×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 34 De Nederlandse bevolking

Les 34 De Nederlandse bevolking

In het kleine Nederland wonen veel mensen. Het land heeft een relatief dichte bevolking. Er wonen gemiddeld 450 mensen per vierkante kilometer. Ondanks deze dichtheid kent Nederland geen miljoenensteden. In figuur 1 zie je dat de bevolking in 100 jaar nogal gegroeid is. Tussen 1945 en 1950 was er zelfs sprake van een scherpe stijging. Het geboortecijfer sprong ineens omhoog. Die groei van de bevolking gaat nu nog steeds door. Tegelijkertijd echter, worden er nu minder baby's geboren. Blijkbaar heeft de bevolkingsgroei andere oorzaken.

Figuur 2 laat zien dat de mensen langer leven. Daardoor groeit de bevolking. In figuur 3 zien we dat de immigratie flink omhoog gegaan is. De migranten komen uit behoefte aan vrijheid en veiligheid. Of ze zijn op zoek naar werk. Of ze willen hier studeren aan een universiteit. Of ze volgen de liefde. Na 2000 daalt het aantal immigranten echter weer. De oorzaak: scherpere regels met betrekking tot de immigratie. Niet alleen komen minder immigranten Nederland binnen. Ook verlaten meer Nederlanders het land. Wat is de verklaring? Waarom vertrekken zij? Zoeken ze hun geluk in een land met minder regels? En meer vrijheid en ruimte? Of is het weer de liefde?

Is Nederland een christelijk land? Vroeger wel. De protestantse kerk was de officiële kerk. Er waren beperkte rechten voor mensen met een andere godsdienst, zoals katholieken en joden. Nu zijn kerk en staat gescheiden. Alle godsdiensten hebben gelijke rechten. De protestantse kerk is tegenwoordig sterk verdeeld. Er zijn schrik niet wel 100 protestantse gemeenschappen. Daarnaast zijn er steeds meer mensen zonder geloof. Zoals je op basis van figuur 4 kunt vaststellen, is deze groep nu het grootst. De islam speelt een steeds belangrijkere rol in Nederland. Steeds meer moslims en moslima's zijn actief in het maatschappelijk leven.

Les 34 De Nederlandse bevolking Lektion 34 Die niederländische Bevölkerung Lesson 34 The Dutch population Lección 34 La población neerlandesa Lição 34 A população neerlandesa Ders 34 Hollanda nüfusu

In het kleine Nederland wonen veel mensen. Many people live in the small Netherlands. Het land heeft een relatief dichte bevolking. The country has a relatively dense population. Er wonen gemiddeld 450 mensen per vierkante kilometer. It has an average of 450 people per square kilometer. Ondanks deze dichtheid kent Nederland geen miljoenensteden. Despite this density, the Netherlands does not have million-dollar cities. In figuur 1 zie je dat de bevolking in 100 jaar nogal gegroeid is. In Figure 1 you can see that the population has grown quite a bit in 100 years. Tussen 1945 en 1950 was er zelfs sprake van een scherpe stijging. There was even a sharp increase between 1945 and 1950. Het geboortecijfer sprong ineens omhoog. The birth rate suddenly jumped. Die groei van de bevolking gaat nu nog steeds door. That population growth continues today. Tegelijkertijd echter, worden er nu minder baby's geboren. At the same time, however, fewer babies are now being born. Blijkbaar heeft de bevolkingsgroei andere oorzaken. Apparently, population growth has other causes.

Figuur 2 laat zien dat de mensen langer leven. Figure 2 shows that people are living longer. Daardoor groeit de bevolking. As a result, the population is growing. In figuur 3 zien we dat de immigratie flink omhoog gegaan is. In Figure 3, we see that immigration has gone up significantly. De migranten komen uit behoefte aan vrijheid en veiligheid. The migrants come out of a need for freedom and security. Of ze zijn op zoek naar werk. Or they are looking for work. Of ze willen hier studeren aan een universiteit. Or they want to study at a university here. Of ze volgen de liefde. Or they follow love. Na 2000 daalt het aantal immigranten echter weer. After 2000, however, the number of immigrants declined again. De oorzaak: scherpere regels met betrekking tot de immigratie. The cause: stricter rules regarding immigration. Niet alleen komen minder immigranten Nederland binnen. Not only are fewer immigrants entering the Netherlands. Ook verlaten meer Nederlanders het land. More Dutch people are also leaving the country. Wat is de verklaring? What's the explanation? Waarom vertrekken zij? Why are they leaving? Zoeken ze hun geluk in een land met minder regels? Do they seek their happiness in a country with fewer rules? En meer vrijheid en ruimte? And more freedom and space? Of is het weer de liefde? Or is it love again?

Is Nederland een christelijk land? Is the Netherlands a Christian country? Vroeger wel. They used to. De protestantse kerk was de officiële kerk. The Protestant church was the official church. Er waren beperkte rechten voor mensen met een andere godsdienst, zoals katholieken en joden. There were limited rights for people of other religions, such as Catholics and Jews. Nu zijn kerk en staat gescheiden. Now church and state are separated. Alle godsdiensten hebben gelijke rechten. All religions have equal rights. De protestantse kerk is tegenwoordig sterk verdeeld. The Protestant church today is sharply divided. Er zijn schrik niet wel 100 protestantse gemeenschappen. Es gibt bis zu 100 protestantische Gemeinden. There are shock as many as 100 Protestant communities. Daarnaast zijn er steeds meer mensen zonder geloof. In addition, there are more and more people without faith. Zoals je op basis van figuur 4 kunt vaststellen, is deze groep nu het grootst. As you can see from Figure 4, this group is now the largest. De islam speelt een steeds belangrijkere rol in Nederland. Islam is playing an increasingly important role in the Netherlands. Steeds meer moslims en moslima's zijn actief in het maatschappelijk leven. More and more Muslims and Muslim women are active in civic life.