×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2020, Separita ejo por la hejma oficejo

Separita ejo por la hejma oficejo

Ĉiuj sidas hejme kaj laboras - hejma oficejo estas la aktuala sorĉa vorto. La oficejo, la lernejo, la universitato, la restoracio, ĉio okazas hejme. Vi volas sed ne povas transloĝiĝi? Nu, tiam do foje provu moveblan faldeblan panelaron. Jen kelkaj ideoj.

La hejma oficejo, tion pruvas antaŭ nelonge publikigita studaĵo de firmao pri registrado de laborhoraroj, kondukas ĉe multaj teamoj al pli da produktivo ol antaŭe. Nu, la firmao ja prenis la datumojn antaŭ la krizo kaj certe ankaŭ ne konsideris ke multaj el ni ne nur laboras en sia hejmo, sed ke ili ankaŭ instruas infanojn kaj anstataŭigas restoraciojn.

Sed unu afero estas tute certa: Hejme labori nun ĝenerale nomiĝas "hejma oficejo" kaj tio travivas ĵus nun ŝanĝon de sinteno. Multaj estroj entuziasmiĝas kiel bone iliaj teamoj plenumas siajn taskojn. Se tiu tendenco daŭros, tiam pli kaj pli da firmaoj instigos siajn kunlaborantojn labori hejme. La entreprenoj ŝparas gigantajn sumojn pri oficejokostoj kaj koncedas al siaj dungitoj la liberecon kiun multaj jam postulas delonge. Krome el tio profitas ankaŭ la medio. Estas do kelkaj kaŭzoj kiuj pledas por la daŭrigo de la hejma oficejo ankaŭ post la kronvirusa tempo.

Sed nur plej malmultaj homoj estas bone meblumitaj por la plentempa laboro en la propra hejmo, kaj certe ne por tio ke tie ankaŭ lernas la infanoj. Jen ja ie troviĝas plej ofte malgranda skribotablo sur kiu alvenas la privataj fakturoj, plej ofte en angulo de la dormoĉambro aŭ en la gastoĉambro kiu dumtempe ŝanĝas sian funkcion al gladejo. Pri kompleta laborĉambro disponas tamen nur malmultaj homoj.

Plej multaj gepatroj tute ne havas alian ŝancon ol lokigi la infanojn ekzemple ankaŭ en la tagĉambro aŭ malenuigi ilin en la areo de loĝado kaj kuirado. Multaj modernaj loĝejoj estas krome tiel tajloritaj ke ili prefere unuigas plurajn vivozonojn en unu ĉambro anstataŭ separi unuopajn ĉambretojn.

Ĉu oni ne foje pripensu krei al si rapide kaj favorkoste separitan ejon? Ĉu tio okazu por si mem por vespere ne plu devi vidi la tutan oficejan taskaron? Aŭ ĉu eĉ kiel vidoprotekton por la sennnombraj videokonferencoj kiuj nun plenumendas? Ĉar ne ĉiuj el ni volas prezenti al la karaj gekolegoj ĉiujn intimajn detalojn de la propra loĝejo. Malgranda fleksebla separita ejo povus ankaŭ esti ĝusta por la cifereca klasĉambro.

Jen la propono uzi tiucele moveblan faldeblan panelaron (aŭ ekranegon, se vi volas). Ĝi estas fleksebla elemento, iom sekreta kaj ĝi rememorigas pri la bohemia stilo de la 1920-aj jaroj.

Moveblaj panelaroj estas haveblaj je ĉiuj prezniveloj, ĉu kun ŝtofoj aŭ kun speguloj. Tiel tiaj paneloj kun teksaĵoj povas eĉ absorbi bruon.

La moveblaj panelaroj devenas el Ĉinio. Ili origine servis kiel protektiloj kontraŭ vento (para-vento), sed ili estis uzataj en Azio en loĝejoj. Ili konkeris en Eŭropo unue la reĝajn palacojn. Nobeluloj ŝanĝis vestojn malantaŭ la panelaro aŭ uzis la separitan ejon kiel necesejon dum ankaŭ aliaj gastoj troviĝis en la salono. Jen socia distancado per movebla panelaro. La bele ornamitaj panelaroj kreis do iom da privateco.

La movebla panelaro estas pli fleksebla ol aliaj solvoj por separi ĉambron. Post la kronvirusa krizo ĝi estas denove forfaldebla aü uzebla por tute aliaj celoj, ekzemple ekstere por forteni la venton kiam oni sidas sur teraso.


Separita ejo por la hejma oficejo

Ĉiuj sidas hejme kaj laboras - hejma oficejo estas la aktuala sorĉa vorto. Everyone sits at home and works - home office is the current magic word. La oficejo, la lernejo, la universitato, la restoracio, ĉio okazas hejme. The office, the school, the university, the restaurant, everything happens at home. Vi volas sed ne povas transloĝiĝi? You want to but can't move? Nu, tiam do foje provu moveblan faldeblan panelaron. Well, then sometimes try a movable folding panel. Jen kelkaj ideoj. Here are some ideas.

La hejma oficejo, tion pruvas antaŭ nelonge publikigita studaĵo de firmao pri registrado de laborhoraroj, kondukas ĉe multaj teamoj al pli da produktivo ol antaŭe. The home office, as evidenced by a recently published study by a company on recording work schedules, leads many teams to be more productive than before. Nu, la firmao ja prenis la datumojn antaŭ la krizo kaj certe ankaŭ ne konsideris ke multaj el ni ne nur laboras en sia hejmo, sed ke ili ankaŭ instruas infanojn kaj anstataŭigas restoraciojn. Well, the company did take the data before the crisis and certainly didn’t even consider that many of us not only work in their home, but that they also teach kids and replace restaurants.

Sed unu afero estas tute certa: Hejme labori nun ĝenerale nomiĝas "hejma oficejo" kaj tio travivas ĵus nun ŝanĝon de sinteno. But one thing is for sure: Working at home is now generally called “home office” and that is experiencing a change of attitude just now. Multaj estroj entuziasmiĝas kiel bone iliaj teamoj plenumas siajn taskojn. Many leaders are excited about how well their teams are doing their jobs. Se tiu tendenco daŭros, tiam pli kaj pli da firmaoj instigos siajn kunlaborantojn labori hejme. If this trend continues, then more and more companies will encourage their employees to work from home. La entreprenoj ŝparas gigantajn sumojn pri oficejokostoj kaj koncedas al siaj dungitoj la liberecon kiun multaj jam postulas delonge. Businesses save huge sums on office costs and grant their employees the freedom many have long demanded. Krome el tio profitas ankaŭ la medio. In addition, the environment also benefits from this. Estas do kelkaj kaŭzoj kiuj pledas por la daŭrigo de la hejma oficejo ankaŭ post la kronvirusa tempo. There are therefore a number of reasons that advocate for the continuation of the home office even after the coronary period.

Sed nur plej malmultaj homoj estas bone meblumitaj por la plentempa laboro en la propra hejmo, kaj certe ne por tio ke tie ankaŭ lernas la infanoj. But only a few people are well furnished for the full-time work in their own home, and certainly not because the children learn there as well. Jen ja ie troviĝas plej ofte malgranda skribotablo sur kiu alvenas la privataj fakturoj, plej ofte en angulo de la dormoĉambro aŭ en la gastoĉambro kiu dumtempe ŝanĝas sian funkcion al gladejo. This is where there is usually a small desk on which the private bills arrive, most often in a corner of the bedroom or in the guest room which temporarily changes its function to an ironing board. Pri kompleta laborĉambro disponas tamen nur malmultaj homoj. However, only a few people have a complete workroom.

Plej multaj gepatroj tute ne havas alian ŝancon ol lokigi la infanojn ekzemple ankaŭ en la tagĉambro aŭ malenuigi ilin en la areo de loĝado kaj kuirado. Most parents have no choice but to place the children in the living room, for example, or to distract them in the living and cooking area. Multaj modernaj loĝejoj estas krome tiel tajloritaj ke ili prefere unuigas plurajn vivozonojn en unu ĉambro anstataŭ separi unuopajn ĉambretojn. Many modern apartments are also so tailored that they prefer to unite several living areas in one room instead of separating single rooms.

Ĉu oni ne foje pripensu krei al si rapide kaj favorkoste separitan ejon? Shouldn't we sometimes consider creating a separate site quickly and cheaply? Ĉu tio okazu por si mem por vespere ne plu devi vidi la tutan oficejan taskaron? Should that happen to itself so that in the evening you no longer have to see the entire office task force? Aŭ ĉu eĉ kiel vidoprotekton por la sennnombraj videokonferencoj kiuj nun plenumendas? Or even as eye protection for the countless video conferences that are now taking place? Ĉar ne ĉiuj el ni volas prezenti al la karaj gekolegoj ĉiujn intimajn detalojn de la propra loĝejo. Because not all of us want to present to our dear colleagues all the intimate details of our own home. Malgranda fleksebla separita ejo povus ankaŭ esti ĝusta por la cifereca klasĉambro. A small flexible separate site could also be right for the digital classroom.

Jen la propono uzi tiucele moveblan faldeblan panelaron (aŭ ekranegon, se vi volas). Here is the proposal to use a movable folding panel (or a large screen, if you want) for this purpose. Ĝi estas fleksebla elemento, iom sekreta kaj ĝi rememorigas pri la bohemia stilo de la 1920-aj jaroj. It is a flexible element, a bit secretive and it is reminiscent of the bohemian style of the 1920s.

Moveblaj panelaroj estas haveblaj je ĉiuj prezniveloj, ĉu kun ŝtofoj aŭ kun speguloj. Mobile paneling is available at all price levels, whether with fabrics or with mirrors. Tiel tiaj paneloj kun teksaĵoj povas eĉ absorbi bruon. Thus such panels with fabrics can even absorb noise.

La moveblaj panelaroj devenas el Ĉinio. The mobile panels come from China. Ili origine servis kiel protektiloj kontraŭ vento (para-vento), sed ili estis uzataj en Azio en loĝejoj. They originally served as windbreakers (para-wind), but they were used in Asia in housing. Ili konkeris en Eŭropo unue la reĝajn palacojn. They first conquered the royal palaces in Europe. Nobeluloj ŝanĝis vestojn malantaŭ la panelaro aŭ uzis la separitan ejon kiel necesejon dum ankaŭ aliaj gastoj troviĝis en la salono. Nobles changed clothes behind the panel or used the separate room as a toilet while other guests were also in the living room. Jen socia distancado per movebla panelaro. This is social distancing through a mobile dashboard. La bele ornamitaj panelaroj kreis do iom da privateco. The beautifully decorated panels thus created some privacy.

La movebla panelaro estas pli fleksebla ol aliaj solvoj por separi ĉambron. The movable panel is more flexible than other solutions for separating a room. Post la kronvirusa krizo ĝi estas denove forfaldebla aü uzebla por tute aliaj celoj, ekzemple ekstere por forteni la venton kiam oni sidas sur teraso. After the coronary heart attack, it can be folded back or used again for completely different purposes, for example outside to keep out the wind when sitting on a terrace.