×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ 101 - Getting Started, 6- Λεξιλόγιο

Πρέπει να κοιτάζετε τακτικά τις νέες λέξεις και φράσεις σας.

Δεν πειράζει αν τα ξεχάσετε.

Δεν έχει σημασία αν δεν μπορείτε να τα θυμηθείτε.

Μπορείτε να ελέγξετε τις κίτρινες λέξεις και φράσεις σας στο μάθημα.

Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα λεξιλογίου για να ελέγξετε τις νέες λέξεις και φράσεις σας.

Εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες διδασκαλίας, για να ελέγξετε τις νέες λέξεις και φράσεις σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να ρωτήσετε τον διδάσκαλο.

Μπορείτε να κάνετε γραμματικές σημειώσεις για κάθε LingQ που δημιουργείτε.

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα για κάθε LingQ που δημιουργείτε.

Αυτό σας βοηθά να μάθετε πώς χρησιμοποιούνται οι νέες λέξεις.

Μπορείτε να βάλετε μια ετικέτα σε κάθε LingQ που δημιουργείτε.

Εάν τοποθετήσετε μια ετικέτα σε ένα LingQ, αυτό θα σας βοηθήσει να ελέγξετε όλα τα LingQs που έχουν την ίδια ετικέτα.

Πρέπει να κοιτάζετε τακτικά τις νέες λέξεις και φράσεις σας. "Must"||look at|regularly||new|||phrases|your Sie müssen sich Ihre neuen Wörter und Sätze regelmäßig ansehen. You need to review your new words and phrases regularly. Es necesario que repases tus nuevas palabras y frases con regularidad. Vous devez consulter régulièrement vos nouveaux mots et expressions. È necessario rivedere regolarmente le nuove parole e frasi. 新しい単語やフレーズを定期的に見る必要があります。 Je moet je nieuwe woorden en zinnen regelmatig bekijken. Należy regularnie sprawdzać nowe słowa i zwroty. É necessário consultar regularmente as novas palavras e frases. Вам необходимо регулярно просматривать новые слова и фразы. Yeni kelimelerinize ve cümlelerinize düzenli olarak bakmanız gerekir. 您需要定期查看新单词和短语。

Δεν πειράζει αν τα ξεχάσετε. It doesn't|It matters||| Es ist in Ordnung, wenn Sie sie vergessen haben. It does not matter if you forget them. No pasa nada si las olvidas. Ce n'est pas grave si vous les oubliez. Non c'è problema se li dimenticate. 忘れても構わない。 Het is niet erg als je ze vergeet. W porządku, jeśli o nich zapomnisz. Não faz mal se te esqueceres delas. Ничего страшного, если вы их забудете. Unutursanız sorun değil. 如果你忘记它们也没关系。

Δεν έχει σημασία αν δεν μπορείτε να τα θυμηθείτε. ||||||||remember Es macht nichts, wenn Sie sich nicht an sie erinnern können. It does not matter if you cannot remember them. No importa si no puedes recordarlos. Ce n'est pas grave si vous ne vous en souvenez pas. Non importa se non riuscite a ricordarle. 覚えられなくてもいいんです。 Het maakt niet uit als je ze niet meer weet. Nie ma znaczenia, że ich nie pamiętasz. Não importa se não te lembras delas. Неважно, если вы не можете их вспомнить. Onları hatırlayamamanız önemli değil. 如果您不记得它们也没关系。

Μπορείτε να ελέγξετε τις κίτρινες λέξεις και φράσεις σας στο μάθημα. "You can"||check|||||||| Sie können Ihre gelben Wörter und Sätze in der Lektion überprüfen. You can check your yellow words and phrases in the lesson. Puedes comprobar tus palabras y frases amarillas en la lección. Vous pouvez vérifier vos mots et expressions jaunes dans la leçon. Potete controllare le parole e le frasi gialle nella lezione. レッスンの中で、自分の黄色い単語やフレーズを確認することができます。 Je kunt je gele woorden en zinnen in de les controleren. Możesz sprawdzić swoje żółte słowa i zwroty w lekcji. Pode verificar as palavras e frases amarelas na lição. Вы можете проверить свои желтые слова и фразы в уроке. Derste sarı kelimelerinizi ve cümlelerinizi kontrol edebilirsiniz. 您可以检查课程中的黄色单词和短语。

Μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα λεξιλογίου για να ελέγξετε τις νέες λέξεις και φράσεις σας. ||"go to"|"to the"|page|vocabulary page||||"your"|||"and"|| Auf der Vokabelseite können Sie Ihre neuen Wörter und Wendungen überprüfen. You can go to the vocabulary page to review your new words and phrases. Puedes ir a la página de vocabulario para comprobar tus nuevas palabras y frases. Vous pouvez aller sur la page de vocabulaire pour vérifier vos nouveaux mots et phrases. Potete andare alla pagina del vocabolario per verificare le parole e le frasi nuove. ボキャブラリーのページでは、新しく覚えた単語やフレーズをチェックすることができます。 Je kunt naar de woordenschatpagina gaan om je nieuwe woorden en zinnen te controleren. Możesz przejść do strony słownictwa, aby sprawdzić nowe słowa i zwroty. Pode ir à página do vocabulário para verificar as suas novas palavras e frases. Вы можете перейти на страницу словаря, чтобы проверить свои новые слова и фразы. Yeni kelime ve ifadelerinizi kontrol etmek için kelime sayfasına gidebilirsiniz. 您可以进入词汇页面查看您的生词和短语。

Εκεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες διδασκαλίας, για να ελέγξετε τις νέες λέξεις και φράσεις σας. "There"|||"use"|"the"|flashcards|teaching cards||||||||| Dort können Sie die Lernkarten verwenden, um Ihre neuen Wörter und Sätze zu testen. There you can use flashcards to review your new words and phrases. Allí podrás utilizar las tarjetas didácticas para poner a prueba tus nuevas palabras y frases. Vous pouvez utiliser les cartes d'enseignement pour tester vos nouveaux mots et expressions. Lì si possono usare le schede didattiche per testare le parole e le frasi nuove. ティーチング・カードを使って、新しい単語やフレーズをテストすることができます。 Daar kun je de leskaarten gebruiken om je nieuwe woorden en zinnen te testen. Możesz tam użyć kart do nauki, aby przetestować nowe słowa i zwroty. Aí pode utilizar os cartões didácticos para testar as suas novas palavras e frases. С помощью обучающих карточек вы сможете проверить свои новые слова и фразы. Orada yeni kelime ve ifadelerinizi test etmek için öğretim kartlarını kullanabilirsiniz. 在那里,您可以使用学习卡来复习新单词和短语。

Εάν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να ρωτήσετε τον διδάσκαλο. "If"|"you have"|questions|you can||ask|the|teacher Wenn Sie Fragen haben, können Sie den Lehrer fragen. If you have questions you can ask the tutor. Si tienes dudas, puedes preguntar al profesor. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'enseignant. Se avete domande, potete chiedere all'insegnante. 質問があれば、先生に聞いてください。 Als je vragen hebt, kun je die aan de docent stellen. Jeśli masz pytania, możesz je zadać nauczycielowi. Se tiveres dúvidas, podes perguntar ao professor. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их преподавателю. Sorularınız varsa öğretmeninize sorabilirsiniz.

Μπορείτε να κάνετε γραμματικές σημειώσεις για κάθε LingQ που δημιουργείτε. ||make|grammatical|notes||||| Sie können für jede LingQ, die Sie erstellen, grammatikalische Notizen machen. You can make grammar notes for each LingQ that you create. Puedes hacer notas gramaticales para cada LingQ que crees. Vous pouvez prendre des notes grammaticales pour chaque LingQ que vous créez. È possibile inserire note grammaticali per ogni LingQ creato. 作成したLingQごとに文法メモを作成することができます。 Pode fazer anotações gramaticais para cada LingQ que criar. Вы можете делать грамматические заметки для каждого созданного вами LingQ. Oluşturduğunuz her LingQ için gramer notları alabilirsiniz.

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα για κάθε LingQ που δημιουργείτε. |||examples|||||create Sie können für jede von Ihnen erstellte LingQ Beispiele sehen. You can review examples for each LingQ that you create. Puedes ver ejemplos para cada LingQ que crees. Vous pouvez voir des exemples pour chaque LingQ que vous créez. È possibile vedere esempi per ogni LingQ creato. 作成した各LingQの例を見ることができます。 Możesz zobaczyć przykłady dla każdego utworzonego LingQ. Pode ver exemplos para cada LingQ que criar. Вы можете увидеть примеры для каждого созданного LingQ. Oluşturduğunuz her LingQ için örnekler görebilirsiniz. 您可以查看您创建的每个 LingQ 的示例。

Αυτό σας βοηθά να μάθετε πώς χρησιμοποιούνται οι νέες λέξεις. ||helps||||"are used"|the|| So können Sie lernen, wie neue Wörter verwendet werden. This helps you learn how the new words are used. Así aprenderás cómo se utilizan las palabras nuevas. Cela vous permet d'apprendre comment les nouveaux mots sont utilisés. Questo aiuta ad imparare come si usano le nuove parole. これは、新しい単語がどのように使われるかを学ぶのに役立つ。 Pomaga to nauczyć się, w jaki sposób używane są nowe słowa. Isto ajuda-o a aprender como são utilizadas as novas palavras. Это поможет вам узнать, как используются новые слова. Bu, yeni kelimelerin nasıl kullanıldığını öğrenmenize yardımcı olur.

Μπορείτε να βάλετε μια ετικέτα σε κάθε LingQ που δημιουργείτε. ||"put"||label|||||create Sie können jede von Ihnen erstellte LingQ mit einem Etikett versehen. You can put a tag on each LingQ you create. Puedes poner una etiqueta en cada LingQ que crees. Vous pouvez apposer une étiquette sur chaque LingQ que vous créez. È possibile inserire un'etichetta in ogni LingQ creato. 作成したLingQにはそれぞれラベルを付けることができます。 Je kunt een label plakken op elke LingQ die je maakt. Do każdego utworzonego LingQ można dodać etykietę. Pode colocar uma etiqueta em cada LingQ que criar. Вы можете поместить ярлык на каждый созданный LingQ. Oluşturduğunuz her LingQ'ya bir etiket koyabilirsiniz. 您可以在创建的每个 LingQ 上放置一个标签。

Εάν τοποθετήσετε μια ετικέτα σε ένα LingQ, αυτό θα σας βοηθήσει να ελέγξετε όλα τα LingQs που έχουν την ίδια ετικέτα. |place|||||||||help you check|||||||"have"||same|label Wenn Sie einem LingQ eine Markierung zuweisen, können Sie damit alle LingQs überprüfen, die die gleiche Markierung haben. If you put a tag on a LingQ this will help you review all the LingQs that have the same tag. Si colocas una etiqueta en un LingQ, esto te ayudará a comprobar todos los LingQs que tengan la misma etiqueta. Si vous placez une étiquette sur un LingQ, cela vous aidera à vérifier tous les LingQ qui ont la même étiquette. Se si inserisce un'etichetta in un LingQ, si potranno controllare tutti i LingQ che hanno la stessa etichetta. LingQにタグを付けると、同じタグを持つすべてのLingQをチェックできます。 Als je een tag op een LingQ plaatst, zal dit je helpen om alle LingQs met dezelfde tag te controleren. Jeśli umieścisz tag na LingQ, pomoże ci to sprawdzić wszystkie LingQ, które mają ten sam tag. Se colocar uma etiqueta numa LingQ, isto ajudá-lo-á a verificar todas as LingQs que tenham a mesma etiqueta. Если вы поместите метку на LingQ, это поможет вам проверить все LingQ, имеющие такую же метку. Bir LingQ'ya bir etiket yerleştirirseniz, bu aynı etikete sahip tüm LingQ'ları kontrol etmenize yardımcı olacaktır. 在 LingQ 上放置标签将帮助您检查具有相同标签的所有 LingQ。