×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis Chapter 8+, Ĉapitro 13.1

Ĉapitro 13.1

La vojo ŝajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon.

Linda estas parolema; krome, ŝi deziras ricevi informojn pri sia stranga kunulo; ŝi do tute ne ŝatas tiun longan silentadon. Kial ne provi denove? Ŝi decidas, ke ŝi rekomencos paroli. Se li ne ŝatos, nu, li esprimos sian malŝaton, kaj ili plu veturos senvorte, kaj la vojo plu ŝajnos longega. "Vi diris...," ŝi komencas, ne sciante, kiel ŝi finos, sed feliĉe ideo tuj venas: "Vi diris, ke vi havas zorgojn. Nu, ofte oni sentas sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu. " "Vi estas scivolema, ĉu ne? Nu, mi ne volas esti malafabla kun tiel bela knabino, kiel vi. Pardonu, se mi ne montras min pli amikiĝema. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi. " "Ĉu vi estas certa? Oni ofte imagas, ke afero estas neebla, ĉar oni ne scias, kiel komenci, sed..." "Ne. Kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi ne povas rakonti pri miaj zorgoj, ĉar ili koncernas personojn, pri kiuj mi ne rajtas paroli. Oni devas esti diskreta, ĉu ne? Ĉu vi ŝatus, ke viaj amikoj rakontu ĉion pri vi al nekonato? " "Kompreneble ne. Mi bone komprenas vin. Fakte, mi ne estas speciale scivola. Mi komencis diri tion nur, ĉar mi trovis la silenton peza kaj la vojon pli kaj pli longa. Sed mi tute ne volus maldiskreti. " "Estas fakto, ke oni kutime interparolas, kiam oni veturas kune. Mi verŝajne ne estis tre ĝentila, lasante tiun silenton daŭri kaj daŭri pli kaj pli peze por vi. Mi eĉ ne rimarkis, ke silento estiĝas kaj daŭras. Mi estis absorbita de miaj pensoj, de miaj zorgoj, kaj ankaŭ de la vojo. Oni devas atenti la vojon, kiam oni ŝoforas, ĉu ne? Strange, kvankam vi estas tre bela kaj sidas tuj apud mi, plej proksime al mi, mi tamen forgesis pri vi. Nur ekzistis por mi la vojo en miaj okuloj, kaj la zorgoj en mia kapo. " "Ĉe mi okazis la malo. Mi daŭre pensis pri vi. Mi rimarkis, ke vi ne aspektas tre ĝoje. Vi ŝajnis malfeliĉa. Mi min demandis, ĉu mi povus helpi. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. Mi sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Mi opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian malĝojon, tio eble senpezigos vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. Eble estas stulte, sed mi ĉiam deziras feliĉigi la homojn. "

Ĉapitro 13.1 Chapter 13.1 Capítulo 13.1 Глава 13.1

La vojo ŝajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon. The road seems long when one is silent all the time.

Linda estas parolema; krome, ŝi deziras ricevi informojn pri sia stranga kunulo; ŝi do tute ne ŝatas tiun longan silentadon. Linda is talkative; in addition, she wishes to receive information about her strange companion; so she doesn't like that long silence at all. Kial ne provi denove? Why not try again? Ŝi decidas, ke ŝi rekomencos paroli. She decides she will start talking again. Se li ne ŝatos, nu, li esprimos sian malŝaton, kaj ili plu veturos senvorte, kaj la vojo plu ŝajnos longega. If he doesn't like it, well, he'll express his dislike, and they'll go on without a word, and the road will still seem very long. Если ему это не понравится, он выскажет свою неприязнь, и они продолжат молчать, и дорога покажется длинной. "Vi diris...," ŝi komencas, ne sciante, kiel ŝi finos, sed feliĉe ideo tuj venas: "Vi diris, ke vi havas zorgojn. “You said ...,” she begins, not knowing how she’ll end up, but luckily an idea immediately comes up: “You said you had worries. Nu, ofte oni sentas sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu. " Well, you often feel better when you express your concerns to someone. " Ну, люди часто чувствуют себя лучше, когда выражают кому-то свои опасения. " "Vi estas scivolema, ĉu ne? "You're curious, aren't you? Nu, mi ne volas esti malafabla kun tiel bela knabino, kiel vi. Well, I don't want to be angry with a girl as beautiful as you. Ну, я не хочу быть грубым с такой красивой девушкой, как ты. Pardonu, se mi ne montras min pli amikiĝema. Sorry if I don’t show myself more friendly. Извините, если я не дружелюбный. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi. " But I can't explain my concerns. " Но я не могу объяснить свои проблемы. " "Ĉu vi estas certa? "Are you sure? "Вы уверены? Oni ofte imagas, ke afero estas neebla, ĉar oni ne scias, kiel komenci, sed..." "Ne. One often imagines that a thing is impossible because one does not know how to begin, but ... "" No. Часто воображают, что это невозможно, потому что никто не знает, как начать, но ... "" Нет. Kiom koncernas min, ne estas tiel. As far as I'm concerned, it's not like that. Насколько я понимаю, это не так. Mi ne povas rakonti pri miaj zorgoj, ĉar ili koncernas personojn, pri kiuj mi ne rajtas paroli. I can't talk about my concerns because they concern people I'm not allowed to talk about. Oni devas esti diskreta, ĉu ne? Это должно быть осторожно, верно? Ĉu vi ŝatus, ke viaj amikoj rakontu ĉion pri vi al nekonato? " Would you like your friends to tell everything about you to a stranger? " Хотите, чтобы ваши друзья рассказали вам все о незнакомце? " "Kompreneble ne. Mi bone komprenas vin. Fakte, mi ne estas speciale scivola. In fact, I’m not particularly curious. Mi komencis diri tion nur, ĉar mi trovis la silenton peza kaj la vojon pli kaj pli longa. I started saying that only because I found the silence heavy and the road longer and longer. Я начал говорить это только потому, что нашел тишину тяжелой и путь все длиннее и длиннее. Sed mi tute ne volus maldiskreti. " But I wouldn’t want to be indiscreet at all. " Но я бы не хотел извиняться вообще. " "Estas fakto, ke oni kutime interparolas, kiam oni veturas kune. "It's a fact that we usually talk when we travel together. Mi verŝajne ne estis tre ĝentila, lasante tiun silenton daŭri kaj daŭri pli kaj pli peze por vi. I probably wasn’t very polite, letting that silence continue and continue to get heavier and heavier for you. Я, вероятно, был не очень вежлив, позволяя этому молчанию продолжаться и продолжаться для вас. Mi eĉ ne rimarkis, ke silento estiĝas kaj daŭras. I didn’t even notice that silence was coming and going. Я даже не заметил, что молчание возникло и продолжилось. Mi estis absorbita de miaj pensoj, de miaj zorgoj, kaj ankaŭ de la vojo. I was absorbed in my thoughts, in my worries, and also in the way. Oni devas atenti la vojon, kiam oni ŝoforas, ĉu ne? You have to be careful on the road when you drive, right? Вы должны обратить внимание на то, как вы ведете машину, верно? Strange, kvankam vi estas tre bela kaj sidas tuj apud mi, plej proksime al mi, mi tamen forgesis pri vi. Strangely, even though you are very beautiful and sitting right next to me, closest to me, I still forgot about you. Nur ekzistis por mi la vojo en miaj okuloj, kaj la zorgoj en mia kapo. " All that existed for me was the road in my eyes, and the worries in my head. " "Ĉe mi okazis la malo. "The opposite happened to me. "Со мной случилось обратное. Mi daŭre pensis pri vi. I kept thinking about you. Я продолжал думать о тебе. Mi rimarkis, ke vi ne aspektas tre ĝoje. I noticed you don't look very happy. Vi ŝajnis malfeliĉa. Mi min demandis, ĉu mi povus helpi. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. You very kindly agreed to drive me. Mi sentas min danka. I feel grateful. Mi volus redoni al vi similan servon. I would like to give you back a similar service. Mi opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian malĝojon, tio eble senpezigos vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. I thought that if I helped you put your grief into words, it might relieve you, and I would be content to act with help. Я подумала, что если я помогу тебе выразить свое горе, это может облегчить тебя, и я буду рада помочь. Eble estas stulte, sed mi ĉiam deziras feliĉigi la homojn. " It may be silly, but I always want to make people happy. "