×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #19 Danmark i EU

#19 Danmark i EU

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode indtaler jeg lyden fra en ny og bedre mikrofon. Der er nemlig rigtig mange af jer søde lyttere, der har støttet podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne, og derfor har jeg kunne opgradere mit podcastudstyr. Tusind tak for støtten!

Den 1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt et af de fire danske EU-forbehold skal afskaffes. I den anledning vil jeg i denne episode fortælle lidt om Danmarks forhold til EU. I denne episode nævner jeg bl.a. forskellige danske partier. I episode 3 og 4 af podcasten kan du blive klogere på de danske partier.

I år 1973 blev Danmark medlem af EF, der var det europæiske fællesskab, som senere udviklede sig til EU. Det skete efter en folkeafstemning, hvor 63,4% af danskerne havde sagt ja til at blive medlem af EF. Medlemskabet i EF var egentligt positivt for den danske stats økonomi, da EF havde nogle gode landbrugsstøtteordninger. Men da Danmark samtidig blev ramt af en økonomisk krise og høj arbejdsløshed, blev de positive gevinster ved EF-medlemskabet overskygget lidt. Da Danmark blev medlem af EF, var det Folketinget selv der besluttede, hvilke danske politikere, der skulle sidde i Europa-Parlamentet. Det blev ændret, så der i år 1979 for første gang blev afholdt valg til Europa-Parlamentet.

I år 1986 ønskede EF at implementere en ny traktat, kaldet Fællesakten. Formålet med traktaten var at danne et indre marked mellem EF's medlemslande. Den danske regering udskrev folkeafstemning, så danskerne kunne tage stilling til, om de ønskede at stemme for denne traktat. 56% af danskerne stemte ja til traktaten.

I slutningen af 1980'erne begyndte EF at arbejde på en ny traktat – Maastricht-traktaten. Danmark havde bidraget til udviklingen af traktaten, især i forhold til udviklingsarbejde, miljø og forbrugerbeskyttelse. Både Socialdemokratiet og flere af de borgerlige partier var meget tilfredse med traktaten, og den daværende udenrigsminister udtalte selvsikkert, at den danske befolkning ikke blot ville sige ”ja” til traktaten, men at de ville sige ”ja tak!”. Traktaten ville reformere EF til en decideret europæisk union, og samarbejdet skulle udvides til også at omhandle bl.a. udenrigspolitik, forsvarspolitik, en fælles mønt og retspolitik. I juni 1992 skulle danskerne stemme om Maastricht-traktaten, og 50,7% af danskerne stemte nej. Dette nej var meget chokerende for både de danske politikere, og for de andre europæiske lande. Ifølge EU's regler skal alle lande nemlig stemme for en traktat, før den kan gennemføres.

Med Danmarks nej kunne traktaten altså ikke godkendes. I stedet for at forkaste ideen om en europæisk union, blev det besluttet at Danmark kunne præsentere en særlig dansk udgave af traktaten for de danske vælgere, kaldet ”det nationale kompromis”. Dette kompromis bestod af fire særlige forbehold i forhold til Maastricht-traktaten. De fire forbehold var:– Forsvarssamarbejdet– Indførsel af euro som møntfod– De overnationale sider af rets- og politisamarbejdet– Det europæiske unionsborgerskabI år 1993 stemte danskerne om traktaten med de fire danske forbehold, og her stemte 56,8% af danskerne ja. Dermed udviklede det europæiske samarbejde sig fra EF til EU.Hvert 5. år afholdes der valg til Europa-Parlamentet. Danmark har 14 pladser i parlamentet. Der blev senest afholdt valg til Europa-Parlamentet i 2019. Det er politikere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, der repræsenterer Danmark i Europa-Parlamentet i denne valgperiode. En af de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet i denne periode, hedder Kira Marie Peter-Hansen. Hun repræsenterer SF, og det særlige ved hende er, at hun blot var 21 år gammel, da hun blev valgt. Dermed er hun det yngste medlem af Europa-Parlamentet nogensinde!Margrethe Vestager er en anden dansk politiker, der spiller en vigtig rolle i EU. Hun er nemlig ledende næstformand i EU-kommissionen. EU-kommissionen er den udøvende gren af EU, der fremlægger lovforslag, implementerer beslutninger og sørger for at EU-traktater bliver overholdt.

Danmark både eksporterer og importerer mange varer fra andre EU-lande. Mere end halvdelen af vores eksport sker til andre EU-lande, mens hele 69% af vores import er fra andre EU-lande.

De fleste medlemmer af Folketinget ønsker at Danmark fortsat skal være medlem af EU. Især Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre er meget positivt indstillede overfor EU. Nogle af partierne mener dog, at EU har fået for meget magt, og at Danmark bør træde ud af EU. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker at Danmark skal forlade EU helt. Andre af partierne mener at vi fortsat skal være medlem af EU, men at EU skal justeres. Fx mener Enhedslisten, Alternativet og SF at EU i langt højere grad skal arbejde for den grønne omstilling.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks forhold til EU. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.

#19 Danmark i EU #Platz 19: Dänemark in der EU #19 Denmark in the EU #Nº 19 Dinamarca en la UE #19 Denemarken in de EU #19 Dania w UE #19 Dinamarca na UE #19 Дания в ЕС #19 Danmark i EU #19 Данія в ЄС

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". I denne episode indtaler jeg lyden fra en ny og bedre mikrofon. In dieser Folge nehme ich den Ton mit einem neuen und verbesserten Mikrofon auf. In this episode I record the sound from a new and better microphone. Neste episódio eu gravo o som de um microfone novo e melhor. Der er nemlig rigtig mange af jer søde lyttere, der har støttet podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne, og derfor har jeg kunne opgradere mit podcastudstyr. There are many of you lovely listeners who have supported the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne, and that is why I have been able to upgrade my podcast equipment. Muitos de vocês, adoráveis ouvintes, apoiaram o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne, e é por isso que consegui atualizar meu equipamento de podcast. Tusind tak for støtten! Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Thank you very much for the support! Muito obrigado pelo apoio!

Den 1. juni skal danskerne stemme om, hvorvidt et af de fire danske EU-forbehold skal afskaffes. Am 1. Juni werden die Dänen darüber abstimmen, ob eine der vier dänischen EU-Ausnahmeregelungen abgeschafft werden soll. On 1 June, the Danes will vote on whether one of the four Danish EU reservations should be abolished. Em 1º de junho, os dinamarqueses votarão se uma das quatro reservas dinamarquesas da UE deve ser abolida. I den anledning vil jeg i denne episode fortælle lidt om Danmarks forhold til EU. In dieser Folge möchte ich über die Beziehungen Dänemarks zur EU sprechen. On that occasion, in this episode I want to talk a little about Denmark's relationship with the EU. Nesta ocasião, neste episódio quero falar um pouco sobre a relação da Dinamarca com a UE. I denne episode nævner jeg bl.a. In this episode I mention, among other things, Neste episódio menciono, entre outras coisas, forskellige danske partier. verschiedene dänische Parteien. various Danish parties. vários partidos dinamarqueses. I episode 3 og 4 af podcasten kan du blive klogere på de danske partier. In episodes 3 and 4 of the podcast, you can learn more about the Danish parties. Nos episódios 3 e 4 do podcast, você pode saber mais sobre as festas dinamarquesas.

I år 1973 blev Danmark medlem af EF, der var det europæiske fællesskab, som senere udviklede sig til EU. 1973 trat Dänemark der Europäischen Gemeinschaft (EG) bei, aus der sich später die EU entwickelte. In the year 1973, Denmark became a member of the EC, which was the European community, which later developed into the EU. No ano de 1973, a Dinamarca tornou-se membro da CE, que era a comunidade européia, que mais tarde se desenvolveu na UE. Det skete efter en folkeafstemning, hvor 63,4% af danskerne havde sagt ja til at blive medlem af EF. Dies geschah im Anschluss an ein Referendum, bei dem sich 63,4 % der Dänen für den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft aussprachen. It happened after a referendum in which 63.4% of Danes agreed to become a member of the EC. Aconteceu após um referendo em que 63,4% dos dinamarqueses concordaram em se tornar membros da CE. Medlemskabet i EF var egentligt positivt for den danske stats økonomi, da EF havde nogle gode landbrugsstøtteordninger. Die Mitgliedschaft in der EG war eigentlich positiv für die dänische Wirtschaft, da die EG einige gute Agrarsubventionsprogramme hatte. Membership in the EC was actually positive for the Danish state's economy, as the EC had some good agricultural support schemes. A adesão à CE foi realmente positiva para a economia do estado dinamarquês, já que a CE tinha alguns bons esquemas de apoio agrícola. Men da Danmark samtidig blev ramt af en økonomisk krise og høj arbejdsløshed, blev de positive gevinster ved EF-medlemskabet overskygget lidt. Als Dänemark jedoch gleichzeitig von einer Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit betroffen war, wurden die positiven Vorteile der EG-Mitgliedschaft etwas in den Hintergrund gedrängt. But when Denmark was simultaneously hit by an economic crisis and high unemployment, the positive gains of EC membership were slightly overshadowed. Mas quando a Dinamarca foi atingida por uma crise econômica e alto desemprego ao mesmo tempo, os ganhos positivos da adesão à CE foram ligeiramente ofuscados. Da Danmark blev medlem af EF, var det Folketinget selv der besluttede, hvilke danske politikere, der skulle sidde i Europa-Parlamentet. Als Dänemark der Europäischen Gemeinschaft beitrat, entschied das dänische Parlament selbst, welche dänischen Politiker im Europäischen Parlament sitzen würden. When Denmark became a member of the EC, it was the Folketing itself that decided which Danish politicians should sit in the European Parliament. Quando a Dinamarca se tornou membro da CE, foi o próprio Folketing que decidiu quais políticos dinamarqueses deveriam ter assento no Parlamento Europeu. Det blev ændret, så der i år 1979 for første gang blev afholdt valg til Europa-Parlamentet. Dies wurde geändert, so dass 1979 zum ersten Mal Europawahlen stattfanden. It was changed so that in 1979, elections were held for the first time to the European Parliament. Foi alterado para que, em 1979, fossem realizadas eleições pela primeira vez para o Parlamento Europeu.

I år 1986 ønskede EF at implementere en ny traktat, kaldet Fællesakten. 1986 wollte die EG einen neuen Vertrag mit der Bezeichnung Einheitliche Europäische Akte umsetzen. In the year 1986, the EC wanted to implement a new treaty, called the Common Act. No ano de 1986, a CE queria implementar um novo tratado, chamado de Ato Comum. Formålet med traktaten var at danne et indre marked mellem EF's medlemslande. Ziel des Vertrages war es, einen Binnenmarkt zwischen den EG-Mitgliedstaaten zu schaffen. The purpose of the treaty was to create an internal market between the EC member states. O objetivo do tratado era criar um mercado interno entre os estados membros da CE. Den danske regering udskrev folkeafstemning, så danskerne kunne tage stilling til, om de ønskede at stemme for denne traktat. Die dänische Regierung berief ein Referendum ein, damit die Dänen entscheiden konnten, ob sie für diesen Vertrag stimmen wollten. The Danish government called a referendum so that the Danes could decide whether they wanted to vote for this treaty. O governo dinamarquês convocou um referendo para que os dinamarqueses pudessem decidir se queriam votar a favor deste tratado. 56% af danskerne stemte ja til traktaten. 56 % der Dänen stimmten für den Vertrag. 56% of Danes voted yes to the treaty. 56% dos dinamarqueses votaram sim ao tratado.

I slutningen af 1980'erne begyndte EF at arbejde på en ny traktat – Maastricht-traktaten. Ende der 1980er Jahre begann die EG mit der Ausarbeitung eines neuen Vertrags - des Vertrags von Maastricht. In the late 1980s, the EC began work on a new treaty – the Maastricht Treaty. No final da década de 1980, a CE começou a trabalhar em um novo tratado – o Tratado de Maastricht. Danmark havde bidraget til udviklingen af traktaten, især i forhold til udviklingsarbejde, miljø og forbrugerbeskyttelse. Dänemark hat zur Ausarbeitung des Vertrags beigetragen, insbesondere in Bezug auf Entwicklungsarbeit, Umwelt und Verbraucherschutz. Denmark had contributed to the development of the treaty, especially in relation to development work, the environment and consumer protection. A Dinamarca contribuiu para o desenvolvimento do tratado, especialmente em relação ao trabalho de desenvolvimento, meio ambiente e proteção ao consumidor. Både Socialdemokratiet og flere af de borgerlige partier var meget tilfredse med traktaten, og den daværende udenrigsminister udtalte selvsikkert, at den danske befolkning ikke blot ville sige ”ja” til traktaten, men at de ville sige ”ja tak!”. Sowohl die Sozialdemokratische Partei als auch mehrere Mitte-Rechts-Parteien waren mit dem Vertrag sehr zufrieden, und der damalige Außenminister erklärte zuversichtlich, dass das dänische Volk nicht nur "Ja" zu dem Vertrag sagen würde, sondern "Ja, bitte!" sagen würde. Both the Social Democrats and several of the bourgeois parties were very satisfied with the treaty, and the then foreign minister confidently stated that the Danish population would not only say "yes" to the treaty, but that they would say "yes, thank you!". Tanto os social-democratas quanto vários partidos burgueses ficaram muito satisfeitos com o tratado, e o então ministro das Relações Exteriores afirmou com confiança que a população dinamarquesa não apenas diria "sim" ao tratado, mas também "sim, obrigado! ". Traktaten ville reformere EF til en decideret europæisk union, og samarbejdet skulle udvides til også at omhandle bl.a. Der Vertrag würde die EG zu einer echten Europäischen Union reformieren, und die Zusammenarbeit würde auf folgende Bereiche ausgedehnt The treaty would reform the EC into a decidedly European Union, and the cooperation would have to be extended to also deal with e.g. O tratado reformaria a CE em uma União decididamente européia, e a cooperação seria estendida para lidar também com, por exemplo, udenrigspolitik, forsvarspolitik, en fælles mønt og retspolitik. Außenpolitik, Verteidigungspolitik, eine einheitliche Währung und Justizpolitik. foreign policy, defense policy, a common currency and legal policy. política externa, política de defesa, moeda comum e política jurídica. I juni 1992 skulle danskerne stemme om Maastricht-traktaten, og 50,7% af danskerne stemte nej. Im Juni 1992 wurden die Dänen gebeten, über den Vertrag von Maastricht abzustimmen, und 50,7 % der Dänen stimmten mit Nein. In June 1992, Danes were to vote on the Maastricht Treaty, and 50.7% of Danes voted no. Em junho de 1992, os dinamarqueses deveriam votar no Tratado de Maastricht e 50,7% dos dinamarqueses votaram não. Dette nej var meget chokerende for både de danske politikere, og for de andre europæiske lande. Dieses "Nein" war sowohl für dänische Politiker als auch für andere europäische Länder sehr schockierend. This no was very shocking for both the Danish politicians and for the other European countries. Este não foi muito chocante tanto para os políticos dinamarqueses como para os outros países europeus. Ifølge EU's regler skal alle lande nemlig stemme for en traktat, før den kan gennemføres. Nach den EU-Vorschriften müssen alle Länder einem Vertrag zustimmen, bevor er umgesetzt werden kann. According to EU rules, all countries must vote for a treaty before it can be implemented. De acordo com as regras da UE, todos os países devem votar a favor de um tratado antes que ele possa ser implementado.

Med Danmarks nej kunne traktaten altså ikke godkendes. Durch das Nein Dänemarks konnte der Vertrag nicht angenommen werden. With Denmark's no, the treaty could not be approved. Com o não da Dinamarca, o tratado não poderia ser aprovado. I stedet for at forkaste ideen om en europæisk union, blev det besluttet at Danmark kunne præsentere en særlig dansk udgave af traktaten for de danske vælgere, kaldet ”det nationale kompromis”. Anstatt die Idee einer Europäischen Union abzulehnen, wurde beschlossen, dass Dänemark den dänischen Wählern eine spezielle dänische Version des Vertrags vorlegen könnte, den so genannten "nationalen Kompromiss". Instead of rejecting the idea of a European Union, it was decided that Denmark could present a special Danish version of the treaty to the Danish voters, called "the national compromise". Em vez de rejeitar a ideia de uma União Europeia, foi decidido que a Dinamarca poderia apresentar uma versão dinamarquesa especial do tratado aos eleitores dinamarqueses, chamada de "compromisso nacional". Dette kompromis bestod af fire særlige forbehold i forhold til Maastricht-traktaten. Dieser Kompromiss bestand aus vier spezifischen Vorbehalten zum Maastrichter Vertrag. This compromise consisted of four specific reservations in relation to the Maastricht Treaty. Este compromisso consistia em quatro reservas específicas em relação ao Tratado de Maastricht. De fire forbehold var:– Forsvarssamarbejdet– Indførsel af euro som møntfod– De overnationale sider af rets- og politisamarbejdet– Det europæiske unionsborgerskabI år 1993 stemte danskerne om traktaten med de fire danske forbehold, og her stemte 56,8% af danskerne ja. Die vier Vorbehalte waren:- Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich- Einführung des Euro als Währung- supranationale Aspekte der justiziellen und polizeilichen Zusammenarbeit- UnionsbürgerschaftDie Dänen stimmten 1993 über den Vertrag mit den vier dänischen Vorbehalten ab, und 56,8 % der Dänen stimmten mit Ja. The four reservations were: – Defense cooperation – Introduction of the euro as a currency – The supranational aspects of legal and police cooperation – European Union citizenship In 1993, the Danes voted on the treaty with the four Danish reservations, and here 56.8% of the Danes voted yes. As quatro ressalvas eram: - Cooperação em defesa - Introdução do euro como moeda - Os aspectos supranacionais da cooperação judiciária e policial - Cidadania da União Europeia Em 1993, os dinamarqueses votaram o tratado com as quatro ressalvas dinamarquesas, e aqui 56,8% dos Os dinamarqueses votaram sim. Dermed udviklede det europæiske samarbejde sig fra EF til EU.Hvert 5. år afholdes der valg til Europa-Parlamentet. Die europäische Zusammenarbeit entwickelte sich von der EG zur EU, und alle 5 Jahre finden Wahlen zum Europäischen Parlament statt. European cooperation thus developed from the EC to the EU. Every 5 years, elections are held for the European Parliament. Assim, a cooperação europeia desenvolveu-se da CE para a UE.A cada 5 anos, realizam-se eleições para o Parlamento Europeu. Danmark har 14 pladser i parlamentet. Denmark has 14 seats in the parliament. A Dinamarca tem 14 assentos no parlamento. Der blev senest afholdt valg til Europa-Parlamentet i 2019. Die letzten Europawahlen fanden im Jahr 2019 statt. Elections to the European Parliament were most recently held in 2019. As eleições para o Parlamento Europeu foram realizadas mais recentemente em 2019. Det er politikere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, der repræsenterer Danmark i Europa-Parlamentet i denne valgperiode. It is politicians from the Social Democrats, the Radical Left, the Conservative People's Party, the Socialist People's Party, the Danish People's Party, the Liberal Party and the Unity List who represent Denmark in the European Parliament this election period. São os políticos dos Social-democratas, da Esquerda Radical, do Partido Popular Conservador, do Partido Popular Socialista, do Partido Popular Dinamarquês, do Partido Liberal e da Lista da Unidade que representam a Dinamarca no Parlamento Europeu neste período eleitoral. En af de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet i denne periode, hedder Kira Marie Peter-Hansen. One of the Danish representatives in the European Parliament during this period is Kira Marie Peter-Hansen. Uma das representantes dinamarquesas no Parlamento Europeu durante este período chama-se Kira Marie Peter-Hansen. Hun repræsenterer SF, og det særlige ved hende er, at hun blot var 21 år gammel, da hun blev valgt. She represents SF, and the special thing about her is that she was only 21 years old when she was elected. Ela representa SF, e o que ela tem de especial é que tinha apenas 21 anos quando foi eleita. Dermed er hun det yngste medlem af Europa-Parlamentet nogensinde!Margrethe Vestager er en anden dansk politiker, der spiller en vigtig rolle i EU. She is thus the youngest member of the European Parliament ever! Margrethe Vestager is another Danish politician who plays an important role in the EU. Ela é, portanto, o membro mais jovem do Parlamento Europeu de sempre! Margrethe Vestager é outra política dinamarquesa que desempenha um papel importante na UE. Hun er nemlig ledende næstformand i EU-kommissionen. She is the senior vice-chairman of the EU Commission. Ela é a vice-presidente sênior da Comissão da UE. EU-kommissionen er den udøvende gren af EU, der fremlægger lovforslag, implementerer beslutninger og sørger for at EU-traktater bliver overholdt. Die Europäische Kommission ist die Exekutive der EU. Sie schlägt Rechtsvorschriften vor, setzt Entscheidungen um und sorgt dafür, dass die EU-Verträge eingehalten werden. The European Commission is the executive branch of the EU, which presents legislative proposals, implements decisions and ensures that EU treaties are respected. A Comissão Europeia é o ramo executivo da UE, que apresenta propostas legislativas, implementa decisões e garante que os tratados da UE sejam respeitados.

Danmark både eksporterer og importerer mange varer fra andre EU-lande. Denmark both exports and imports many goods from other EU countries. A Dinamarca exporta e importa muitas mercadorias de outros países da UE. Mere end halvdelen af vores eksport sker til andre EU-lande, mens hele 69% af vores import er fra andre EU-lande. More than half of our exports are to other EU countries, while as much as 69% of our imports are from other EU countries. Mais de metade das nossas exportações são para outros países da UE, enquanto 69% das nossas importações são de outros países da UE.

De fleste medlemmer af Folketinget ønsker at Danmark fortsat skal være medlem af EU. Die meisten Mitglieder des dänischen Parlaments wollen, dass Dänemark Mitglied der EU bleibt. Most members of the Folketing want Denmark to remain a member of the EU. A maioria dos membros do Folketing quer que a Dinamarca permaneça como membro da UE. Især Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre er meget positivt indstillede overfor EU. Insbesondere die Sozialdemokratische Partei, die Liberale Partei, die Konservative Volkspartei und die Sozialliberale Partei stehen der EU sehr positiv gegenüber. In particular, the Social Democrats, the Liberal Party, the Conservative People's Party and the Radical Liberal Party have a very positive attitude towards the EU. Em particular, os Social-democratas, o Partido Liberal, o Partido Popular Conservador e o Partido Liberal Radical têm uma atitude muito positiva em relação à UE. Nogle af partierne mener dog, at EU har fået for meget magt, og at Danmark bør træde ud af EU. Einige der Parteien sind jedoch der Meinung, dass die EU zu viel Macht erlangt hat und dass Dänemark die EU verlassen sollte. Some of the parties believe, however, that the EU has gained too much power and that Denmark should withdraw from the EU. Algumas das partes acreditam, no entanto, que a UE ganhou muito poder e que a Dinamarca deveria se retirar da UE. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ønsker at Danmark skal forlade EU helt. The Danish People's Party and New Citizens want Denmark to leave the EU completely. O Partido do Povo Dinamarquês e os Novos Cidadãos querem que a Dinamarca deixe a UE completamente. Andre af partierne mener at vi fortsat skal være medlem af EU, men at EU skal justeres. Andere Parteien sind der Meinung, dass wir Mitglied der EU bleiben sollten, aber dass die EU angepasst werden muss. Other parties believe that we should continue to be a member of the EU, but that the EU must be adjusted. Outros partidos acreditam que devemos continuar a ser membros da UE, mas que a UE deve ser ajustada. Fx mener Enhedslisten, Alternativet og SF at EU i langt højere grad skal arbejde for den grønne omstilling. So sind zum Beispiel Enhedslisten, Alternativet und SF der Meinung, dass sich die EU viel stärker für die Förderung des grünen Übergangs einsetzen sollte. For example, Enhedslisten, Alternativet and SF believe that the EU must work to a much greater degree for the green transition. Por exemplo, Enhedslisten, Alternativet e SF acreditam que a UE deve trabalhar em um grau muito maior para a transição verde.

Det var alt for denne episode. That's all for this episode. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks forhold til EU. Ich hoffe, Sie haben mehr über Dänemarks Beziehungen zur EU erfahren. I hope you have learned more about Denmark's relationship with the EU. Espero que você tenha aprendido mais sobre o relacionamento da Dinamarca com a UE. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.