×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #29 Fæøerne

#29 Fæøerne

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Færøerne. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Det danske kongerige består af Danmark, Grønland og Færøerne. Færøerne er en øgruppe bestående af 18 forskellige øer. De 18 øer er vulkanøer, og de ligger i Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. En person fra Færøerne kaldes for en færing. Der bor omkring 54.000 mennesker på Færøerne. Heraf bor der 22.000 mennesker i hovedstaden, der hedder Tórshavn. Færinger taler færøsk. Det er et sprog, der er nært beslægtet med islandsk. Færingerne lærer også dansk i skolen, men det bruges ikke i dagligdagen.

Færøerne er, som nævnt, en del af det danske kongerige. Landet er delvist selvstyrende. Det betyder, at de har deres eget parlament, kaldet Lagtinget, hvor landets selvstyre udøves. Der vælges 33 personer til det færøske lagting. Desuden har Færøerne to repræsentanter i det danske folketing. Færøerne har valgt at de ikke vil være medlemmer af EU, men de har stadig gode handels- og samarbejdsaftaler med EU.

De første personer, der kom til Færøerne, var irske munke. De bosatte sig på øerne omkring år 600. 200 år senere fandt norske vikinger frem til Færøerne, og herefter fulgte en lang periode, hvor øerne var under norsk herredømme. Fra år 1536 til år 1814 var Danmark og Norge et stort kongerige, og dermed blev Færøerne også en del af dette samlede rige. Efter et nederlag i Napoleonskrigene, måtte Danmark afstå Norge til Sverige. I denne aftale blev det dog besluttet, at Danmark stadig kunne beholde Færøerne, Island og Grønland i sit kongerige. Efter 2. verdenskrig besluttede Færøerne sig for, at de ønskede delvist selvstyre.

De vigtigste erhverv på Færøerne er fiskeri og lakseopdræt. Der er dog også en del færinger, der er beskæftiget i landbruget, og især får er et vigtigt landbrugsdyr på Færøerne. Turismen på øerne er også i vækst. Faktisk er omsætningen fra turisme steget med mere end 90% siden år 2011. Det er især den utroligt smukke natur, der tiltrækker turister. Man kan tage på eventyrlige vandreture og opleve vilde vandfald og utrolige udsigter. På vestkysten af øerne er der høje, og meget stejle bjerge lige ud mod havet. På østsiden er der flere bugter og fjorde, og det er også her de fleste byer og bebyggelser ligger. Udenfor de større byer færdes fårene frit – også på vejene.

Der er et særligt klima på Færøerne. Gennemsnitstemperaturen om vinteren er 3 grader, mens den om sommeren er 11 grader. Der er altså ikke så store temperaturudsving, som vi er vant til i Danmark. Havene fryser derfor ikke til is om vinteren, og sne bliver sjældent liggende i lang tid ad gangen i de lavtliggende områder.

Færøerne har en unik madkultur. I dag spiser færingerne både traditionel færøsk mad, men der spises også mad, som spises i de andre nordiske lande. Traditionel færøsk mad består primært af kartofler, fårekød, fisk og hvalkød. Færingerne har historisk set været dygtige til at tørre deres kød og fisk, så de var sikret mad hele året rundt, uanset hvordan vejret udviklede sig.

Næsten alle færinger er kristne, og omkring 80% af indbyggerne er medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, ligesom de fleste danskere er. På flere områder er færingerne ret konservative. De har bl.a. en af verdens strammeste abortlovgivninger, og først i år 2016 blev det tilladt for homoseksuelle at blive gift.

Færingerne værner meget om deres kultur, sprog og historie. De har også deres eget flag, egen nationalsang og en færøsk nationaldragt. Flaget har været Færøernes officielle flag siden år 1940. Færingerne fejrer flagdag den 25. april. Nationalsangen hedder, oversat til dansk, ”Du mit fagre land”. Nationaldragten bruges til forskellige festlige lejligheder, bl.a. nationaldagen, bryllupper og skoleafslutninger.

Der er gode uddannelsesmuligheder på Færøerne, både folkeskoler, gymnasium, erhvervsuddannelser og Færøernes Universitet. Færøerne har et rigt kulturliv, med bl.a. mange gallerier, museer og koncertsteder. Man kan flyve direkte til Færøerne fra København, Billund og Aalborg, og som regel kan man finde returbilletter for mindre end 2000 kroner.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Færøerne, og måske har fået lyst til at besøge landet en dag. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#29 Fæøerne #29 Färöer Inseln #29 Faroe Islands #29 Islas Feroe #29 Faeröer #29 Wyspy Owcze #29 As ilhas Fae #29 Färöarna #29 Фарерські острови #29 法埃群島

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om Færøerne. En este episodio hablaré de las Islas Feroe. Neste episódio falarei sobre as Ilhas Faroe. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

Det danske kongerige består af Danmark, Grønland og Færøerne. The Danish Kingdom consists of Denmark, Greenland and the Faroe Islands. El Reino de Dinamarca está formado por Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. O Reino Dinamarquês consiste na Dinamarca, Groenlândia e Ilhas Faroe. Færøerne er en øgruppe bestående af 18 forskellige øer. The Faroe Islands are an archipelago consisting of 18 different islands. Las Islas Feroe son un archipiélago de 18 islas diferentes. As Ilhas Faroé são um arquipélago composto por 18 ilhas diferentes. De 18 øer er vulkanøer, og de ligger i Atlanterhavet mellem Storbritannien, Island og Norge. The 18 islands are volcanic islands and they are located in the Atlantic Ocean between Great Britain, Iceland and Norway. Las 18 islas son islotes volcánicos situados en el océano Atlántico, entre el Reino Unido, Islandia y Noruega. As 18 ilhas são ilhas vulcânicas e estão localizadas no Oceano Atlântico entre a Grã-Bretanha, Islândia e Noruega. En person fra Færøerne kaldes for en færing. Eine Person von den Färöer-Inseln wird Färöer genannt. Una persona de las Islas Feroe se llama feroés. Uma pessoa das Ilhas Faroé é chamada de Feroês. Der bor omkring 54.000 mennesker på Færøerne. En las Islas Feroe viven unas 54.000 personas. Cerca de 54.000 pessoas vivem nas Ilhas Faroé. Heraf bor der 22.000 mennesker i hovedstaden, der hedder Tórshavn. Of these, 22,000 people live in the capital city of Tórshavn. De ellos, 22.000 viven en la capital, Tórshavn. Destas, 22.000 pessoas vivem na capital, chamada Tórshavn. Færinger taler færøsk. Los habitantes de las Islas Feroe hablan feroés. Feroês falam faroês. Det er et sprog, der er nært beslægtet med islandsk. Es ist eine eng mit dem Isländischen verwandte Sprache. It is a language closely related to Icelandic. Es una lengua estrechamente relacionada con el islandés. É uma língua intimamente relacionada com o islandês. Færingerne lærer også dansk i skolen, men det bruges ikke i dagligdagen. Los feroeses también aprenden danés en la escuela, pero no lo utilizan en la vida cotidiana. Os faroenses também aprendem dinamarquês na escola, mas não é usado na vida cotidiana.

Færøerne er, som nævnt, en del af det danske kongerige. The Faroe Islands are, as mentioned, part of the Danish kingdom. Como ya se ha dicho, las Islas Feroe forman parte del Reino de Dinamarca. As Ilhas Faroe são, como mencionado, parte do reino dinamarquês. Landet er delvist selvstyrende. The country is partially self-governing. El país es parcialmente autónomo. O país é parcialmente autogovernado. Det betyder, at de har deres eget parlament, kaldet Lagtinget, hvor landets selvstyre udøves. This means that they have their own parliament, called the Lagtinget, where the country's autonomy is exercised. Esto significa que tienen su propio parlamento, llamado Lagting, donde se ejerce el autogobierno del país. Isso significa que eles têm seu próprio parlamento, chamado Lagtinget, onde a autonomia do país é exercida. Der vælges 33 personer til det færøske lagting. 33 Personen werden in das färöische Parlament gewählt. 33 people are elected to the Faroese Parliament. 33 personas son elegidas al Parlamento de las Islas Feroe. 33 pessoas são eleitas para o parlamento das Ilhas Faroé. Desuden har Færøerne to repræsentanter i det danske folketing. In addition, the Faroe Islands have two representatives in the Danish parliament. Las Islas Feroe también tienen dos representantes en el Parlamento danés. Além disso, as Ilhas Faroe têm dois representantes no parlamento dinamarquês. Færøerne har valgt at de ikke vil være medlemmer af EU, men de har stadig gode handels- og samarbejdsaftaler med EU. Die Färöer-Inseln haben sich gegen einen Beitritt zur EU entschieden, haben aber dennoch gute Handels- und Kooperationsabkommen mit der EU. The Faroe Islands have chosen not to be members of the EU, but they still have good trade and cooperation agreements with the EU. Las Islas Feroe han optado por no formar parte de la UE, pero siguen teniendo buenos acuerdos comerciales y de cooperación con ella. As Ilhas Faroé optaram por não ser membros da UE, mas ainda têm bons acordos comerciais e de cooperação com a UE.

De første personer, der kom til Færøerne, var irske munke. The first people who came to the Faroe Islands were Irish monks. Los primeros en llegar a las Islas Feroe fueron monjes irlandeses. As primeiras pessoas que vieram para as Ilhas Faroe foram monges irlandeses. De bosatte sig på øerne omkring år 600. They settled on the islands around the year 600. Se asentaron en las islas alrededor del año 600. Eles se estabeleceram nas ilhas por volta do ano 600. 200 år senere fandt norske vikinger frem til Færøerne, og herefter fulgte en lang periode, hvor øerne var under norsk herredømme. 200 Jahre später fanden norwegische Wikinger den Weg zu den Färöern, und es folgte eine lange Zeit norwegischer Herrschaft. 200 years later, Norwegian Vikings found the Faroe Islands, and a long period followed when the islands were under Norwegian rule. 200 años más tarde, los vikingos noruegos encontraron las Islas Feroe y siguió un largo periodo de dominio noruego. 200 anos depois, os vikings noruegueses encontraram as Ilhas Faroe, e um longo período se seguiu quando as ilhas estavam sob domínio norueguês. Fra år 1536 til år 1814 var Danmark og Norge et stort kongerige, og dermed blev Færøerne også en del af dette samlede rige. From the year 1536 to the year 1814, Denmark and Norway were a large kingdom, and thus the Faroe Islands also became part of this combined kingdom. De 1536 a 1814, Dinamarca y Noruega formaron un gran reino, por lo que las Islas Feroe pasaron a formar parte de este imperio unificado. Do ano de 1536 ao ano de 1814, a Dinamarca e a Noruega foram um grande reino e, portanto, as Ilhas Faroe também se tornaram parte desse reino combinado. Efter et nederlag i Napoleonskrigene, måtte Danmark afstå Norge til Sverige. After a defeat in the Napoleonic Wars, Denmark had to cede Norway to Sweden. Tras una derrota en las Guerras Napoleónicas, Dinamarca tuvo que ceder Noruega a Suecia. Após uma derrota nas Guerras Napoleônicas, a Dinamarca teve que ceder a Noruega para a Suécia. I denne aftale blev det dog besluttet, at Danmark stadig kunne beholde Færøerne, Island og Grønland i sit kongerige. In this agreement, however, it was decided that Denmark could still keep the Faroe Islands, Iceland and Greenland in its kingdom. Sin embargo, en este acuerdo se decidió que Dinamarca podría seguir manteniendo las Islas Feroe, Islandia y Groenlandia en su reino. Neste acordo, no entanto, foi decidido que a Dinamarca ainda poderia manter as Ilhas Faroe, Islândia e Groenlândia em seu reino. Efter 2. verdenskrig besluttede Færøerne sig for, at de ønskede delvist selvstyre. After World War II, the Faroe Islands decided that they wanted partial autonomy. Tras la Segunda Guerra Mundial, las Islas Feroe decidieron que querían una autonomía parcial. Após a Segunda Guerra Mundial, as Ilhas Faroe decidiram que queriam autogoverno parcial.

De vigtigste erhverv på Færøerne er fiskeri og lakseopdræt. Die wichtigsten Wirtschaftszweige auf den Färöern sind Fischerei und Lachszucht. The main industries in the Faroe Islands are fishing and salmon farming. Las principales industrias de las Islas Feroe son la pesca y la cría de salmón. As indústrias mais importantes nas Ilhas Faroé são a pesca e a criação de salmão. Der er dog også en del færinger, der er beskæftiget i landbruget, og især får er et vigtigt landbrugsdyr på Færøerne. However, there are also quite a few Faroese who are employed in agriculture, and sheep in particular are an important farm animal in the Faroe Islands. Sin embargo, también hay muchos feroeses que se dedican a la agricultura, y las ovejas en particular son un importante animal de granja en las Islas Feroe. No entanto, também existem alguns faroenses que trabalham na agricultura, e as ovelhas, em particular, são um importante animal de fazenda nas Ilhas Faroe. Turismen på øerne er også i vækst. Tourism on the islands is also growing. El turismo en las islas también está creciendo. O turismo nas ilhas também está crescendo. Faktisk er omsætningen fra turisme steget med mere end 90% siden år 2011. Tatsächlich sind die Einnahmen aus dem Tourismus seit 2011 um mehr als 90 % gestiegen. In fact, revenue from tourism has increased by more than 90% since the year 2011. De hecho, los ingresos por turismo han aumentado más de un 90% desde 2011. De fato, as receitas do turismo aumentaram mais de 90% desde o ano de 2011. Det er især den utroligt smukke natur, der tiltrækker turister. It is especially the incredibly beautiful nature that attracts tourists. Es sobre todo la increíble belleza de su naturaleza lo que atrae a los turistas. É especialmente a natureza incrivelmente bela que atrai os turistas. Man kan tage på eventyrlige vandreture og opleve vilde vandfald og utrolige udsigter. You can go on adventurous hikes and experience wild waterfalls and incredible views. Podrá realizar excursiones de aventura y disfrutar de cascadas salvajes y vistas increíbles. Você pode fazer caminhadas aventureiras e experimentar cachoeiras selvagens e vistas incríveis. På vestkysten af øerne er der høje, og meget stejle bjerge lige ud mod havet. On the west coast of the islands there are high and very steep mountains directly facing the sea. En la costa oeste de las islas hay montañas altas y muy escarpadas frente al mar. Na costa oeste das ilhas existem montanhas altas e muito íngremes voltadas para o mar. På østsiden er der flere bugter og fjorde, og det er også her de fleste byer og bebyggelser ligger. On the east side there are several bays and fjords, and this is also where most towns and settlements are located. En la parte oriental hay varias bahías y fiordos, y es también donde se encuentran la mayoría de las ciudades y asentamientos. No lado leste existem várias baías e fiordes, e é também aqui que a maioria das cidades e assentamentos estão localizados. Udenfor de større byer færdes fårene frit – også på vejene. Außerhalb der großen Städte laufen die Schafe frei herum - sogar auf den Straßen. Outside the larger cities, the sheep roam freely – also on the roads. Fuera de las grandes ciudades, las ovejas deambulan libremente, incluso por las carreteras. Fora das grandes cidades, as ovelhas andam livremente – também nas estradas.

Der er et særligt klima på Færøerne. The Faroe Islands have a special climate. Las Islas Feroe tienen un clima especial. As Ilhas Faroé têm um clima especial. Gennemsnitstemperaturen om vinteren er 3 grader, mens den om sommeren er 11 grader. Die Durchschnittstemperatur im Winter liegt bei 3 Grad, im Sommer bei 11 Grad. The average temperature in winter is 3 degrees, while in summer it is 11 degrees. La temperatura media en invierno es de 3 grados, mientras que en verano es de 11 grados. A temperatura média no inverno é de 3 graus, enquanto no verão é de 11 graus. Der er altså ikke så store temperaturudsving, som vi er vant til i Danmark. There are therefore not such large temperature fluctuations as we are used to in Denmark. Por tanto, las fluctuaciones de temperatura no son tan grandes como las que estamos acostumbrados a ver en Dinamarca. Portanto, não há grandes flutuações de temperatura como estamos acostumados na Dinamarca. Havene fryser derfor ikke til is om vinteren, og sne bliver sjældent liggende i lang tid ad gangen i de lavtliggende områder. Infolgedessen frieren die Meere im Winter nicht zu, und in tief gelegenen Gebieten bleibt selten lange Zeit Schnee liegen. The seas therefore do not freeze into ice in winter, and snow rarely remains for a long time in the low-lying areas. Como consecuencia, los mares no se congelan en invierno y la nieve rara vez permanece mucho tiempo en las zonas bajas. Os oceanos, portanto, não congelam no inverno, e a neve raramente permanece por muito tempo nas áreas baixas.

Færøerne har en unik madkultur. The Faroe Islands have a unique food culture. Las Islas Feroe tienen una cultura gastronómica única. As Ilhas Faroé têm uma cultura alimentar única. I dag spiser færingerne både traditionel færøsk mad, men der spises også mad, som spises i de andre nordiske lande. Today, the Faroese eat both traditional Faroese food, but they also eat food that is eaten in the other Nordic countries. Hoy en día, los feroeses comen tanto la comida tradicional de las Islas Feroe como la que se consume en los demás países nórdicos. Hoje, os faroenses comem comida tradicional faroense, mas também comem alimentos que são consumidos em outros países nórdicos. Traditionel færøsk mad består primært af kartofler, fårekød, fisk og hvalkød. Traditional Faroese food consists primarily of potatoes, mutton, fish and whale meat. La comida tradicional feroesa consiste principalmente en patatas, cordero, pescado y carne de ballena. A comida tradicional faroense consiste principalmente em batatas, carneiro, peixe e carne de baleia. Færingerne har historisk set været dygtige til at tørre deres kød og fisk, så de var sikret mad hele året rundt, uanset hvordan vejret udviklede sig. Die Färinger haben es seit jeher verstanden, ihr Fleisch und ihren Fisch zu trocknen, so dass sie sich das ganze Jahr über ernähren konnten, ganz gleich, wie das Wetter war. Historically, the Faroese have been skilled at drying their meat and fish, so they were assured of food all year round, regardless of how the weather developed. Históricamente, los feroeses han sabido secar la carne y el pescado para tener garantizada la comida durante todo el año, hiciera el tiempo que hiciera. Historicamente, os faroenses são hábeis em secar sua carne e peixe, então eles têm comida garantida durante todo o ano, independentemente de como o clima evolui.

Næsten alle færinger er kristne, og omkring 80% af indbyggerne er medlem af den evangelisk-lutherske folkekirke, ligesom de fleste danskere er. Almost all Faroese are Christians, and around 80% of the inhabitants are members of the Evangelical Lutheran Folk Church, as are most Danes. Casi todos los feroeses son cristianos, y alrededor del 80% de la población pertenece a la Iglesia Evangélica Luterana, al igual que la mayoría de los daneses. Quase todos os faroenses são cristãos e cerca de 80% dos habitantes são membros da Igreja Folclórica Evangélica Luterana, assim como a maioria dos dinamarqueses. På flere områder er færingerne ret konservative. In vielen Bereichen sind die Färinger recht konservativ. In several areas, the Faroese are quite conservative. En varios ámbitos, los feroeses son bastante conservadores. Em várias áreas, os faroenses são bastante conservadores. De har bl.a. Se trata de Têm, entre outras coisas, en af verdens strammeste abortlovgivninger, og først i år 2016 blev det tilladt for homoseksuelle at blive gift. eines der strengsten Abtreibungsgesetze der Welt, und erst 2016 wurde die Homo-Ehe erlaubt. one of the world's strictest abortion laws, and only in the year 2016 was homosexuals allowed to marry. una de las leyes sobre el aborto más estrictas del mundo, y hasta 2016 no se autorizó el matrimonio homosexual. uma das leis de aborto mais rígidas do mundo, e somente no ano de 2016 os homossexuais puderam se casar.

Færingerne værner meget om deres kultur, sprog og historie. Die Färinger pflegen ihre Kultur, Sprache und Geschichte. The Faroese cherish their culture, language and history very much. Los feroeses son muy protectores de su cultura, su lengua y su historia. Os faroenses valorizam muito sua cultura, língua e história. De har også deres eget flag, egen nationalsang og en færøsk nationaldragt. También tienen su propia bandera, himno nacional y traje nacional. Eles também têm sua própria bandeira, seu próprio hino nacional e um traje nacional das Ilhas Faroé. Flaget har været Færøernes officielle flag siden år 1940. The flag has been the official flag of the Faroe Islands since 1940. Esta bandera es la bandera oficial de las Islas Feroe desde 1940. A bandeira é a bandeira oficial das Ilhas Faroé desde 1940. Færingerne fejrer flagdag den 25. april. The Faroese celebrate Flag Day on April 25th. Los feroeses celebran el Día de la Bandera el 25 de abril. As Ilhas Faroé comemoram o Dia da Bandeira em 25 de abril. Nationalsangen hedder, oversat til dansk, ”Du mit fagre land”. Die Nationalhymne wird ins Dänische mit "Du mit fagre land" übersetzt. The national anthem, translated into Danish, is called "Du mit fagre land". El himno nacional se traduce al danés como "Du mit fagre land". O hino nacional, traduzido para o dinamarquês, chama-se "Du mit fagre land". Nationaldragten bruges til forskellige festlige lejligheder, bl.a. The national costume is used for various festive occasions, e.g. El traje nacional se utiliza en diversas ocasiones festivas, entre ellas O traje nacional é usado para várias ocasiões festivas, por ex. nationaldagen, bryllupper og skoleafslutninger. national day, weddings and school graduations. día nacional, bodas y graduaciones escolares. dia nacional, casamentos e formaturas escolares.

Der er gode uddannelsesmuligheder på Færøerne, både folkeskoler, gymnasium, erhvervsuddannelser og Færøernes Universitet. There are good educational opportunities in the Faroe Islands, both primary schools, high school, vocational training and the University of the Faroe Islands. En las Islas Feroe hay buenas oportunidades educativas: escuelas de primaria y secundaria, centros de enseñanza secundaria superior, programas de formación profesional y la Universidad de las Islas Feroe. Existem boas oportunidades educacionais nas Ilhas Faroé, tanto em escolas primárias, secundárias, formação profissional e na Universidade das Ilhas Faroé. Færøerne har et rigt kulturliv, med bl.a. Las Islas Feroe tienen una rica vida cultural, que incluye As Ilhas Faroe têm uma rica vida cultural, com e. mange gallerier, museer og koncertsteder. many galleries, museums and concert venues. numerosas galerías, museos y salas de conciertos. muitas galerias, museus e salas de concerto. Man kan flyve direkte til Færøerne fra København, Billund og Aalborg, og som regel kan man finde returbilletter for mindre end 2000 kroner. You can fly directly to the Faroe Islands from Copenhagen, Billund and Aalborg, and you can usually find return tickets for less than DKK 2,000. Puede volar directamente a las Islas Feroe desde Copenhague, Billund y Aalborg, y suele encontrar billetes de ida y vuelta por menos de 2.000 euros. Você pode voar diretamente para as Ilhas Faroe a partir de Copenhague, Billund e Aalborg, e geralmente pode encontrar passagens de volta por menos de DKK 2.000.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på Færøerne, og måske har fået lyst til at besøge landet en dag. Espero que haya aprendido más cosas sobre las Islas Feroe y quizá le apetezca visitarlas algún día. Espero que você tenha se tornado mais informado sobre as Ilhas Faroe e talvez tenha o desejo de visitar o país um dia. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!