×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #16 Borgerforslag

#16 Borgerforslag

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om, hvad et borgerforslag er. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

I Danmark har vi et repræsentativt demokrati. Det betyder, at danskerne ved folketingsvalget stemmer på de politikere, som skal repræsentere dem i Folketinget. Man stemmer altså på den politiker, eller det parti, som man mener bedst repræsenterer ens personlige politiske holdning. Med denne type demokrati har den enkelte borger altså som udgangspunkt ikke direkte mulighed for at beslutte, hvilke emner, der skal diskuteres i Folketinget. I 2018 besluttede syv af Folketingets partier at etablere muligheden for at borgerne kan indsende borgerforslag. I første omgang blev det besluttet, at borgerforslag skulle køre i en forsøgsperiode.

Hvis man som borger i Danmark har et emne eller lovforslag, som man ønsker at Folketinget skal diskutere, så kan man oprette et borgerforslag. Den person, der opretter borgerforslaget, kaldes for ”hovedstilleren”. Herefter skal hovedstilleren finde 3-10 personer, der er enige i forslaget. Disse personer kaldes for ”medstillere”. Når medstillerne har anerkendt, at de bakker op om forslaget, så skal Folketingets administration vurdere, om borgerforslaget overholder alle regler. Der er nemlig en del regler og krav, som borgerforslaget skal overholde, før det kan sendes ud. Der er en lang liste med mere end 20 punkter af krav. Jeg vil ikke nævne dem alle, men blot et par stykker. Folketingets administration afviser bl.a. borgerforslag, hvis det vedrører en grundlovsændring, hvis det virker som en vittighed, hvis det indeholder upassende sprog, hvis det opfordrer til kriminalitet eller hvis det ikke indeholder et konkret lovforslag.

Når Folketingets administration har godkendt forslaget, bliver det lagt op på hjemmesiden www.borgerforslag.dk. Her ligger forslaget i 180 dage. Alle personer med stemmeret til folketingsvalget, kan støtte borgerforslagene. Man støtter et borgerforslag ved at logge ind med sit NemID og trykke på ”støt”-knappen. Hvis et forslag opnår 50.000 stemmer inden for fristen på 180 dage, så skal det behandles i Folketinget. Hvis ikke det når 50.000 stemmer inden 180 dage, så bliver forslaget ikke præsenteret i Folketinget.

Siden borgerforslaget blev etableret i 2018, har 37 borgerforslag opnået 50.000 stemmer. 30 af disse forslag, er allerede blevet behandlet i Folketinget, mens de sidste 7 venter på at blive bragt op. Selvom et borgerforslag opnår 50.000 støtter, så kan man blive ved med at støtte det. Det borgerforslag, der gennem tiden har opnået allerstørst opbakning, er et forslag, om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier. Det forslag har mere end 86.000 støtter. I dag er loven nemlig sådan, at et forældreskab kan deles mellem en mand og en kvinde, eller mellem to kvinder. Men to mænd kan ikke registreres som ligeværdige forældre til et barn. Det betyder, at homoseksuelle kvinder har flere rettigheder end homoseksuelle mænd. Borgerforslaget ønsker at ændre loven, så to mænd kan registreres som forældre til et barn. Det har stor betydning, om man er registreret som forældre til et barn. Bl.a. at en registeret forælder har pligt til at forsørge sit barn, og at barnet har ret til at arve efter sine forældre når de dør. Det har også stor betydning i tilfælde af, at barnets forældre går fra hinanden. Hvis man ikke er registreret som barnets forælder, så har man ikke juridisk ret til at have samvær med barnet. Dette forslag venter på at blive behandlet i Folketinget.

Et andet borgerforslag, der har opnået meget stor støtte, omhandler afgifter på benzin og diesel. I Danmark er der nemlig en del afgifter pålagt benzin og diesel. I løbet af år 2022 er priserne på benzin og diesel steget markant. Folketinget har ikke kontrol over prisen på benzin og diesel, men de har kontrol over afgifterne. Hvis en liter benzin koster 14,59 kr., så er den egentlige pris for selve benzinen faktisk 6,99 kr. De resterende 7,6 kr. går til afgifter og moms. Formålet med dette forslag er, at få Folketinget til at fjerne alle afgifter på benzin og diesel. Dette forslag har opnået mere end 84.000 støtter og venter på at blive behandlet i Folketinget.

Størstedelen af de 30 forslag, som Folketinget har behandlet, er blevet afvist. Folketinget afviste bl.a. et forslag om at ændre folketingspolitikeres pension, så deres pensionsordning svarer til det niveau, som sygeplejersker har. Folketingspolitikere har nemlig en meget fordelagtig pensionsordning, hvor de optjener et højt beløb til deres pension, og hvor der også indbetales til deres børns pensionsordning. Dette forslag afviste Folketinget altså. Et andet forslag, der blev afvist, var at indføre forbud mod at omskære børn og unge under 18 år, medmindre der var en lægefaglig årsag til det. Formålet med dette forslag var at forbyde den religiøse og rituelle omskæring af børn, der foregår i visse kulturer.

Der er også eksempler på borgerforslag, der er blevet afvist af Folketinget, men som alligevel har skabt en debat blandt politikerne, som har ført til at loven senere hen blev ændret med inspiration fra det oprindelige borgerforslag. Fx afviste Folketinget et forslag om at gøre tandlæge gratis for alle borgere. På det tidspunkt var det nemlig kun børn under 18 år, der kunne gå gratis til tandlæge. Kort tid efter at Folketinget havde afvist dette borgerforslag, lavede de en lovændring, så unge i alderen 18-21 år også kan gå gratis til tandlæge.

Siden ordningen med borgerforslag blev indført, er det kun 5 forslag, der er blevet vedtaget af Folketinget. Nogle eksperter mener derfor, er borgerforslag er lidt overflødige, da politikerne ikke tager dem alvorligt nok.

Det var alt for denne episode! I beskrivelsen til denne episode, har jeg lagt et link til en artikel, der beskriver hvad der er sket med alle de borgerforslag, der har opnået 50.000 støtter inden for tidsfristen (link). Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.

#16 Borgerforslag #16 Vorschläge von Bürgern #16 Citizen suggestions #16 Sugerencias ciudadanas #16 Suggerimenti dei cittadini #16 Burger suggesties #16 Sugestie obywateli #16 Предложения граждан #16 Förslag från medborgare #16 Пропозиції громадян

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om, hvad et borgerforslag er. In this episode, I will talk about what a citizens' proposal is. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website.

I Danmark har vi et repræsentativt demokrati. In Dänemark haben wir eine repräsentative Demokratie. In Denmark we have a representative democracy. Det betyder, at danskerne ved folketingsvalget stemmer på de politikere, som skal repræsentere dem i Folketinget. Das bedeutet, dass die Dänen bei den Parlamentswahlen die Politiker wählen, die sie im dänischen Parlament vertreten sollen. This means that at the general election, the Danes vote for the politicians who will represent them in the Folketing. Man stemmer altså på den politiker, eller det parti, som man mener bedst repræsenterer ens personlige politiske holdning. Mit anderen Worten: Sie wählen den Politiker oder die Partei, von der Sie glauben, dass sie Ihre persönlichen politischen Ansichten am besten vertritt. So you vote for the politician or party that you think best represents your personal political position. Med denne type demokrati har den enkelte borger altså som udgangspunkt ikke direkte mulighed for at beslutte, hvilke emner, der skal diskuteres i Folketinget. Bei dieser Form der Demokratie hat der einzelne Bürger nicht die Möglichkeit, direkt zu entscheiden, welche Themen im dänischen Parlament behandelt werden sollen. With this type of democracy, the individual citizen does not, as a rule, have a direct opportunity to decide which topics are to be discussed in the Folketing. I 2018 besluttede syv af Folketingets partier at etablere muligheden for at borgerne kan indsende borgerforslag. Im Jahr 2018 haben sieben Parteien des dänischen Parlaments beschlossen, die Möglichkeit zu schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger Vorschläge einreichen können. In 2018, seven of the parliamentary parties decided to establish the possibility for citizens to submit citizens' proposals. I første omgang blev det besluttet, at borgerforslag skulle køre i en forsøgsperiode. Ursprünglich wurde beschlossen, dass die Bürgervorschläge eine Probezeit haben sollten. Initially, it was decided that citizens' proposals should run for a trial period.

Hvis man som borger i Danmark har et emne eller lovforslag, som man ønsker at Folketinget skal diskutere, så kan man oprette et borgerforslag. Wenn Sie als dänischer Bürger ein Thema oder einen Gesetzentwurf haben, den das dänische Parlament behandeln soll, können Sie einen Gesetzentwurf für Bürger einreichen. If you, as a citizen of Denmark, have a topic or bill that you want the Parliament to discuss, you can create a citizens' proposal. Den person, der opretter borgerforslaget, kaldes for ”hovedstilleren”. Die Person, die den Bürgervorschlag einreicht, wird als "Hauptantragsteller" bezeichnet. The person who creates the citizens' proposal is called the "main proposer". Herefter skal hovedstilleren finde 3-10 personer, der er enige i forslaget. Dann muss der Hauptbefürworter 3-10 Personen finden, die mit dem Vorschlag einverstanden sind. After this, the main proposer must find 3-10 people who agree with the proposal. Disse personer kaldes for ”medstillere”. Diese Personen werden als "Mitantragsteller" bezeichnet. These persons are called "co-presenters". Når medstillerne har anerkendt, at de bakker op om forslaget, så skal Folketingets administration vurdere, om borgerforslaget overholder alle regler. Sobald die Mitantragsteller ihre Unterstützung für den Vorschlag bekundet haben, muss die Verwaltung des dänischen Parlaments prüfen, ob der Bürgervorschlag allen Vorschriften entspricht. When the co-sponsors have acknowledged that they support the proposal, the administration of the Folketing must assess whether the citizens' proposal complies with all rules. Der er nemlig en del regler og krav, som borgerforslaget skal overholde, før det kan sendes ud. Es gibt eine Reihe von Regeln und Anforderungen, die der Bürgerantrag erfüllen muss, bevor er verschickt werden kann. There are a number of rules and requirements that the citizens' proposal must comply with before it can be sent out. Der er en lang liste med mere end 20 punkter af krav. Es gibt eine lange Liste mit mehr als 20 Punkten von Anforderungen. There is a long list of more than 20 points of requirements. Jeg vil ikke nævne dem alle, men blot et par stykker. I won't mention them all, but just a few. Folketingets administration afviser bl.a. Die Verwaltung des dänischen Parlaments lehnt u.a. ab The administration of the Folketing rejects, among other things borgerforslag, hvis det vedrører en grundlovsændring, hvis det virker som en vittighed, hvis det indeholder upassende sprog, hvis det opfordrer til kriminalitet eller hvis det ikke indeholder et konkret lovforslag. Bürgerantrag, wenn er eine Verfassungsänderung betrifft, wenn er wie ein Witz wirkt, wenn er unangemessene Formulierungen enthält, wenn er zu Straftaten aufruft oder wenn er keinen konkreten Gesetzesvorschlag enthält. citizen's proposal if it concerns a constitutional amendment, if it seems like a joke, if it contains inappropriate language, if it encourages crime or if it does not contain a concrete bill.

Når Folketingets administration har godkendt forslaget, bliver det lagt op på hjemmesiden www.borgerforslag.dk. Sobald die Verwaltung des dänischen Parlaments den Vorschlag genehmigt hat, wird er auf der Website www.borgerforslag.dk veröffentlicht. Once the Parliament's administration has approved the proposal, it will be posted on the website www.borgerforslag.dk. Her ligger forslaget i 180 dage. Der Vorschlag gilt für 180 Tage. The proposal is here for 180 days. Alle personer med stemmeret til folketingsvalget, kan støtte borgerforslagene. Jeder, der das Recht hat, an den allgemeinen Wahlen teilzunehmen, kann die Vorschläge der Bürger unterstützen. All persons with the right to vote in the general election can support the citizens' proposals. Man støtter et borgerforslag ved at logge ind med sit NemID og trykke på ”støt”-knappen. Sie unterstützen einen Bürgervorschlag, indem Sie sich mit Ihrer NemID anmelden und auf die Schaltfläche "unterstützen" klicken. You support a citizens' proposal by logging in with your NemID and pressing the "support" button. Hvis et forslag opnår 50.000 stemmer inden for fristen på 180 dage, så skal det behandles i Folketinget. Wenn ein Vorschlag innerhalb der 180-Tage-Frist 50.000 Stimmen erhält, muss er im dänischen Parlament diskutiert werden. If a proposal obtains 50,000 votes within the period of 180 days, it must be considered in the Folketing. Hvis ikke det når 50.000 stemmer inden 180 dage, så bliver forslaget ikke præsenteret i Folketinget. If it does not reach 50,000 votes within 180 days, the proposal will not be presented in Parliament.

Siden borgerforslaget blev etableret i 2018, har 37 borgerforslag opnået 50.000 stemmer. Seit der Einführung des Bürgerantrags im Jahr 2018 haben 37 Bürgeranträge 50.000 Stimmen erreicht. Since the citizens' proposal was established in 2018, 37 citizens' proposals have achieved 50,000 votes. 30 af disse forslag, er allerede blevet behandlet i Folketinget, mens de sidste 7 venter på at blive bragt op. 30 dieser Vorschläge wurden bereits im dänischen Parlament erörtert, während die übrigen 7 noch auf ihre Verabschiedung warten. 30 of these proposals have already been dealt with in the Folketing, while the last 7 are waiting to be brought up. Selvom et borgerforslag opnår 50.000 støtter, så kan man blive ved med at støtte det. Auch wenn ein Bürgervorschlag 50.000 Unterstützer erreicht, können Sie ihn weiter unterstützen. Even if a citizens' proposal achieves 50,000 supporters, you can continue to support it. Det borgerforslag, der gennem tiden har opnået allerstørst opbakning, er et forslag, om at anerkende medfaderskab i regnbuefamilier. Der Bürgervorschlag, der im Laufe der Jahre die meiste Unterstützung erhalten hat, ist ein Vorschlag zur Anerkennung der gemeinsamen Vaterschaft in Regenbogenfamilien. The citizens' proposal that has gained the greatest support over time is a proposal to recognize co-paternity in rainbow families. Det forslag har mere end 86.000 støtter. That proposal has more than 86,000 supporters. I dag er loven nemlig sådan, at et forældreskab kan deles mellem en mand og en kvinde, eller mellem to kvinder. Heute sieht das Gesetz vor, dass die Elternschaft zwischen einem Mann und einer Frau oder zwischen zwei Frauen geteilt werden kann. Today, the law is such that parenthood can be shared between a man and a woman, or between two women. Men to mænd kan ikke registreres som ligeværdige forældre til et barn. Aber zwei Männer können nicht als gleichberechtigte Eltern eines Kindes eingetragen werden. But two men cannot be registered as equal parents of a child. Det betyder, at homoseksuelle kvinder har flere rettigheder end homoseksuelle mænd. This means that gay women have more rights than gay men. Borgerforslaget ønsker at ændre loven, så to mænd kan registreres som forældre til et barn. The citizens' proposal wants to change the law so that two men can be registered as parents of a child. Det har stor betydning, om man er registreret som forældre til et barn. Es ist von großer Bedeutung, ob Sie als Elternteil eines Kindes registriert sind. It is of great importance whether you are registered as parents of a child. Bl.a. Among other things. at en registeret forælder har pligt til at forsørge sit barn, og at barnet har ret til at arve efter sine forældre når de dør. dass ein eingetragener Elternteil die Pflicht hat, sein Kind zu unterstützen, und dass das Kind das Recht hat, von seinen Eltern zu erben, wenn diese sterben. that a registered parent has a duty to support his child and that the child has the right to inherit from his parents when they die. Det har også stor betydning i tilfælde af, at barnets forældre går fra hinanden. Sie ist auch von großer Bedeutung, wenn sich die Eltern des Kindes trennen. It is also of great importance in the event that the child's parents separate. Hvis man ikke er registreret som barnets forælder, så har man ikke juridisk ret til at have samvær med barnet. Wenn Sie nicht als Elternteil des Kindes eingetragen sind, haben Sie kein Recht auf Umgang mit dem Kind. If you are not registered as the child's parent, you do not have the legal right to visit the child. Dette forslag venter på at blive behandlet i Folketinget. Dieser Vorschlag muss noch vom dänischen Parlament geprüft werden. This proposal is awaiting consideration in the Danish Parliament.

Et andet borgerforslag, der har opnået meget stor støtte, omhandler afgifter på benzin og diesel. Ein weiterer Vorschlag der Bürger, der viel Unterstützung gefunden hat, betrifft die Besteuerung von Benzin und Diesel. Another citizens' proposal, which has gained a lot of support, deals with taxes on petrol and diesel. I Danmark er der nemlig en del afgifter pålagt benzin og diesel. In Dänemark gibt es eine Reihe von Steuern auf Benzin und Diesel. In Denmark, there are a number of taxes imposed on petrol and diesel. I løbet af år 2022 er priserne på benzin og diesel steget markant. Im Laufe des Jahres 2022 sind die Preise für Benzin und Diesel erheblich gestiegen. During the year 2022, the prices of petrol and diesel have increased significantly. Folketinget har ikke kontrol over prisen på benzin og diesel, men de har kontrol over afgifterne. Das dänische Parlament hat keinen Einfluss auf die Preise für Benzin und Diesel, wohl aber auf die Steuern. The Danish Parliament does not have control over the price of petrol and diesel, but they do have control over taxes. Hvis en liter benzin koster 14,59 kr., så er den egentlige pris for selve benzinen faktisk 6,99 kr. Wenn ein Liter Benzin 14,59 DKK kostet, dann beträgt der tatsächliche Preis des Benzins 6,99 DKK. If a liter of petrol costs DKK 14.59, then the actual price of the petrol itself is actually DKK 6.99. De resterende 7,6 kr. Die restlichen 7,6 kr. The remaining DKK 7.6 går til afgifter og moms. goes to taxes and VAT. Formålet med dette forslag er, at få Folketinget til at fjerne alle afgifter på benzin og diesel. Ziel dieses Vorschlags ist es, das dänische Parlament dazu zu bewegen, alle Steuern auf Benzin und Diesel abzuschaffen. The purpose of this proposal is to get Parliament to remove all taxes on petrol and diesel. Dette forslag har opnået mere end 84.000 støtter og venter på at blive behandlet i Folketinget. This proposal has gained more than 84,000 supporters and is waiting to be considered in the Folketing.

Størstedelen af de 30 forslag, som Folketinget har behandlet, er blevet afvist. Die meisten der 30 Vorschläge, die das dänische Parlament geprüft hat, wurden abgelehnt. The majority of the 30 proposals that the Folketing has considered have been rejected. Folketinget afviste bl.a. The Folketing rejected, among other things et forslag om at ændre folketingspolitikeres pension, så deres pensionsordning svarer til det niveau, som sygeplejersker har. einen Vorschlag zur Änderung des Rentensystems der Abgeordneten, damit ihr Rentensystem dem der Krankenschwestern entspricht. a proposal to change the pension of parliamentary politicians so that their pension scheme corresponds to the level that nurses have. Folketingspolitikere har nemlig en meget fordelagtig pensionsordning, hvor de optjener et højt beløb til deres pension, og hvor der også indbetales til deres børns pensionsordning. Das liegt daran, dass die Abgeordneten ein sehr günstiges Rentensystem haben, bei dem sie einen hohen Betrag für ihre Rente erhalten und auch in das Rentensystem ihrer Kinder einzahlen. Parliamentary politicians have a very advantageous pension scheme where they earn a high amount for their pension and where contributions are also made to their children's pension scheme. Dette forslag afviste Folketinget altså. Dieser Vorschlag wurde vom dänischen Parlament abgelehnt. This proposal was therefore rejected by the Folketing. Et andet forslag, der blev afvist, var at indføre forbud mod at omskære børn og unge under 18 år, medmindre der var en lægefaglig årsag til det. Ein weiterer Vorschlag, der abgelehnt wurde, war das Verbot der Beschneidung von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, es sei denn, es gibt einen medizinischen Grund dafür. Another proposal that was rejected was to introduce a ban on circumcising children and young people under the age of 18, unless there was a medical reason for it. Formålet med dette forslag var at forbyde den religiøse og rituelle omskæring af børn, der foregår i visse kulturer. Ziel dieses Vorschlags war es, die religiöse und rituelle Beschneidung von Kindern zu verbieten, die in bestimmten Kulturen praktiziert wird. The purpose of this proposal was to ban the religious and ritual circumcision of children that takes place in certain cultures.

Der er også eksempler på borgerforslag, der er blevet afvist af Folketinget, men som alligevel har skabt en debat blandt politikerne, som har ført til at loven senere hen blev ændret med inspiration fra det oprindelige borgerforslag. Es gibt auch Beispiele für Bürgervorschläge, die vom dänischen Parlament abgelehnt wurden, aber dennoch eine Debatte unter den Politikern ausgelöst haben, die dazu führte, dass das Gesetz später geändert wurde, inspiriert durch den ursprünglichen Bürgervorschlag. There are also examples of citizens' proposals that have been rejected by Parliament, but which have nevertheless created a debate among politicians, which has led to the law being later changed with inspiration from the original citizens' proposal. Fx afviste Folketinget et forslag om at gøre tandlæge gratis for alle borgere. For example, the Danish Parliament rejected a proposal to make the dentist free for all citizens. På det tidspunkt var det nemlig kun børn under 18 år, der kunne gå gratis til tandlæge. At that time, only children under the age of 18 could go to the dentist for free. Kort tid efter at Folketinget havde afvist dette borgerforslag, lavede de en lovændring, så unge i alderen 18-21 år også kan gå gratis til tandlæge. Kurz nachdem das dänische Parlament diesen Bürgervorschlag abgelehnt hatte, änderte es das Gesetz, so dass auch junge Menschen zwischen 18 und 21 Jahren kostenlos zum Zahnarzt gehen können. Shortly after the Danish Parliament rejected this citizens' proposal, they made a change to the law so that young people aged 18-21 can also go to the dentist for free.

Siden ordningen med borgerforslag blev indført, er det kun 5 forslag, der er blevet vedtaget af Folketinget. Seit der Einführung des Systems der Bürgervorschläge wurden nur 5 Vorschläge vom dänischen Parlament angenommen. Since the system of citizens' proposals was introduced, only 5 proposals have been adopted by the Folketing. Nogle eksperter mener derfor, er borgerforslag er lidt overflødige, da politikerne ikke tager dem alvorligt nok. Einige Experten sind daher der Meinung, dass die Vorschläge der Bürger eher überflüssig sind, da die Politiker sie nicht ernst genug nehmen. Some experts therefore believe that citizens' proposals are somewhat redundant, as politicians do not take them seriously enough.

Det var alt for denne episode! That's it for this episode! I beskrivelsen til denne episode, har jeg lagt et link til en artikel, der beskriver hvad der er sket med alle de borgerforslag, der har opnået 50.000 støtter inden for tidsfristen (link). In der Beschreibung dieser Folge habe ich einen Link zu einem Artikel eingefügt, in dem beschrieben wird, was mit all den Bürgeranträgen geschah, die innerhalb der Frist 50.000 Unterstützer erreichten (Link). In the description of this episode, I have added a link to an article describing what happened to all the citizens' proposals that reached 50,000 supporters within the deadline (link). Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.