×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Zenet, Wass Albert - Üzenet haza (László Attila)

Wass Albert - Üzenet haza (László Attila)

Üzenem az otthoni hegyeknek:

a csillagok járása változó.

És törvényei vannak a szeleknek,

esőnek, hónak, fellegeknek

és nincsen ború, örökkévaló.

A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,

ha sáska rágja is le a vetést.

Ha vakond túrja is a gyökeret.

A világ fölött őrködik a Rend

s nem vész magja a nemes gabonának,

de híre sem lesz egykor a csalánnak;

az idő lemarja a gyomokat.

A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,

ha csattog is a baltások hada.

Mert erősebb a baltánál a fa

s a vérző csonkból virradó tavaszra

új erdő sarjad győzedelmesen.

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda

a gyilkos vasat rég felfalta már

s a sújtó kéz is szent jóvátétellel

hasznos anyaggá vált a föld alatt…

A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

ha egyenlővé teszik is a földdel,

nemzedékek őrváltásain

jönnek majd újra boldog építők

és kiássák a fundamentumot

s az erkölcs ősi, hófehér kövére

emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen,

ki nem hamuval és nem embervérrel

köti meg a békesség falát,

de szenteltvízzel és búzakenyérrel

és épít régi kőből új hazát.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:

a fundamentom Istentől való

és Istentől való az akarat,

mely újra építi a falakat.

A víz szalad, a kő marad,

a kő marad.

És üzenem a volt barátaimnak,

kik megtagadják ma a nevemet:

ha fordul egyet újra a kerék,

én akkor is a barátjok leszek

és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.

Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:

a víz szalad, de a kő marad,

a kő marad.

És üzenem mindenkinek,

testvérnek, rokonnak, idegennek,

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,

annak, akit a fájás űz és annak,

kinek kezéhez vércseppek tapadnak:

vigyázzatok és imádkozzatok!

Valahol fönt a magos ég alatt

mozdulnak már lassan a csillagok

s a víz szalad és csak a kő marad,

a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.

A tiszták és békességesek.

Erdők, hegyek, tanok és emberek.

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasszák már az égben fönt a rostát

s a csillagok tengelyét olajozzák

szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint

és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia

s ki mint vetett, azonképpen arat.

Mert elfut a víz és csak a kő marad,

de a kő marad.


Wass Albert - Üzenet haza (László Attila) Wass Albert - Nachricht nach Hause (Attila László) Wass Albert - Message home (Attila László) Wass Albert - Mensaje a casa (Attila László) Wass Albert - Message home (Attila László) Wass Albert - Messaggio a casa (Attila László) Wass Albert - Message home (Attila László)

Üzenem az otthoni hegyeknek: A message to the mountains at home:

a csillagok járása változó. the course of the stars varies.

És törvényei vannak a szeleknek, And the winds have laws

esőnek, hónak, fellegeknek to rain, snow, clouds

és nincsen ború, örökkévaló. and there is no cloud, eternal.

A víz szalad, a kő marad, The water runs, the stone remains,

a kő marad. the stone remains.

Üzenem a földnek: csak teremjen, My message to the earth: keep growing

ha sáska rágja is le a vetést. if locusts also chew the seed.

Ha vakond túrja is a gyökeret. If a mole also digs the root.

A világ fölött őrködik a Rend Order watches over the world

s nem vész magja a nemes gabonának, and no seed of the noble grain perishes,

de híre sem lesz egykor a csalánnak; but the nettle will never be known;

az idő lemarja a gyomokat. time kills weeds.

A víz szalad, a kő marad, The water runs, the stone remains,

a kő marad. the stone remains.

Üzenem az erdőnek: ne féljen, My message to the forest: don't be afraid

ha csattog is a baltások hada. even if the army of axes clicks.

Mert erősebb a baltánál a fa Because wood is stronger than an axe

s a vérző csonkból virradó tavaszra for the spring emerging from a bleeding stump

új erdő sarjad győzedelmesen. a new forest sprouts victoriously.

S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda And there will still be trees when the rust

a gyilkos vasat rég felfalta már the murderous iron has long been devoured

s a sújtó kéz is szent jóvátétellel and a smiting hand with holy reparation

hasznos anyaggá vált a föld alatt… it became a useful substance underground…

A víz szalad, a kő marad, The water runs, the stone remains,

a kő marad. the stone remains.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: A message to the house that raised me:

ha egyenlővé teszik is a földdel, even if they are leveled to the ground,

nemzedékek őrváltásain changing of the guard of generations

jönnek majd újra boldog építők happy builders will come again

és kiássák a fundamentumot

s az erkölcs ősi, hófehér kövére and the ancient, snow-white fat of morality

emelnek falat, tetőt, templomot. they build a wall, a roof, a church.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen, A thousand new Kőmíves Kelemen is coming,

ki nem hamuval és nem embervérrel

köti meg a békesség falát, binds the wall of peace,

de szenteltvízzel és búzakenyérrel but with holy water and wheat bread

és épít régi kőből új hazát. and builds a new homeland from old stone.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: A message to the house that raised me:

a fundamentom Istentől való my foundation is from God

és Istentől való az akarat,

mely újra építi a falakat. which rebuilds the walls.

A víz szalad, a kő marad, The water runs, the stone remains,

a kő marad. the stone remains.

És üzenem a volt barátaimnak, And to my ex-friends,

kik megtagadják ma a nevemet: who will deny my name today:

ha fordul egyet újra a kerék, if the wheel turns once again,

én akkor is a barátjok leszek I'll still be your friend

és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. and there will be no revenge, hatred, anger.

Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk We shake hands and leave

és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: and we will be One Purpose and One Will:

a víz szalad, de a kő marad, the water flows but the stone remains

a kő marad. the stone remains.

És üzenem mindenkinek, And I'm telling everyone

testvérnek, rokonnak, idegennek, brother, relative, stranger,

gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, evil, good, loyal and underdog,

annak, akit a fájás űz és annak, to the one who is driven by pain and to the one who

kinek kezéhez vércseppek tapadnak: to whose hands drops of blood stick:

vigyázzatok és imádkozzatok! take care and pray!

Valahol fönt a magos ég alatt Somewhere up under the dark sky

mozdulnak már lassan a csillagok the stars are already moving slowly

s a víz szalad és csak a kő marad, when the water flows and only the stone remains,

a kő marad. the stone remains.

Maradnak az igazak és a jók. The true and the good will remain.

A tiszták és békességesek. They are clean and peaceful.

Erdők, hegyek, tanok és emberek. Forests, mountains, doctrines and people.

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! Think carefully about who is doing what!

Likasszák már az égben fönt a rostát They're already making a fuss in the sky

s a csillagok tengelyét olajozzák and the axis of the stars is oiled

szorgalmas angyalok. hardworking angels.

És lészen csillagfordulás megint And there will be a star turn again

és miként hirdeti a Biblia: and as the Bible proclaims:

megméretik az embernek fia the son of man will measure him

s ki mint vetett, azonképpen arat. and as he sows, so shall he reap.

Mert elfut a víz és csak a kő marad, Because the water runs away and only the stone remains,

de a kő marad. but the stone remains.