×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2020, Malpli da trafiko pro la kronvirusa krizo

Malpli da trafiko pro la kronvirusa krizo

La tuja efiko de la enfermo de la homoj en siaj loĝejoj pro la kronvirusa krizo estis la drasta reduktiĝo de la persontrafiko, ĉu per aŭtomobilo, aŭtobuso, trajno, tramo, ŝipo aŭ aviadilo. La stratoj malpleniĝis kaj en la stacidomoj kaj flughavenoj ekregis silento. Tio koncernis kaj la enlandan kaj la transliman trafikon.

En la translima persontrafiko subite urĝe bezonataj laboristoj en la agrikulturo ne plu povis alvojaĝi, ekzemple el sudorienta Eŭropo al Germanio, kaj flegistinoj el Slovakio aŭ Rumanio devis resti en Aŭstrio dum pluaj semajnoj, ĉar la alternaj flegistinoj kiuj devis anstataŭi ilin ne povis alvojaĝi. La koncernaj ŝtatoj malpermesis la elvojaĝon de siaj laboristoj.

Nun post 6-semajna haltigo de la publika vivo la registaroj laŭŝtupe permesas pli da persontrafiko sub certaj kondiĉoj. Nome la laboristoj devas submetiĝi al dusemajna kvaranteno antaŭ ol ili povas eklabori. Kaj en la laborejoj mem oni tenu la distancon inter la homoj kaj laŭbezone oni portu la protektajn maskojn.

Ĉio tio devas esti organizata. La flegistinoj el Rumanio ne plu alvenu individue en aŭtomobilo aŭ per aŭtobuso, sed kolektive per nokta koridora trajno tra Hungario. Aliflanke pro la kronvirusa krizo nun multaj homoj perdis sian laboron kaj kelkaj el ili eĉ pretus helpi en tiuj sektoroj de la ekonomio kiuj estis trafitaj de la manko de laborforto. Sed la laboro sur la agrokampoj estas tre peza, ĝin eltenas nur la specialistoj el sudorienta Eŭropo kaj ankaŭ la 24-hora flegado de malsanulinoj postulas apartajn spertojn kaj lertojn. Do almenaŭ je mallonga vido ne eblas anstataŭigi la eksterlandan laborforton per enlanda.

Reduktiĝis ne nur la longdistanca persontrafiko, sed ankaŭ la mallongdistanca, do la trafiko por atingi la laborejon. Unuflanke tio estis kaŭzita pro la senlaboreco, aliflanke pro la ŝovo de laboro al la tiel nomata "hejma oficejo". Ĉar plej multaj homoj havas hejme aliron al la interreto, ili povas konektiĝi kun la oficeja datumprilabora sistemo kaj tiel plenumi labortaskojn el la propra hejmo. Ankaŭ tio kontribuas al la redukto de la publika persontrafiko. Kaj anstataŭ laborkunvenoj (mitingoj) en realo nun okazas virtualaj konferencoj.

Tiuj novaj formoj de laboro kaj de kunlaboro certe ne malaperos post la fino de la kronvirusa krizo, sed ili fariĝos firma parto de la laborkulturo. Estas ekzemple imageble ke post la krizo homoj daŭre laboros dum unu aŭ du tagoj en la semajno en la "hejma oficejo". Tiel la ĉiutaga trafiko al la laborejo daŭre reduktiĝos kompare kun la antaŭkriza nivelo.

Kaj ankaŭ la flugtrafiko ne plu atingos antaŭkrizajn dimensiojn. Profitos la fervojoj, la trajna trafiko plifortiĝos precipe je mezaj distancoj, do ĝis proksimume 300 kilometroj. Malpli da strata trafiko kaj malpli da flugtrafiko signifas malpli da enaerigo de rubgasoj. Tio helpos al la klimato kaj al la sano de homoj. Jen espereble bonaj sekvoj de la krizo.


Malpli da trafiko pro la kronvirusa krizo

La tuja efiko de la enfermo de la homoj en siaj loĝejoj pro la kronvirusa krizo estis la drasta reduktiĝo de la persontrafiko, ĉu per aŭtomobilo, aŭtobuso, trajno, tramo, ŝipo aŭ aviadilo. The immediate impact of the confinement of people in their homes due to the coronary heart disease crisis has been the drastic reduction of passenger traffic, whether by car, bus, train, tram, ship or plane. La stratoj malpleniĝis kaj en la stacidomoj kaj flughavenoj ekregis silento. The streets were empty and there was silence in the stations and airports. Tio koncernis kaj la enlandan kaj la transliman trafikon. This concerned both domestic and cross-border traffic.

En la translima persontrafiko subite urĝe bezonataj laboristoj en la agrikulturo ne plu povis alvojaĝi, ekzemple el sudorienta Eŭropo al Germanio, kaj flegistinoj el Slovakio aŭ Rumanio devis resti en Aŭstrio dum pluaj semajnoj, ĉar la alternaj flegistinoj kiuj devis anstataŭi ilin ne povis alvojaĝi. In cross-border passenger traffic, urgently needed agricultural workers could no longer travel, for example from south-eastern Europe to Germany, and nurses from Slovakia or Romania had to stay in Austria for weeks, as the alternate nurses who had to replace them could not travel. La koncernaj ŝtatoj malpermesis la elvojaĝon de siaj laboristoj. The states concerned have banned the departure of their workers.

Nun post 6-semajna haltigo de la publika vivo la registaroj laŭŝtupe permesas pli da persontrafiko sub certaj kondiĉoj. Now after a 6-week halt in public life, governments are gradually allowing more passenger traffic under certain conditions. Nome la laboristoj devas submetiĝi al dusemajna kvaranteno antaŭ ol ili povas eklabori. Namely the workers have to undergo a two-week quarantine before they can start working. Kaj en la laborejoj mem oni tenu la distancon inter la homoj kaj laŭbezone oni portu la protektajn maskojn. And in the workshops themselves, the distance between people should be kept and the protective masks should be worn as needed.

Ĉio tio devas esti organizata. All this must be organized. La flegistinoj el Rumanio ne plu alvenu individue en aŭtomobilo aŭ per aŭtobuso, sed kolektive per nokta koridora trajno tra Hungario. The nurses from Romania no longer arrive individually by car or by bus, but collectively by night corridor train through Hungary. Aliflanke pro la kronvirusa krizo nun multaj homoj perdis sian laboron kaj kelkaj el ili eĉ pretus helpi en tiuj sektoroj de la ekonomio kiuj estis trafitaj de la manko de laborforto. On the other hand due to the coronary crisis now many people have lost their jobs and some of them would even be willing to help in those sectors of the economy that have been hit by the lack of manpower. Sed la laboro sur la agrokampoj estas tre peza, ĝin eltenas nur la specialistoj el sudorienta Eŭropo kaj ankaŭ la 24-hora flegado de malsanulinoj postulas apartajn spertojn kaj lertojn. But the work on the agricultural fields is very heavy, it is supported only by specialists from south-eastern Europe and also the 24-hour care of patients requires particular experiences and skills. Do almenaŭ je mallonga vido ne eblas anstataŭigi la eksterlandan laborforton per enlanda. So at least in the short term it is not possible to replace the foreign workforce with a domestic one.

Reduktiĝis ne nur la longdistanca persontrafiko, sed ankaŭ la mallongdistanca, do la trafiko por atingi la laborejon. Not only the long-distance passenger traffic was reduced, but also the short-distance, so the traffic to reach the workplace. Unuflanke tio estis kaŭzita pro la senlaboreco, aliflanke pro la ŝovo de laboro al la tiel nomata "hejma oficejo". On the one hand this was caused by unemployment, on the other hand by the shift of work to the so-called “home office”. Ĉar plej multaj homoj havas hejme aliron al la interreto, ili povas konektiĝi kun la oficeja datumprilabora sistemo kaj tiel plenumi labortaskojn el la propra hejmo. Because most people have access to the Internet at home, they can connect to the office data processing system and thus perform tasks from their own home. Ankaŭ tio kontribuas al la redukto de la publika persontrafiko. Kaj anstataŭ laborkunvenoj (mitingoj) en realo nun okazas virtualaj konferencoj. And instead of workshops (rallies) in reality there are now virtual conferences.

Tiuj novaj formoj de laboro kaj de kunlaboro certe ne malaperos post la fino de la kronvirusa krizo, sed ili fariĝos firma parto de la laborkulturo. These new forms of work and cooperation will certainly not disappear after the end of the coronary heart disease crisis, but they will become a firm part of the work culture. Estas ekzemple imageble ke post la krizo homoj daŭre laboros dum unu aŭ du tagoj en la semajno en la "hejma oficejo". It is conceivable, for example, that after the crisis people will continue to work for one or two days a week in the "home office". Tiel la ĉiutaga trafiko al la laborejo daŭre reduktiĝos kompare kun la antaŭkriza nivelo. Thus the daily traffic to the workplace will continue to be reduced compared to the pre-crisis level.

Kaj ankaŭ la flugtrafiko ne plu atingos antaŭkrizajn dimensiojn. And also the air traffic will no longer reach pre-crisis dimensions. Profitos la fervojoj, la trajna trafiko plifortiĝos precipe je mezaj distancoj, do ĝis proksimume 300 kilometroj. The railways will benefit, the train traffic will increase especially at medium distances, so up to about 300 kilometers. Malpli da strata trafiko kaj malpli da flugtrafiko signifas malpli da enaerigo de rubgasoj. Less street traffic and less air traffic means less airborne waste. Tio helpos al la klimato kaj al la sano de homoj. Jen espereble bonaj sekvoj de la krizo. These are hopefully good consequences of the crisis.