×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ 101 - Getting Started, 5- Η δημιουργία των LingQs

Θα δείτε πολλές λέξεις που είναι γαλάζιες.

Αυτές είναι νέες λέξεις.

Μερικές από αυτές τις νέες λέξεις τις γνωρίζετε ήδη.

Μερικές από αυτές τις νέες λέξεις δεν τις γνωρίζετε ακόμη.

Θα αποθηκεύετε τις λέξεις που δεν γνωρίζετε.

Αυτό ονομάζεται η δημιουργία των LingQs.

Τότε η λέξη που είναι γαλάζια αλλάζει χρώμα.

Η γαλάζια λέξη έχει γίνει πλέον κίτρινη.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε LingQs για φράσεις.

Αυτή είναι μια καλή ιδέα.

Σύντομα θα δείτε όλο και περισσότερες κίτρινες λέξεις και φράσεις σε κάθε μάθημα.

Αυτό είναι καλό.

Συνεχίστε να δημιουργείτε LingQs.

Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνετε

Θα δείτε πολλές λέξεις που είναι γαλάζιες. "You will"|"you will see"|many|words|that are|"are"|blue |zult zien||||| Sie werden viele blaue Wörter sehen. You will see many blue words. Verás muchas palabras que son azules. Vous verrez de nombreux mots en bleu. Vedrete molte parole di colore blu. 青色になっている単語がたくさん出てきます。 Je zult veel woorden zien die blauw zijn. Zobaczysz wiele słów w kolorze niebieskim. Verá muitas palavras a azul. Veți vedea multe cuvinte care sunt albastre. Вы увидите много слов синего цвета. Mavi olan birçok kelime göreceksiniz. 您会看到许多蓝色的单词。

Αυτές είναι νέες λέξεις. "These"|are|new|"words" Dies sind neue Wörter. Αυτές είναι νέες λέξεις. These are new words. Son palabras nuevas. Ce sont des mots nouveaux. Sono parole nuove. これは新しい言葉です。 Estas são palavras novas. Acestea sunt cuvinte noi. Bunlar yeni kelimeler.

Μερικές από αυτές τις νέες λέξεις τις γνωρίζετε ήδη. "Some"|of|"these"|"them"|new|words|"them"|"you already know"|already Einige dieser neuen Wörter kennen Sie bereits. Some of these new words you know. Algunas de estas nuevas palabras ya las conoces. Vous connaissez déjà certains de ces nouveaux mots. Alcune di queste nuove parole le conoscete già. この新しい言葉の中には、すでにご存知のものもあります。 Sommige van deze nieuwe woorden ken je al. Niektóre z tych nowych słów już znasz. Algumas destas novas palavras já as conhece. Unele dintre aceste cuvinte noi le cunoașteți deja. Bu yeni sözcüklerden bazılarını zaten biliyorsunuz.

Μερικές από αυτές τις νέες λέξεις δεν τις γνωρίζετε ακόμη. |||||||||"yet" ||||||niet||| Einige dieser neuen Wörter kennen Sie vielleicht noch nicht. Some of these new words you don't know. Puede que aún no conozca algunas de estas nuevas palabras. Vous ne connaissez peut-être pas encore certains de ces nouveaux mots. Alcune di queste nuove parole forse non le conoscete ancora. まだ知らない新しい言葉もあるかもしれません。 Sommige van deze nieuwe woorden ken je misschien nog niet. Algumas destas novas palavras talvez ainda não conheças. Este posibil ca unele dintre aceste cuvinte noi să nu le cunoașteți încă. Некоторые из этих новых слов вы, возможно, еще не знаете. Bu yeni kelimelerden bazılarını henüz bilmiyor olabilirsiniz.

Θα αποθηκεύετε τις λέξεις που δεν γνωρίζετε. "Will"|store|the words|words|"that"|"do not"|"you don't know" ||||die|| Sie werden die Wörter speichern, die Sie nicht kennen. You will save the words you don't know. Te ahorrarás las palabras que no sepas. Vous sauvegarderez les mots que vous ne connaissez pas. Salverete le parole che non conoscete. 知らない単語を保存しておくのです。 Je slaat de woorden op die je niet kent. Zapiszesz słowa, których nie znasz. Guardarás as palavras que não conheces. Veți salva cuvintele pe care nu le cunoașteți. Bilmediğiniz kelimeleri kaydedeceksiniz.

Αυτό ονομάζεται η δημιουργία των LingQs. "This"|"is called"|"the"|creation|"of the"|LingQs Dies nennt man die Erstellung von LingQs. This is called creating LingQs. Esto se denomina creación de LingQs. C'est ce qu'on appelle la création de LingQs. Si tratta della creazione di LingQ. これをLingQsの作成といいます。 Dit wordt de creatie van LingQs genoemd. Nazywa się to tworzeniem LingQs. A isto chama-se a criação de LingQs. Это называется созданием LingQs. Buna LingQ'ların oluşturulması denir.

Τότε η λέξη που είναι γαλάζια αλλάζει χρώμα. "Then"|"the"|word||"is"|blue|changes|color Dann ändert das blaue Wort seine Farbe. Then the blue word changes color. Entonces la palabra que es azul cambia de color. Le mot bleu change alors de couleur. Poi la parola blu cambia colore. すると、青色である単語の色が変わる。 Dan verandert het woord dat blauw is van kleur. Następnie słowo, które jest niebieskie, zmienia kolor. Depois, a palavra que é azul muda de cor. Apoi, cuvântul albastru își schimbă culoarea. Затем слово, которое является синим, меняет цвет. Sonra mavi olan kelimenin rengi değişir.

Η γαλάζια λέξη έχει γίνει πλέον κίτρινη. ||||has become|no longer|yellow Das blaue Wort ist nun gelb geworden. The blue word is now yellow. La palabra azul ha pasado a ser amarilla. Le mot bleu est devenu jaune. La parola blu è diventata gialla. 青い言葉が、今は黄色になっている。 Het blauwe woord is nu geel geworden. Niebieskie słowo stało się teraz żółte. A palavra azul tornou-se amarela. Cuvântul albastru a devenit acum galben. Синее слово теперь стало желтым. Mavi kelime şimdi sarı oldu.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε LingQs για φράσεις. You can|"also"|"to"|create|||phrases Sie können auch LingQs für Phrasen erstellen. You can also create LingQs for phrases. También puedes crear LingQs para frases. Vous pouvez également créer des LingQs pour des phrases. È inoltre possibile creare LingQ per le frasi. また、フレーズのLingQを作成することも可能です。 Je kunt ook LingQ's maken voor zinnen. Możesz także tworzyć LingQs dla fraz. Também pode criar LingQs para frases. İfadeler için LingQ'lar da oluşturabilirsiniz.

Αυτή είναι μια καλή ιδέα. "This"|"is"|"a"|good|good idea Das ist eine gute Idee. This is a good idea. Es una buena idea. C'est une bonne idée. È una buona idea. それはいい考えですね。 Dat is een goed idee. To dobry pomysł. É uma boa ideia. Este o idee bună. Это хорошая идея. Bu iyi bir fikir. 这是个好主意。

Σύντομα θα δείτε όλο και περισσότερες κίτρινες λέξεις και φράσεις σε κάθε μάθημα. "Soon"|||more and more|"and"|more and more|yellow|words|||"in"|each| Bald werden Sie in jeder Lektion mehr und mehr gelbe Wörter und Ausdrücke sehen. Soon you will see more and more yellow words and phrases in each lesson. Pronto verás más y más palabras y frases amarillas en cada lección. Bientôt, vous verrez de plus en plus de mots et de phrases jaunes dans chaque leçon. Presto vedrete sempre più parole e frasi gialle in ogni lezione. やがて、各レッスンで黄色い単語やフレーズがどんどん出てくるようになります。 Al snel zul je in elke les meer en meer gele woorden en zinnen zien. Wkrótce zobaczysz coraz więcej żółtych słów i zwrotów w każdej lekcji. Em breve verá mais e mais palavras e frases amarelas em cada lição. În curând veți vedea din ce în ce mai multe cuvinte și fraze galbene în fiecare lecție. Yakında her derste daha fazla sarı sözcük ve deyim göreceksiniz. 很快你就会在每节课中看到越来越多的黄色单词和短语。

Αυτό είναι καλό. ||good Das ist gut. This is good. Eso está bien. C'est une bonne chose. Questo è un bene. それはいいことだ。 Dat is goed. Isso é ótimo. Asta e bine. Bu çok iyi. 那挺好的。

Συνεχίστε να δημιουργείτε LingQs. Continue||create| Erstellen Sie weiterhin LingQs. Keep on creating LingQs. Continúa creando LingQs. Continuer à créer des LingQs. Continuare a creare LingQ. LingQの作成を継続する。 LingQ's blijven maken. Continuar a criar LingQs. Še naprej ustvarjajte LingQ. LingQ'lar oluşturmaya devam edin.

Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνετε "This"|means|"that"|"you are learning" Das bedeutet, dass Sie lernen This means that you are learning. Esto significa que aprendes Cela signifie que vous apprenez Ciò significa che si impara を学ぶということです。 Dit betekent dat je het volgende leert Oznacza to, że uczysz się Isto significa que se aprende Acest lucru înseamnă că înveți To pomeni, da se naučite Bu, şunları öğrendiğiniz anlamına gelir 这意味着你正在学习