×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Gerda malaperis, Ĉapitro 11.1

Ĉapitro 11.1

Linda ekhavis ideon.

Ŝi aliris la junan blondan viron, dum li proksimiĝis al sia aŭto, kaj alparolis lin: "Sinjoro, ĉu vi bonvolus helpi al mi? " Li turnis sin al ŝi kun vizaĝo ŝajne ne tre kontenta, kaj ŝin rigardis dum longa senvorta minuto. "Kiel mi povus vin helpi?" li fine demandis, kaj li tuj aldonis: "Bonvolu pardoni min, se mi respondas nee, sed al mi tempo vere mankas. Mi devas urĝe veturi al la urbo. " "Ĝuste tiel vi povas min helpi. Mia aŭto paneas. Io estas fuŝita en ĝi. Mi ne sukcesas ĝin irigi..." "Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, eĉ kun plej granda bonvolo. Pri mekaniko mi scias nenion. Mi ĉiam miras vidi, ke veturiloj entute funkcias. Kiam mi vidas motoron, ĉiam mirigas min, ke tia ŝajne senorda aranĝo de pecoj kaj objektoj igas aŭton iri. Mi..." "Mi ne petas vin ripari mian veturilon, vi min miskomprenis. Mi demandas nur, ĉu vi bonvolus akcepti min en via aŭto ĝis la urbo. " La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus danĝere, sed se li veturos aŭte, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros ŝajne banalajn demandojn, kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. "Nu, bone," li fine konsentas. "Konsentite, venu." Kaj li malfermas la pordon de la aŭto por ŝi.


Ĉapitro 11.1 Chapter 11.1 Chapitre 11.1 Capítulo 11.1 Глава 11.1

Linda ekhavis ideon. Linda got an idea. Линда получила представление.

Ŝi aliris la junan blondan viron, dum li proksimiĝis al sia aŭto, kaj alparolis lin: "Sinjoro, ĉu vi bonvolus helpi al mi? " She approached the young blond man as he approached his car, and addressed him, "Sir, would you please help me?" Она подошла к молодому блондину, когда он подошел к своей машине, и обратилась к нему: «Сэр, не могли бы вы мне помочь?» Li turnis sin al ŝi kun vizaĝo ŝajne ne tre kontenta, kaj ŝin rigardis dum longa senvorta minuto. He turned to her with a face apparently not very pleased, and looked at her for a long wordless minute. Он повернулся к ней с, казалось бы, несчастным лицом и долго смотрел на нее. "Kiel mi povus vin helpi?" "How could I help you?" li fine demandis, kaj li tuj aldonis: "Bonvolu pardoni min, se mi respondas nee, sed al mi tempo vere mankas. he finally asked, and he immediately added, "Please forgive me if I say no, but I really lack time. наконец он спросил, и он сразу добавил: «Пожалуйста, прости меня, если я отвечу нет, но я действительно скучаю по времени. Mi devas urĝe veturi al la urbo. " I have to drive to town urgently. " "Ĝuste tiel vi povas min helpi. "That's exactly how you can help me. «Именно так вы можете мне помочь. Mia aŭto paneas. My car breaks down. Io estas fuŝita en ĝi. Something is wrong with it. Что-то не так в этом. Mi ne sukcesas ĝin irigi..." "Pardonu min, sed mi ne sukcesus rebonigi la aferon, eĉ kun plej granda bonvolo. I can't get it done ... "" Excuse me, but I wouldn't be able to fix it, even with the best of will. Я не могу заставить его уйти ... "" Извините, но я бы не смог вернуть его, даже с величайшей доброй волей. Pri mekaniko mi scias nenion. I don't know anything about mechanics. Mi ĉiam miras vidi, ke veturiloj entute funkcias. I’m always amazed to see that vehicles work at all. Я всегда удивляюсь тому, что машины работают вообще. Kiam mi vidas motoron, ĉiam mirigas min, ke tia ŝajne senorda aranĝo de pecoj kaj objektoj igas aŭton iri. When I see an engine, it always amazes me that such a seemingly messy arrangement of parts and objects makes a car go off. Когда я вижу двигатель, меня всегда удивляет, что такое, казалось бы, грязное расположение деталей и предметов заставляет машину уходить. Mi..." "Mi ne petas vin ripari mian veturilon, vi min miskomprenis. I ... "" I'm not asking you to fix my vehicle, you misunderstood me. Mi demandas nur, ĉu vi bonvolus akcepti min en via aŭto ĝis la urbo. " I’m just asking if you’d like to pick me up in your car all the way to town. " La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus danĝere, sed se li veturos aŭte, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum la veturado mi igos lin paroli. Linda’s idea was this: following him would be dangerous, but if he drives a car, I will ask him to accept that I drive with him, and during the drive I will make him talk. Идея Линды заключалась в следующем: следовать за ним было бы опасно, но если бы он ехал на машине, я бы попросил его принять меня с собой, и пока я ехал, я заставлял его говорить. Mi diskrete faros ŝajne banalajn demandojn, kaj paroligos lin. I will discreetly ask seemingly trivial questions, and talk to him. Я задам, казалось бы, тривиальные вопросы и поговорю с ним. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. That way I will know as much as possible about him. Таким образом я узнаю как можно больше о нем. "Nu, bone," li fine konsentas. "Well, okay," he finally agrees. «Хорошо, хорошо», наконец соглашается он. "Konsentite, venu." "Agreed, come on." "Хорошо, давай." Kaj li malfermas la pordon de la aŭto por ŝi. And he opens the car door for her. И он открывает дверь машины для нее.