×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ 101 - Getting Started, 7- Ο γραπτός λόγος

Όταν είστε έτοιμοι, θα πρέπει να γράψετε.

Μπορείτε να γράψετε για τον εαυτό σας.

Αυτό σας βοηθά να θυμάστε τις νέες λέξεις σας.

Το γράψιμο σας βοηθά να σκέφτεστε στη νέα γλώσσα.

Μπορείτε ακόμη και να ζητήσετε από έναν δάσκαλο να διορθώσει τον γραπτό λόγο σας.

Εάν ένας δάσκαλος διορθώσει τον γραπτό λόγο σας, θα λάβετε μια αναφορά.

Η αναφορά θα υποδείξει τα λάθη σας.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε λέξεις και φράσεις από την συγγραφική αναφορά σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε LingQs από τη συγγραφική αναφορά σας.

Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε από τα λάθη σας.

Θα πρέπει να μελετήσετε τη συγγραφική σας αναφορά.

Όταν είστε έτοιμοι, θα πρέπει να γράψετε. |"you are"|ready||||write Wenn Sie bereit sind, sollten Sie schreiben. Όταν είστε έτοιμοι, θα πρέπει να γράψετε. When you are ready, you should write. Cuando estés preparado, debes escribir. Lorsque vous êtes prêt, vous devez écrire. Quando sarete pronti, dovrete scrivere. 準備ができたら、書くべきだ。 Als je klaar bent, moet je schrijven. Когда вы будете готовы, пишите. Када будете спремни, требало би да пишете. Hazır olduğunuzda yazmalısınız.

Μπορείτε να γράψετε για τον εαυτό σας. You can||"write"||"the" or "about the"|| Sie können über sich selbst schreiben. You can write for yourself. Puedes escribir sobre ti mismo. Vous pouvez écrire sur vous-même. Potete scrivere di voi stessi. 自分のことを書いてもいい。 Je kunt over jezelf schrijven. Pode escrever sobre si próprio. Вы можете писать о себе. Можете писати о себи. Kendiniz hakkında yazabilirsiniz.

Αυτό σας βοηθά να θυμάστε τις νέες λέξεις σας. ||||remember|||| So können Sie sich Ihre neuen Wörter besser merken. This helps you remember your new words. Cela vous aide à mémoriser vos nouveaux mots. Questo aiuta a ricordare le nuove parole. これは新しい単語を覚えるのに役立つ。 Dit helpt je om je nieuwe woorden te onthouden. Это поможет вам запомнить новые слова. Ово вам помаже да запамтите своје нове речи. Bu, yeni kelimelerinizi hatırlamanıza yardımcı olur.

Το γράψιμο σας βοηθά να σκέφτεστε στη νέα γλώσσα. |writing||||"to think"|||language Das Schreiben hilft Ihnen, in der neuen Sprache zu denken. Writing helps you think in the new language. L'écriture vous aide à penser dans la nouvelle langue. Scrivere aiuta a pensare nella nuova lingua. 書くことは、新しい言語で考えることを助ける。 Schrijven helpt je om in de nieuwe taal te denken. Escrever ajuda-o a pensar na nova língua. Письменная речь поможет вам думать на новом языке. Писање вам помаже да размишљате на новом језику. Yazmak yeni dilde düşünmenize yardımcı olur.

Μπορείτε ακόμη και να ζητήσετε από έναν δάσκαλο να διορθώσει τον γραπτό λόγο σας. ||||ask|"from"|a|teacher||correct|||written speech| Sie können sogar einen Lehrer bitten, Ihren Text zu korrigieren. You can even ask a tutor to correct your writing. Vous pouvez même demander à un professeur de corriger votre texte. Potete anche chiedere a un insegnante di correggere la vostra scrittura. 先生に添削してもらうこともできる。 Je kunt zelfs een leraar vragen om je schrift te corrigeren. Можно даже попросить преподавателя исправить написанное. Можете чак и замолити наставника да исправи ваше писање. Hatta bir öğretmenden yazınızı düzeltmesini isteyebilirsiniz.

Εάν ένας δάσκαλος διορθώσει τον γραπτό λόγο σας, θα λάβετε μια αναφορά. "If"|||||||||receive||report Wenn eine Lehrkraft Ihre Arbeit korrigiert, erhalten Sie einen Bericht. If a tutor corrects your writing, you will receive a report. Si un enseignant corrige votre écriture, vous recevrez un rapport. Se un insegnante corregge la vostra scrittura, riceverete un rapporto. 教師があなたの書いた文章を添削した場合、レポートを受け取ります。 Als een docent je schrijfwerk corrigeert, krijg je een rapport. Se um professor corrigir a sua redação, receberá um relatório. Если учитель исправит вашу работу, вы получите отчет. Bir öğretmen yazınızı düzeltirse, bir rapor alacaksınız.

Η αναφορά θα υποδείξει τα λάθη σας. |||point out||mistakes| Der Bericht wird auf Ihre Fehler hinweisen. The report will point out your mistakes. Le rapport soulignera vos erreurs. Il rapporto evidenzierà i vostri errori. 報告書はあなたのミスを指摘する。 Het rapport zal je op je fouten wijzen. O relatório apontará os seus erros. В отчете будут указаны ваши ошибки. Извештај ће указати на ваше грешке. Rapor hatalarınıza işaret edecektir.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε λέξεις και φράσεις από την συγγραφική αναφορά σας. ||save||||||writing|| Sie können Wörter und Phrasen aus Ihrem Bericht speichern. You can save words and phrases from your writing report. Vous pouvez enregistrer des mots et des phrases de votre rapport. È possibile salvare parole e frasi del rapporto. レポートの単語やフレーズを保存できます。 Je kunt woorden en zinnen uit je rapport opslaan. Pode guardar palavras e frases do seu relatório. Вы можете сохранять слова и фразы из отчета. Raporunuzdaki kelimeleri ve cümleleri kaydedebilirsiniz. 您可以保存写作报告中的单词和短语。

Μπορείτε να δημιουργήσετε LingQs από τη συγγραφική αναφορά σας. ||||||authoring|| Sie können LingQs aus Ihrem Autorenbericht erstellen. You can create LingQs from your writing report. Vous pouvez créer des LingQs à partir de votre rapport d'auteur. È possibile creare LingQ dalla relazione dell'autore. 著者のレポートからLingQを作成することができます。 Pode criar LingQs a partir do seu relatório de autor. Вы можете создавать LingQs на основе авторского отчета. Можете креирати ЛингК из свог извештаја о писању. Yazar raporunuzdan LingQ'lar oluşturabilirsiniz.

Αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε από τα λάθη σας. So können Sie aus Ihren Fehlern lernen. This will help you learn from your mistakes. Cela vous aidera à apprendre de vos erreurs. Questo vi aiuterà a imparare dai vostri errori. そうすることで、失敗から学ぶことができる。 Zo leer je van je fouten. Это поможет вам учиться на своих ошибках. Bu, hatalarınızdan ders çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Θα πρέπει να μελετήσετε τη συγγραφική σας αναφορά. |||study||writing|| Sie sollten den Bericht Ihres Autors studieren. You need to study your writing report. Vous devez étudier votre rapport d'auteur. È necessario studiare la relazione dell'autore. 著者のレポートを研究すべきだ。 Je moet het rapport van je auteur bestuderen. Deve estudar o seu relatório de autor. Необходимо изучить свой авторский отчет. Yazarınızın raporunu incelemelisiniz.