×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #24 Musikfestival

#24 Musikfestival

I løbet af sommeren bliver der afholdt mange musikfestivaler rundt omkring i Danmark, og mange danskere deltager på en eller flere musikfestivaler hvert år. I denne episode vil jeg derfor fortælle lidt om de forskellige festivaler i Danmark og deres historier. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Konceptet med musikfestivaler opstod i USA i 1960'erne, og oprindeligt blev der primært spillet rockmusik på festivalerne. Hen over de næste par år spredte musikfestival-ideen sig til Europa, og i sommeren år 1971 blev den første musikfestival afholdt i Danmark. Festivalen blev kaldt ”Sound Festival” og blev afholdt på dyrskuepladsen lige uden for Roskilde. Denne festival skiftede senere navn til ”Roskilde Festival”. I sommeren år 1971 blev der, udover Sound Festival, afholdt flere endagsfestivaler rundt omkring i landet. De næste ti år blev der etableret to nye, meget store musikfestivaler. Den ene blev kaldt ”Midtfyns Festival”, og som navnet antyder, blev denne festival afholdt på Fyn. Den anden fik navnet ”Skanderborg Festival”.

Det første årti med musikfestivaler i Danmark, var festivalerne et lokalt projekt, og de blev drevet af frivillige kræfter, med det formål at dyrke fællesskabet omkring musikken. Først senere udviklede festivalerne sig til ”big business”. Festivalkonceptet findes i mange forskellige varianter i dag. Der er både endags-festivaler og festivaler, der afholdes over flere dage. Nogle festivaler har et specifikt musiktema, og hyrer fx kun kunstnere, der spiller rockmusik. Nogle festivaler har et stort campområde, hvor festivaldeltagerne kan slå telt op og overnatte imens festivalen finder sted. På andre festivaler tager man hjem til sig selv og overnatter hver aften.

Alle generationer tager på musikfestival. Mange forældre anser musikfestivaler, som et meget trygt miljø. Der er altid politi og sikkerhedspersonale til stede på festivaler. Og man er ofte afsted en stor gruppe venner, der passer på hinanden. Jeg var fx selv afsted på en 4-dages festival, da jeg var 15 år gammel. Men det er bestemt ikke kun unge mennesker, der tager på festival. Faktisk deltager hele 20% af den danske befolkning på en festival hvert år. På en typisk dansk musikfestival bruger man tiden på at lytte til musik, drikke øl, spise forskellig festivalmad og hygge sig med sine venner. På festivaler med overnatning, bruger man ofte også en del tid i sin camp med sine venner.

Rigtig mange danskere har altså mange dejlige minder fra musikfestivaler. I år 2000 skete dog en forfærdelig ulykke på Roskilde Festival, der kom til at ændre sikkerhedsprocedurerne omkring festivalen gevaldigt. Sent om aftenen spillede bandet Pearl Jam koncert på festivalens største scene, og omkring 50.000 tilskuere var samlet foran scenen. Grundet den store folkemængde opstod der en masse skubben og masen forrest i tilskuerområdet. En del tilskuere blev væltet omkuld, og der opstod en farlig og ubehagelig situation, hvor menneskemængden faldt over hinanden, og de personer der lå nederst, havde svært ved at komme op igen. Først efter noget tid blev der slået alarm, og musikken blev stoppet. 9 unge mænd døde i ulykken. De blev kvalt, fordi de ikke kunne få luft. Den tragiske ulykke blev undersøgt grundigt efterfølgende, og førte til at sikkerheden til koncerter blev øget til alle musikfestivaler efterfølgende.

Roskilde festival er Danmarks største festival. Der er mere end 130.000 deltagere. Festivalen, der som tidligere nævnt, blev afholdt for første gang i år 1971, varer 8 dage. Der kommer omkring 180 forskellige kunstnere, og der spilles mange forskellige genrer på festivalen. Der er et meget stort campområde, og de forskellige camps har forskellige temaer. Roskilde Festival tiltrækker også mange deltagere fra resten af Europa.

Danmarks næststørste festival er Smukfest. Den blev afholdt for første gang i år 1980. Den bliver holdt i Skanderborg, og kaldes også sommetider for Skanderborg Festival. Navnet skyldes, at festivalen foregår i en stor, smuk bøgeskov, og festivalen derfor i mange år markedsførte sig, som Danmarks smukkeste festival. Der er omkring 55.000 deltagere på festivalen, der varer i 8 dage og har et bredt musikprogram.

Andre store danske musikfestivaler er Jelling Musikfestival, Tinderbox og Northside. Nogle af festivalerne er ejet af store virksomheder. Andre festivaler er non-profit organisationer, der donerer deres overskud til velgørende organisationer.

Det var alt for denne episode. Hvis du er glad for at lytte til podcasten, er du meget velkommen til at give podcasten en bedømmelse i den app, hvor du lytter til den. Tak fordi du lyttede med!

#24 Musikfestival #24 Musikfestival #24 Music festival #24 Muziekfestival #24 Festiwal muzyczny #24 Musikfestival #24 Музичний фестиваль

I løbet af sommeren bliver der afholdt mange musikfestivaler rundt omkring i Danmark, og mange danskere deltager på en eller flere musikfestivaler hvert år. Im Sommer werden in ganz Dänemark viele Musikfestivals veranstaltet, und viele Dänen besuchen jedes Jahr ein oder mehrere Musikfestivals. During the summer, many music festivals are held around Denmark, and many Danes participate in one or more music festivals each year. Durante o verão, muitos festivais de música são realizados na Dinamarca, e muitos dinamarqueses participam de um ou mais festivais de música a cada ano. I denne episode vil jeg derfor fortælle lidt om de forskellige festivaler i Danmark og deres historier. In dieser Folge erzähle ich Ihnen etwas über die verschiedenen Feste in Dänemark und ihre Geschichten. In this episode, I will therefore tell you a little about the different festivals in Denmark and their stories. Neste episódio, vou contar um pouco sobre os diferentes festivais na Dinamarca e suas histórias. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

Konceptet med musikfestivaler opstod i USA i 1960'erne, og oprindeligt blev der primært spillet rockmusik på festivalerne. The concept of music festivals originated in the US in the 1960s, and originally, rock music was primarily played at the festivals. O conceito de festivais de música surgiu nos Estados Unidos na década de 1960 e, inicialmente, o rock era tocado principalmente nos festivais. Hen over de næste par år spredte musikfestival-ideen sig til Europa, og i sommeren år 1971 blev den første musikfestival afholdt i Danmark. In den folgenden Jahren verbreitete sich die Idee der Musikfestivals in Europa, und im Sommer 1971 wurde das erste Musikfestival in Dänemark organisiert. Over the next few years, the music festival idea spread to Europe, and in the summer of 1971, the first music festival was held in Denmark. Nos anos seguintes, a ideia do festival de música se espalhou pela Europa e, no verão de 1971, o primeiro festival de música foi realizado na Dinamarca. Festivalen blev kaldt ”Sound Festival” og blev afholdt på dyrskuepladsen lige uden for Roskilde. Das Festival trug den Namen "Sound Festival" und fand im Zoo außerhalb von Roskilde statt. The festival was called "Sound Festival" and was held at the zoo just outside Roskilde. O festival foi chamado de "Festival do Som" e foi realizado no zoológico nos arredores de Roskilde. Denne festival skiftede senere navn til ”Roskilde Festival”. This festival later changed its name to "Roskilde Festival". Este festival mais tarde mudou seu nome para "Roskilde Festival". I sommeren år 1971 blev der, udover Sound Festival, afholdt flere endagsfestivaler rundt omkring i landet. In the summer of 1971, in addition to the Sound Festival, several one-day festivals were held around the country. No verão de 1971, além do Sound Festival, vários festivais de um dia foram realizados em todo o país. De næste ti år blev der etableret to nye, meget store musikfestivaler. In the next ten years, two new, very large music festivals were established. Nos dez anos seguintes, dois novos festivais de música muito grandes foram estabelecidos. Den ene blev kaldt ”Midtfyns Festival”, og som navnet antyder, blev denne festival afholdt på Fyn. One was called "Midtfyns Festival", and as the name suggests, this festival was held on Funen. Um deles foi chamado de "Festival Midtfyn", e como o nome sugere, este festival foi realizado em Funen. Den anden fik navnet ”Skanderborg Festival”. The second was named "Skanderborg Festival". O segundo foi nomeado "Festival Skanderborg".

Det første årti med musikfestivaler i Danmark, var festivalerne et lokalt projekt, og de blev drevet af frivillige kræfter, med det formål at dyrke fællesskabet omkring musikken. The first decade of music festivals in Denmark, the festivals were a local project, and they were run by volunteers, with the aim of cultivating the community around music. A primeira década dos festivais de música na Dinamarca, os festivais eram um projeto local, e eram geridos por voluntários, com o objetivo de cultivar a comunidade em torno da música. Først senere udviklede festivalerne sig til ”big business”. Only later did the festivals develop into "big business". Só mais tarde os festivais se transformaram em "grandes negócios". Festivalkonceptet findes i mange forskellige varianter i dag. The festival concept exists in many different variants today. O conceito de festival existe em muitas variantes diferentes hoje. Der er både endags-festivaler og festivaler, der afholdes over flere dage. There are both one-day and multi-day festivals. Existem festivais de um dia e festivais realizados durante vários dias. Nogle festivaler har et specifikt musiktema, og hyrer fx kun kunstnere, der spiller rockmusik. Einige Festivals haben ein bestimmtes Musikthema und engagieren nur Künstler, die z. B. Rockmusik spielen. Some festivals have a specific music theme and only hire artists who play rock music, for example. Alguns festivais têm um tema musical específico e, por exemplo, só contratam artistas que tocam rock. Nogle festivaler har et stort campområde, hvor festivaldeltagerne kan slå telt op og overnatte imens festivalen finder sted. Some festivals have a large camping area where the festival participants can pitch a tent and spend the night while the festival takes place. Alguns festivais têm uma grande área de acampamento onde os participantes do festival podem armar uma barraca e passar a noite enquanto o festival acontece. På andre festivaler tager man hjem til sig selv og overnatter hver aften. At other festivals, you go to your own home and spend the night every night. Em outras festas, você vai para sua própria casa e passa a noite todas as noites.

Alle generationer tager på musikfestival. All generations go to music festivals. Todas as gerações vão a festivais de música. Mange forældre anser musikfestivaler, som et meget trygt miljø. Viele Eltern halten Musikfestivals für eine sehr sichere Umgebung. Many parents consider music festivals to be a very safe environment. Muitos pais consideram os festivais de música um ambiente muito seguro. Der er altid politi og sikkerhedspersonale til stede på festivaler. Polizei und Sicherheitspersonal sind bei Festivals stets präsent. Police and security personnel are always present at festivals. Sempre há policiais e seguranças presentes nos festivais. Og man er ofte afsted en stor gruppe venner, der passer på hinanden. And you often go with a large group of friends who look after each other. E você costuma ir com um grande grupo de amigos que cuidam uns dos outros. Jeg var fx selv afsted på en 4-dages festival, da jeg var 15 år gammel. For example, I went to a 4-day festival myself when I was 15 years old. Por exemplo, eu mesmo fui a um festival de 4 dias quando tinha 15 anos. Men det er bestemt ikke kun unge mennesker, der tager på festival. Aber es sind beileibe nicht nur junge Menschen, die auf Festivals gehen. But it's certainly not just young people who go to festivals. Mas certamente não são apenas os jovens que vão aos festivais. Faktisk deltager hele 20% af den danske befolkning på en festival hvert år. In fact, as much as 20% of the Danish population participates in a festival every year. De fato, até 20% da população dinamarquesa participa de um festival todos os anos. På en typisk dansk musikfestival bruger man tiden på at lytte til musik, drikke øl, spise forskellig festivalmad og hygge sig med sine venner. At a typical Danish music festival, you spend your time listening to music, drinking beer, eating a variety of festival food and hanging out with friends. Em um típico festival de música dinamarquês, você passa o tempo ouvindo música, bebendo cerveja, comendo diferentes comidas de festival e se divertindo com seus amigos. På festivaler med overnatning, bruger man ofte også en del tid i sin camp med sine venner. Bei Festivals mit Übernachtung verbringt man oft viel Zeit in seinem Camp mit seinen Freunden. At festivals with overnight stays, you often also spend a lot of time in your camp with your friends. Em festivais com pernoites, muitas vezes você também passa muito tempo em seu acampamento com seus amigos.

Rigtig mange danskere har altså mange dejlige minder fra musikfestivaler. Viele Dänen haben viele schöne Erinnerungen an Musikfestivals. A great many Danes have many wonderful memories from music festivals. Muitos dinamarqueses têm muitas memórias maravilhosas de festivais de música. I år 2000 skete dog en forfærdelig ulykke på Roskilde Festival, der kom til at ændre sikkerhedsprocedurerne omkring festivalen gevaldigt. Im Jahr 2000 jedoch änderte ein schrecklicher Unfall auf dem Roskilde Festival die Sicherheitsverfahren rund um das Festival drastisch. In the year 2000, however, a terrible accident happened at Roskilde Festival, which changed the safety procedures around the festival enormously. No ano de 2000, no entanto, um terrível acidente aconteceu no Roskilde Festival, que mudou enormemente os procedimentos de segurança do festival. Sent om aftenen spillede bandet Pearl Jam koncert på festivalens største scene, og omkring 50.000 tilskuere var samlet foran scenen. Late in the evening, the band Pearl Jam played a concert on the festival's main stage, and around 50,000 spectators gathered in front of the stage. No final da noite, a banda Pearl Jam fez um show no maior palco do festival, e cerca de 50.000 espectadores se reuniram em frente ao palco. Grundet den store folkemængde opstod der en masse skubben og masen forrest i tilskuerområdet. Aufgrund der großen Menschenmenge kam es im vorderen Teil des Zuschauerbereichs zu heftigem Gedränge und Geschiebe. Due to the large crowd, there was a lot of pushing and shoving at the front of the spectator area. Devido à grande multidão, houve muitos empurrões e empurrões na frente da área de espectadores. En del tilskuere blev væltet omkuld, og der opstod en farlig og ubehagelig situation, hvor menneskemængden faldt over hinanden, og de personer der lå nederst, havde svært ved at komme op igen. Eine Reihe von Zuschauern wurde umgeworfen, was zu einer gefährlichen und unangenehmen Situation führte, in der die Zuschauer übereinander fielen und diejenigen, die sich unten befanden, nur schwer wieder aufstehen konnten. A number of spectators were knocked over, and a dangerous and unpleasant situation arose, where the crowd fell over each other, and the people who were at the bottom had difficulty getting back up. Vários espectadores foram derrubados e surgiu uma situação perigosa e desagradável, onde a multidão caiu uma sobre a outra e as pessoas que estavam no fundo tiveram dificuldade em se levantar. Først efter noget tid blev der slået alarm, og musikken blev stoppet. Only after some time was the alarm raised and the music stopped. Só depois de algum tempo o alarme tocou e a música parou. 9 unge mænd døde i ulykken. 9 young men died in the accident. 9 jovens morreram no acidente. De blev kvalt, fordi de ikke kunne få luft. They suffocated because they couldn't get air. Eles sufocaram porque não conseguiam respirar. Den tragiske ulykke blev undersøgt grundigt efterfølgende, og førte til at sikkerheden til koncerter blev øget til alle musikfestivaler efterfølgende. Der tragische Unfall wurde anschließend gründlich untersucht und führte zu erhöhten Sicherheitsvorkehrungen bei allen Musikfestivals. The tragic accident was thoroughly investigated afterwards, and led to concert security being increased for all music festivals afterwards. O trágico acidente foi minuciosamente investigado posteriormente e levou ao aumento da segurança do show em todos os festivais de música posteriores.

Roskilde festival er Danmarks største festival. Roskilde Festival is Denmark's largest festival. Roskilde Festival é o maior festival da Dinamarca. Der er mere end 130.000 deltagere. São mais de 130.000 participantes. Festivalen, der som tidligere nævnt, blev afholdt for første gang i år 1971, varer 8 dage. Das Festival, das, wie bereits erwähnt, 1971 zum ersten Mal veranstaltet wurde, dauert 8 Tage. The festival, which, as previously mentioned, was held for the first time in the year 1971, lasts 8 days. A festa, que como já referimos, foi realizada pela primeira vez no ano de 1971, tem a duração de 8 dias. Der kommer omkring 180 forskellige kunstnere, og der spilles mange forskellige genrer på festivalen. There will be around 180 different artists, and many different genres will be played at the festival. Haverá cerca de 180 artistas diferentes, e muitos gêneros diferentes serão tocados no festival. Der er et meget stort campområde, og de forskellige camps har forskellige temaer. Há uma área de acampamento muito grande e os diferentes acampamentos têm temas diferentes. Roskilde Festival tiltrækker også mange deltagere fra resten af Europa. Roskilde Festival also attracts many attendees from the rest of Europe. O Roskilde Festival também atrai muitos participantes do resto da Europa.

Danmarks næststørste festival er Smukfest. Denmark's second largest festival is Smukfest. O segundo maior festival da Dinamarca é o Smukfest. Den blev afholdt for første gang i år 1980. It was held for the first time in 1980. Foi realizada pela primeira vez em 1980. Den bliver holdt i Skanderborg, og kaldes også sommetider for Skanderborg Festival. It is held in Skanderborg, and is sometimes referred to as the Skanderborg Festival. É realizado em Skanderborg e às vezes também é chamado de Festival de Skanderborg. Navnet skyldes, at festivalen foregår i en stor, smuk bøgeskov, og festivalen derfor i mange år markedsførte sig, som Danmarks smukkeste festival. The name is because the festival takes place in a large, beautiful beech forest, and the festival therefore marketed itself for many years as Denmark's most beautiful festival. O nome é porque o festival acontece em uma grande e bela floresta de faias e, portanto, o festival se comercializou por muitos anos como o festival mais bonito da Dinamarca. Der er omkring 55.000 deltagere på festivalen, der varer i 8 dage og har et bredt musikprogram. There are around 55,000 participants at the festival, which lasts for 8 days and has a wide music programme. São cerca de 55.000 participantes no festival, que dura 8 dias e conta com uma vasta programação musical.

Andre store danske musikfestivaler er Jelling Musikfestival, Tinderbox og Northside. Outros grandes festivais de música dinamarqueses são Jelling Musikfestival, Tinderbox e Northside. Nogle af festivalerne er ejet af store virksomheder. Einige der Festivals sind im Besitz von Großunternehmen. Some of the festivals are owned by large companies. Alguns dos festivais são de propriedade de grandes empresas. Andre festivaler er non-profit organisationer, der donerer deres overskud til velgørende organisationer. Andere Festivals sind Non-Profit-Organisationen, die ihre Gewinne für wohltätige Zwecke spenden. Other festivals are non-profit organizations that donate their profits to charities. Outros festivais são organizações sem fins lucrativos que doam seus lucros para instituições de caridade.

Det var alt for denne episode. É isso para este episódio. Hvis du er glad for at lytte til podcasten, er du meget velkommen til at give podcasten en bedømmelse i den app, hvor du lytter til den. If you enjoy listening to the podcast, please feel free to rate the podcast in the app where you listen to it. Se você gosta de ouvir o podcast, sinta-se à vontade para avaliar o podcast no aplicativo em que você o ouve. Tak fordi du lyttede med!