×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

De beide bloemen door Oude Sprookjes, Deel 1

Deel 1

Een jonge, maar arme jager ging eens het bosch in, om een stuk wild te schieten. Op eenmaal hoorde hij het gebrul van een jagenden wolf, en een oogenblik later schoot hem eene hijgende ree voorbij, welke de bloeddorstige wolf al zoo digt op de hielen was, dat hij haar met weinige sprongen kon bereiken. De jager schoot nu echter, en velde den wolf met zijn pijl. Reeds vreesde hij, dat de ree hem ontsnappen zou, voor dat hij een nieuw schot kon doen; maar toen hij een nieuwen pijl op zijn boog legde, kwam de ree, in plaats van te vlugten, sidderend op hem toe, en zag hem met hare groote oogen zoo roerend aan, dat de jager medelijden voelde, en niettegenstaande al zijn nood, het diertje besloot te sparen. De ree kwam tot voor zijne voeten kruipen en viel daar uitgeput neder, waarop de jager haar liefderijk op den kop streelde. Daar op eens verdween nu echter het dier, en voor den ontstelden jager stond eene schitterende Fee, die hem vriendelijk toesprak en zeide: ‘Wees gezegend, medelijdend sterveling! Ik was betooverd en in eene ree veranderd, en ik kon niet anders verlost worden dan door een jager, die niet alleen zijn jagtlust, maar ook zijn dringenden nood met medelijden overwinnen, en mij verschoonen zou. Heb dank, en ontvang den loon voor uwe meedoogendheid en goedheid. Zie hier deze beide gewassen. Het eene zal u rijkdom aanbrengen; het andere helpt tegen alle ligchaams- en zielspijn, en is een wonderkruid, even als het eerste. Neem beide bloemen, en maak een goed gebruik van hare geheime kracht. Vaarwel!'


Deel 1 Teil 1 Part 1 Parte 1 Première partie

Een jonge, maar arme jager ging eens het bosch in, om een stuk wild te schieten. Ein junger, armer Jäger ging einmal in den Wald, um ein Stück Wild zu schießen. A young but poor hunter once went into the woods to shoot a game. Una vez, un joven pero pobre cazador fue al bosque a cazar. Un jour, un jeune mais pauvre chasseur est allé dans les bois pour tirer un morceau de gibier. Um jovem, mas pobre caçador, uma vez entrou na floresta para fazer um jogo. Genç ama fakir bir avcı bir keresinde bir oyun parçasını çekmek için ormana gitti. Op eenmaal hoorde hij het gebrul van een jagenden wolf, en een oogenblik later schoot hem eene hijgende ree voorbij, welke de bloeddorstige wolf al zoo digt op de hielen was, dat hij haar met weinige sprongen kon bereiken. Einmal hörte er das Heulen eines jagenden Wolfes, und einen Augenblick später schoss ein hechelndes Reh an ihm vorbei, das dem blutrünstigen Wolf schon so dicht auf den Fersen war, dass er es mit ein paar Sprüngen erreichen konnte. Once he heard the roar of a hunting wolf, and a moment later a panting deer shot past him, which the blood-thirsty wolf was already so close on his heels that he could reach her with few jumps. Inmediatamente escuchó el rugido de un lobo cazador, y un momento después pasó corriendo junto a él un ciervo jadeante, que ya estaba tan cerca de los talones del lobo sediento de sangre que podría alcanzarla con unos pocos saltos. Soudain, il entendit le rugissement d'un loup en chasse, et un instant plus tard, un chevreuil haletant passa devant lui, qui était déjà si proche du loup assoiffé de sang qu'il pouvait l'atteindre en quelques bonds. Op eenmaal hoorde hij het gebrul van een jagenden wolf, en een oogenblik later schoot hem eene hijgende ree voorbij, welke de bloeddorstige wolf al zoo digt op de hielen was, dat hij haar met weinige sprongen kon bereiken. Uma vez que ouviu o rugido de um lobo caçador, e um momento depois um cervo ofegante passou por ele, que o lobo sedento de sangue já estava tão perto de seus calcanhares que ele poderia alcançá-la com alguns saltos. Bir noktada bir av kurtunun kükremesini duydu, ve bir an sonra nefes nefese bir kurt onu geçti, ki bu kana susamış kurdun birkaç atlayışta ona ulaşabileceği kadar yakındı. De jager schoot nu echter, en velde den wolf met zijn pijl. Doch der Jäger schoss nun und tötete den Wolf mit seinem Pfeil. The hunter now fired, however, and fell the wolf with his arrow. Le chasseur tira maintenant, cependant, et abattit le loup avec sa flèche. O caçador agora disparou, no entanto, e matou o lobo com sua flecha. Avcı şimdi vuruldu ve kurtunu okla düşürdü. Reeds vreesde hij, dat de ree hem ontsnappen zou, voor dat hij een nieuw schot kon doen; maar toen hij een nieuwen pijl op zijn boog legde, kwam de ree, in plaats van te vlugten, sidderend op hem toe, en zag hem met hare groote oogen zoo roerend aan, dat de jager medelijden voelde, en niettegenstaande al zijn nood, het diertje besloot te sparen. Already he feared that the deer would escape him before he could fire another shot; but when he put a new arrow to his bow, the roe, instead of fleeing, came trembling toward him, and looked at him with her large eyes so touchingly that the hunter felt pity, and for all his distress, the animal decided to save. Il craignait déjà que le cerf ne s'échappe avant qu'il n'ait pu tirer un nouveau coup de feu ; mais lorsqu'il plaça une nouvelle flèche sur son arc, au lieu de s'enfuir, le cerf vint vers lui en frissonnant et le regarda de ses grands yeux avec une telle émotion que le chasseur eut pitié et, malgré toute sa détresse, décida d'épargner l'animal. Ele já estava com medo de que o cervo escapasse antes que ele pudesse dar outro tiro; mas quando ele colocou uma nova flecha em seu arco, em vez de rapidamente, o cervo chegou a ele tremendo e olhou para ele com seus grandes olhos tão comoventes que o caçador sentiu pena e, apesar de toda a sua angústia, animal decidiu salvar. Zaten yeni bir atış yapmadan önce geyiğin onu kaçmasından korkuyordu; ama yayında yeni bir ok koyduğunda, geyik çabucak yerine, titreyerek geldi ve ona büyük gözleriyle baktı, böylece avcı merhameti hissettirdi ve tüm ihtiyacına rağmen, küçük hayvan kurtarmaya karar verdi. De ree kwam tot voor zijne voeten kruipen en viel daar uitgeput neder, waarop de jager haar liefderijk op den kop streelde. The roe came crawling up to his feet and fell down there exhausted, whereupon the hunter lovingly stroked her head. La biche se traîna jusqu'à ses pieds et tomba épuisée, après quoi le chasseur la caressa affectueusement sur la tête. Geyik ayaklarına sürünerek geldi ve tükendi, avcı onu sevgiyle okşadı. Daar op eens verdween nu echter het dier, en voor den ontstelden jager stond eene schitterende Fee, die hem vriendelijk toesprak en zeide: ‘Wees gezegend, medelijdend sterveling! Then suddenly the animal disappeared, and before the startled hunter stood a beautiful fairy, who spoke to him kindly and said: "Be blessed, compassionate mortal! Mais l'animal disparut et, devant le chasseur consterné, se tint une belle fée qui s'adressa gentiment à lui et lui dit : "Bénis sois-tu, mortel compatissant ! Ama aniden hayvan ortadan kayboldu ve çalkalan avcı, ona nazikçe hitap eden muhteşem bir Peri durmadan önce, “Mübarek olsun, merhametli ol!” Dedi. Ik was betooverd en in eene ree veranderd, en ik kon niet anders verlost worden dan door een jager, die niet alleen zijn jagtlust, maar ook zijn dringenden nood met medelijden overwinnen, en mij verschoonen zou. I was enchanted and turned into a deer, and I could not but be delivered by a hunter, who would overcome not only his will to hunt, but also his urgent need, with pity, and spare me. J'ai été enchanté et transformé en cerf, et je ne pourrais être racheté que par un chasseur, qui surmonterait avec compassion non seulement sa soif de chasse, mais aussi son besoin pressant, et m'excuserait. Büyüdüm ve bir geyiğe dönüştüm, ve ben sadece avını değil aynı zamanda acıma ihtiyacı olan bir avcıdan da kurtaramadım ve beni özgür bıraktı. Heb dank, en ontvang den loon voor uwe meedoogendheid en goedheid. Give thanks, and receive the reward for your compassion and goodness. Teşekkür ederim, merhamet ve iyiliğin için ödülü al. Zie hier deze beide gewassen. See both these crops here. Buradaki iki bitkiye de bakın. Het eene zal u rijkdom aanbrengen; het andere helpt tegen alle ligchaams- en zielspijn, en is een wonderkruid, even als het eerste. The one will bring you riches; the other helps against all body and soul pain, and is a miracle herb, just like the first. Biri size zenginlikler getirecek; diğeri tüm vücut ve ruh ağrısına karşı yardımcı olur ve tıpkı birincisi gibi bir mucize otudur. Neem beide bloemen, en maak een goed gebruik van hare geheime kracht. Take both flowers, and make good use of her secret power. Her iki çiçeği de alın ve onların gizli gücünü iyi kullanın. Vaarwel!' Farewell! Güle güle! "