×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Plena Gramatiko de Esperanto

Plena Gramatiko de Esperanto

Plena Gramatiko de Esperanto legita en Esperanto.

Tio ĉi estas librivoxa sonregistaro.

Ĉioj librivoxaj sonregistaroj estas publikavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volonturi bonvolu viziti LibriVox.org

Plena Gramatiko de Esperanto verkita de Ludoviko Lazaro Zamenhof.

A. Alfabeto. Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz. Rimarko. Presejoj, kiuj ne posedas la literojn ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ, povas anstataŭ ili uzi ch, gh, hh,jh, sh, u.

B. Reguloj.

1 • Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita (la), egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj. Rimarko. La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvoj. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaĵon, povas en la unua tempo tute ĝin ne uzi.

2 • La substantivoj havas la finiĝon o. Por la formado de la multenombro oni aldonas la finiĝon j. Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la senco).

3 • La adjektivo finiĝas per a. Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo. La komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej; ĉe la komparativo oni uzas la konjunkcion [legita: prepozicion] ol.

4 • La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas : unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo de la numeraloj. Por la signado de numeraloj ordaj oni aldonas la finiĝon de la adjektivo; por la multoblaj - la sufikson obl, por la nombronaj - on, por la kolektaj - op, por la disdividaj - la vorton po. Krom tio povas esti uzataj numeraloj substantivaj kaj adverbaj.

5 • Pronomoj personaj : mi, vi, li, ŝi, ĝi (ordinare pri objekto, besto aŭ infaneto [legita: pri objekto aŭ besto]), si, ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la finiĝo adjektiva. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj.

6 • La verbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj nek nombroj. Formoj de la verbo : la tempo estanta akceptas la finiĝon -as; la tempo estinta -is; la tempo estonta -os; la modo kondiĉa -us; la modo ordona -u; la modo sendifina -i. Participoj (kun senco adjektiva aŭ adverba): aktiva estanta -ant; aktiva estinta -int; aktiva estonta -ont; pasiva estanta -at; pasiva estinta -it; pasiva estonta -ot. ĉiuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda formo de la verbo esti kaj participo pasiva de la bezonata verbo; la prepozicio ĉe la pasivo estas de.

7 • La adverboj finiĝas per e; gradoj de komparado kiel ĉe la adjektivoj.

8 • Ĉiuj prepozicioj (per si mem) postulas la nominativon.

9 • Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita.

10 • La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo.

11 • Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj (la ĉefa vorto staras en la fino); la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj vortoj.

12 • Ĉe alia nea vorto la vorto ne estas forlasata.

13 • Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de la akuzativo.

14 • Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni, kian nome prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion je, kiu memstaran signifon ne havas. Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la akuzativon sen prepozicio.

15 • La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝanĝo, ricevante nur la ortografion de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de unu radiko estas pli bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto.

16 • La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj anstataŭata de apostrofo.


Plena Gramatiko de Esperanto Vollständige Grammatik von Esperanto Complete Grammar of Esperanto Gramática Completa del Esperanto Grammatica completa dell'esperanto エスペラントの完全な文法 Gramática completa do Esperanto Полная грамматика эсперанто

Plena Gramatiko de Esperanto legita en Esperanto. Vollständige Grammatik von Esperanto, gelesen auf Esperanto. Full Grammar of Esperanto read in Esperanto. Gramática completa del Esperanto leída en Esperanto.

Tio ĉi estas librivoxa sonregistaro. This is a bookshop sound government. Este es un sistema de sonido de librería. Questo è librivoxa governo sano.

Ĉioj librivoxaj sonregistaroj estas publikavaĵaj. These bookworm sound recordings are public domain. Todos los gobiernos de las librerías son publicaciones. Por pliaj informoj aŭ por volonturi bonvolu viziti LibriVox.org For more information or to volunteer please visit LibriVox.org Para obtener más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org Per ulteriori informazioni o per fare volontariato, visitare LibriVox.org

Plena Gramatiko de Esperanto verkita de Ludoviko Lazaro Zamenhof. Plena Gramatiko de Esperanto written by Ludoviko Lazaro Zamenhof. Gramática completa del Esperanto escrita por Ludovic Lazaro Zamenhof. Grammatica completa dell'esperanto scritta da Ludovic Lazaro Zamenhof.

A. Alfabeto. A. Alphabet. Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, Ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz. Aa, Bb, Cc, Ĉĉ, Dd, Ee, Ff, Gg, Ĝĝ, Hh, Ĥĥ, Ii, Jj, Ĵĵ, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Rr, Ss, ŝŝ, Tt, Uu, Ŭŭ, Vv, Zz. Rimarko. Note. Observación. Nota. Presejoj, kiuj ne posedas la literojn ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ, povas anstataŭ ili uzi ch, gh, hh,jh, sh, u. Printers that do not have the letters ĉ, ĝ, ĥ, ĵ, ŝ, ŭ, can use ch, gh, hh, jh, sh, u instead. Las imprentas que no poseen las letras ch, ¾, ¾, ¾, sh, ŭ pueden usar ch, gh, hh, jh, sh, u en su lugar. Le tipografie che non possiedono le lettere ch, ľ, ľ, ľ, sh, ŭ possono invece utilizzare ch, gh, hh, jh, sh, u.

B. Reguloj. B. Reglas.

1 • Artikolo nedifinita ne ekzistas; ekzistas nur artikolo difinita (la), egala por ĉiuj seksoj, kazoj kaj nombroj. 1 • An indefinite article does not exist; there is only one definite article, the same for all sexes, cases and numbers. 1 • No existe artículo indefinido; sólo existe un artículo definido (el), igual para todos los géneros, casos y números. Rimarko. Note. Observación. La uzado de la artikolo estas tia sama, kiel en la aliaj lingvoj. The usage of the article is the same as in the other languages. El uso del artículo es el mismo que en los demás idiomas. L'uso dell'articolo è lo stesso delle altre lingue. La personoj, por kiuj la uzado de la artikolo prezentas malfacilaĵon, povas en la unua tempo tute ĝin ne uzi. People who find it difficult to use the article may not use it at all in the first place. Es posible que las personas a las que les resulte difícil utilizar el artículo no lo utilicen en absoluto. Le persone, per le quali l'uso dell'articolo presenta una difficoltà, possono inizialmente non usarlo affatto.

2 • La substantivoj havas la finiĝon o. Por la formado de la multenombro oni aldonas la finiĝon j. Kazoj ekzistas nur du: nominativo kaj akuzativo; la lasta estas ricevata el la nominativo per la aldono de la finiĝo n. La ceteraj kazoj estas esprimataj per helpo de prepozicioj (la genitivo per de, la dativo per al, la ablativo per per aŭ aliaj prepozicioj laŭ la senco). 2 • Nouns have the ending o. For the formation of the plural the ending j is added. There are only two cases: nominative and accusative; the latter is derived from the nominative by the addition of the ending n. The remaining cases are expressed with the help of prepositions (the genitive with de, the dative with al, the ablative with per or other prepositions according to the meaning). 2 • Los sustantivos tienen la terminación o. Para formar el plural se añade la terminación j. Sólo hay dos casos: nominativo y acusativo; el último se recibe del nominativo añadiendo la terminación n. Los casos restantes se expresan con la ayuda de preposiciones (el genitivo por de, el dativo por to, el ablativo por by u otras preposiciones según el sentido). 2 • I sostantivi hanno la desinenza o. Per la formazione del plurale si aggiunge la desinenza j. Ci sono solo due casi: nominativo e accusativo; l'ultimo si riceve dal nominativo aggiungendo la desinenza n. I restanti casi si esprimono con l'ausilio di preposizioni (il genitivo per de, il dativo per to, l'ablativo per by o altre preposizioni secondo il senso).

3 • La adjektivo finiĝas per a. Kazoj kaj nombroj kiel ĉe la substantivo. 3 • The adjective ends in a. Cases and numbers as in the noun. 3 • El adjetivo termina en a. Casos y números como con el sustantivo. La komparativo estas farata per la vorto pli, la superlativo per plej; ĉe la komparativo oni uzas la konjunkcion [legita: prepozicion] ol. The comparative is made by the word more, the superlative by most; in the comparative the conjunction [read: preposition] ol is used. El comparativo se hace con la palabra more, el superlativo con most; con el comparativo se usa la conjunción [léase: preposición] ol. Il comparativo si fa con la parola more, il superlativo con most; con il comparativo si usa la congiunzione [leggi: preposizione] ol.

4 • La numeraloj fundamentaj (ne estas deklinaciataj) estas : unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil. 4 • The fundamental numerals (not declensed) are: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, one hundred, a thousand. 4 • Los numerales básicos (no se declinan) son: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cien, mil. La dekoj kaj centoj estas formataj per simpla kunigo de la numeraloj. The tens and hundreds are formed by a simple addition of the numerals. Las decenas y centenas se forman por la simple suma de los numerales. Por la signado de numeraloj ordaj oni aldonas la finiĝon de la adjektivo; por la multoblaj - la sufikson obl, por la nombronaj - on, por la kolektaj - op, por la disdividaj - la vorton po. For the signification of ordinal numerals the ending of the adjective is added; for the multiples - the suffix obl, for the numbers - on, for the collectibles - op, for the divisives - the word po. Para la marcación de números ordinales, se agrega la terminación del adjetivo; para el múltiplo - el sufijo obl, para el numérico - on, para el coleccionismo - op, para la división - la palabra po. Per la marcatura dei numeri ordinali si aggiunge la desinenza dell'aggettivo; per il multiplo - il suffisso obl, per il numerico - on, per la raccolta - op, per la divisione - la parola po. Krom tio povas esti uzataj numeraloj substantivaj kaj adverbaj. In addition, noun and adverbial numerals can be used. Aparte de eso, se pueden usar números sustantivos y adverbiales. Oltre a ciò, possono essere utilizzati numeri sostanziali e avverbiali.

5 • Pronomoj personaj : mi, vi, li, ŝi, ĝi (ordinare pri objekto, besto aŭ infaneto [legita: pri objekto aŭ besto]), si, ni, vi, ili, oni; la pronomoj posedaj estas formataj per la aldono de la finiĝo adjektiva. 5 • Personal pronouns: I, you, he, she, it (usually about an object, animal or infant [read: about an object or animal]), si, ni, vi, ili, oni; the possessive pronouns are formed by the addition of the adjective ending. 5 • Pronombres personales: yo, tú, él, ella, eso (normalmente sobre un objeto, animal o niño [léase: sobre un objeto o animal]), ellos mismos, nosotros, tú, ellos, uno; los pronombres posesivos se forman mediante la adición de la terminación adjetival. La deklinacio estas kiel ĉe la substantivoj. The declension is the same as for nouns.

6 • La verbo ne estas ŝanĝata laŭ personoj nek nombroj. 6 • The verb is not changed according to persons or numbers. 6 • Il verbo non cambia a seconda delle persone o dei numeri. Formoj de la verbo : la tempo estanta akceptas la finiĝon -as; la tempo estinta -is; la tempo estonta -os; la modo kondiĉa -us; la modo ordona -u; la modo sendifina -i. Participoj (kun senco adjektiva aŭ adverba): aktiva estanta -ant; aktiva estinta -int; aktiva estonta -ont; pasiva estanta -at; pasiva estinta -it; pasiva estonta -ot. Forms of the verb: the present tense accepts the ending -as; the past tense -is; the future tense -os; the conditional mode -us; the mode commands -u; the indefinite mode -i. Participles (with adjective or adverbial sense): active being -ant; active past -int; active future -ont; passive being -at; passive been -it; passive future -ot. ĉiuj formoj de la pasivo estas formataj per helpo de responda formo de la verbo esti kaj participo pasiva de la bezonata verbo; la prepozicio ĉe la pasivo estas de. all forms of the passive are formed with the help of a corresponding form of the verb to be and a passive participle of the required verb; the preposition at the passive is of. tutte le forme del passivo si formano con l'aiuto di una forma corrispondente del verbo essere e di un participio passivo del verbo richiesto; la preposizione al passivo è de.

7 • La adverboj finiĝas per e; gradoj de komparado kiel ĉe la adjektivoj. 7 • Adverbs ending with e; degrees of comparison as in the adjectives.

8 • Ĉiuj prepozicioj (per si mem) postulas la nominativon. 8 • All prepositions (by themselves) require the nominative. 8 • Tutte le preposizioni (da sole) richiedono il nominativo.

9 • Ĉiu vorto estas legata, kiel ĝi estas skribita. 9 • Every word is read as it is written.

10 • La akcento estas ĉiam sur la antaŭlasta silabo. 10 • The accent is always on the penultimate syllable.

11 • Vortoj kunmetitaj estas formataj per simpla kunigo de la vortoj (la ĉefa vorto staras en la fino); la gramatikaj finiĝoj estas rigardataj ankaŭ kiel memstaraj vortoj. 11 • Compiled words are formed by a simple connection of the words (the main word stands in the end); The grammar finishes are also considered as self-contained words. 11 • Le parole composte si formano per semplice unione delle parole (la parola principale sta alla fine); anche le desinenze grammaticali sono viste come parole indipendenti.

12 • Ĉe alia nea vorto la vorto ne estas forlasata. 12 • In another non-word the word is not left. 12 • Con un'altra parola negativa la parola non si omette.

13 • Por montri direkton, la vortoj ricevas la finiĝon de la akuzativo. 13 • To show direction, the words get the ending of the accusative. 13 • Per indicare la direzione, le parole ricevono la desinenza accusativa.

14 • Ĉiu prepozicio havas difinitan kaj konstantan signifon; sed se ni devas uzi ian prepozicion kaj la rekta senco ne montras al ni, kian nome prepozicion ni devas preni, tiam ni uzas la prepozicion je, kiu memstaran signifon ne havas. 14 • Every preposition has a definite and definite meaning; But if we have to use some preposition and direct sense does not show us what preposition we must take, then we use the preposition that does not have its own meaning. 14 • Ogni preposizione ha un significato definito e costante; ma se dobbiamo usare qualche tipo di preposizione e il senso diretto non ci mostra quale tipo di preposizione dovremmo prendere, allora usiamo la preposizione ja, che non ha significato indipendente. Anstataŭ la prepozicio je oni povas ankaŭ uzi la akuzativon sen prepozicio. Instead of the preposition je you can also use the accusative without a preposition. Al posto della preposizione je puoi usare anche l'accusativo senza preposizione.

15 • La tiel nomataj vortoj fremdaj, t. e. tiuj, kiujn la plimulto de la lingvoj prenis el unu fonto, estas uzataj en la lingvo Esperanto sen ŝanĝo, ricevante nur la ortografion de tiu ĉi lingvo; sed ĉe diversaj vortoj de unu radiko estas pli bone uzi senŝanĝe nur la vorton fundamentan kaj la ceterajn formi el tiu ĉi lasta laŭ la reguloj de la lingvo Esperanto. 15 • The so-called foreign words, those that most of the languages have taken from one source, are used in the Esperanto language without change, receiving only the spelling of this language; But in the words of one root, it is better to use only the fundamental word and the rest of the latter to be formed according to the rules of the Esperanto language. 15 • Le cosiddette parole straniere, cioè quelle che la maggior parte delle lingue ha preso da una fonte, sono usate nella lingua esperanto senza cambiamenti, ricevendo solo l'ortografia di questa lingua; ma con parole diverse dalla stessa radice è meglio usare immutata solo la parola fondamentale e formare il resto da quest'ultima secondo le regole della lingua esperanto.

16 • La fina vokalo de la substantivo kaj de la artikolo povas esti forlasata kaj anstataŭata de apostrofo. 16 • The final vowel of the noun and of the article can be omitted and replaced by an apostrophe. 16 • La vocale finale del sostantivo e dell'articolo può essere omessa e sostituita da un apostrofo. 16 • Конечная гласная существительного и артикля может быть опущена и заменена апострофом.