×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

De beide bloemen door Oude Sprookjes, Deel 4

Deel 4

Eens dreef de honger hem naar dien verwijderden hoek van zijn tuin, waar hij die tweede wonderplant verachtelijk had neergesmeten. Vol verbazing zag hij, dat het gewas zich hier langzamerhand uitgebreid en gansche bedden overdekt had. Hij trok een stengel uit de aarde, en ontdekte knollen, die aan den wortel uitgegroeid waren. Die hadden een aangenamen geur en hij proefde ze; ze smaakten kostelijk. Verheugd over deze ontdekking, verzadigde hij zich er volkomen mede, en viel daarop in een diepen, uiterst verkwikkenden slaap. Toen hij weder wakker werd, was het avond geworden, en alles vertoonde zich hem nu in een geheel ander wonderbaar licht. Alle spijt, alle verdriet was uit zijn hart geweken; alle ligchaamspijn was voorbij, en de gewetenswroeging, die hem gepijnigd had, was door eene zachte droefheid over zijne begane verkeerdheden en zonden vervangen. Hij voelde in zijn hart nieuwen moed en nieuwe kracht; hij was een ander en beter mensch geworden en verlangde nog slechts, om met het goed, dat de Fee hem geschonken had, de weldoener der armen en lijdenden te worden. Zoo ging hij dan nu voortaan van hut tot hut rond, bragt den zieken hulp, den bedroefden troost, en weldra veranderde de haat der menschen tegen hem in liefde en dankbaarheid. De roem zijner goedheid en van het geneesmiddel, waarmede hij zulke wonderen werkte, verbreidde zich tot in de verste landen.

De eenige dochter van den koning in een ver land, lag naar ligchaam en ziel zwaar ziek, en daar alle middelen der geneesheeren vruchteloos bleven, beloofde de koning aan hem, die 't leven en de gezondheid zijner dochter redden zou, hare hand, en na zijn dood de koningskroon en zijn land. De jager had naauwelijks deze belofte vernomen, of hij begaf zich naar de koninklijke hofplaats, en weinig uren na 't gebruik van zijn geneesmiddel was de prinses weder volkomen hersteld. De blijdschap van den koning en de dankbaarheid zijner genezene dochter kenden geen grenzen; maar de arme jager wilde zich bescheiden aan de eerbewijzingen onttrekken, welke men hem had toegedacht. Hij vertelde den koning naar volle waarheid, wat hij al beleefd had. Deze echter kreeg hem daardoor dubbel lief, en gaf hem zijne dochter tot vrouw. Na den dood van zijn schoonvader erfde hij al diens landen, waar hij tot in hoogen ouderdom regtvaardig, zacht en wijs regeerde.


Deel 4 Teil 4 Part 4 Parte 4

Eens dreef de honger hem naar dien verwijderden hoek van zijn tuin, waar hij die tweede wonderplant verachtelijk had neergesmeten. Once hunger drove him to that distant corner of his garden, where he had scornfully thrown down that second miracle plant. Bir kez açlık onu bahçesinin uzak köşesine sürdü, burada ikinci harikulade bitkinin yanına gittiği yer. Vol verbazing zag hij, dat het gewas zich hier langzamerhand uitgebreid en gansche bedden overdekt had. Full of amazement, he saw that the crop here had gradually expanded and covered entire beds. Ürünün kademeli olarak genişlediğini ve bütün yatakların burada kaplandığını hayretle gördü. Hij trok een stengel uit de aarde, en ontdekte knollen, die aan den wortel uitgegroeid waren. He pulled a stem out of the earth, and discovered tubers, growing at the root. Topraktan bir kök çizdi ve kökte yetişen yumruları keşfetti. Die hadden een aangenamen geur en hij proefde ze; ze smaakten kostelijk. These had a pleasant smell and he tasted them; they tasted delicious. Hoş bir kokusu vardı ve onları tattı; Pahalı bir şekilde tadıldılar. Verheugd over deze ontdekking, verzadigde hij zich er volkomen mede, en viel daarop in een diepen, uiterst verkwikkenden slaap. Delighted at this discovery, he satisfied himself completely with it, and thereupon fell into a deep, most refreshing sleep. Bu keşiften memnun, tamamen doymuş ve derin, canlandırıcı bir uykuya daldı. Toen hij weder wakker werd, was het avond geworden, en alles vertoonde zich hem nu in een geheel ander wonderbaar licht. When he awoke again, evening had come, and everything now appeared to him in quite another wonderful light. Yine uyandığında, akşam oldu ve şimdi her şey onu tamamen farklı bir mucizevi ışıkta gösterdi. Alle spijt, alle verdriet was uit zijn hart geweken; alle ligchaamspijn was voorbij, en de gewetenswroeging, die hem gepijnigd had, was door eene zachte droefheid over zijne begane verkeerdheden en zonden vervangen. All regret, all sorrow had left his heart; all bodily pain had passed, and the remorse of conscience, which had pained him, had been replaced by a gentle sadness over his committed wrongs and sins. Tüm üzüntü, tüm üzüntü kalpten ayrılmıştı; tüm vücut ağrıları sona ermişti ve ona eziyet eden vicdan, kendi yanlışları ve günahları üzerinde nazik bir üzüntüyle değiştirildi. Hij voelde in zijn hart nieuwen moed en nieuwe kracht; hij was een ander en beter mensch geworden en verlangde nog slechts, om met het goed, dat de Fee hem geschonken had, de weldoener der armen en lijdenden te worden. Er fühlte in seinem Herzen neuen Mut und neue Kraft; er war ein anderer und besserer Mensch geworden und sehnte sich nur danach, mit dem Guten, das die Fee ihm gegeben hatte, zum Wohltäter der Armen und Leidenden zu werden. He felt in his heart new courage and new strength; he had become a different and better man and only desired to become the benefactor of the poor and suffering with the good that the Fairy had bestowed upon him. Kalbinde yeni cesaret ve yeni güç hissettim; Farklı ve daha iyi bir adam haline gelmişti ve sadece, Fa'mn kendisine vermiş olduğu iyilikle fakirlerin ve ıstırapların yardımcısı olmaya özlem duyuyorlardı. Zoo ging hij dan nu voortaan van hut tot hut rond, bragt den zieken hulp, den bedroefden troost, en weldra veranderde de haat der menschen tegen hem in liefde en dankbaarheid. Henceforth he went about from hut to hut, brought relief to the sick, comfort to the afflicted, and soon the hatred of men against him turned into love and gratitude. Şimdi şimdi kulübe kulübeye gitti, hasta yardımı getirdi, sıkıntılı teselli ve yakında halkın nefreti ona karşı sevgiyle ve şükranla döndü. De roem zijner goedheid en van het geneesmiddel, waarmede hij zulke wonderen werkte, verbreidde zich tot in de verste landen. The fame of his goodness and of the medicine with which he worked such wonders spread to the farthest lands. İyiliğinin ve bu harikaların çalıştığı ilacın şöhreti, en uzak topraklara yayıldı.

De eenige dochter van den koning in een ver land, lag naar ligchaam en ziel zwaar ziek, en daar alle middelen der geneesheeren vruchteloos bleven, beloofde de koning aan hem, die 't leven en de gezondheid zijner dochter redden zou, hare hand, en na zijn dood de koningskroon en zijn land. Die einzige Tochter des Königs in einem fernen Land war schwer krank an Leib und Seele, und da alle Heilmittel der Ärzte fruchtlos waren, versprach der König ihre Hand demjenigen, der das Leben und die Gesundheit seiner Tochter und nach seinem Tod die Königskrone und sein Land retten würde. The only daughter of the king, in a far country, lay gravely ill in body and soul, and as all the remedies of the physicians failed, the king promised to him who should save the life and health of his daughter, her hand, and after his death the king's crown and his country. Uzaktaki topraklarda kralın tek kızı, bedene ve ruha büyük bir acı çektirdi ve doktorların tüm araçları sonuçsuz kaldı, kral ona, kızının hayatını ve sağlığını koruyacağına söz verdi. ölümünün ardından kralın tacı ve ülkesi. De jager had naauwelijks deze belofte vernomen, of hij begaf zich naar de koninklijke hofplaats, en weinig uren na 't gebruik van zijn geneesmiddel was de prinses weder volkomen hersteld. Hardly had the hunter heard this promise, or he went to the royal court, and a few hours after taking his medicine, the princess was fully recovered. Avcı bu sözleri zar zor duydu, ya da kraliyet mahkemesine gitti ve ilacını kullandıktan birkaç saat sonra prenses tamamen restore edildi. De blijdschap van den koning en de dankbaarheid zijner genezene dochter kenden geen grenzen; maar de arme jager wilde zich bescheiden aan de eerbewijzingen onttrekken, welke men hem had toegedacht. Die Freude des Königs und die Dankbarkeit seiner geheilten Tochter kannten keine Grenzen, aber der arme Jäger wollte sich in aller Bescheidenheit vor dem Lob drücken, das ihm zuteil geworden war. The king's joy and the gratitude of his healed daughter knew no bounds; but the poor huntsman would modestly avoid the honors bestowed on him. Kralın sevinci ve iyileşen kızının şükranı hiçbir şey bilmiyordu; ama zavallı avcı, kendisine verilen övgüden alçakgönüllülükle geri çekilmek istedi. Hij vertelde den koning naar volle waarheid, wat hij al beleefd had. He told the king in full truth what he had already experienced. Kral'a, daha önce yaşadığı şeyi tam gerçeğe anlattı. Deze echter kreeg hem daardoor dubbel lief, en gaf hem zijne dochter tot vrouw. Das brachte ihn jedoch dazu, ihn doppelt zu lieben, und er gab ihm seine Tochter zur Frau. The latter, however, loved him doubly as a result, and gave him his daughter to wife. Ancak bu, onu iki kez sevdi ve kızını karısına verdi. Na den dood van zijn schoonvader erfde hij al diens landen, waar hij tot in hoogen ouderdom regtvaardig, zacht en wijs regeerde. After the death of his father-in-law, he inherited all his lands, where he ruled righteously, gently and wisely until old age. Kayınbiraderinin ölümünden sonra, tüm topraklarını, yaşlanıncaya kadar yumuşak ve akıllıca dürüst bir şekilde hüküm sürdüğü miras bıraktı.