×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #20 Den danske grundlov og grundlovsdag

#20 Den danske grundlov og grundlovsdag

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Den 5. juni fejrer vi grundlovsdag i Danmark. Derfor vil jeg i denne episode fortælle om hvordan vi markerer denne dag og lidt om den danske grundlovs historie. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Den danske grundlov blev indført den 5. juni år 1849. Den blev underskrevet af den daværende danske konge, Frederik den 7. Med indførslen af grundloven tog Danmark sit første store skridt mod et demokratisk styre. Før grundloven blev indført havde kongen al magten i Danmark. I den oprindelige grundlov havde Kongehuset stadig ret stor politisk magt. Nogle af de vigtigste elementer i den første grundlov var bl.a. følgende:– At rigsdagen skulle bestå af to dele: Folketinget og Landstinget.– At der blev indført begrænset stemmeret. Alle mænd over 30 år, der ikke havde været straffet og ikke havde modtaget offentlig ydelse kunne stemme til folketingsvalget. Tilbage i år 1849 betød det at kun 15% af befolkningen havde stemmeret.– At grundloven sikrede en del frihedsrettigheder, bl.a. ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed og ejendomsretten.– Og at den evangelisk-lutherske kirke var Danmarks folkekirke.

Siden indførslen af den første grundlov i år 1849 er grundloven blevet ændret 4 gange. Der er en helt særlig procedure, når der skal gennemføres en eller flere ændringer i grundloven. Først skal Folketinget stemme for grundlovsændringen. Efter et folketingsvalg skal det nye Folketing stemme for grundlovsændringen en gang til. Når det er sket, skal der inden for et halvt år afholdes en folkeafstemning, hvor et flertal af stemmerne skal stemme ja til forslaget. Dette flertal af stemmer skal udgøre mindst 40% af samtlige stemmeberettigede. Det er altså ret komplekst at gennemføre grundlovsændringer, men systemet er indrettet på den måde for at beskytte grundloven og demokratiet.

Første gang grundloven blev ændret var i år 1866. Denne ændring kom som følge af at Danmark havde tabt en krig mod Preussen og Østrig og havde mistet de nordtyske områder Holsten, Slesvig og Lauenborg. Grundlovsændringen i 1866 var et nederlag for demokratiet i Danmark, da denne ændring gjorde at størstedelen af medlemmerne i Landstinget blev udpeget af kongen og af Danmarks rigeste borgere. Da Landstinget kunne nedlægge veto mod beslutninger fra folketinget, betød det i praksis at Danmarks mest velstillede borgere kunne styre hvilke forslag, det demokratisk valgte folketing kunne få gennemført.

I år 1915 blev Grundloven ændret igen, men denne gang i en mere demokratisk retning. Der var flere vigtige ændringer i denne grundlov, men den vigtigste demokratiske sejr var at kvinder fik stemmeret. Det betød at 41% af befolkningen fik mulighed for at stemme. Det var også her man indførte at grundlovsændringer i fremtiden skulle besluttes med en folkeafstemning.

I år 1920 blev grundloven igen ændret. Det skyldtes at Nordslesvig var blevet en del af det danske rige, mens Island var blevet en selvstændig stat. Disse to ændringer skulle afspejles i grundloven.

Den sidste grundlovsændring var i år 1953. Her nedlagde man Landstinget. Derudover indførte man parlamentarisme i Danmark. En parlamentarisk styreform betyder, at en regering ikke behøver at have et flertal i folketinget, men at det bare ikke må have et flertal imod sig.

Den allerførste grundlov fra år 1849 plejede at være udstillet i en montre i Folketinget, men i år 2011 blev den flyttet til Rigsarkivet. Det skyldes simpelthen, at en så gammel bog har brug for nogle meget særlige forhold, da den ellers bliver slidt og nedbrudt. I folketinget var der for meget lys og svingende temperaturer. Der findes dog en kopi af den første grundlov i Folketinget.

Danskerne er meget glade for grundloven og har stor tillid til, at den beskytter demokratiet. I en undersøgelse svarede 8 ud af 10 danskere, at de har tillid til at grundloven sikrer demokratiet. I samme undersøgelse svarede 7 ud af 10 danskere, at de aldrig nogensinde har læst et eneste ord af Grundloven. Man kan altså godt sige at danskerne har et lidt paradoksalt forhold til grundloven.

I Danmark har vi ikke en officiel nationaldag, men grundlovsdag er det tætteste vi kommer på en dansk nationaldag. Dagen ses som en fejring af det danske demokrati. Grundlovsdag er ikke en helligdag, men på nogle arbejdspladser har man fri halvdelen af dagen eller hele dagen alligevel. Ofte markeres dagen med politiske taler og nogle hejser Dannebrog. Men det er altså ikke en stor festdag, og der er ikke en masse gamle traditioner forbundet med dagen.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#20 Den danske grundlov og grundlovsdag #Nr. 20 Die dänische Verfassung und der Verfassungstag #20 The Danish Constitution and Constitution Day #20 La Constitución danesa y el Día de la Constitución #20 De Deense grondwet en de Dag van de grondwet #20 Duńska konstytucja i Dzień Konstytucji #20 A Constituição Dinamarquesa e o Dia da Constituição #20 Конституция Дании и День Конституции #20 Конституція Данії та День Конституції

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". Den 5. juni fejrer vi grundlovsdag i Danmark. On 5 June we celebrate Constitution Day in Denmark. Em 5 de junho, comemoramos o Dia da Constituição na Dinamarca. Derfor vil jeg i denne episode fortælle om hvordan vi markerer denne dag og lidt om den danske grundlovs historie. Deshalb werde ich in dieser Folge darüber sprechen, wie wir diesen Tag begehen und ein wenig über die Geschichte der dänischen Verfassung erzählen. Therefore, in this episode I will talk about how we mark this day and a little about the history of the Danish constitution. Portanto, neste episódio falarei sobre como marcamos este dia e um pouco sobre a história da constituição dinamarquesa. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

Den danske grundlov blev indført den 5. juni år 1849. The Danish constitution was introduced on June 5, 1849. A constituição dinamarquesa foi introduzida em 5 de junho de 1849. Den blev underskrevet af den daværende danske konge, Frederik den 7. Sie wurde vom damaligen dänischen König Frederik dem 7. unterzeichnet. It was signed by the then Danish king, Frederik the 7th. Foi assinado pelo então rei dinamarquês, Frederico VII. Med indførslen af grundloven tog Danmark sit første store skridt mod et demokratisk styre. Mit der Einführung der Verfassung machte Dänemark seinen ersten großen Schritt in Richtung einer demokratischen Regierung. With the introduction of the constitution, Denmark took its first major step towards a democratic government. Com a introdução da constituição, a Dinamarca deu seu primeiro grande passo em direção a um governo democrático. Før grundloven blev indført havde kongen al magten i Danmark. Bevor die Verfassung eingeführt wurde, hatte der König die gesamte Macht in Dänemark. Before the constitution was introduced, the king had all the power in Denmark. Antes da introdução da constituição, o rei tinha todo o poder na Dinamarca. I den oprindelige grundlov havde Kongehuset stadig ret stor politisk magt. In der ursprünglichen Verfassung verfügte das Königshaus noch über recht viel politische Macht. In the original constitution, the Royal House still had quite a lot of political power. Na constituição original, a Casa Real ainda tinha muito poder político. Nogle af de vigtigste elementer i den første grundlov var bl.a. Some of the most important elements in the first constitution were i.a. Alguns dos elementos mais importantes da primeira constituição foram i.a. følgende:– At rigsdagen skulle bestå af to dele: Folketinget og Landstinget.– At der blev indført begrænset stemmeret. Das dänische Parlament sollte aus zwei Teilen bestehen: dem Folketing und dem Landstinget. - Es wurde ein eingeschränktes Wahlrecht eingeführt. the following: – That the Riksdag should consist of two parts: the Folketing and the Landsting. – That limited voting rights were introduced. o seguinte: – Que o Riksdag deve consistir em duas partes: o Folketing e o Landsting – Que direitos de voto limitados foram introduzidos. Alle mænd over 30 år, der ikke havde været straffet og ikke havde modtaget offentlig ydelse kunne stemme til folketingsvalget. Alle Männer über 30 Jahre, die nicht strafrechtlich verurteilt waren und keine öffentlichen Leistungen bezogen, konnten an den Parlamentswahlen teilnehmen. All men over 30 who had not been punished and had not received public benefits could vote in the general election. Todos os homens com mais de 30 anos que não tivessem sido punidos e não tivessem recebido benefícios públicos poderiam votar nas eleições gerais. Tilbage i år 1849 betød det at kun 15% af befolkningen havde stemmeret.– At grundloven sikrede en del frihedsrettigheder, bl.a. Damals, im Jahr 1849, hatten nur 15 % der Bevölkerung das Wahlrecht. Back in 1849, this meant that only 15% of the population had the right to vote. – That the constitution ensured a number of freedoms, e.g. Em 1849, isso significava que apenas 15% da população tinha direito ao voto. – Que a constituição assegurava uma série de liberdades, incluindo ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed og ejendomsretten.– Og at den evangelisk-lutherske kirke var Danmarks folkekirke. Redefreiheit, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht auf Eigentum - und dass die evangelisch-lutherische Kirche die Nationalkirche Dänemarks ist. freedom of expression, freedom of association and assembly and the right to property. - And that the Evangelical Lutheran Church was Denmark's national church. liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião e direito de propriedade - E que a Igreja Evangélica Luterana era a igreja nacional da Dinamarca.

Siden indførslen af den første grundlov i år 1849 er grundloven blevet ændret 4 gange. Since the introduction of the first constitution in 1849, the constitution has been amended 4 times. Desde a introdução da primeira constituição em 1849, a constituição foi alterada 4 vezes. Der er en helt særlig procedure, når der skal gennemføres en eller flere ændringer i grundloven. Es gibt ein spezielles Verfahren, wenn eine oder mehrere Änderungen der Verfassung umgesetzt werden sollen. There is a very special procedure when one or more amendments to the constitution are to be implemented. Existe um procedimento muito especial quando uma ou mais emendas à constituição devem ser implementadas. Først skal Folketinget stemme for grundlovsændringen. First, the Danish Parliament must vote for the constitutional amendment. Primeiro, o Folketing deve votar a favor da emenda constitucional. Efter et folketingsvalg skal det nye Folketing stemme for grundlovsændringen en gang til. Nach einer Parlamentswahl muss das neue Parlament erneut für die Verfassungsänderung stimmen. After a parliamentary election, the new Parliament must vote for the constitutional amendment once more. Após uma eleição parlamentar, o novo Parlamento deve votar a favor da emenda constitucional mais uma vez. Når det er sket, skal der inden for et halvt år afholdes en folkeafstemning, hvor et flertal af stemmerne skal stemme ja til forslaget. Sobald dies geschehen ist, muss innerhalb von sechs Monaten ein Referendum abgehalten werden, bei dem eine Mehrheit der Wähler für den Vorschlag stimmen muss. Once that has happened, a referendum must be held within six months, where a majority of the votes must vote yes to the proposal. Uma vez que isso aconteça, um referendo deve ser realizado dentro de seis meses, onde a maioria dos votos deve votar sim à proposta. Dette flertal af stemmer skal udgøre mindst 40% af samtlige stemmeberettigede. Diese Stimmenmehrheit muss mindestens 40 % der Gesamtstimmenzahl ausmachen. This majority of votes must constitute at least 40% of all those entitled to vote. Esta maioria de votos deve constituir pelo menos 40% de todos os que têm direito a voto. Det er altså ret komplekst at gennemføre grundlovsændringer, men systemet er indrettet på den måde for at beskytte grundloven og demokratiet. Verfassungsänderungen sind also recht kompliziert, aber das System ist so aufgebaut, dass es die Verfassung und die Demokratie schützt. It is therefore quite complex to implement constitutional amendments, but the system is set up that way to protect the constitution and democracy. Portanto, é bastante complexo implementar emendas constitucionais, mas o sistema é montado dessa forma para proteger a constituição e a democracia.

Første gang grundloven blev ændret var i år 1866. The first time the constitution was amended was in 1866. A primeira vez que a constituição foi alterada foi em 1866. Denne ændring kom som følge af at Danmark havde tabt en krig mod Preussen og Østrig og havde mistet de nordtyske områder Holsten, Slesvig og Lauenborg. Diese Veränderung war die Folge der Niederlage Dänemarks in einem Krieg gegen Preußen und Österreich und des Verlustes der norddeutschen Gebiete Holstein, Schleswig und Lauenborg. This change came as a result of Denmark having lost a war against Prussia and Austria and had lost the northern German territories of Holstein, Schleswig and Lauenborg. Essa mudança ocorreu porque a Dinamarca perdeu uma guerra contra a Prússia e a Áustria e perdeu os territórios alemães do norte de Holstein, Schleswig e Lauenborg. Grundlovsændringen i 1866 var et nederlag for demokratiet i Danmark, da denne ændring gjorde at størstedelen af medlemmerne i Landstinget blev udpeget af kongen og af Danmarks rigeste borgere. Die Verfassungsänderung von 1866 war eine Niederlage für die Demokratie in Dänemark, denn sie bedeutete, dass die Mehrheit der Parlamentsmitglieder vom König und von den reichsten Bürgern Dänemarks ernannt wurde. The constitutional amendment in 1866 was a defeat for democracy in Denmark, as this amendment meant that the majority of the members of the Landstinget were appointed by the king and by Denmark's richest citizens. A emenda constitucional em 1866 foi uma derrota para a democracia na Dinamarca, pois essa emenda significava que a maioria dos membros do Landstinget era nomeada pelo rei e pelos cidadãos mais ricos da Dinamarca. Da Landstinget kunne nedlægge veto mod beslutninger fra folketinget, betød det i praksis at Danmarks mest velstillede borgere kunne styre hvilke forslag, det demokratisk valgte folketing kunne få gennemført. Da das dänische Parlament ein Veto gegen Entscheidungen des dänischen Parlaments einlegen konnte, bedeutete dies in der Praxis, dass die wohlhabendsten Bürger Dänemarks kontrollieren konnten, welche Vorschläge das demokratisch gewählte Parlament umsetzen konnte. Since the Landstinget could veto decisions from the Folketing, this meant in practice that Denmark's most well-off citizens could control which proposals the democratically elected Folketing could implement. Como o Landstinget podia vetar as decisões do Folketing, isso significava, na prática, que os cidadãos mais abastados da Dinamarca podiam controlar quais propostas o Folketing eleito democraticamente poderia implementar.

I år 1915 blev Grundloven ændret igen, men denne gang i en mere demokratisk retning. Im Jahr 1915 wurde die Verfassung erneut geändert, diesmal jedoch in Richtung mehr Demokratie. In the year 1915, the Constitution was changed again, but this time in a more democratic direction. No ano de 1915, a Constituição foi alterada novamente, mas desta vez em uma direção mais democrática. Der var flere vigtige ændringer i denne grundlov, men den vigtigste demokratiske sejr var at kvinder fik stemmeret. Diese Verfassung enthielt mehrere wichtige Änderungen, aber der wichtigste demokratische Sieg war, dass die Frauen das Wahlrecht erhielten. There were several important changes in this constitution, but the most important democratic victory was that women were given the right to vote. Houve várias mudanças importantes nesta constituição, mas a vitória democrática mais importante foi que as mulheres receberam o direito de voto. Det betød at 41% af befolkningen fik mulighed for at stemme. This meant that 41% of the population had the opportunity to vote. Det var også her man indførte at grundlovsændringer i fremtiden skulle besluttes med en folkeafstemning. Hier wurde auch eingeführt, dass Verfassungsänderungen in Zukunft per Referendum beschlossen werden sollen. It was also here that it was introduced that constitutional amendments in the future should be decided by a referendum.

I år 1920 blev grundloven igen ændret. Im Jahr 1920 wurde die Verfassung erneut geändert. In the year 1920, the constitution was again amended. Det skyldtes at Nordslesvig var blevet en del af det danske rige, mens Island var blevet en selvstændig stat. Der Grund dafür war, dass Nordschleswig Teil des dänischen Reiches geworden war, während Island ein unabhängiger Staat geworden war. It was because North Schleswig had become part of the Danish kingdom, while Iceland had become an independent state. Disse to ændringer skulle afspejles i grundloven. Diese beiden Änderungen sollten sich in der Verfassung niederschlagen. These two changes had to be reflected in the constitution.

Den sidste grundlovsændring var i år 1953. Die letzte Verfassungsänderung erfolgte im Jahr 1953. The last constitutional amendment was in 1953. Her nedlagde man Landstinget. Hier wurde das Landstinget abgeschafft. Here they abolished the Landstinget. Derudover indførte man parlamentarisme i Danmark. Darüber hinaus wurde in Dänemark der Parlamentarismus eingeführt. In addition, parliamentarism was introduced in Denmark. En parlamentarisk styreform betyder, at en regering ikke behøver at have et flertal i folketinget, men at det bare ikke må have et flertal imod sig. Eine parlamentarische Regierungsform bedeutet, dass eine Regierung keine Mehrheit im Parlament haben muss, sie darf nur keine Mehrheit gegen sich haben. A parliamentary form of government means that a government does not need to have a majority in the parliament, but that it simply must not have a majority against it.

Den allerførste grundlov fra år 1849 plejede at være udstillet i en montre i Folketinget, men i år 2011 blev den flyttet til Rigsarkivet. Die allererste Verfassung aus dem Jahr 1849 war früher in einer Vitrine im dänischen Parlament ausgestellt, aber 2011 wurde sie in das dänische Nationalarchiv gebracht. The very first constitution from the year 1849 used to be exhibited in a display case in the Danish Parliament, but in 2011 it was moved to the National Archives. Det skyldes simpelthen, at en så gammel bog har brug for nogle meget særlige forhold, da den ellers bliver slidt og nedbrudt. Das liegt ganz einfach daran, dass ein so altes Buch ganz besondere Bedingungen braucht, weil es sich sonst abnutzt und zersetzt. This is simply because such an old book needs some very special conditions, otherwise it will wear out and break down. I folketinget var der for meget lys og svingende temperaturer. Im Parlament gab es zu viel Licht und schwankende Temperaturen. In the parliament there was too much light and fluctuating temperatures. Der findes dog en kopi af den første grundlov i Folketinget. Es gibt jedoch eine Kopie der ersten Verfassung im dänischen Parlament. However, there is a copy of the first constitution in the Danish Parliament.

Danskerne er meget glade for grundloven og har stor tillid til, at den beskytter demokratiet. Die Dänen sind sehr zufrieden mit der Verfassung und haben großes Vertrauen, dass sie die Demokratie schützt. The Danes are very happy with the constitution and have great confidence that it protects democracy. I en undersøgelse svarede 8 ud af 10 danskere, at de har tillid til at grundloven sikrer demokratiet. In einer Umfrage gaben 8 von 10 Dänen an, dass sie darauf vertrauen, dass die Verfassung die Demokratie schützt. In a survey, 8 out of 10 Danes answered that they have confidence that the constitution secures democracy. I samme undersøgelse svarede 7 ud af 10 danskere, at de aldrig nogensinde har læst et eneste ord af Grundloven. In der gleichen Umfrage gaben 7 von 10 Dänen an, dass sie noch nie ein einziges Wort der dänischen Verfassung gelesen haben. In the same survey, 7 out of 10 Danes answered that they have never read a single word of the Constitution. Man kan altså godt sige at danskerne har et lidt paradoksalt forhold til grundloven. Man könnte sagen, dass die Dänen ein etwas paradoxes Verhältnis zur Verfassung haben. You can therefore say that the Danes have a somewhat paradoxical relationship with the constitution.

I Danmark har vi ikke en officiel nationaldag, men grundlovsdag er det tætteste vi kommer på en dansk nationaldag. In Dänemark gibt es keinen offiziellen Nationalfeiertag, aber der Tag der Verfassung kommt einem dänischen Nationalfeiertag am nächsten. In Denmark, we don't have an official national day, but Constitution Day is the closest thing we have to a Danish national day. Dagen ses som en fejring af det danske demokrati. Der Tag gilt als ein Fest der dänischen Demokratie. The day is seen as a celebration of Danish democracy. Grundlovsdag er ikke en helligdag, men på nogle arbejdspladser har man fri halvdelen af dagen eller hele dagen alligevel. Der Tag der Verfassung ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, aber einige Unternehmen haben trotzdem den halben oder ganzen Tag frei. Constitution Day is not a public holiday, but in some workplaces you have half the day off or the whole day anyway. Ofte markeres dagen med politiske taler og nogle hejser Dannebrog. Often the day is marked with political speeches and some hoisting Dannebrog. Men det er altså ikke en stor festdag, og der er ikke en masse gamle traditioner forbundet med dagen. But it is not a big day of celebration, and there are not a lot of old traditions associated with the day.

Det var alt for denne episode. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!