×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #22 Atomkraft i Danmark

#22 Atomkraft i Danmark

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Mange lande i verden benytter atomkraft som en af deres energikilder. I Danmark har vi ingen atomkraftværker, men gennem tiden har atomkraft i Danmark været genstand for stor debat. I denne episode vil jeg fortælle om atomkraft i Danmark. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

I Danmark har vi ingen atomkraftværker. Størstedelen af Danmarks el stammer fra vindenergi, naturgas, olie og biomasse. Men omkring 3% af strømmen kommer faktisk fra atomkraft. Det skyldes, at Sverige har flere atomkraftværker, og vi køber en smule strøm fra Sverige.

Efter 2. verdenskrig begyndte mange lande i verden at undersøge muligheden for at bruge atomkraft til fredelige formål, herunder energiproduktion. Atomkraft blev anset som en billig og bæredygtig energikilde, der kunne bidrage til vækst og industrialisering. I år 1955 nedsatte Folketinget en kommission, kaldet ”atomenergikommissionen”, der skulle undersøge muligheden for at etablere atomkraftværker i Danmark. Formanden for kommissionen blev den kendte danske fysiker, Niels Bohr, der havde vundet Nobelprisen 30 år tidligere.

Kommissionens arbejde førte til, at der blev opført et atomkraftværk lidt nord for den sjællandske by, Roskilde. Atomkraftværket fik navnet ”Forsøgsanlæg Risø” og blev indviet i år 1958. Her byggede man tre reaktorer, der på forsøgsbasis skulle undersøge hvordan energi fra atomkraft kunne indgå i den danske energiforsyning. I starten af 1970'erne var Danmark, ligesom mange andre lande, ramt af en oliekrise, hvor oliepriserne steg og det var svært at skaffe nok olie. Derfor ønskede flere politikere at investere mere i atomkraft. Som modreaktion på den øgede interesse for atomkraft, blev der startet en græsrodsbevægelse i Danmark med navnet ”Organisation til oplysning om atomkraft”, forkortet ”OOA”.

OOA voksede hurtigt i medlemstal, og de afholdt bl.a. fredelige demonstrationer, indsamlede underskriftsindsamlinger, uddelte pjecer og arrangerede debataftener og gadeoptog. Flere af deres atomkraftmarcher havde mere end 50.000 deltagere. Desuden havde de en koordineret kontakt til medierne, så deres budskaber blev formidlet på den bedst mulige måde. Foreningen bidrog også til at promovere andre bæredygtige energiformer, der er alternativer til atomkraft. Et af de mest kendte materialer, var det runde, gule logo med teksten ”atomkraft – nej tak” rundt i kanten, og en rød sol i midten. Dette logo kaldes ”solmærket” og den dag i dag kan man stadig købe tøj med det ikoniske logo. I år 1976 blev der udgivet et musikalbum med 15 sange. Titlen på albummet var ”Atomkraft? – nej tak”, og alle sangenes tema er relateret til modstanden mod atomkraft. Flere kendte danske musikere bidrog med sange, bl.a. Gnags, Gasolin og Niels Hausgaard.

I år 1985 besluttede et flertal i Folketinget endegyldigt at lukke for alle planer om atomkraft i Danmark. Herefter forsvandt aktiviteterne i OOA lidt efter lidt. I april år 2000 annoncerede OOA at de lukkede organisationen, da de havde opnået deres mål. I år 2021 åbnede dog en ny hjemmeside, www.atomkraftnejtak.dk, som fungerer som et online museum for bevægelsen.

Efter beslutningen i år 1985 skulle atomkraftværket i Risø lukkes ned. Det er et meget langsommeligt arbejde at lukke et atomkraftværk, og selvom man allerede i år 2001 begyndte nedrivningen af anlægget, så er arbejdet stadig ikke afsluttet. Bl.a. fordi der har været tvivl om, hvor det radioaktive affald skal placeres. Indtil videre skal det radioaktive affald blive på Risø til år 2073, imens man forsøger at finde en sikker og permanent løsning.

Den dag i dag er danskerne stadig splittede i spørgsmålet om atomkraft i Danmark. I starten af året blev der lavet en rundspørgeundersøgelse, der viste af 35% af danskerne bakker op om atomkraft i Danmark, mens 41% er imod. Eksperterne på området er også uenige. Nogle forskere mener, at atomkraft i Danmark er absolut nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med vores klimamål, mens andre eksperter mener at der er for mange udfordringer og risici forbundet med atomkraft.

Men selvom vi aldrig rigtigt har haft atomkraftværker i Danmark, så er det faktisk ikke decideret forbudt at etablere atomkraftværker i landet. De seneste år har teknologien udviklet sig en del, og nogle eksperter mener, at man i fremtiden kommer til at opføre mere sikre atomkraftværker, der kan bruge radioaktivt affald som brændsel, og som slet ikke udleder drivhusgasser. Og i stedet for at benytte uran og plutonium, som de gamle atomreaktorer gør, så kan det radioaktive materiale opløses i smeltet salt. En gruppe danske fysikere etablerede i år 2015 virksomheden ”Seaborg Technologies”, der arbejder på at videreudvikle på denne ide.

Teknologien udvikler sig hurtigt, og selvom danskerne historisk set har været meget modstandere af atomkraftværk, så kan det ikke udelukkes at der i fremtiden bliver etableret mere moderne og sikre atomkraftværker i Danmark. Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#22 Atomkraft i Danmark #22 Kernenergie in Dänemark #22 Nuclear power in Denmark #22 Energía nuclear en Dinamarca #22위 덴마크의 원자력 발전 #22 Kernenergie in Denemarken #22 Energia jądrowa w Danii #22 Kärnkraft i Danmark #22 Атомна енергетика в Данії

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Mange lande i verden benytter atomkraft som en af deres energikilder. Many countries in the world use nuclear power as one of their energy sources. Muitos países do mundo usam a energia nuclear como uma de suas fontes de energia. I Danmark har vi ingen atomkraftværker, men gennem tiden har atomkraft i Danmark været genstand for stor debat. In Denmark we have no nuclear power plants, but over time nuclear power in Denmark has been the subject of great debate. Na Dinamarca não temos usinas nucleares, mas ao longo do tempo a energia nuclear na Dinamarca tem sido objeto de grande debate. I denne episode vil jeg fortælle om atomkraft i Danmark. In this episode, I will talk about nuclear power in Denmark. Neste episódio, falarei sobre energia nuclear na Dinamarca. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

I Danmark har vi ingen atomkraftværker. In Denmark, we have no nuclear power plants. Na Dinamarca, não temos usinas nucleares. Størstedelen af Danmarks el stammer fra vindenergi, naturgas, olie og biomasse. The majority of Denmark's electricity comes from wind energy, natural gas, oil and biomass. A maior parte da eletricidade da Dinamarca vem da energia eólica, gás natural, petróleo e biomassa. Men omkring 3% af strømmen kommer faktisk fra atomkraft. But about 3% of electricity actually comes from nuclear power. Mas cerca de 3% da eletricidade na verdade vem da energia nuclear. Det skyldes, at Sverige har flere atomkraftværker, og vi køber en smule strøm fra Sverige. This is because Sweden has several nuclear power plants, and we buy some electricity from Sweden. Isso ocorre porque a Suécia tem várias usinas nucleares e compramos um pouco de eletricidade da Suécia.

Efter 2. verdenskrig begyndte mange lande i verden at undersøge muligheden for at bruge atomkraft til fredelige formål, herunder energiproduktion. After World War II, many countries in the world began to investigate the possibility of using nuclear power for peaceful purposes, including energy production. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países do mundo começaram a investigar a possibilidade de usar a energia nuclear para fins pacíficos, incluindo a produção de energia. Atomkraft blev anset som en billig og bæredygtig energikilde, der kunne bidrage til vækst og industrialisering. Nuclear power was seen as a cheap and sustainable energy source that could contribute to growth and industrialization. A energia nuclear era considerada uma fonte de energia barata e sustentável que poderia contribuir para o crescimento e a industrialização. I år 1955 nedsatte Folketinget en kommission, kaldet ”atomenergikommissionen”, der skulle undersøge muligheden for at etablere atomkraftværker i Danmark. In the year 1955, the Folketing set up a commission, called the "atomic energy commission", which was to investigate the possibility of establishing nuclear power plants in Denmark. No ano de 1955, o Folketing criou uma comissão, chamada de "comissão de energia atômica", que deveria investigar a possibilidade de estabelecer usinas nucleares na Dinamarca. Formanden for kommissionen blev den kendte danske fysiker, Niels Bohr, der havde vundet Nobelprisen 30 år tidligere. The chairman of the commission was the well-known Danish physicist, Niels Bohr, who had won the Nobel Prize 30 years earlier. O presidente da comissão era o conhecido físico dinamarquês Niels Bohr, que ganhara o Prêmio Nobel 30 anos antes.

Kommissionens arbejde førte til, at der blev opført et atomkraftværk lidt nord for den sjællandske by, Roskilde. Die Arbeit der Kommission führte zum Bau eines Kernkraftwerks nördlich der seeländischen Stadt Roskilde. The commission's work led to the construction of a nuclear power plant just north of the Zealand city of Roskilde. O trabalho da comissão levou à construção de uma usina nuclear ao norte da cidade de Roskilde, na Zelândia. Atomkraftværket fik navnet ”Forsøgsanlæg Risø” og blev indviet i år 1958. The nuclear power plant was named "Forsøgsanlæg Risø" and was inaugurated in 1958. A usina nuclear foi batizada de "Forsøgsanlæg Risø" e foi inaugurada em 1958. Her byggede man tre reaktorer, der på forsøgsbasis skulle undersøge hvordan energi fra atomkraft kunne indgå i den danske energiforsyning. Hier wurden drei Reaktoren gebaut, um zu testen, wie die Energie aus Kernkraft in die dänische Energieversorgung einbezogen werden kann. Three reactors were built here, which were to investigate on an experimental basis how energy from nuclear power could be included in the Danish energy supply. Três reatores foram construídos aqui, que deveriam investigar em uma base experimental como a energia da energia nuclear poderia ser incluída no suprimento de energia dinamarquês. I starten af 1970'erne var Danmark, ligesom mange andre lande, ramt af en oliekrise, hvor oliepriserne steg og det var svært at skaffe nok olie. Anfang der 1970er Jahre wurde Dänemark, wie viele andere Länder auch, von einer Ölkrise heimgesucht, in der die Ölpreise stiegen und es schwierig war, genügend Öl zu bekommen. At the beginning of the 1970s, Denmark, like many other countries, was hit by an oil crisis, when oil prices rose and it was difficult to obtain enough oil. No início da década de 1970, a Dinamarca, como muitos outros países, foi atingida por uma crise do petróleo, quando os preços do petróleo subiram e foi difícil obter petróleo suficiente. Derfor ønskede flere politikere at investere mere i atomkraft. Therefore, several politicians wanted to invest more in nuclear power. Portanto, vários políticos queriam investir mais em energia nuclear. Som modreaktion på den øgede interesse for atomkraft, blev der startet en græsrodsbevægelse i Danmark med navnet ”Organisation til oplysning om atomkraft”, forkortet ”OOA”. As a reaction to the increased interest in nuclear power, a grassroots movement was started in Denmark with the name "Organisation til oplysning om atomkraft", abbreviated "OOA". Como reação ao crescente interesse pela energia nuclear, um movimento popular foi iniciado na Dinamarca com o nome de "Organisation til oplysning om atomkraft", abreviado como "OOA".

OOA voksede hurtigt i medlemstal, og de afholdt bl.a. OOA grew rapidly in membership, and they held, among other things, A OOA cresceu rapidamente em número de membros e manteve, entre outras coisas, fredelige demonstrationer, indsamlede underskriftsindsamlinger, uddelte pjecer og arrangerede debataftener og gadeoptog. friedliche Demonstrationen, sammelten Petitionen, verteilten Flugblätter und organisierten Diskussionsabende und Straßenparaden. peaceful demonstrations, collected signatures, distributed pamphlets and organized debate evenings and street processions. manifestações pacíficas, assinaturas recolhidas, panfletos distribuídos e noites de debate organizadas e procissões de rua. Flere af deres atomkraftmarcher havde mere end 50.000 deltagere. Several of their nuclear power marches had more than 50,000 participants. Várias de suas marchas sobre energia nuclear tiveram mais de 50.000 participantes. Desuden havde de en koordineret kontakt til medierne, så deres budskaber blev formidlet på den bedst mulige måde. Furthermore, they had a coordinated contact with the media, so that their messages were conveyed in the best possible way. Além disso, tiveram um contato coordenado com a mídia, para que suas mensagens fossem veiculadas da melhor forma possível. Foreningen bidrog også til at promovere andre bæredygtige energiformer, der er alternativer til atomkraft. The association also contributed to promoting other sustainable forms of energy that are alternatives to nuclear power. A associação também contribuiu para a promoção de outras formas sustentáveis de energia alternativas à energia nuclear. Et af de mest kendte materialer, var det runde, gule logo med teksten ”atomkraft – nej tak” rundt i kanten, og en rød sol i midten. Eines der am besten erkennbaren Materialien war das runde, gelbe Logo mit der Aufschrift "Atomkraft - nein danke" am Rand und einer roten Sonne in der Mitte. One of the most well-known materials was the round, yellow logo with the text "nuclear power - no thanks" around the edge, and a red sun in the middle. Um dos materiais mais conhecidos era o logotipo amarelo redondo com o texto "energia nuclear - não, obrigado" na borda e um sol vermelho no meio. Dette logo kaldes ”solmærket” og den dag i dag kan man stadig købe tøj med det ikoniske logo. This logo is called the "sunmark" and to this day you can still buy clothes with the iconic logo. Esse logotipo é chamado de "marca do sol" e até hoje você ainda pode comprar roupas com o logotipo icônico. I år 1976 blev der udgivet et musikalbum med 15 sange. In the year 1976, a music album with 15 songs was released. No ano de 1976, foi lançado um álbum musical com 15 canções. Titlen på albummet var ”Atomkraft? The title of the album was "Atomkraft? O título do álbum era "Atomkraft? – nej tak”, og alle sangenes tema er relateret til modstanden mod atomkraft. – no thanks”, and all the songs' theme is related to the resistance to nuclear power. – não, obrigado”, e o tema de todas as músicas está relacionado à resistência à energia nuclear. Flere kendte danske musikere bidrog med sange, bl.a. Several well-known Danish musicians contributed songs, e.g. Vários músicos dinamarqueses conhecidos contribuíram com canções, por ex. Gnags, Gasolin og Niels Hausgaard. Gnags, Gasolin e Niels Hausgaard.

I år 1985 besluttede et flertal i Folketinget endegyldigt at lukke for alle planer om atomkraft i Danmark. In the year 1985, a majority in the Folketing decided to definitively close all plans for nuclear power in Denmark. No ano de 1985, a maioria do Folketing decidiu fechar definitivamente todos os planos de energia nuclear na Dinamarca. Herefter forsvandt aktiviteterne i OOA lidt efter lidt. Danach verschwanden die Aktivitäten von OOA allmählich. After this, the activities in OOA disappeared little by little. Depois disso, as atividades na OOA foram desaparecendo aos poucos. I april år 2000 annoncerede OOA at de lukkede organisationen, da de havde opnået deres mål. In April 2000, the OOA announced that they were closing down the organization as they had achieved their goals. Em abril de 2000, a OOA anunciou que estava fechando a organização porque havia alcançado seus objetivos. I år 2021 åbnede dog en ny hjemmeside, www.atomkraftnejtak.dk, som fungerer som et online museum for bevægelsen. In the year 2021, however, a new website opened, www.atomkraftnejtak.dk, which functions as an online museum for the movement. No ano de 2021, porém, foi inaugurado um novo site, www.atomkraftnejtak.dk, que funciona como um museu online do movimento.

Efter beslutningen i år 1985 skulle atomkraftværket i Risø lukkes ned. Nach der Entscheidung von 1985 sollte das Kernkraftwerk Risø abgeschaltet werden. After the decision in 1985, the nuclear power plant in Risø had to be shut down. Após a decisão em 1985, a usina nuclear de Risø teve que ser fechada. Det er et meget langsommeligt arbejde at lukke et atomkraftværk, og selvom man allerede i år 2001 begyndte nedrivningen af anlægget, så er arbejdet stadig ikke afsluttet. Die Schließung eines Kernkraftwerks ist ein sehr langsamer Prozess, und obwohl der Abriss des Kraftwerks 2001 begann, sind die Arbeiten immer noch nicht abgeschlossen. It is a very slow process to close a nuclear power plant, and even though the demolition of the plant started already in 2001, the work is still not finished. Fechar uma usina nuclear é um processo muito lento e, embora a demolição da usina já tenha começado em 2001, a obra ainda não está concluída. Bl.a. fordi der har været tvivl om, hvor det radioaktive affald skal placeres. because there have been doubts about where the radioactive waste should be placed. porque há dúvidas sobre onde os rejeitos radioativos devem ser colocados. Indtil videre skal det radioaktive affald blive på Risø til år 2073, imens man forsøger at finde en sikker og permanent løsning. Vorerst werden die radioaktiven Abfälle bis 2073 in Risø verbleiben, während nach einer sicheren und dauerhaften Lösung gesucht wird. For now, the radioactive waste must remain on Risø until the year 2073, while trying to find a safe and permanent solution. Por enquanto, os resíduos radioativos devem permanecer em Risø até o ano de 2073, enquanto se tenta encontrar uma solução segura e permanente.

Den dag i dag er danskerne stadig splittede i spørgsmålet om atomkraft i Danmark. Bis heute sind die Dänen in der Frage der Kernkraft in Dänemark gespalten. To this day, the Danes are still divided on the issue of nuclear power in Denmark. Até hoje, os dinamarqueses ainda estão divididos sobre a questão da energia nuclear na Dinamarca. I starten af året blev der lavet en rundspørgeundersøgelse, der viste af 35% af danskerne bakker op om atomkraft i Danmark, mens 41% er imod. Anfang des Jahres ergab eine Umfrage, dass 35 % der Dänen die Kernkraft in Dänemark befürworten, während 41 % dagegen sind. At the beginning of the year, a survey was carried out which showed that 35% of Danes support nuclear power in Denmark, while 41% are against it. No início do ano, foi realizada uma pesquisa que mostrou que 35% dos dinamarqueses são a favor da energia nuclear na Dinamarca, enquanto 41% são contra. Eksperterne på området er også uenige. The experts in the field also disagree. Os especialistas da área também discordam. Nogle forskere mener, at atomkraft i Danmark er absolut nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med vores klimamål, mens andre eksperter mener at der er for mange udfordringer og risici forbundet med atomkraft. Some researchers believe that nuclear power in Denmark is absolutely necessary if we are to achieve our climate goals, while other experts believe that there are too many challenges and risks associated with nuclear power. Alguns pesquisadores acreditam que a energia nuclear na Dinamarca é absolutamente necessária se quisermos atingir nossas metas climáticas, enquanto outros especialistas acreditam que há muitos desafios e riscos associados à energia nuclear.

Men selvom vi aldrig rigtigt har haft atomkraftværker i Danmark, så er det faktisk ikke decideret forbudt at etablere atomkraftværker i landet. Aber auch wenn es in Dänemark noch nie Kernkraftwerke gab, ist der Bau von Kernkraftwerken in diesem Land nicht verboten. But even though we have never really had nuclear power plants in Denmark, it is actually not strictly forbidden to establish nuclear power plants in the country. Mas mesmo que nunca tenhamos realmente usinas nucleares na Dinamarca, na verdade não é estritamente proibido estabelecer usinas nucleares no país. De seneste år har teknologien udviklet sig en del, og nogle eksperter mener, at man i fremtiden kommer til at opføre mere sikre atomkraftværker, der kan bruge radioaktivt affald som brændsel, og som slet ikke udleder drivhusgasser. In den letzten Jahren hat sich die Technologie stark weiterentwickelt, und einige Experten glauben, dass in Zukunft sicherere Kernkraftwerke gebaut werden, die radioaktive Abfälle als Brennstoff verwenden können und keinerlei Treibhausgase ausstoßen. In recent years, technology has developed quite a bit, and some experts believe that in the future, safer nuclear power plants will be built that can use radioactive waste as fuel and that do not emit greenhouse gases at all. Nos últimos anos, a tecnologia se desenvolveu bastante e alguns especialistas acreditam que, no futuro, serão construídas usinas nucleares mais seguras, que podem usar resíduos radioativos como combustível e que não emitem gases de efeito estufa. Og i stedet for at benytte uran og plutonium, som de gamle atomreaktorer gør, så kan det radioaktive materiale opløses i smeltet salt. Und anstatt Uran und Plutonium zu verwenden, wie es in alten Kernreaktoren der Fall ist, kann das radioaktive Material in geschmolzenem Salz aufgelöst werden. And instead of using uranium and plutonium, as the old nuclear reactors do, the radioactive material can be dissolved in molten salt. E em vez de usar urânio e plutônio, como faziam os antigos reatores nucleares, o material radioativo pode ser dissolvido em sal fundido. En gruppe danske fysikere etablerede i år 2015 virksomheden ”Seaborg Technologies”, der arbejder på at videreudvikle på denne ide. In 2015, a group of Danish physicists established the company "Seaborg Technologies", which is working on further developing this idea. Em 2015, um grupo de físicos dinamarqueses fundou a empresa "Seaborg Technologies", que está trabalhando para desenvolver ainda mais essa ideia.

Teknologien udvikler sig hurtigt, og selvom danskerne historisk set har været meget modstandere af atomkraftværk, så kan det ikke udelukkes at der i fremtiden bliver etableret mere moderne og sikre atomkraftværker i Danmark. Die Technologie entwickelt sich rasant, und obwohl die Dänen seit jeher sehr gegen Kernkraftwerke sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft modernere und sicherere Kernkraftwerke in Dänemark errichtet werden. Technology is developing rapidly, and although the Danes have historically been very opposed to nuclear power plants, it cannot be ruled out that more modern and safer nuclear power plants will be established in Denmark in the future. A tecnologia está se desenvolvendo rapidamente e, embora os dinamarqueses tenham historicamente se oposto muito às usinas nucleares, não se pode descartar que usinas nucleares mais modernas e seguras serão estabelecidas na Dinamarca no futuro. Det var alt for denne episode. É isso para este episódio. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!