×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #9 Det danske forsvar

#9 Det danske forsvar

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Det danske forsvar og den danske militærpolitik bliver diskuteret meget for tiden, på grund af krigen i Ukraine. Jeg vil derfor forsøge at give et overblik over det danske forsvar i denne episode. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Det danske forsvars officielle navn er blot ”Forsvaret”. Forsvaret dækker over tre værn, en del kommandoer og nogle specialstyrker. De tre værn i Forsvaret er hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvaret styres af Forsvarsministeriet. Det er Folketinget, der sætter rammerne for Forsvarets opgaver og økonomi. Folketinget kan altså beslutte hvor vi skal sende soldater hen, hvor mange soldater der skal være i Danmark, og hvor mange penge Forsvaret skal tildeles. I år 2022 er Forsvarets samlede budget omkring 27 milliarder kroner.

Der er omkring 19.000 ansatte i Forsvaret. Omkring 14.000 af de ansatte udfører militære opgaver. Det er fx oberster, generaler og officerer. De resterende ansatte udfører civilt arbejde for Forsvaret. Det er fx HR-personale, jurister og IT-medarbejdere. Kun 17% af de ansatte i Forsvaret er kvinder, så de fleste ansatte i Forsvaret er altså mænd. Der har de sidste år været en stigning i antal kvinder i Forsvaret.

I Danmark er der værnepligt for alle mænd, ifølge grundloven. I grundloven står skrevet at ”Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver”. En våbenfør mand, er en mand mellem 18 og 60 år, der har en normal fysisk og mental tilstand. Når en dansk mand fylder 18 år, bliver han indkaldt til ”forsvarets dag” på en kaserne. Til forsvarets dag bliver man undersøgt fysisk og mentalt, og det bliver vurderet om man er egnet eller uegnet til at aftjene værnepligt. Der er mange flere, der bliver erklæret egnet, end der er behov for i værnepligten. I første omgang kan alle egnede mænd beslutte sig for, frivilligt at aftjene værnepligt. Hvis der er behov for flere værnepligtige, end dem der har meldt sig frivilligt, så trækker man lod blandt alle de mænd, der er blevet erklæret egnet. Der er mange, der frivilligt vil aftjene værnepligt. Faktisk er mere end 99% af de værnepligtige frivillige.

Kvinder har ikke værnepligt, men i stedet værneret. Det betyder, at de har ret til at aftjene værnepligt på lige fod med mænd, hvis de ønsker det. Hvis en kvinde ønsker at aftjene værnepligt, kan hun indkalde sig selv til forsvarets dag. Her skal hun erklæres egnet, ligesom mænd skal, og når hun er erklæret egnet, kan hun tilmelde sig værnepligten. De seneste år har et stigende antal kvinder aftjent frivillig værnepligt. I 2021 var 27% af de værnepligtige kvinder.

Der findes flere forskellige måder at aftjene værnepligt. Langt de fleste aftjener værnepligt i et af de tre værn: hæren, flyvevåbnet, søværnet eller i beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen løser civile opgaver i krisesituationer. Det kan fx være ved oversvømmelser, forurening eller ildebrand. Det er dog også muligt at aftjene en alternativ værnepligt, fx ved at lave bistandsarbejde i udviklingslande. Afhængig af hvilken type værnepligt man aftjener, varer værnepligten 4-12 måneder.

Det var Kong Christian den 4. der i starten af 1600-tallet begyndte at etablere et nationalt forsvar. Fra år 1864 blev det besluttet fra politisk side, at Danmark skulle være neutral i forhold til krig og konflikter. Efter 1. verdenskrig besluttede Folketinget at indføre mange besparelser i Forsvaret, så det danske forsvar var meget beskedent, da 2. verdenskrig brød ud omkring år 1940. Efter 2. verdenskrig besluttede Folketinget, at Danmark ikke længere skulle være neutrale. I stedet meldte Danmark sig ind i NATO, der blev oprettet efter 2. verdenskrig. Herefter begyndte man at genopbygge og udvide det danske forsvar.

I dag udfører det danske forsvar mange forskellige opgaver, både nationalt og internationalt. Jeg kan slet ikke nævne alle de mange arbejdsopgaver, men vil nævne et par stykker, for at give et indtryk af, hvilket arbejde det danske forsvar er involveret i.

Siden år 1995 har der været danske soldater i Ukraine. Det danske forsvar er til stede i Ukraine, fordi der i 1990'erne blev lavet en samarbejdsaftale mellem NATO og Ukraine. Det danske forsvar bidrager til at træne de ukrainske soldater efter NATO's standarder. De træner både soldater til hæren og til maritime specialopgaver. Danmark bidrager desuden til at afholde kurser på militærpolitiskolen i Ukraine.

Det danske forsvar har siden 2014 deltaget i FN's fredsbevarende arbejde i Mali. Her bidrager det danske forsvar til at skabe fred mellem Malis regering og de lokale oprørsgrupper i Mali.

Det danske forsvar hjælper Kongehuset med at bevogte de danske kongelige slotte og palæer. Desuden hjælper de Kongehuset med transport, bl.a. med transport i fly og helikopter og ved eskorter i forbindelse med særlige arrangementer. Det er også Forsvaret, der står for drift og vedligehold af Kongehusets skib, der hedder Dannebrog. Hvis du har besøgt et af de danske slotte, har du måske selv set den kongelige livgarde i deres karakteristiske uniform.

Hæren har et særligt ammunitionsrydningshold, der er på døgnarbejde. De sendes ud, når man fx finder gammel ammunition, så som nedgravede landminer fra 2. verdenskrig, eller ved mistanke om en bombesprængning. Søværnet har også et ammunitionsrydningshold, hvis man finder søminer, der skal fjernes.

Det danske forsvar er altså involveret i mange forskellige slags arbejdsopgaver, og der findes mange forskellige typer jobs i Forsvaret.

Det var alt for denne episode! Jeg håber du er blevet klogere på det danske forsvar. Husk at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Der er et link i podcastens beskrivelse. Tak fordi du lyttede med.

#9 Det danske forsvar #9 Die dänische Verteidigung #9 The Danish defense #9 La defensa danesa #9 De Deense verdediging #9 Duńska obrona #9 A defesa dinamarquesa #9 Датская оборона #9 Det danska försvaret

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hallo und herzlich willkommen zu "Dänisch in den Ohren". Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". Скачать эпизод можно здесь.Здравствуйте, добро пожаловать на "Датский в ушах". Det danske forsvar og den danske militærpolitik bliver diskuteret meget for tiden, på grund af krigen i Ukraine. Die dänische Verteidigungs- und Militärpolitik wird derzeit aufgrund des Krieges in der Ukraine viel diskutiert. The Danish defense and the Danish military policy are being discussed a lot at the moment, because of the war in Ukraine. A defesa dinamarquesa e a política militar dinamarquesa estão sendo muito discutidas no momento, por causa da guerra na Ucrânia. Jeg vil derfor forsøge at give et overblik over det danske forsvar i denne episode. Ich werde daher versuchen, in dieser Folge einen Überblick über die dänische Verteidigung zu geben. I will therefore try to give an overview of the Danish defense in this episode. Vou, portanto, tentar dar uma visão geral da defesa dinamarquesa neste episódio. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. Den Text der Folge finden Sie auf der Website des Podcasts, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Det danske forsvars officielle navn er blot ”Forsvaret”. Der offizielle Name der dänischen Verteidigung lautet einfach "The Danish Defence". The official name of the Danish defense is simply "Forsvaret". O nome oficial da defesa dinamarquesa é simplesmente "Forsvaret". Forsvaret dækker over tre værn, en del kommandoer og nogle specialstyrker. Die Verteidigung umfasst drei Verteidigungen, eine Reihe von Kommandos und einige Spezialeinheiten. The defense covers three defenses, a number of commands and some special forces. A defesa abrange três defesas, vários comandos e algumas forças especiais. De tre værn i Forsvaret er hæren, søværnet og flyvevåbnet. Die drei Dienststellen des dänischen Verteidigungsministeriums sind das Heer, die Marine und die Luftwaffe. The three branches of the Norwegian Armed Forces are the army, the navy and the air force. Os três ramos das Forças Armadas norueguesas são o exército, a marinha e a força aérea. Forsvaret styres af Forsvarsministeriet. Die dänische Verteidigung wird vom Verteidigungsministerium verwaltet. The defense is managed by the Ministry of Defence. Det er Folketinget, der sætter rammerne for Forsvarets opgaver og økonomi. Es ist das dänische Parlament, das den Rahmen für die Aufgaben und Finanzen der dänischen Verteidigung festlegt. It is the Danish Parliament that sets the framework for the tasks and finances of the Armed Forces. É o Parlamento dinamarquês que define a estrutura para as tarefas e finanças das Forças Armadas. Folketinget kan altså beslutte hvor vi skal sende soldater hen, hvor mange soldater der skal være i Danmark, og hvor mange penge Forsvaret skal tildeles. Das Folketing kann daher entscheiden, wohin wir Soldaten schicken, wie viele Soldaten es in Dänemark geben wird und wie viel Geld die Streitkräfte erhalten. The Folketing can therefore decide where we should send soldiers to, how many soldiers there should be in Denmark, and how much money the Armed Forces should be allocated. O Folketing pode, portanto, decidir para onde devemos enviar soldados, quantos soldados devem haver na Dinamarca e quanto dinheiro as Forças Armadas devem ser alocadas. I år 2022 er Forsvarets samlede budget omkring 27 milliarder kroner. Im Jahr 2022 beträgt das Gesamtbudget der Streitkräfte rund 27 Mrd. DKK. In the year 2022, the Armed Forces' total budget is around DKK 27 billion. No ano de 2022, o orçamento total das Forças Armadas é de cerca de DKK 27 bilhões.

Der er omkring 19.000 ansatte i Forsvaret. In der Bundeswehr sind rund 19.000 Beschäftigte beschäftigt. There are around 19,000 employees in the Armed Forces. Existem cerca de 19.000 funcionários nas Forças Armadas. Omkring 14.000 af de ansatte udfører militære opgaver. Rund 14.000 der Beschäftigten erfüllen militärische Aufgaben. Around 14,000 of the employees perform military duties. Cerca de 14.000 funcionários desempenham funções militares. Det er fx oberster, generaler og officerer. Dazu gehören Obersten, Generäle und Offiziere. These are, for example, colonels, generals and officers. De resterende ansatte udfører civilt arbejde for Forsvaret. Die übrigen Mitarbeiter sind zivile Mitarbeiter des dänischen Verteidigungsministeriums. The remaining employees perform civilian work for the Armed Forces. Os restantes funcionários desempenham funções civis para as Forças Armadas. Det er fx HR-personale, jurister og IT-medarbejdere. Dazu gehören Mitarbeiter der Personalabteilung, Juristen und IT-Mitarbeiter. These are, for example, HR staff, lawyers and IT employees. Estes são, por exemplo, pessoal de RH, advogados e funcionários de TI. Kun 17% af de ansatte i Forsvaret er kvinder, så de fleste ansatte i Forsvaret er altså mænd. Nur 17 % der Beschäftigten im dänischen Verteidigungsministerium sind Frauen, so dass die Mehrheit der Beschäftigten im dänischen Verteidigungsministerium Männer sind. Only 17% of employees in the Armed Forces are women, so most employees in the Armed Forces are men. Apenas 17% dos funcionários das Forças Armadas são mulheres, portanto a maioria dos funcionários das Forças Armadas são homens. Der har de sidste år været en stigning i antal kvinder i Forsvaret. Die Zahl der Frauen in der Bundeswehr ist in den letzten Jahren gestiegen. In recent years there has been an increase in the number of women in the Armed Forces. Houve um aumento no número de mulheres nas Forças Armadas nos últimos anos.

I Danmark er der værnepligt for alle mænd, ifølge grundloven. In Dänemark gibt es laut Verfassung eine Wehrpflicht für alle Männer. In Denmark, there is conscription for all men, according to the constitution. Na Dinamarca, há recrutamento para todos os homens, de acordo com a constituição. I grundloven står skrevet at ”Enhver våbenfør mand er forpligtet til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver”. In der Verfassung steht geschrieben, dass „jeder wehrfähige Mann verpflichtet ist, mit seiner Person zur Verteidigung des Vaterlandes nach den im Gesetz vorgeschriebenen näheren Bestimmungen beizutragen“. In the constitution it is written that "Every man capable of arms is obliged to contribute with his person to the defense of the fatherland according to the detailed provisions prescribed by law". Na constituição está escrito que "Todo homem capaz de armas é obrigado a contribuir com sua pessoa para a defesa da pátria de acordo com as disposições detalhadas prescritas em lei". En våbenfør mand, er en mand mellem 18 og 60 år, der har en normal fysisk og mental tilstand. Ein arbeitsfähiger Mann ist ein Mann zwischen 18 und 60 Jahren, der sich in normaler körperlicher und geistiger Verfassung befindet. An able-bodied man is a man between 18 and 60 years of age who has a normal physical and mental condition. Um homem são é um homem entre 18 e 60 anos de idade que tem uma condição física e mental normal. Når en dansk mand fylder 18 år, bliver han indkaldt til ”forsvarets dag” på en kaserne. Als ein Däne 18 Jahre alt wird, wird er zum „Tag der Verteidigung“ in eine Kaserne gerufen. When a Danish man turns 18, he is summoned to "defense day" at a barracks. Quando um dinamarquês completa 18 anos, ele é convocado para o "dia da defesa" em um quartel. Til forsvarets dag bliver man undersøgt fysisk og mentalt, og det bliver vurderet om man er egnet eller uegnet til at aftjene værnepligt. Am Tag der Verteidigung werden Sie körperlich und geistig untersucht, und es wird festgestellt, ob Sie für den Militärdienst geeignet sind oder nicht. On the day of the defense, you are examined physically and mentally, and it is assessed whether you are suitable or unfit for military service. No dia da defesa, você é examinado física e mentalmente, e é avaliado se você está apto ou não para o serviço militar. Der er mange flere, der bliver erklæret egnet, end der er behov for i værnepligten. Es gibt viel mehr, die für tauglich erklärt werden, als für die Wehrpflicht benötigt werden. There are many more who are declared fit than are needed for conscription. Há muitos mais que são declarados aptos do que o necessário para o recrutamento. I første omgang kan alle egnede mænd beslutte sig for, frivilligt at aftjene værnepligt. In erster Linie können sich alle in Frage kommenden Männer freiwillig zum Wehrdienst melden. Initially, all eligible men can decide to voluntarily serve in the military service. Inicialmente, todos os homens elegíveis podem decidir servir voluntariamente no serviço militar. Hvis der er behov for flere værnepligtige, end dem der har meldt sig frivilligt, så trækker man lod blandt alle de mænd, der er blevet erklæret egnet. Wenn mehr Wehrpflichtige benötigt werden, als sich freiwillig gemeldet haben, wird unter allen für tauglich erklärten Männern ein Losverfahren durchgeführt. If there is a need for more conscripts than those who have volunteered, lots are drawn among all the men who have been declared fit. Se houver necessidade de mais recrutas do que aqueles que se ofereceram, são sorteados todos os homens que foram declarados aptos. Der er mange, der frivilligt vil aftjene værnepligt. Viele Menschen melden sich freiwillig zum Militärdienst. There are many who voluntarily want to do military service. Há muitos que querem prestar serviço militar voluntariamente. Faktisk er mere end 99% af de værnepligtige frivillige. Tatsächlich sind mehr als 99 % der Wehrpflichtigen Freiwillige. In fact, more than 99% of conscripts are volunteers. Na verdade, mais de 99% dos recrutas são voluntários.

Kvinder har ikke værnepligt, men i stedet værneret. Frauen unterliegen nicht der Wehrpflicht, sondern der Einberufung. Women do not have conscription, but instead the right to be protected. As mulheres não são recrutadas, mas têm o direito de serem protegidas. Det betyder, at de har ret til at aftjene værnepligt på lige fod med mænd, hvis de ønsker det. Das bedeutet, dass sie das Recht haben, gleichberechtigt mit Männern Militärdienst zu leisten, wenn sie dies wünschen. This means that they have the right to do military service on an equal footing with men if they wish. Isso significa que elas têm o direito de prestar serviço militar em pé de igualdade com os homens, se assim o desejarem. Hvis en kvinde ønsker at aftjene værnepligt, kan hun indkalde sig selv til forsvarets dag. Wenn eine Frau Militärdienst leisten will, kann sie sich zum Verteidigungstag einberufen lassen. If a woman wants to serve in the military service, she can summon herself to the national defense day. Se uma mulher quiser prestar serviço militar, ela pode convocar-se para o dia do serviço militar. Her skal hun erklæres egnet, ligesom mænd skal, og når hun er erklæret egnet, kan hun tilmelde sig værnepligten. Hier muss sie genauso wie Männer für tauglich erklärt werden, und wenn sie für tauglich erklärt wird, kann sie sich zum Wehrdienst melden. Here she must be declared suitable, just as men must, and when she is declared suitable, she can register for military service. Aqui ela deve ser declarada apta, assim como os homens, e quando for declarada apta, pode se inscrever para o serviço militar. De seneste år har et stigende antal kvinder aftjent frivillig værnepligt. In den letzten Jahren haben immer mehr Frauen einen freiwilligen Wehrdienst geleistet. In recent years, an increasing number of women have served in voluntary military service. Nos últimos anos, um número crescente de mulheres serviu no serviço militar voluntário. I 2021 var 27% af de værnepligtige kvinder. Im Jahr 2021 waren 27 % der Wehrpflichtigen Frauen. In 2021, 27% of conscripts were women. Em 2021, 27% dos recrutas eram mulheres.

Der findes flere forskellige måder at aftjene værnepligt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wehrdienst abzuleisten. There are several different ways of serving military service. Existem várias maneiras diferentes de servir o serviço militar. Langt de fleste aftjener værnepligt i et af de tre værn: hæren, flyvevåbnet, søværnet eller i beredskabsstyrelsen. Die überwiegende Mehrheit der Wehrpflichtigen leistet ihren Wehrdienst in einer der drei Teilstreitkräfte ab: Heer, Luftwaffe, Marine oder Rettungsdienste. The vast majority do military service in one of the three armed services: the army, the air force, the navy or in the National Emergency Management Agency. A grande maioria presta serviço militar numa das três forças armadas: exército, aeronáutica, marinha ou na Agência Nacional de Gestão de Emergências. Beredskabsstyrelsen løser civile opgaver i krisesituationer. Das dänische Amt für Katastrophenschutz nimmt in Krisensituationen zivile Aufgaben wahr. The National Emergency Management Agency solves civil tasks in crisis situations. A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências resolve tarefas civis em situações de crise. Det kan fx være ved oversvømmelser, forurening eller ildebrand. Dies könnte bei Überschwemmungen, Verschmutzung oder Bränden der Fall sein. This can be, for example, in the event of floods, pollution or fire. Isso pode ser, por exemplo, em caso de inundações, poluição ou incêndio. Det er dog også muligt at aftjene en alternativ værnepligt, fx ved at lave bistandsarbejde i udviklingslande. Es ist aber auch möglich, einen alternativen Wehrdienst zu leisten, zum Beispiel in Form von Hilfseinsätzen in Entwicklungsländern. However, it is also possible to serve an alternative military service, for example by doing aid work in developing countries. Afhængig af hvilken type værnepligt man aftjener, varer værnepligten 4-12 måneder. Je nach Art des Wehrdienstes dauert die Wehrpflicht zwischen 4 und 12 Monaten. Depending on the type of conscription you serve, conscription lasts 4-12 months.

Det var Kong Christian den 4. der i starten af 1600-tallet begyndte at etablere et nationalt forsvar. Es war König Christian IV., der Anfang des 16. Jahrhunderts begann, eine nationale Verteidigung aufzubauen. It was King Christian the 4th who, at the beginning of the 17th century, began to establish a national defence. Fra år 1864 blev det besluttet fra politisk side, at Danmark skulle være neutral i forhold til krig og konflikter. Ab 1864 wurde politisch beschlossen, dass Dänemark in Bezug auf Krieg und Konflikte neutral bleiben sollte. From the year 1864, it was decided from a political point of view that Denmark should be neutral in relation to war and conflicts. Efter 1. verdenskrig besluttede Folketinget at indføre mange besparelser i Forsvaret, så det danske forsvar var meget beskedent, da 2. verdenskrig brød ud omkring år 1940. Nach dem Ersten Weltkrieg beschloss das dänische Parlament zahlreiche Einsparungen bei der dänischen Verteidigung, so dass die dänische Verteidigung bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs um 1940 sehr bescheiden war. After the First World War, the Danish Parliament decided to introduce many savings in the Armed Forces, so that the Danish defense was very modest when the Second World War broke out around 1940. Efter 2. verdenskrig besluttede Folketinget, at Danmark ikke længere skulle være neutrale. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschloss das dänische Parlament, dass Dänemark nicht mehr neutral sein sollte. After World War II, the Danish Parliament decided that Denmark should no longer be neutral. Após a Segunda Guerra Mundial, o Parlamento dinamarquês decidiu que a Dinamarca não deveria mais ser neutra. I stedet meldte Danmark sig ind i NATO, der blev oprettet efter 2. verdenskrig. Stattdessen trat Dänemark der NATO bei, die nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden war. Instead, Denmark joined NATO, which was established after World War II. Em vez disso, a Dinamarca ingressou na OTAN, que foi estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Herefter begyndte man at genopbygge og udvide det danske forsvar. Es folgten der Wiederaufbau und die Erweiterung der dänischen Verteidigung. After this, they began to rebuild and expand the Danish defence. Depois disso, eles começaram a reconstruir e expandir a defesa dinamarquesa.

I dag udfører det danske forsvar mange forskellige opgaver, både nationalt og internationalt. Heute erfüllt die dänische Verteidigung viele verschiedene Aufgaben, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Today, the Danish defense carries out many different tasks, both nationally and internationally. Hoje, a defesa dinamarquesa realiza muitas tarefas diferentes, tanto nacional quanto internacionalmente. Jeg kan slet ikke nævne alle de mange arbejdsopgaver, men vil nævne et par stykker, for at give et indtryk af, hvilket arbejde det danske forsvar er involveret i. Ich kann unmöglich all die vielen Aufgaben aufzählen, aber ich werde einige nennen, um Ihnen eine Vorstellung von der Arbeit der dänischen Verteidigung zu geben. I cannot mention all the many tasks, but will mention a few to give an impression of the work the Danish defense is involved in. Não posso mencionar todas as tarefas, mas mencionarei algumas para dar uma ideia do trabalho em que a defesa dinamarquesa está envolvida.

Siden år 1995 har der været danske soldater i Ukraine. Dänische Soldaten sind seit 1995 in der Ukraine im Einsatz. Since 1995, there have been Danish soldiers in Ukraine. Desde 1995, há soldados dinamarqueses na Ucrânia. Det danske forsvar er til stede i Ukraine, fordi der i 1990'erne blev lavet en samarbejdsaftale mellem NATO og Ukraine. Die dänische Verteidigung ist in der Ukraine präsent, weil in den 1990er Jahren ein Kooperationsabkommen zwischen der NATO und der Ukraine unterzeichnet wurde. The Danish defense is present in Ukraine because a cooperation agreement between NATO and Ukraine was made in the 1990s. A defesa dinamarquesa está presente na Ucrânia porque um acordo de cooperação entre a OTAN e a Ucrânia foi feito na década de 1990. Det danske forsvar bidrager til at træne de ukrainske soldater efter NATO's standarder. Die dänische Verteidigung trägt zur Ausbildung ukrainischer Soldaten nach NATO-Standards bei. The Danish defense contributes to training the Ukrainian soldiers according to NATO standards. A defesa dinamarquesa contribui para treinar os soldados ucranianos de acordo com os padrões da OTAN. De træner både soldater til hæren og til maritime specialopgaver. Sie bilden sowohl Soldaten für die Armee als auch für spezielle maritime Aufgaben aus. They train both soldiers for the army and for maritime special tasks. Eles treinam soldados para o exército e para tarefas marítimas especiais. Danmark bidrager desuden til at afholde kurser på militærpolitiskolen i Ukraine. Dänemark beteiligt sich auch an der Organisation von Kursen an der Militärpolizeischule in der Ukraine. Denmark also contributes to holding courses at the military police school in Ukraine. A Dinamarca também contribui para a realização de cursos na escola da polícia militar na Ucrânia.

Det danske forsvar har siden 2014 deltaget i FN's fredsbevarende arbejde i Mali. Seit 2014 beteiligt sich der dänische Verteidigungsdienst an der UN-Friedensmission in Mali. Since 2014, the Danish defense has participated in the UN's peacekeeping work in Mali. Desde 2014, a defesa dinamarquesa participa do trabalho de manutenção da paz da ONU no Mali. Her bidrager det danske forsvar til at skabe fred mellem Malis regering og de lokale oprørsgrupper i Mali. Hier trägt die dänische Verteidigung dazu bei, Frieden zwischen der malischen Regierung und den lokalen Rebellengruppen in Mali zu schaffen. Here, the Danish defense contributes to creating peace between Mali's government and the local rebel groups in Mali. Aqui, a defesa dinamarquesa contribui para criar a paz entre o governo do Mali e os grupos rebeldes locais no Mali.

Det danske forsvar hjælper Kongehuset med at bevogte de danske kongelige slotte og palæer. Die dänische Verteidigung unterstützt das Königshaus bei der Bewachung der dänischen Königspaläste und Herrenhäuser. The Danish defense helps the Royal House guard the Danish royal castles and mansions. A defesa dinamarquesa ajuda a Casa Real a proteger os castelos e mansões reais dinamarqueses. Desuden hjælper de Kongehuset med transport, bl.a. Sie helfen dem Königshaus auch bei Transporten, darunter They also help the Royal Family with transport, e.g. Eles também ajudam a Família Real com transporte, por ex. med transport i fly og helikopter og ved eskorter i forbindelse med særlige arrangementer. mit Luft- und Hubschraubertransport und Begleitschutz für besondere Veranstaltungen. with transport by plane and helicopter and by escorts in connection with special events. com transporte por avião e helicóptero e por escoltas em conexão com eventos especiais. Det er også Forsvaret, der står for drift og vedligehold af Kongehusets skib, der hedder Dannebrog. Der dänische Verteidigungsdienst ist auch für den Betrieb und die Wartung des Schiffes des Königshauses, der Dannebrog, zuständig. It is also the Norwegian Defense Forces that is responsible for the operation and maintenance of the Royal House's ship, which is called the Dannebrog. Também são as Forças de Defesa Norueguesas as responsáveis pela operação e manutenção do navio da Casa Real, chamado Dannebrog. Hvis du har besøgt et af de danske slotte, har du måske selv set den kongelige livgarde i deres karakteristiske uniform. Wenn Sie eines der dänischen Schlösser besucht haben, haben Sie vielleicht die königliche Leibgarde in ihrer unverwechselbaren Uniform gesehen. If you have visited one of the Danish castles, you may have seen the royal bodyguards in their distinctive uniform. Se você já visitou um dos castelos dinamarqueses, deve ter visto os guarda-costas reais em seus uniformes característicos.

Hæren har et særligt ammunitionsrydningshold, der er på døgnarbejde. Die Armee verfügt über ein spezialisiertes Munitionsräumteam, das rund um die Uhr im Einsatz ist. The army has a special ammunition clearance team that is on duty 24 hours a day. O exército tem uma equipe especial de liberação de artilharia que está de plantão 24 horas por dia. De sendes ud, når man fx finder gammel ammunition, så som nedgravede landminer fra 2. verdenskrig, eller ved mistanke om en bombesprængning. Sie kommen zum Einsatz, wenn beispielsweise alte Munition wie vergrabene Landminen aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden oder wenn der Verdacht auf eine Bombenexplosion besteht. They are sent out when, for example, old ammunition is found, such as buried landmines from the Second World War, or when a bomb is suspected. Eles são enviados quando, por exemplo, são encontradas munições antigas, como minas terrestres enterradas da Segunda Guerra Mundial, ou quando há suspeita de uma bomba. Søværnet har også et ammunitionsrydningshold, hvis man finder søminer, der skal fjernes. Die Marine verfügt auch über ein Munitionsräumteam, wenn sie Seeminen findet, die entfernt werden müssen. The navy also has an ordnance clearance team if sea mines are found that need to be removed. A marinha também tem uma equipe de remoção de artilharia se forem encontradas minas marítimas que precisem ser removidas.

Det danske forsvar er altså involveret i mange forskellige slags arbejdsopgaver, og der findes mange forskellige typer jobs i Forsvaret. Die dänische Verteidigung ist an vielen verschiedenen Arbeiten beteiligt, und es gibt viele verschiedene Arten von Jobs in der dänischen Verteidigung. The Danish defense is thus involved in many different types of work tasks, and there are many different types of jobs in the armed forces. A defesa dinamarquesa está, portanto, envolvida em muitos tipos diferentes de tarefas, e há muitos tipos diferentes de empregos nas forças armadas.

Det var alt for denne episode! Das war's für diese Folge! That's all for this episode! É isso para este episódio! Jeg håber du er blevet klogere på det danske forsvar. Ich hoffe, Sie haben mehr über die dänische Verteidigung erfahren. I hope you have learned more about the Danish defense. Espero que você tenha aprendido mais sobre a defesa dinamarquesa. Husk at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Denken Sie daran, dass Sie den Podcast auf www.buymeacoff.ee/danskioererne unterstützen können. Remember, you can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne. Lembre-se de que você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Der er et link i podcastens beskrivelse. In der Beschreibung des Podcasts finden Sie einen Link. Há um link na descrição do podcast. Tak fordi du lyttede med. Danke, dass Sie zugehört haben. Obrigado por ouvir.