×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

De beide bloemen door Oude Sprookjes, Deel 2

Deel 2

Met die woorden verdween de goede Fee, en de jager herstelde zich langzamerhand van zijne verbazing. Vervolgens groef hij beide planten uit den grond, droeg ze naar huis, plantte iedere bloem in een afzonderlijk potje, en zette ze zoo voor zijn klein venstertje. Reeds den volgenden dag waren beide bloemen ontloken. De eene, fraai en kostelijk op het oog, van schitterende kleur en welriekend van geur, vereenigde al de pracht en schoonheid van lelie en roos; de andere was zonder kleur, zonder geur en schijnbaar gering en nietig. Een nog grooter wonder gebeurde er echter met de eerste, prachtige bloem. Aan elk van hare kelkblaadjes vertoonde zich een dauwdroppel van ongemeene grootte en kostelijken glans, die spoedig vast en hard werd, afviel, en dan een zuivere diamant van onschatbare waarde was. De jager was buiten zich zelven van verbazing, want hij kende de kostelijkheid dier edelgesteenten wel eenigzins, en kon niet moê worden, ze te bewonderen. Vervolgens ging hij met een daarvan naar de stad bij een juwelier, wien hij hem te koop aanbood. Hij ontving er eene verbazende som voor, en was op eenmaal van alle armoede en nood verlost.

Voortaan omgaf de jager zich dan ook met al den glans van den rijkdom. Hij kocht een prachtig slot, en hield eene talrijke schaar van bedienden, zag zich omringd van vrienden, welke hij door zijne schatten geheel van zich afhankelijk maakte, en had in 't genot des overvloeds zijne vorige armoede en tevredenheid spoedig geheel vergeten. Trotsch, eigenzinnig en heerschzuchtig geworden, verachtte hij zijne vroegere makkers, en zijn voorspoed deed hem zelfs tegen de armen, die aan zijne deur klopten, hardvochtig en onbarmhartig worden. Alleen aan zijne bloem besteedde hij alle mogelijke zorg. De andere, op het oog niets vertoonende plant, had hij daarentegen lang verachtelijk in een hoek van zijn tuin neergesmeten. Daar had het gewas nu echter toevallig eene goede plaats gevonden, om te wortelen, en zich ongemerkt langs den muur uitgebreid. Treurig groeide het daar, en niemand wist iets van zijne verborgene kracht.


Deel 2 Teil 2 Part 2 Parte 2 Partie 2

Met die woorden verdween de goede Fee, en de jager herstelde zich langzamerhand van zijne verbazing. With these words the good Fairy disappeared, and the hunter gradually recovered from his astonishment. Bu sözlerle iyi Peri ortadan kayboldu ve avcı yavaş yavaş şaşkınlığından kurtuldu. Vervolgens groef hij beide planten uit den grond, droeg ze naar huis, plantte iedere bloem in een afzonderlijk potje, en zette ze zoo voor zijn klein venstertje. Then he dug both plants out of the ground, carried them home, planted each flower in a separate pot, and so placed them in front of his small window. Sonra her iki bitkinin toprağını kazdı, onları eve taşıdı, her çiçeği ayrı bir kapta dikti ve küçük penceresinin önüne koydu. Reeds den volgenden dag waren beide bloemen ontloken. Already the next day, both flowers had blossomed. Çiçekler ertesi güne kadar eğilmişti. De eene, fraai en kostelijk op het oog, van schitterende kleur en welriekend van geur, vereenigde al de pracht en schoonheid van lelie en roos; de andere was zonder kleur, zonder geur en schijnbaar gering en nietig. The one, beautiful and precious to the eye, of brilliant color and fragrant in scent, united all the splendor and beauty of lily and rose; the other was without color, without scent and seemingly small and void. Bir, güzel ve pahalı bir şekilde göz, parlak renk ve kokulu kokular, zambak ve gülün güzelliğini ve güzelliğini birleştirdi; diğeri ise renksizdi, kokusuz ve görünüşte küçük ve önemsizdi. Een nog grooter wonder gebeurde er echter met de eerste, prachtige bloem. However, an even greater miracle happened with the first, beautiful flower. İlk, güzel çiçekle daha da büyük bir mucize gerçekleşti. Aan elk van hare kelkblaadjes vertoonde zich een dauwdroppel van ongemeene grootte en kostelijken glans, die spoedig vast en hard werd, afviel, en dan een zuivere diamant van onschatbare waarde was. Each of its sepals showed a dewdrop of unimaginable size and precious sheen, which soon became solid and hard, fell off, and then was a pure diamond of inestimable value. Her bir sepal, kısa sürede irili ufaklı ve değersiz bir parlaklık damlasına sahipti, ki bu çok geçmeden sert ve sertleşti, sonra da düşünülemez değere sahip saf bir elmas. De jager was buiten zich zelven van verbazing, want hij kende de kostelijkheid dier edelgesteenten wel eenigzins, en kon niet moê worden, ze te bewonderen. Der Jäger war außer sich vor Staunen, denn er kannte die Kostbarkeit der Edelsteine bis zu einem gewissen Grad und konnte nicht müde werden, sie zu bewundern. The hunter was beside himself with amazement, for he knew the precious stones' preciousness, and could not help but admire them. Avcı, şaşkınlıkla yanındaydı, çünkü kıymetli taşların kıymetini çok az biliyordu ve onlara hayran olmaktan yorulmuyordu. Vervolgens ging hij met een daarvan naar de stad bij een juwelier, wien hij hem te koop aanbood. He then took one of them to town to a jeweler, whom he offered it for sale. Hij ontving er eene verbazende som voor, en was op eenmaal van alle armoede en nood verlost. He received an astonishing sum for it, and was once relieved of all poverty and distress.

Voortaan omgaf de jager zich dan ook met al den glans van den rijkdom. Henceforth the hunter surrounded himself with all the luster of wealth. Hij kocht een prachtig slot, en hield eene talrijke schaar van bedienden, zag zich omringd van vrienden, welke hij door zijne schatten geheel van zich afhankelijk maakte, en had in 't genot des overvloeds zijne vorige armoede en tevredenheid spoedig geheel vergeten. He bought a magnificent castle, and kept a numerous retinue of servants, saw himself surrounded by friends, whom he made entirely dependent upon by his treasures, and in the enjoyment of plenty had soon entirely forgotten his previous poverty and contentment. Trotsch, eigenzinnig en heerschzuchtig geworden, verachtte hij zijne vroegere makkers, en zijn voorspoed deed hem zelfs tegen de armen, die aan zijne deur klopten, hardvochtig en onbarmhartig worden. Stolz, eigensinnig und herrschsüchtig, verachtete er seine früheren Gefährten, und sein Wohlstand machte ihn hart und unbarmherzig selbst gegenüber den Armen, die an seine Tür klopften. Proud, headstrong and domineering, he grew to despise his former companions, and his prosperity made him harsh and unmerciful even to the poor who knocked at his door. Alleen aan zijne bloem besteedde hij alle mogelijke zorg. Only to his flower did he take all possible care. De andere, op het oog niets vertoonende plant, had hij daarentegen lang verachtelijk in een hoek van zijn tuin neergesmeten. The other plant, on the other hand, which appeared to have nothing to show for it, he had long contemptuously thrown down in a corner of his garden. Daar had het gewas nu echter toevallig eene goede plaats gevonden, om te wortelen, en zich ongemerkt langs den muur uitgebreid. There, however, the crop now happened to have found a good place, to take root, and expanded unnoticed along the wall. Treurig groeide het daar, en niemand wist iets van zijne verborgene kracht. Sadly it grew there, and no one knew anything of its hidden power. Ele cresceu tristemente lá, e ninguém sabia nada sobre seu poder oculto.