×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Heb je zin? - Bart de Pau, 001 Heb je zin? - Presentation

001 Heb je zin? - Presentation

Hallo! Ik ben Bart de Pau. Online docent Nederlands. Dit is Heb je zin?. Hier oefenen we Nederlandse zinnen. We combineren de woorden en de grammatica van learndutch.org. Je ziet een filmpje. En je ziet ondertiteling in 2 talen. [de kennismaking] Dit is Marieke. Marieke is in een café. Daar is Martin. Maar, Marieke kent Martin niet. Hallo. Hoi. Hoe heet jij? Ik ben Martin. En jij? Ik heet Marieke. Hoi Marieke. Waar woon jij? Ik woon in Amsterdam. En jij? Ik woon in Rotterdam. Wat ben jij? Ik ben een meisje. Ja, dat zie ik ook wel. Mijn vraag is: Wat is jouw beroep? Oh, mijn beroep. Ik ben docent. Docent? Ja, ik ben docent NT2. NT2? Wat is dat? NT2 is Nederlands als tweede taal. Oh. Ik geef Nederlandse les aan buitenlandse studenten. Wat leuk! Ja, dat is heel leuk. Ik heb studenten uit alle landen. Alle landen? Jazeker. Uit Duitsland. Uit Frankrijk. Uit Engeland. Ik heb een student uit Spanje. Uit Rusland. En één student is Nederlander. Nederlander? Maar spreekt hij dan geen Nederlands? Nee. Hij kan geen Nederlands. Hij heeft een Nederlandse vader en een Franse moeder. Hij woont in Frankrijk. Thuis praten ze Frans. Maar nu wil hij Nederlands leren. Ok. Ik begrijp het. Huh… Mijn werk is een beetje saai. Saai? Ik zit heel de dag achter de computer. Oh… en wat doe je dan? Ik schrijf e-mails en ik bel met klanten. Waar zitten jouw klanten? In de hele wereld. In Duitsland. In Frankrijk. In Engeland. Ik heb een klant in Spanje. In Rusland. En ik heb klanten in Nederland. En welke taal spreek je met je klanten? Ik spreek 6 talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch. Wauw. Jij spreekt veel talen! Maar dat is toch leuk? Zoveel talen spreken op je werk! Eh…. Ja, eigenlijk is dat wel leuk. Jij wilt natuurlijk mensen zien. En geen computer! Kom eens naar mijn les. Dan kun je kennismaken met mijn studenten. En je kunt praten in elke taal. Maar, het beste natuurlijk in het Nederlands. Wat een goed idee! Begrijp je het filmpje? Op de website learndutch.org vind je de tekst.


001 Heb je zin? - Presentation 001 Hast du Lust? - Präsentation 001 Do you feel like it? - Presentation 001 ¿Está de humor? - Presentación 001 気持ちいいですか? - プレゼンテーション 001 Está com vontade? - Apresentação 001 Вы в настроении? - Презентация 001 Hoşunuza gidiyor mu? - Sunum

Hallo! Hallo! Hey! Hey! Olá! Здравствуйте! Merhaba! Ik ben Bart de Pau. Jsem Bart de Pau. Mein Name ist Bart de Pau. I'm Bart de Pau. 私の名前はバート・ド・ポーです。 Я Барт де По. Online docent Nederlands. Online učitel nizozemštiny. Online-Niederländischlehrer. Online teacher of Dutch. Онлайн-преподаватель голландского языка. Dit is Heb je zin?. Tohle se vám líbí? Das ist Lust?. This is Do you feel ?. C'est Voulez-vous?. これはあなたが空想ですか? Você gosta? Это Do you fancy. Hier oefenen we Nederlandse zinnen. Zde cvičíme nizozemské věty. Hier üben wir niederländische Sätze. Here we practice Dutch sentences. Ici, nous pratiquons des phrases en néerlandais. ここでは、オランダ語の文章を練習します。 Aqui praticamos frases em holandês. Здесь мы практикуем голландские предложения. We combineren de woorden en de grammatica van learndutch.org. Kombinujeme slova a gramatiku Learndutch.org. Wir kombinieren die Wörter und Grammatik von learndutch.org. We combine the words and grammar of learndutch.org. learndutch.orgの言葉と文法を組み合わせます。 Combinamos as palavras e a gramática do learndutch.org. Мы объединяем слова и грамматику с сайта learndutch.org. Learndutch.org'un kelimelerini ve gramerini birleştiriyoruz. Je ziet een filmpje. Vidíte video. Sie sehen ein Video. You see a movie. ビデオが表示されます。 Widzisz wideo. Você vê um vídeo. Вы видите видео. Bir video görüyorsunuz. 你看电影。 En je ziet ondertiteling in 2 talen. A uvidíte titulky ve 2 jazycích. Und Sie sehen Untertitel in 2 Sprachen. And you see subtitles in 2 languages. また、2つの言語の字幕が表示されます。 I widzisz napisy w 2 językach. E você vê legendas em 2 idiomas. И вы видите субтитры на двух языках. [de kennismaking] Dit is Marieke. [úvod] Toto je Marieke. [die Einleitung] Das ist Marieke. [the introduction] This is Marieke. [はじめに]これはマリエケです。 [a introdução] Aqui é Marieke. [вступление] Это Марике. Marieke is in een café. Marieke je v kavárně. Marieke ist in einem Café. Marieke is in a cafe. Marieke está em um café. Марике в кафе. Daar is Martin. Martin je tam. Da ist Martin. There's Martin. マーティンがいます。 Martin está lá. Вот Мартин. Maar, Marieke kent Martin niet. Marieke však Martina nezná. But, Marieke does not know Martin. Mais, Marieke ne connaît pas Martin. しかし、マリーケはマーティンのことを知りません。 Mas Marieke não conhece Martin. Но Марике не знает Мартина. Ancak Marieke, Martin'i tanımıyor. Hallo. Hey. Olá. Здравствуйте. Hoi. Hi. Hi. Oi Привет. Hoe heet jij? Wie heißt du? What's your name? Comment t'appelles-tu? Qual é o seu nome Как вас зовут? Ik ben Martin. I'm Martin. Eu sou o Martin. Я Мартин. En jij? A ty Was ist mit dir? And you? А вы? Ik heet Marieke. My name is Marieke. Меня зовут Марике. Benim adım Marieke. Hoi Marieke. Hi Marie. Привет, Марике. Waar woon jij? Wo wohnen Sie? Where do you live? Где вы живете? Ik woon in Amsterdam. Ich wohne in Amsterdam. I live in Amsterdam. Я живу в Амстердаме. En jij? A ty Und du? And you? А вы? Ik woon in Rotterdam. Bydlím v Rotterdamu. I live in Rotterdam. Я живу в Роттердаме. Wat ben jij? Co jsi ty Was bist du What are you? あなたは何者ですか? Czym jesteś? O que você é Кто ты? Ik ben een meisje. Jsem holka. Ich bin ein Mädchen. I'm a girl. 私は女の子です。 Я девушка. Ja, dat zie ik ook wel. Ano, to také vidím. Ja, das kann ich auch sehen. Yes, I can see that too. Oui, je peux voir ça aussi. はい、それもわかります。 Sim, também vejo isso. Да, я тоже это вижу. Mijn vraag is: Wat is jouw beroep? Moje otázka zní: Jaká je vaše profese? Meine Frage ist: Was ist Ihr Beruf? My question is: What is your profession? Ma question est : Quel est votre métier ? 私の質問は:あなたの職業は何ですか? Minha pergunta é: Qual é a sua profissão? Мой вопрос: какова ваша профессия? Oh, mijn beroep. Oh mein Beruf. Oh, my profession. ああ、私の職業。 Ik ben docent. Ich bin ein Lehrer. I'm a teacher. 私は教師です。 Я учитель. Docent? Dozent? Teacher? Учитель? Ja, ik ben docent NT2. Ja, ich bin ein NT2-Lehrer. Yes, I am a NT2 teacher. Oui, je suis un enseignant NT2. はい、私は NT2 の教師です。 Tak, jestem nauczycielem NT2. Да, я преподаватель NT2. Evet, ben bir NT2 öğretmeniyim. NT2? NT2? NT2? NT2? Wat is dat? Was ist das? What is that? それは何ですか? O que é isso? Что это? NT2 is Nederlands als tweede taal. NT2 ist Niederländisch als Zweitsprache. NT2 is Dutch as a second language. NT2 est le néerlandais comme deuxième langue. NT2 は第二言語としてのオランダ語です。 NT2 - голландский как второй язык. NT2, ikinci dil olarak Hollandaca'dır. Oh. Oh. О. Ik geef Nederlandse les aan buitenlandse studenten. Ich unterrichte Niederländisch für ausländische Studenten. I teach Dutch to foreign students. Eu ensino holandês para estudantes estrangeiros. Я преподаю голландский язык иностранным студентам. Wat leuk! Wie schön! How nice! いいね! Jak miło! Que legal! Как хорошо! Ja, dat is heel leuk. Ja, das macht großen Spaß. Yes, that's great fun. はい、それはとてもいいことです。 Да, это очень весело. Ik heb studenten uit alle landen. I have students from all countries. すべての国からの学生がいます。 Eu tenho estudantes de todos os países. У меня есть студенты из всех стран. Alle landen? All countries? すべての国? Todos os países? Все страны? Jazeker. Ja, natürlich. Hell yes. はい。 Sim Uit Duitsland. From Germany. ドイツから。 Da Alemanha. Из Германии. Almanyadan. Uit Frankrijk. From France. Uit Engeland. From England. Из Англии. Ik heb een student uit Spanje. I have a student from Spain. スペインからの留学生がいます。 Eu tenho um aluno da Espanha. У меня есть студентка из Испании. Uit Rusland. From Russia. Из России. En één student is Nederlander. Und ein Student ist Niederländer. And one student is Dutch. そして一人の学生はオランダ人です。 И один студент - голландец. Nederlander? Dutchman? Голландец? Maar spreekt hij dan geen Nederlands? Aber spricht er nicht Niederländisch? But does not he speak Dutch? しかし、彼はオランダ語を話さないのですか? Но разве он не говорит по-голландски? Ama Hollandaca bilmiyor mu? Nee. Nein. New. いや Нет. Hij kan geen Nederlands. Er kann kein Niederländisch. He can not speak Dutch. 彼はオランダ語を話せません。 Ele não sabe falar holandês. Он не может говорить по-голландски. Hollandaca konuşamıyor. Hij heeft een Nederlandse vader en een Franse moeder. Er hat einen niederländischen Vater und eine französische Mutter. He has a Dutch father and a French mother. У него отец голландец, а мать француженка. Hij woont in Frankrijk. Er lebt in Frankreich. He lives in France. 彼はフランスに住んでいます。 Thuis praten ze Frans. Zuhause sprechen sie Französisch. At home they speak French. 家ではフランス語を話します。 Дома они говорят по-французски. Maar nu wil hij Nederlands leren. Aber jetzt will er Niederländisch lernen. But now he wants to learn Dutch. しかし今、彼はオランダ語を学びたいと思っています。 Но теперь он хочет выучить голландский язык. Ok. OK. OK. Хорошо. Ik begrijp het. Ich verstehe. I understand. Я понимаю. Huh… Mijn werk is een beetje saai. Huh… Mein Job ist ein bisschen langweilig. Huh ... My work is a bit boring. Huh ... Meu trabalho é um pouco chato. Хм... Моя работа немного скучная. Saai? Langweilig? Boring? Ik zit heel de dag achter de computer. Ich sitze den ganzen Tag vor dem Computer. I spend the day at the computer. Je suis assis devant l'ordinateur toute la journée. 私は一日中コンピューターの前に座っています。 Sento-me no computador o dia todo. Oh… en wat doe je dan? Ach… und was machst du dann? Oh ... and what do you do then? Ah... et après tu fais quoi ? ああ...そして、あなたは何をしますか? Ah ... e o que você faz então? Ik schrijf e-mails en ik bel met klanten. Ich schreibe E-Mails und rufe Kunden an. I write e-mails and I call customers. J'écris des e-mails et j'appelle les clients. メールを書いて、顧客に電話します。 Escrevo e-mails e ligo para clientes. E-posta yazıyorum ve müşterileri arıyorum. Waar zitten jouw klanten? Wo sind Ihre Kunden? Where are your customers? ¿Dónde están tus clientes? Où sont vos clients ? あなたの顧客はどこですか? Onde estão seus clientes? Müşterileriniz nerede? In de hele wereld. In der ganzen Welt. In the whole world. 全世界で。 No mundo inteiro In Duitsland. In Germany. In Frankrijk. In France. In Engeland. In England. Ik heb een klant in Spanje. I have a customer in Spain. スペインに顧客がいます。 In Rusland. In Russia. En ik heb klanten in Nederland. And I have clients in the Netherlands. En welke taal spreek je met je klanten? Und welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Kunden? And what language do you speak with your customers? そして、あなたはあなたの顧客とどんな言語を話しますか? Ik spreek 6 talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en Russisch. Ich spreche 6 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Russisch. I speak 6 languages: English, French, German, Spanish and Russian. 私は6つの言語を話します:英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語。 Mówię w 6 językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim. Wauw. Wow. Wow. わあ Uau. Jij spreekt veel talen! Sie sprechen viele Sprachen! You speak many languages! あなたは多くの言語を話します! Maar dat is toch leuk? Aber macht das nicht Spaß? But that's nice? Mais n'est-ce pas amusant? しかし、それは素晴らしいことではありませんか? Ale czy to nie zabawne? Mas isso não é legal? Zoveel talen spreken op je werk! Bei der Arbeit so viele Sprachen sprechen! Speak so many languages at work! Parler autant de langues au travail ! 仕事で非常に多くの言語を話す! Mówienie tyloma językami w pracy! Fale tantas línguas no trabalho! İş yerinde çok fazla dil konuşmak! Eh…. äh…. Uh .... Ja, eigenlijk is dat wel leuk. Ja, das macht eigentlich Spaß. Yes, actually that is nice. Oui, en fait c'est amusant. はい、それは実際に素晴らしいです。 Sim, isso é realmente legal. Jij wilt natuurlijk mensen zien. Natürlich will man Leute sehen. Of course you want to see people. Bien sûr, vous voulez voir des gens. もちろん、人を見たいです。 Oczywiście chcesz widzieć ludzi. Claro que você quer ver as pessoas. Tabii ki insanları görmek istiyorsun. En geen computer! Und kein Computer! And no computer! Et pas d'ordinateur ! そして、コンピューターはありません! I bez komputera! E sem computador! Ve bilgisayar yok! Kom eens naar mijn les. Komm in meine Klasse. Come to my lesson. Viens dans ma classe. 私のクラスに来てください。 Przyjdź do mojej klasy. Venha para a minha aula. Benim sınıfıma gel. Dan kun je kennismaken met mijn studenten. Dann können Sie meine Schüler kennenlernen. Then you can meet my students. Ensuite, vous pourrez rencontrer mes étudiants. その後、私の学生に会うことができます。 Wtedy możesz poznać moich uczniów. Então você pode conhecer meus alunos. En je kunt praten in elke taal. Und Sie können in jeder Sprache sprechen. And you can talk in any language. そして、あなたはどんな言語でも話すことができます。 Maar, het beste natuurlijk in het Nederlands. Aber am besten natürlich auf Niederländisch. But, of course, the best in Dutch. Mais, le meilleur bien sûr en néerlandais. しかし、もちろん、オランダ語で最高です。 Mas, claro, o melhor em holandês. Ama tabii ki en iyisi Hollandaca. Wat een goed idee! Was für eine gute Idee! What a good idea! いいアイデアですね! Que boa ideia! Begrijp je het filmpje? Verstehst du das Video? Do you understand the video? Comprenez-vous la vidéo? ビデオを理解していますか? Op de website learndutch.org vind je de tekst. You can find the text on the learndutch.org website.