×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 9.1

Ĉapitro 9.1

"Ŝi kuŝas meze de la koridoro! Venu, venu tuj. Certe la afero urĝas." diras Tom. Li rigardas la flegistinon: ŝi estas dika, grasa virino kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj, kaj tre ronda vizaĝo. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. La vorto "urĝa" ŝajnas ne ekzisti en ŝia vortaro. "Kuŝas, ĉu? Meze de la koridoro, ĉu vere?" ŝi diras. Videble, la flegistino apenaŭ povas kredi. "Kial, diable, ŝi kuŝus meze de la koridoro?" ŝi demandas. "Mi petas, venu urĝe. Mi ne scias, kial ŝi kuŝas tie. Mi nur diras, kion mi vidis. Ni trovis ŝin tie. Eble ŝi estis malsana. Mi ne scias. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi. " "Stranga afero! " "Nu, mi ne estas fakulo. Vi jes. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Venu tuj. Urĝas! " "Nu, nu, nu, nu. Kial, diable, ŝi svenis en la koridoro? Stranga ideo! Oni neniam svenas tie. " "Ĉu vere? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Mi estas novulo. Apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie. " "Juna viro, en ĉi tiu universitato, oni svenas en la klasĉambroj, oni svenas en la restoracio, oni svenas en la dorm-ĉambroj, oni svenas en la banĉambroj, eble eĉ oni povus sveni en iu administra oficejo. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. Stranga epoko! Stranga generacio! Oni faras ion ajn niaepoke. " "Vi parolas, parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino kuŝas en koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi! " "Nu, nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. Ni tuj rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ŝin. " Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda.


Ĉapitro 9.1 Chapter 9.1 Chapitre 9.1 Capítulo 9.1 Глава 9.1

"Ŝi kuŝas meze de la koridoro! "She's lying in the middle of the corridor! "Она лежит в середине коридора! Venu, venu tuj. Come on, come on now. Давай, давай сейчас. Certe la afero urĝas." Certainly the matter is urgent. " Конечно, дело срочное ». diras Tom. says Tom. Li rigardas la flegistinon: ŝi estas dika, grasa virino kun bluaj okuloj, ruĝaj haroj, kaj tre ronda vizaĝo. He looks at the nurse: she is a fat, fat woman with blue eyes, red hair, and a very round face. Он смотрит на медсестру: она толстая, толстая женщина с голубыми глазами, рыжими волосами и очень круглым лицом. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ŝajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. He has been trying for a few minutes to tell what happened, but it seems that this nurse does not understand quickly. Несколько минут он пытался рассказать, что случилось, но, похоже, эта медсестра не понимает быстро. La vorto "urĝa" ŝajnas ne ekzisti en ŝia vortaro. The word "urgent" does not seem to exist in her dictionary. "Kuŝas, ĉu? "It's lying, isn't it? "Ложь, а? Meze de la koridoro, ĉu vere?" In the middle of the corridor, really? " В середине коридора, правда? ŝi diras. she says. она говорит. Videble, la flegistino apenaŭ povas kredi. Obviously, the nurse can hardly believe it. Очевидно, медсестра вряд ли может в это поверить. "Kial, diable, ŝi kuŝus meze de la koridoro?" "Why, hell, would she lie in the middle of the hall?" "Почему, черт возьми, она будет лежать в середине зала?" ŝi demandas. "Mi petas, venu urĝe. "Please come urgently. "Пожалуйста, приходите срочно. Mi ne scias, kial ŝi kuŝas tie. I don't know why she is lying there. Я не знаю, почему она там лежит. Mi nur diras, kion mi vidis. I'm just saying what I saw. Я просто говорю то, что видел. Ni trovis ŝin tie. We found her there. Мы нашли ее там. Eble ŝi estis malsana. Maybe she was sick. Может быть, она была больна. Mi ne scias. I don't know. Ŝi svenis, ŝi perdis la konscion. She fainted, she lost consciousness. Она упала в обморок, она потеряла сознание. Nun certe oni devas urĝe okupiĝi pri ŝi. " Now she must be taken care of urgently. " Теперь, конечно, нужно срочно ухаживать за ней. " "Stranga afero! " "Strange thing!" "Странная вещь!" "Nu, mi ne estas fakulo. "Well, I'm not an expert. «Ну, я не эксперт. Vi jes. You do. Вы делаете. Okupiĝi pri malsanaj homoj estas via fako, ĉu ne? Taking care of sick people is your specialty, right? Забота о больных - ваша специальность, верно? Venu tuj. Come immediately. Приходи немедленно. Urĝas! " Urgent! " "Nu, nu, nu, nu. "Well, well, well, well. Kial, diable, ŝi svenis en la koridoro? Why the hell did she faint in the hallway? Какого черта она упала в обморок в коридоре? Stranga ideo! Strange idea! Oni neniam svenas tie. " One never faints there. " "Ĉu vere? "Really? Kie do oni svenas en ĉi tiu universitato? Where do you faint at this university? Где ты падаешь в обморок в этом университете? Pardonu min, sed mi ne konas la tradiciojn. Excuse me, but I don't know the traditions. Извините, но я не знаю традиций. Mi estas novulo. Я новичок Apenaŭ unu semajnon mi estas ĉi tie. " I've been here for barely a week. " Я здесь всего на неделю " "Juna viro, en ĉi tiu universitato, oni svenas en la klasĉambroj, oni svenas en la restoracio, oni svenas en la dorm-ĉambroj, oni svenas en la banĉambroj, eble eĉ oni povus sveni en iu administra oficejo. “A young man, at this university, one faints in the classrooms, one faints in the restaurant, one faints in the dormitories, one faints in the bathrooms, maybe one could even faint in some administrative office. Sed pri sveno koridora mi neniam aŭdis. But I had never heard of a fainting corridor. Но я никогда не слышал о слабом коридоре. Stranga epoko! A strange age! Stranga generacio! Strange generation! Oni faras ion ajn niaepoke. " We do anything in our time. " Мы делаем что-нибудь в наше время. " "Vi parolas, parolas, paroladas, kaj dume tiu kompatinda knabino kuŝas en koridoro, kaj neniu zorgas pri ŝi! " "You talk, talk, talk, and meanwhile that poor girl is lying in a corridor, and no one cares about her!" «Вы говорите, говорите, говорите, а тем временем эта бедная девушка лежит в коридоре, и никто не заботится о ней!» "Nu, nu, ne maltrankviliĝu, juna viro, ne havu zorgojn. "Well, well, don't worry, young man, don't worry. "Ну, хорошо, не волнуйся, молодой человек, не волнуйся. Ni tuj rapidos tien, kaj mi tuj prizorgos ŝin. " We're going to rush there, and I'm going to take care of her. " Мы собираемся поспешить туда, и я позабочусь о ней. " Kaj ili kune rapidas al la loko, kie Tom lasis sian amikon kun Gerda. And together they rush to the place where Tom left his friend with Gerda. И они мчатся вместе к месту, где Том оставил своего друга с Гердой.