×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #34 Genforeningen i 1920

#34 Genforeningen i 1920

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om genforeningen af Sønderjylland med Danmark i år 1920. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

I dag er det svært at forestille sig, at den danske grænse til Tyskland engang løb lige under Kolding. Men fra år 1864 til år 1920 var Sønderjylland en del af Tyskland. Danmark tabte en krig mod Preussen i år 1864, og tabte dermed Sønderjylland og to andre store områder til Tyskland og Østrig. 40% af den danske befolkning boede i de tabte områder, så det var et stort tab for Danmark. Herefter løb den dansk-tyske grænse lige syd for Kolding. Men størstedelen af befolkningen i Sønderjylland følte sig mere som danskere end som tyskere. Der var dog ikke umiddelbart nogen mulighed for at genforene Sønderjylland med Danmark.

Først mere end 50 år senere opstod muligheden for en genforening. I år 1918 stod Tyskland tilbage som en af taberne af 1. verdenskrig. Samme år havde USA's præsident udarbejdet en fredsplan for Europa. Et af punkterne i denne fredsplan var, at alle mindretal selv skulle vælge hvilket land de ville tilhøre. Efter 1. verdenskrig blev der afholdt store fredsforhandlinger i Versailles i Frankrig. Her blev det besluttet, at de tabende lande fra krigen skulle lade nationale mindretal selv vælge hvilket land de ville tilhøre. Derfor blev det bestemt, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Sønderjylland, så befolkningen selv kunne beslutte om de ville høre til Danmark eller Tyskland.

Afstemningen blev delt op i to dele: den første dag skulle Nordslesvig stemme, mens indbyggerne i Mellemslesvig skulle stemme en anden dag. De to afstemninger fandt sted den 10. februar og 14. marts år 1920. I Nordslesvig var 75% af stemmerne for at blive en del af Danmark. Det forholdt sig anderledes i Mellemslesvig, hvor kun 25% af stemmerne var for at blive en del af Danmark.

Den 15. juni år 1920 trådte resultatet af afstemningen i kraft, og Sønderjylland hørte igen til Danmark. Den dansk-tyske grænse blev den samme som i dag. Det var til stor glæde for sønderjyderne, der følte at de var kommet hjem igen. Den 10. og 11. juli besøgte den danske konge, Christian d. 10., Sønderjylland, og der blev holdt en stor fest på Dybbøl Banke. Mere end 50.000 mennesker deltog i festlighederne. Kong Christian d. 10. red hen over den tidligere dansk-tyske grænse på en stor, hvid hest. Denne begivenhed blev fotograferet, og billedet af kongen på den hvide hest, er i dag noget som mange forbinder med genforeningen.

I dag findes der stadig et tysk mindretal i Sønderjylland, og et dansk mindretal i Nordtyskland. Der er meget udveksling af sprog og kultur hen over grænsen, og en del pendler over grænsen til deres arbejde. Sønderjyderne har deres egen dialekt, som kan være meget svær at forstå – selv for andre danskere. Der var planlagt en stor markering af 100-års jubilæet for genforeningen i år 2020, men mange af planerne måtte aflyses pga. corona. corona.

Genforeningen i 1920 var sidste gang, Danmarks grænse blev ændret så drastisk. Mange sønderjyder har en særlig følelse af at være danskere, fordi deres forældre og bedsteforældre selv valgte, at de ville være en del af Danmark.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#34 Genforeningen i 1920 #34 Die Wiedervereinigung 1920 #34 The reunion in 1920 #34 Reunificación en 1920 #34 Zjednoczenie w 1920 r. #34 Återförening 1920

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hello, and welcome to "Danish in your ears". Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". I denne episode vil jeg fortælle om genforeningen af Sønderjylland med Danmark i år 1920. In this episode, I will talk about the reunification of Southern Jutland with Denmark in 1920. En este episodio hablaré de la reunificación del sur de Jutlandia con Dinamarca en 1920. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast.

I dag er det svært at forestille sig, at den danske grænse til Tyskland engang løb lige under Kolding. Heute ist es kaum noch vorstellbar, dass die dänische Grenze zu Deutschland einst direkt unter Kolding verlief. Today it is hard to imagine that the Danish border with Germany once ran just below Kolding. Hoy es difícil imaginar que la frontera danesa con Alemania pasaba por debajo de Kolding. Men fra år 1864 til år 1920 var Sønderjylland en del af Tyskland. But from 1864 to 1920, Southern Jutland was part of Germany. Pero desde 1864 hasta 1920, el sur de Jutlandia formó parte de Alemania. Danmark tabte en krig mod Preussen i år 1864, og tabte dermed Sønderjylland og to andre store områder til Tyskland og Østrig. Denmark lost a war against Prussia in 1864, and thus lost Southern Jutland and two other large areas to Germany and Austria. Dinamarca perdió una guerra contra Prusia en 1864, perdiendo el sur de Jutlandia y otras dos grandes zonas a manos de Alemania y Austria. 40% af den danske befolkning boede i de tabte områder, så det var et stort tab for Danmark. 40% of the Danish population lived in the lost areas, so it was a big loss for Denmark. El 40% de la población danesa vivía en las zonas perdidas, por lo que supuso una enorme pérdida para Dinamarca. Herefter løb den dansk-tyske grænse lige syd for Kolding. After this, the Danish-German border ran just south of Kolding. Después, la frontera danesa-alemana discurría justo al sur de Kolding. Men størstedelen af befolkningen i Sønderjylland følte sig mere som danskere end som tyskere. But the majority of the population in Southern Jutland felt more like Danes than Germans. Pero la mayoría de la población del sur de Jutlandia se sentía más danesa que alemana. Der var dog ikke umiddelbart nogen mulighed for at genforene Sønderjylland med Danmark. However, there was no immediate possibility of reuniting Southern Jutland with Denmark. Sin embargo, no había ninguna posibilidad inmediata de reunificar el sur de Jutlandia con Dinamarca.

Først mere end 50 år senere opstod muligheden for en genforening. Erst mehr als 50 Jahre später ergab sich die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Only more than 50 years later did the possibility of a reunion arise. No fue hasta más de 50 años después cuando surgió la posibilidad de la reunificación. I år 1918 stod Tyskland tilbage som en af taberne af 1. verdenskrig. Im Jahr 1918 gehörte Deutschland zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. In the year 1918, Germany was left as one of the losers of the First World War. En 1918, Alemania quedó como uno de los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Samme år havde USA's præsident udarbejdet en fredsplan for Europa. Im selben Jahr hatte der US-Präsident einen Friedensplan für Europa ausgearbeitet. In the same year, the President of the United States had drawn up a peace plan for Europe. Ese mismo año, el Presidente estadounidense había elaborado un plan de paz para Europa. Et af punkterne i denne fredsplan var, at alle mindretal selv skulle vælge hvilket land de ville tilhøre. One of the points in this peace plan was that all minorities should choose for themselves which country they wanted to belong to. Uno de los puntos de este plan de paz era que todas las minorías elegirían a qué país querían pertenecer. Efter 1. verdenskrig blev der afholdt store fredsforhandlinger i Versailles i Frankrig. After World War I, major peace negotiations were held in Versailles in France. Tras la Primera Guerra Mundial, se celebraron importantes conversaciones de paz en Versalles (Francia). Her blev det besluttet, at de tabende lande fra krigen skulle lade nationale mindretal selv vælge hvilket land de ville tilhøre. Hier wurde beschlossen, dass die Länder, die den Krieg verloren hatten, den nationalen Minderheiten die Wahl lassen sollten, zu welchem Land sie gehören wollten. Here it was decided that the losing countries from the war should let national minorities choose for themselves which country they wanted to belong to. Aquí se decidió que los países perdedores de la guerra debían permitir a las minorías nacionales elegir a qué país querían pertenecer. Derfor blev det bestemt, at der skulle afholdes en folkeafstemning i Sønderjylland, så befolkningen selv kunne beslutte om de ville høre til Danmark eller Tyskland. Therefore, it was decided that a referendum should be held in Southern Jutland, so that the population could decide for themselves whether they wanted to belong to Denmark or Germany. Por ello, se decidió celebrar un referéndum en el sur de Jutlandia para que la población decidiera por sí misma si quería pertenecer a Dinamarca o a Alemania.

Afstemningen blev delt op i to dele: den første dag skulle Nordslesvig stemme, mens indbyggerne i Mellemslesvig skulle stemme en anden dag. Die Abstimmung wurde in zwei Teile aufgeteilt: Am ersten Tag stimmten die Nordschleswiger ab, während die Einwohner Mittelschleswigs am zweiten Tag abstimmten. The vote was divided into two parts: on the first day North Schleswig was to vote, while the inhabitants of Middle Schleswig were to vote on a second day. La votación se dividió en dos partes: el primer día votaría Schleswig Norte, mientras que los habitantes de Schleswig Central lo harían el segundo día. De to afstemninger fandt sted den 10. februar og 14. marts år 1920. The two votes took place on 10 February and 14 March 1920. Las dos votaciones tuvieron lugar el 10 de febrero y el 14 de marzo de 1920. I Nordslesvig var 75% af stemmerne for at blive en del af Danmark. In North Schleswig, 75% of the votes were in favor of becoming part of Denmark. En Schleswig Septentrional, el 75% de los votos son favorables a formar parte de Dinamarca. Det forholdt sig anderledes i Mellemslesvig, hvor kun 25% af stemmerne var for at blive en del af Danmark. Anders sah es in Mittelschleswig aus, wo sich nur 25 % der Wähler für einen Anschluss an Dänemark aussprachen. It was different in Mellemslesvig, where only 25% of the votes were in favor of becoming part of Denmark. La situación era diferente en Schleswig Central, donde sólo el 25% de los votos eran favorables a formar parte de Dinamarca.

Den 15. juni år 1920 trådte resultatet af afstemningen i kraft, og Sønderjylland hørte igen til Danmark. On 15 June 1920, the result of the vote came into force, and Southern Jutland once again belonged to Denmark. El 15 de junio de 1920, el resultado del referéndum entró en vigor y el sur de Jutlandia volvió a formar parte de Dinamarca. Den dansk-tyske grænse blev den samme som i dag. Die deutsch-dänische Grenze blieb bis heute die gleiche. The Danish-German border remained the same as today. La frontera danesa-alemana seguía siendo la misma que hoy. Det var til stor glæde for sønderjyderne, der følte at de var kommet hjem igen. Sehr zur Freude der Südjütländer, die das Gefühl hatten, wieder nach Hause zu kommen. It was to the great joy of the southerners, who felt that they had returned home. Para alegría de los habitantes del sur de Jutlandia, que se sentían como en casa. Den 10. og 11. juli besøgte den danske konge, Christian d. On 10 and 11 July, the Danish king, Christian d. Los días 10 y 11 de julio, el rey danés Cristián el Grande visitó la ciudad. 10., Sønderjylland, og der blev holdt en stor fest på Dybbøl Banke. 10., Südjütland, und auf der Dybbøl Banke wurde ein großes Fest gefeiert. 10., Sønderjylland, and a big party was held at Dybbøl Banke. El día 10, en el sur de Jutlandia, se celebró una gran fiesta en Dybbøl Banke. Mere end 50.000 mennesker deltog i festlighederne. More than 50,000 people attended the celebrations. Kong Christian d. Rey Cristián el Grande 10. red hen over den tidligere dansk-tyske grænse på en stor, hvid hest. 10. ritt auf einem großen weißen Pferd über die ehemalige dänisch-deutsche Grenze. 10\. rode across the former Danish-German border on a large, white horse. 10. atravesó la antigua frontera danesa-alemana montado en un gran caballo blanco. Denne begivenhed blev fotograferet, og billedet af kongen på den hvide hest, er i dag noget som mange forbinder med genforeningen. Dieses Ereignis wurde fotografiert, und das Bild des Königs auf dem weißen Pferd wird heute von vielen Menschen mit der Wiedervereinigung in Verbindung gebracht. This event was photographed, and the image of the king on the white horse is today something that many associate with the reunion. Este acontecimiento fue fotografiado y la imagen del rey en el caballo blanco es algo que mucha gente asocia hoy con la reunificación.

I dag findes der stadig et tysk mindretal i Sønderjylland, og et dansk mindretal i Nordtyskland. Heute gibt es noch eine deutsche Minderheit in Südjütland und eine dänische Minderheit in Norddeutschland. Today, there is still a German minority in Southern Jutland and a Danish minority in Northern Germany. En la actualidad, sigue habiendo una minoría alemana en el sur de Jutlandia y una minoría danesa en el norte de Alemania. Der er meget udveksling af sprog og kultur hen over grænsen, og en del pendler over grænsen til deres arbejde. There is a lot of exchange of language and culture across the border, and some commute across the border for their work. Hay mucho intercambio lingüístico y cultural a través de la frontera, y muchos cruzan la frontera para trabajar. Sønderjyderne har deres egen dialekt, som kan være meget svær at forstå – selv for andre danskere. The people of Sønderjyde have their own dialect, which can be very difficult to understand - even for other Danes. Los habitantes del sur de Jutlandia tienen su propio dialecto, que puede resultar muy difícil de entender, incluso para otros daneses. Der var planlagt en stor markering af 100-års jubilæet for genforeningen i år 2020, men mange af planerne måtte aflyses pga. corona. Für das Jahr 2020 war eine große Feier zum 100. Jahrestag der Wiedervereinigung geplant, aber viele der Pläne mussten wegen Corona abgesagt werden. A large celebration of the 100th anniversary of the reunion was planned for 2020, but many of the plans had to be canceled due to En 2020 estaba prevista una gran celebración del centenario de la reunificación, pero muchos de los planes tuvieron que cancelarse por falta de fondos. corona.

Genforeningen i 1920 var sidste gang, Danmarks grænse blev ændret så drastisk. Die Wiedervereinigung im Jahr 1920 war das letzte Mal, dass die Grenze Dänemarks so drastisch verändert wurde. Reunification in 1920 was the last time Denmark's border was changed so drastically. La reunificación de 1920 fue la última vez que la frontera de Dinamarca sufrió un cambio tan drástico. Mange sønderjyder har en særlig følelse af at være danskere, fordi deres forældre og bedsteforældre selv valgte, at de ville være en del af Danmark. Viele Südjütländer fühlen sich in besonderer Weise als Dänen, weil ihre Eltern und Großeltern sich für Dänemark entschieden haben. Many people from Southern Jutland have a special feeling of being Danes because their parents and grandparents themselves chose that they wanted to be part of Denmark. Muchos habitantes de Jutlandia del Sur tienen un sentimiento especial de ser daneses porque sus padres y abuelos eligieron formar parte de Dinamarca.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!