×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

News in Levels, Passengers do not want to wear masks – level 2

Passengers do not want to wear masks – level 2

A US organization for flights said that there were more incidents on planes when passengers did not want to follow rules, and they even attacked flight attendants.

During the COVID-19 pandemic, traveling changed, and since January, the number of incidents on US planes went up a lot. Most of the incidents had to do with wearing masks. Passengers must agree that they will wear masks during a flight, but they do not always want to do it. They are angry, and they attack the workers.

Flight attendants can take a special training where they learn how to deal with such passengers. The organization said that it would not tolerate any attacks on flight attendants, and anyone who threaten or attack them, could get a fine of up to 37,000 dollars.

Difficult words: tolerate (to allow something unpleasant to be happening), threaten (to tell someone that you will hurt him or make problems if he does not do what you want), fine (money which someone has to pay when he breaks a rule).

You can watch the original video in the Level 3 section.


Passengers do not want to wear masks – level 2 Passagiere wollen keine Masken tragen - Stufe 2 Passengers do not want to wear masks – level 2 Los pasajeros no quieren llevar máscaras - nivel 2 Les passagers ne veulent pas porter de masque - niveau 2 I passeggeri non vogliono indossare le maschere - livello 2 乗客はマスクを着用したくない – レベル 2 승객들은 마스크를 쓰고 싶어하지 않는다 – 레벨 2 Keleiviai nenori dėvėti kaukių - 2 lygis Pasażerowie nie chcą nosić masek - poziom 2 Os passageiros não querem usar máscaras - nível 2 Пассажиры не хотят надевать маски - уровень 2 Passagerarna vill inte bära munskydd - nivå 2 Yolcular maske takmak istemiyor - seviye 2 乘客不想戴口罩——2级 乘客不愿佩戴口罩 - 2 级

A US organization for flights said that there were more incidents on planes when passengers did not want to follow rules, and they even attacked flight attendants. 米国のフライト組織は、乗客がルールを守ろうとしない飛行機での事件が増え、客室乗務員を攻撃することさえあったと述べた. 미국 항공단체는 승객들이 규칙을 따르기를 원하지 않고 심지어 승무원을 공격하는 사고가 비행기에서 더 많이 발생했다고 말했습니다. Amerykańska organizacja zajmująca się lotami stwierdziła, że w samolotach dochodziło do większej liczby incydentów, w których pasażerowie nie chcieli przestrzegać zasad, a nawet atakowali stewardesy.

During the COVID-19 pandemic, traveling changed, and since January, the number of incidents on US planes went up a lot. COVID-19 パンデミックの間、旅行は変化し、1 月以降、米国の飛行機での事故の数は大幅に増加しました。 Podczas pandemii COVID-19 podróżowanie zmieniło się, a od stycznia liczba incydentów na amerykańskich samolotach znacznie wzrosła. Во время пандемии COVID-19 путешествия изменились, и с января количество инцидентов с самолетами в США сильно возросло. Most of the incidents had to do with wearing masks. 事件のほとんどは、マスクの着用に関係していました。 Większość incydentów miała związek z noszeniem masek. Большинство инцидентов было связано с ношением масок. Passengers must agree that they will wear masks during a flight, but they do not always want to do it. Cestující musí souhlasit s tím, že budou během letu nosit masky, ale ne vždy se jim do toho chce. 乗客は、飛行中にマスクを着用することに同意する必要がありますが、常に着用したいとは限りません。 Pasażerowie muszą zgodzić się na noszenie masek podczas lotu, ale nie zawsze chcą to robić. Пассажиры должны дать согласие на то, что они будут носить маски во время полета, но они не всегда хотят это делать. They are angry, and they attack the workers. 彼らは怒って、労働者を攻撃します。 Są wściekli i atakują pracowników.

Flight attendants can take a special training where they learn how to deal with such passengers. Letušky mohou absolvovat speciální školení, kde se naučí, jak s takovými cestujícími jednat. 客室乗務員は、そのような乗客に対処する方法を学ぶ特別なトレーニングを受けることができます。 Personel pokładowy może przejść specjalne szkolenie, podczas którego nauczy się, jak radzić sobie z takimi pasażerami. Стюардессы могут пройти специальное обучение, где узнают, как обращаться с такими пассажирами. The organization said that it would not tolerate any attacks on flight attendants, and anyone who threaten or attack them, could get a fine of up to 37,000 dollars. Organizace prohlásila, že nebude tolerovat žádné útoky na letušky a že každý, kdo jim bude vyhrožovat nebo je napadne, může dostat pokutu až 37 000 dolarů. 組織は、客室乗務員へのいかなる攻撃も容認せず、彼らを脅したり攻撃したりする人は誰でも最高37,000ドルの罰金を科される可能性があると述べました. Organizacja oświadczyła, że nie będzie tolerować żadnych ataków na stewardesy, a każdy, kto im grozi lub je atakuje, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 37 000 dolarów.

Difficult words: tolerate (to allow something unpleasant to be happening), threaten (to tell someone that you will hurt him or make problems if he does not do what you want), fine (money which someone has to pay when he breaks a rule). Obtížná slova: tolerovat (dovolit, aby se dělo něco nepříjemného), vyhrožovat (říct někomu, že mu ublížíte nebo uděláte problémy, pokud neudělá, co chcete), pokuta (peníze, které musí někdo zaplatit, když poruší nějaké pravidlo). 難しい言葉:容認する(不快なことが起こるのを許す)、脅す(相手が自分のしたいことをしなければ傷つけたり問題を起こすと告げる)、罰金(ルールを破ったときに支払わなければならないお金) )。 Trudne słowa: tolerować (pozwalać, by działo się coś nieprzyjemnego), grozić (powiedzieć komuś, że go skrzywdzisz lub narobisz mu problemów, jeśli nie zrobi tego, czego chcesz), grzywna (pieniądze, które ktoś musi zapłacić, gdy złamie jakąś zasadę).

You can watch the original video in the Level 3 section.