×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Esperanta Retradio 2019, Tristaj lokoj

Tristaj lokoj

Tiun ĉi sonartikolon el Malnovaj mitoj ĉeĥaj de Alois Jirasek produktis Jarka Malá el Ĉeĥio

Nokte antaŭ la dudek-unua de monato junio 1621 estis en Prago timide kaj triste, angoro premis la korojn. Ĉie malvive, ĉiuj domoj fermitaj, neniu darfis en straton; nur patroloj de fremdaj solduloj trairadis la urbon. Peze eĥis iliaj paŝoj kaj minace tintegis armilo. Sur Malnovurba Placo staris en la nokta duonlumo veturiloj, desur kiuj oni demetadis tabulojn kaj trabojn kaj portis ilin mezen de la placo, kie laboris ĉarpentistoj. Obtuzaj hakilbatoj, martelado brusonis tra la tomba silento. Dum la nokta krepusko dum flagrado de peĉtorĉoj kreskis la granda eŝafodo pli kaj pli alten, kaj ĉe la tagiĝo ĝi staris jam tuta en la malvarma, plumbogriza lumo, tegita per ruĝa drapo kaj starigita ligna krucifikso sur unu flanko.

La eŝafodo. Kaj ankoraû malplena. Sed kiam la suno leviĝis, ektondris el la kastelo kanonpafo, signo, ke komenciĝas la ekzekutado. Kaj jam la placo estis plenigita de la imperiestra armeo, de infanterianoj kaj kavalerianoj, kaj sur la funebra eŝafodo jam staris sombraj, maskitaj staturoj de tombistoj kaj helpantoj de ekzekutisto. Poste venis la ekzekutisto mem, Jan Mydlář. Poste eksidis la imperiestraj juĝistoj sur siaj lokoj. Jam ili vokis la unuan el la kondamnita direktorio, enprizonigita dum la lasta nokto en Malnovurba magistrato; jam paŝis nobelo Ŝlik kuraĝe al la eŝafodo. — Soldatoj tamburis, en la urbo, en la domoj angora silento; fidelaj ĉeĥoj tremis pro malĝojego, ploris kaj preĝis por la ĉeĥaj sinjoroj kaj iliaj kunuloj, kiuj sur tiu nigra teatro aŭ apude sub pendumilo estis mortantaj. Kaj ili estis dudek sep! — Sur tiuj lokoj de Malnovurba Placo, kie ĉio okazis, estadis dek ses grandaj ŝtonoj kadre metitaj. La malnovaj ĉeĥoj, iradante tra tiuj lokoj, neniam surtretis tiujn ŝtonojn, eĉ ne surpaŝis ilin. Ĉiam ili eskapis aû ĉirkaûiris ilin pro respekto al la trista loko kaj verŝita sango de la ĉeĥaj sinjoroj. En ĉi lokoj onidire aperadas la ekzekutitaj nobeloj kaj urbanoj, nome unufoje en jaro, en la nokto antaû la tago, kiam ili pereis sur la eŝafado. Ili ĉiuj kunvenas… . . . Ĉiuj kunvenas sur la loko de la ekzekuto kaj poste silente, senbrue iras tra la placo al Týn-kirko. Tie ili ekgenuas antaŭ altaro kaj pie komuniiĝas utrakviste. Kaj poste ili malaperas. Tiam staris domoj ankaŭ meze de Dobytĉí trh (Bovo-foiro) kaj unu el tiuj domoj, starinta rekte al la novurba magistrato, estis nomata Ĉe Seruristoj. Proksimume tridek paŝojn de ĉi tiu konstruaĵo direkte al la urbodomo leviĝis sur libera spaca ŝtono kvin kvaronojn de ulno alta kaj unu ulnon larĝa. Sur tiu ŝtono estis ĉizita kruco, sub ĝi mortkapo kaj jarkalkulo 1627.

Sur ĉi tiu loko, apud tiu ŝtono onidire okazadis ekzekutoj, nome dum la nokta tempo. Ankaŭ tiujare en 1627 tie pereis kelkaj pastroj per glavo de ekzekutisto, kaj en la jaro 1743 onidire ankaŭ kelkaj ĉeĥaj sinjoroj, tial, ke ili aliĝis al la bavara princo-elektisto Karolo Adalberto, kiam li kun francoj ekregis Pragon, proklamis sin ĉeĥa reĝo kaj en la katedralo de sankta Vito li igis sin kronadi. Ĝuste al tiu ŝtono, kiu surloke restis ĝis la dek naŭa jarcento, kondukis el la novurba magistrato subtera koridoro, de tie plue sub la tuta Bruto-foiro supren ĝis domo de Faŭsto.


Tristaj lokoj

Tiun ĉi sonartikolon el Malnovaj mitoj ĉeĥaj de Alois Jirasek produktis Jarka Malá el Ĉeĥio

Nokte antaŭ la dudek-unua de monato junio 1621 estis en Prago timide kaj triste, angoro premis la korojn. The night before the twenty-first of June, June 1621, in Prague, shy and sad, anxiety was pressing upon the hearts. Ĉie malvive, ĉiuj domoj fermitaj, neniu darfis en straton; nur patroloj de fremdaj solduloj trairadis la urbon. Everywhere dead, all houses closed, no one took to the streets; only patrols of foreign mercenaries passed through the city. Peze eĥis iliaj paŝoj kaj minace tintegis armilo. Heavily their footsteps echoed and a threatening weapon rang. Sur Malnovurba Placo staris en la nokta duonlumo veturiloj, desur kiuj oni demetadis tabulojn kaj trabojn kaj portis ilin mezen de la placo, kie laboris ĉarpentistoj. In the Old Town Square, at midnight, there were vehicles, from which boards and beams were laid down and carried in the middle of the square where carpenters worked. Obtuzaj hakilbatoj, martelado brusonis tra la tomba silento. Hammering ax blows, hammering brushed through the grave silence. Dum la nokta krepusko dum flagrado de peĉtorĉoj kreskis la granda eŝafodo pli kaj pli alten, kaj ĉe la tagiĝo ĝi staris jam tuta en la malvarma, plumbogriza lumo, tegita per ruĝa drapo kaj starigita ligna krucifikso sur unu flanko. At nightfall during the fluttering of fishermen the great scaffold grew taller and taller, and by dawn it was all still in the cold, lead-gray light, lined with a red cloth and a wooden crucifix erected on one side.

La eŝafodo. Kaj ankoraû malplena. Sed kiam la suno leviĝis, ektondris el la kastelo kanonpafo, signo, ke komenciĝas la ekzekutado. But as the sun rose, a cannon shot thundered from the castle, a sign that execution was beginning. Kaj jam la placo estis plenigita de la imperiestra armeo, de infanterianoj kaj kavalerianoj, kaj sur la funebra eŝafodo jam staris sombraj, maskitaj staturoj de tombistoj kaj helpantoj de ekzekutisto. And the square had already been filled by the imperial army, infantry and cavalry, and on the funeral scaffold were already shady, masked statures of tombstones and executioner assistants. Poste venis la ekzekutisto mem, Jan Mydlář. Then came the executioner himself, Jan Mydlář. Poste eksidis la imperiestraj juĝistoj sur siaj lokoj. Then the imperial judges sat in their places. Jam ili vokis la unuan el la kondamnita direktorio, enprizonigita dum la lasta nokto en Malnovurba magistrato; jam paŝis nobelo Ŝlik kuraĝe al la eŝafodo. They had already called the first of the convicted directories, imprisoned last night in Old Town Hall; Already Shlik stepped boldly to the scaffold. — Soldatoj tamburis, en la urbo, en la domoj angora silento; fidelaj ĉeĥoj tremis pro malĝojego, ploris kaj preĝis por la ĉeĥaj sinjoroj kaj iliaj kunuloj, kiuj sur tiu nigra teatro aŭ apude sub pendumilo estis mortantaj. - Soldiers were drumming, in the city, in the houses in anguished silence; faithful Czechs trembled with sorrow, wept and prayed for the Czech gentlemen and their companions, who were dying in that black theater or near a hanger. Kaj ili estis dudek sep! — Sur tiuj lokoj de Malnovurba Placo, kie ĉio okazis, estadis dek ses grandaj ŝtonoj kadre metitaj. - In those places of Old Town Square, where it all happened, there were sixteen large stones laid in the frame. La malnovaj ĉeĥoj, iradante tra tiuj lokoj, neniam surtretis tiujn ŝtonojn, eĉ ne surpaŝis ilin. The old Czechs, walking through these places, never stepped on those stones, nor did they step on them. Ĉiam ili eskapis aû ĉirkaûiris ilin pro respekto al la trista loko kaj verŝita sango de la ĉeĥaj sinjoroj. They always escaped or surrounded them with respect for the sad place and blood of the Czech lords. En ĉi lokoj onidire aperadas la ekzekutitaj nobeloj kaj urbanoj, nome unufoje en jaro, en la nokto antaû la tago, kiam ili pereis sur la eŝafado. In these places it is said that the executed nobles and urban men, once in a year, appear the night before the day they perished on the scaffold. Ili ĉiuj kunvenas… . They all come together. . . Ĉiuj kunvenas sur la loko de la ekzekuto kaj poste silente, senbrue iras tra la placo al Týn-kirko. . . They all gather on the scene of the execution and then silently, without a sound, walk through the square to the Týn church. Tie ili ekgenuas antaŭ altaro kaj pie komuniiĝas utrakviste. There they kneel before an altar and devoutly commune with the water. Kaj poste ili malaperas. Tiam staris domoj ankaŭ meze de Dobytĉí trh (Bovo-foiro) kaj unu el tiuj domoj, starinta rekte al la novurba magistrato, estis nomata Ĉe Seruristoj. Then there were houses in the middle of Dobytchí trh (Ox Fair) and one of those houses, which stood directly to the new city council, was called At Lockers. Proksimume tridek paŝojn de ĉi tiu konstruaĵo direkte al la urbodomo leviĝis sur libera spaca ŝtono kvin kvaronojn de ulno alta kaj unu ulnon larĝa. About thirty paces from this building in the direction of the town hall rose on a space of free space five-quarters of a cubit high and one cubit wide. Sur tiu ŝtono estis ĉizita kruco, sub ĝi mortkapo kaj jarkalkulo 1627. On this stone was carved a cross, under it a dead head and a count of 1627.

Sur ĉi tiu loko, apud tiu ŝtono onidire okazadis ekzekutoj, nome dum la nokta tempo. Ankaŭ tiujare en 1627 tie pereis kelkaj pastroj per glavo de ekzekutisto, kaj en la jaro 1743 onidire ankaŭ kelkaj ĉeĥaj sinjoroj, tial, ke ili aliĝis al la bavara princo-elektisto Karolo Adalberto, kiam li kun francoj ekregis Pragon, proklamis sin ĉeĥa reĝo kaj en la katedralo de sankta Vito li igis sin kronadi. Also that year, in 1627, some priests perished with the sword of an executioner, and in the year 1743, some Czech lords are also said to have joined the Bavarian prince-elect Charles Adalbert, when he took control of Prague with the French, proclaimed himself Czech king and in the cathedral of St. Vitus he made himself crowned. Ĝuste al tiu ŝtono, kiu surloke restis ĝis la dek naŭa jarcento, kondukis el la novurba magistrato subtera koridoro, de tie plue sub la tuta Bruto-foiro supren ĝis domo de Faŭsto. Precisely to this stone, which remained in place until the nineteenth century, led from the New York City council an underground corridor, thence under the whole Cattle Fair up to Faust's house.