate di nuovo in attivo è abbiano già incominciato gli accantonamenti per gli stipendi dei top manager! Conversely, it seems that now the banks with state subsidies have become profitable again and have already begun the provisions for the salaries of top managers! Per loro è normale così, capito, non gli entra nella testa che si possa guadagnare troppo! For them it is normal so, understood, it does not enter their head that you can earn too much!

Capisco! Capisco che tanti sono anche ricchi in America, in effetti l’America è sempre stata vista come il paese del bengodi, cioè come un paese molto ricco, però la maggior parte della popolazione non è a quel livello. I understand that many are also rich in America, in fact America has always been seen as the country of Bengodi, that is, as a very rich country, but most of the population is not at that level. La maggior parte della popolazione sono persone normali che hanno un certo tipo di lavoro, guadagneranno anche bene, ovviamente perché non avendo i contributi da pagare e gli stipendi sono molto alti, però c’è tantissima gente che invece non ha il lavoro e qui che dovrebbero pensarci a questa gente che non ha un lavoro e lo stato deve pensare anche alla loro salute. Most of the population are normal people who have a certain type of job, they will also earn well, obviously because they do not have the contributions to pay and the salaries are very high, but there are many people who do not have a job and here they they should think about these people who do not have a job and the state must also think about their health. Mi sembra il minimo in un paese civile. It seems to me the least in a civilized country.

E si, l‘America un luogo di contraddizioni da questo punto di vista.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

#42 Danilo & Rita – La sanità in Europa e in America

Quello che non capisco è come mai gli Stati Uniti che sono un paese molto avanzato e civilizzato, non abbiano ancora un sistema sanitario nazionale. What I do not understand is why the United States, which is a very advanced and civilized country, does not yet have a national health system. Det jeg ikke forstår er hvorfor USA, som er et veldig avansert og sivilisert land, ennå ikke har et nasjonalt helsesystem. 我不明白的是,为什么美国这个非常发达和文明的国家还没有全国卫生系统。

È  una cosa veramente vergognosa, forse deve essere l’unico paese civile che non ha ancora un sistema di questo genere It is a truly shameful thing, perhaps it must be the only civilized country that does not yet have such a system Det er virkelig skammelig, kanskje det må være det eneste siviliserte landet som ennå ikke har et slikt system

Si, sembra di si che siano gli unici, infatti Obama l’ha detto. Yes, it seems that they are the only ones, in fact, Obama said so. Ja, det ser ut til at de er de eneste, faktisk sa Obama det. Dipende un po' dallo spirito pionieristico di questo paese dal fatto che per principio l’idea è quella che ognuno deve cavarsela da solo, quindi non hanno pensioni, non hanno contributi e di conseguenza non hanno neanche assistenza sanitaria solo che per un europeo questo è inconcepibile. It depends a little on the pioneering spirit of this country that in principle the idea is that everyone has to go it alone, so they do not have pensions, they do not have contributions and consequently they do not even have health care except that for a European this is inconceivable. Det avhenger litt av pionerånden i dette landet fra det faktum at ideen i prinsippet er at alle må klare seg alene, så de ikke har pensjoner, de har ikke bidrag og følgelig ikke til og med ha helsehjelp bare at for en europeer er dette utenkelig. Purtroppo  e di ieri la notizia che hanno già bloccato  una parte importante del progetto di Obama, questo non dice niente di buono sul seguito del percorso della legge e certamente è incredibile come ci siano praticamente 50 milioni di persone in America e non hanno assistenza sanitaria. Unfortunately, and yesterday the news that they have already blocked an important part of the Obama project, this does not say anything good about following the path of the law and it is certainly incredible how there are practically 50 million people in America and do not have health care. Dessverre og i går, nyheten om at de allerede har blokkert en viktig del av Obama-prosjektet, sier dette ikke noe bra om videreføring av loven, og absolutt er det utrolig hvordan det er praktisk talt 50 millioner mennesker i Amerika, og de har ingen helsetjenester .

E questo è assurdo infatti. And this is absurd indeed. Og dette er faktisk absurd. Che un poverino che è  in fin di vita non può essere curato, non può essere soprattutto curato perché non ha i soldi per pagarsi l’operazione, o altre cose, non lo so, è inconcepibile in un paese civile, ecco,  fosse in un paese del terzo mondo posso anche capire. That a poor man who is dying can not be cured, he can not be especially cured because he does not have the money to pay for the operation, or other things, I do not know, it is inconceivable in a civilized country, here, was in a Third world country I can also understand. At en stakkar som er døende ikke kan behandles, han kan ikke behandles fremfor alt fordi han ikke har penger til å betale for operasjonen, eller andre ting, jeg vet ikke, det er utenkelig i et sivilisert land, vel, han var i et tredje verdensland jeg også kan forstå. Ma in un paese così avanzato e civile, se uno non ha i soldi per potersi pagare l’assicurazione come fanno loro, è costretto a morire, in sostanza. But in such an advanced and civilized country, if one does not have the money to be able to pay for insurance as they do, he is forced to die, essentially. Men i et så avansert og sivilisert land, hvis man ikke har penger til å betale forsikringen som de gjør, blir man egentlig tvunget til å dø.

È strano che non esista la clausola dell’omissione di soccorso perché sulla base di quello sarebbe impossibile non prestare assistenza a chi ne ha bisogno, qui da noi infatti se un medico si rifiuta di curare qualcuno va incontro ad un reato che è quello di omissione di soccorso. It is strange that there is no provision for the omission of aid because on the basis of that it would be impossible not to provide assistance to those in need, here in fact if a doctor refuses to treat someone goes to a crime that is to omit of rescue. Det er rart at det ikke er noen bestemmelse for utelatelse av hjelp, fordi det på grunnlag av det ville være umulig å ikke gi hjelp til de som trenger det, faktisk her hos oss hvis en lege nekter å behandle noen han står overfor en forbrytelse det er utelatelse. redning. Non so come funzioni da loro  però è davvero incredibile quello che succede. I don't know how it works from them, but what happens is really incredible. Jeg vet ikke hvordan det fungerer fra dem, men hva som skjer er utrolig. Ultimamente c’è stato un famoso film è che si chiamava si Sicko  in cui venivano presentati tutte queste incongruenze e queste ingiustizie, che vengono fatte quotidianamente negli Stati Uniti. Lately there has been a famous film called si Sicko in which all these inconsistencies and injustices were presented, which are done daily in the United States. I det siste var det en berømt film kalt si Sicko der alle disse uoverensstemmelsene og urettferdighetene ble presentert, som gjøres daglig i USA.

Eh, infatti, in tutta Europa, esclusa la Svizzera, che dopo ti racconto, chiunque, anche extracomunitari o anche fosse uno senza casa, che dovesse stare male viene portato in ospedale e viene curato, qualsiasi cosa abbia si cerca di salvagli la vita in tutti i modi, è per questo che  mi sembra assurdo che invece in America la prima cosa che ti richiedono è la carta di credito, dopo di che ti curano. Eh, in fact, throughout Europe, excluding Switzerland, which I will tell you later, anyone, even immigrants or even homeless, who should be sick is taken to hospital and is treated, whatever they have, they try to save their life in all the ways, that's why it seems absurd to me that instead in America the first thing you require is a credit card, after which they treat you. Faktisk, i hele Europa, unntatt Sveits, som jeg vil fortelle deg senere, blir alle, til og med innvandrere eller til og med hjemløse, som skal være syke, ført til sykehus og behandlet, uansett hva de har, prøver de å redde livet sitt på alle måter, det er derfor det virker absurd for meg at det første du trenger i Amerika er et kredittkort, hvoretter de behandler deg. Perciò se non hai i soldi per curarti li ti lasciano morire. So if you don't have the money to treat yourself, they'll let you die. Så hvis du ikke har penger til å unne deg, lar de deg dø. In un paese civile non è ammessa questa cosa. I et sivilisert land er dette ikke tillatt.

C’è un mio amico italiano che è andato a lavorare negli Stati Uniti è diventato chirurgo, anzi lui era già qui ma poi ha continuato è diventato un cardiochirurgo e in pratica alla fine ha lasciato dal ribrezzo che provava tutte le volte che c’era la situazione in cui prima valutavano se una persona poteva fare la chemioterapia è poi la facevano tanti ammalati di tumore  negli Stati Uniti non vengono curati per questo motivo. There is an Italian friend of mine who went to work in the United States became a surgeon, in fact he was already here but then he went on to become a cardiac surgeon and in the end he left behind the disgust that he felt whenever there was the situation in which they first evaluated if a person could do chemotherapy is then the do so many cancer patients in the United States are not treated for this reason. Det er en italiensk venn av meg som gikk på jobb i USA og ble kirurg, faktisk var han allerede her, men fortsatte så han ble hjertekirurg, og i praksis forlot han til slutt den avskyen han følte hver gang han var der situasjonen der de først vurderte om en person kunne få cellegift, og så ble ikke så mange kreftpasienter i USA behandlet av denne grunn. Proprio  perché e prima si accertano che possono fare la chemioterapia. Precisely because and before they make sure they can do chemotherapy. Nettopp fordi og først sørger de for at de kan få cellegift.

Eh, come ti dicevo prima, adesso ti racconto cosa era successo ad un mio amico al quale piaceva scalare le montagne. Eh, as I said before, now I'll tell you what had happened to a friend of mine who liked to climb the mountains. Som jeg fortalte deg før, skal jeg fortelle deg hva som skjedde med en venn av meg som likte å bestige fjell. Durante una scalata e caduto un piccolo sasso lo ha colpito alla spalla, però ovviamente cadendo da un’altezza molto alta, gliela ha proprio completamente frantumata. During a climb and fell a small stone hit him on the shoulder, but of course falling from a very high height, it has just completely shattered. Under en klatring falt en liten stein og traff ham i skulderen, men åpenbart falt fra veldig høy høyde, knuste den helt. Lui era su una montagna Svizzera è stato ricoverato ovviamente d’urgenza in un ospedale Svizzero. Er war auf einem Schweizer Berg und wurde offensichtlich in ein Schweizer Krankenhaus gebracht. He was on a mountain Switzerland was obviously admitted to an emergency hospital in Switzerland. Han var på et sveitsisk fjell og ble åpenbart kjørt til et sveitsisk sykehus. Di fatto  i medici non gli hanno fatto assolutamente niente, se non giusto per tamponare il minimo si sangue finché la moglie, partita dall’Italia non è andata la con la carta di credito a lasciare giù dei soldi  perché lo operassero. In fact, the doctors did not do anything at all, if not right to buffer the slightest blood until his wife, who left Italy did not go with the credit card to let down some money to operate it. Faktisk gjorde legene absolutt ingenting mot ham, bortsett fra bare for å dyppe minimumsblodet til kona, som forlot Italia, dro dit med kredittkortet sitt for å slippe penger for at de skulle operere. Ma  ti  sembra una cosa civile questa? But does this seem civil to you? Men virker dette sivilt for deg?

Si, si è incredibile ma tutto è dovuto al fatto che manca una struttura sanitaria pubblica. Yes, it is incredible but everything is due to the lack of a public health facility. Ja, det er utrolig, men alt skyldes at det ikke er noe folkehelseanlegg. In America ci sono delle  fondazioni  associazioni benefiche che vengono incontro ai più poveri. In America there are foundations of charitable associations that meet the poorest. I Amerika er det veldedige stiftelser som imøtekommer de fattigste. Tutti questi ospedali che si chiamano poi cliniche da loro, sono gratuiti e sono gestiti completamente con la beneficenza. All these hospitals which are then called clinics by them, are free and are managed completely with charity. Alle disse sykehusene, som da kalles klinikker av dem, er gratis og drives helt med veldedighet. Ci sono dei medici che lavorano gratis infermiere che lavorano gratis, e le persone abbienti che  donano dei soldi per la sopravvivenza di questi centri. There are doctors who work for free nurses who work for free, and wealthy people who donate money for the survival of these centers. Det er leger som jobber gratis, sykepleiere som jobber gratis, og velstående mennesker som donerer penger for å overleve disse sentrene. È incredibile! Naturalmente che cosa succede che questi centri sono pieni di persone di colore che vengono a farsi assistere ma non sono all’altezza dei centri… non hanno le attrezzature che potrebbero avere un qualsiasi ospedale privato. Of course what happens that these centers are full of black people who come to be assisted but are not up to the centers ... they do not have the equipment that could have any private hospital. Det som selvfølgelig skjer er at disse sentrene er fulle av svarte mennesker som kommer for å få hjelp, men ikke er på nivå med sentrene ... de har ikke fasilitetene som noe privat sykehus måtte ha.

Eh, come al solito tutto è basato sul volontariato, se non ci fossero questi volontari, appunto, che dedicano il loro tempo libero e buona parte anche di risorse economiche per curare gli altri, lo stato proprio non ci pensa minimamente evidentemente. Eh, as usual everything is based on volunteering, if there were not these volunteers, in fact, who devote their free time and also a good part of economic resources to treat others, the state just does not think about it in the least.

Si, gli Stati Uniti devono risolvere questo problema se vogliono continuare a essere credibili come paese democratico però è anche vero che Obama  sta proponendo la riforma sanitaria. che peraltro è già stata proposta tante volte dai democratici ma non aveva nessuna possibilità di passare, la sta proponendo in un momento di crisi, in momento di gravissima crisi e quindi è difficile che passi la legge proprio per questo motivo. which, moreover, has already been proposed many times by the Democrats but had no chance to pass, is proposing it in a moment of crisis, in a moment of very serious crisis and therefore it is difficult for the law to pass precisely for this reason. D’altra parte lui dice: “guardate che questa riforma costa comunque molto meno della guerra in Iraq.” On the other hand, he says: "Look, this reform still costs much less than the war in Iraq."

Ma, infatti, lui è stato eletto anche proprio perché aveva portato avanti questa cosa, e secondo me tantissimi  gli hanno dato il voto proprio per questo motivo. But, in fact, he was also elected precisely because he had carried out this thing, and in my opinion many gave him the vote for this very reason. E adesso, appunto, si  trova davanti un Parlamento dove la maggior parte è contraria a questa legge. And now, in fact, he is faced with a Parliament where most are against this law. E anche qui ritengo ancora che sia assurda la questione. And even here I still believe that the question is absurd. Potrebbero risparmiare su tante altre cose, diminuire gli stipendi, come fanno qui da noi e, ovviamente, la cifra la differenza della cifra messa nelle casse dello stato proprio per istituire un servizio che mi sembra indispensabile e sopra a qualsiasi altra esigenza della popolazione. They could save on many other things, decrease salaries, as they do here and, obviously, the figure is the difference of the amount put into the state coffers precisely to establish a service that seems indispensable to me and above any other need of the population.

Si,  solamente che lo spirito gli Stati Uniti è anche quello della capacità del singolo di riuscire ad affermarsi e quindi il fatto che è una persona guadagni molti soldi non è vista come un’offesa a chi guadagna poco ma come qualche cosa di vincente  da attribuire a questa persona. Yes, only that the spirit of the United States is also that of the individual's ability to succeed and therefore the fact that a person earns a lot of money is not seen as an offense to those who earn little but as something winning to be attributed. to this person. Adesso ad esempio che le banche hanno avuto questa gravissima crisi per colpa loro e sono state sovvenzionate dallo Stato negli Stati Uniti non è ammissibile psicologicamente l’idea che una persona che riesce a guadagnare tanti soldi  si debba sentire in colpa, perché è lo spirito è, anzi, del sogno Americano di autoaffermazione e chi più guadagna più è valido per agli Americani. Zum Beispiel ist es psychologisch nicht zulässig zu glauben, dass eine Person, die es schafft, viel Geld zu verdienen, sich schuldig fühlen sollte, weil es der Geist ist, jetzt, da die Banken wegen ihnen diese sehr schwere Krise hatten und vom Staat in den Vereinigten Staaten subventioniert wurden in der Tat gilt der amerikanische Traum von Selbstbestätigung und wer mehr verdient, gilt für Amerikaner. For example, now that the banks have had this very serious crisis because of them and have been subsidized by the state in the United States, it is not psychologically permissible to think that a person who manages to earn a lot of money should feel guilty, because it is the spirit is indeed, of the American dream of self-affirmation and whoever earns more is valid for Americans. Invece in un momento di crisi non dovrebbe essere così. On the other hand, in a time of crisis it shouldn't be like that. Quando Obama ha appoggiato la sovvenzione statale delle banche ha anche chiesto una limitazione degli stipendi dei top manager. When Obama supported the state subsidy of the banks, he also called for a limitation on the salaries of top managers. Stipendi che potrebbero da soli risanare parte del bilancio e questo sembrava la cosa più sensata anche perché sono stati i top manager stessi quelli che hanno portato alla rovina le banche. Salaries that alone could restore part of the budget and this seemed the most sensible thing also because it was the top managers themselves who led to the ruin of the banks. Viceversa pare che adesso le banche con le sovvenzioni statali siano diventate di nuovo in attivo è abbiano già incominciato gli accantonamenti per gli stipendi dei top manager! Conversely, it seems that now the banks with state subsidies have become profitable again and have already begun the provisions for the salaries of top managers! Per loro è normale così, capito, non gli entra nella testa che si possa guadagnare troppo! For them it is normal so, understood, it does not enter their head that you can earn too much!

Capisco! Capisco che tanti sono anche ricchi in America, in effetti l’America è sempre stata vista come il paese del bengodi, cioè come un paese molto ricco, però la maggior parte della popolazione non è a quel livello. I understand that many are also rich in America, in fact America has always been seen as the country of Bengodi, that is, as a very rich country, but most of the population is not at that level. La maggior parte della popolazione sono persone normali che hanno un certo tipo di lavoro, guadagneranno anche bene, ovviamente perché non avendo i contributi da pagare e gli stipendi sono molto alti, però c’è tantissima gente che invece non ha il lavoro e qui che dovrebbero pensarci a questa gente che non ha un lavoro e lo stato deve pensare anche alla loro salute. Most of the population are normal people who have a certain type of job, they will also earn well, obviously because they do not have the contributions to pay and the salaries are very high, but there are many people who do not have a job and here they they should think about these people who do not have a job and the state must also think about their health. Mi sembra il minimo in un paese civile. It seems to me the least in a civilized country.

E si, l‘America un luogo di contraddizioni da questo punto di vista.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.