×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #14 Storebæltsbroen

#14 Storebæltsbroen

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Storebæltsbroen. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Storebæltsbroen er den bro, der forbinder Sjælland og Fyn. Storebæltsbroen er en del af Storebæltsforbindelsen. Storebæltsforbindelsen dækker over både tunellen og de to broer. Halvvejs mellem Sjælland og Fyn ligger nemlig den lille, ubeboede ø ”Sprogø”, og derfor består Storebæltsbroen faktisk af to broer: en fra Sjælland til Sprogø, og en fra Sprogø til Fyn. Broen fra Sjælland til Sprogø kaldes også for ”højbroen” eller ”østbroen”. Broen fra Sprogø til Fyn kaldes for ”lavbroen” eller ”vestbroen”. Togforbindelsen åbnede i år 1997, mens vejforbindelsen åbnede året efter, i år 1998. Storebæltsforbindelsen er i alt 17 km lang. Der kører omkring 12 millioner køretøjer på Storebæltsbroen hvert år.

Højbroen er 6.790 meter lang og konstrueret som en hængebro. Dermed er det den 5. længste hængebro i verden. På de danske 1000-kronesedler kan man se en illustration af højbroen. Højbroens stigning er for høj til at toge kan køre over den. Derfor kører togene i stedet under vandet, igennem en tunnel, på denne strækning. Østtunnellen blev bygget i år 1988-1996. Tunnelen er 8.024 meter lang, og der løber to togspor igennem den. Tunnelen ligger dybt under havbunden. På det dybeste punkt ligger tunnelen 75 meter under havoverfladen. Lavbroen er 6.611 meter lang og består faktisk af to parallelle broer: en til jernbane og en til biler.

Allerede i starten af 1900-tallet begyndte man at diskutere muligheden for at bygge en bro mellem Fyn og Sjælland. I 1936 var der faktisk et ingeniørfirma, der lavede et designforslag og et budget, men 2. verdenskrig satte en stopper for planerne. Efter krigen nedsatte regeringen en kommission, der skulle fortsætte med at undersøge mulighederne for en broforbindelse mellem Fyn og Sjælland. I 1959 udkom kommissionens redegørelse, og her anbefalede kommissionen at man skulle bygge en bro mellem de to landsdele. Herefter udskrev regeringen en konkurrence, hvor den ingeniørvirksomhed med det bedste forslag, kunne vinde 200.000 kroner. Grundet økonomisk nedgang og politisk uenighed, blev der dog ikke igangsat noget byggeprojekt efter konkurrencen. Først mere end 25 år efter kommissionens afslutning satte Folketinget gang i projektet, og virksomheden bag Storebæltsbroen blev stiftet. Første spadestik til byggeriet blev foretaget af den daværende transportminister den 23. juni 1988. Dronning Magrethe indviede broen den 14. juni 1998, ved at køre over den i en af kongehusets limousiner.

Det kostede 21,4 milliarder kroner at bygge Storebæltsforbindelsen. Cirka halvdelen af pengene blev brugt på togforbindelsen, mens den anden halvdel blev brugt på vejforbindelsen. Det er en statsejet virksomhed, der har bygget Storebæltsforbindelsen, og som også sørger for vedligehold af broen i dag. Virksomheden lånte penge til byggeriet af den danske stat. Det blev dengang besluttet at indføre brugerbetaling på Storebæltsbroen, for at virksomheden var i stand til at betale lånet tilbage. Det er ret særligt, at der er brugerbetaling på Storebæltsbroen. Det er nemlig den eneste vej i Danmark, som man skal betale for at køre på. Hvis man ejer en bil, betaler man nemlig ”grøn ejerafgift” til staten, og den afgift bliver brugt på at vedligeholde og udbygge det danske vejnet. Det koster 250 kr. for en almindelig personbil at køre over Storebæltsbroen. Politikerne lovede dengang, at når lånet var betalt ud, ville brugerbetalingen forsvinde. Men folketinget har flere gange trukket penge ud af storebæltsvirksomheden til andre infrastrukturprojekter i Danmark, og derfor tager det længere tid at betale lånet ud, end forventet. Virksomheden skylder stadig 9,8 milliarder kroner til staten.

I år 2009 byggede man syv vindmøller i havet, lige nord for Sprogø. Disse vindmøller producerer så meget energi, at det dækker hele Storebæltsbroens energibehov. Dermed blev virksomheden bag Storebæltsforbindelsen den første danske virksomhed, der var CO2-neutrale.

Sommetider bliver Storebæltsbroen brugt til andet end bare transport. Tidligere har man bl.a. afholdt motionsløb på Storebæltsbroen. Til sommer skal der afholdes en helt særlig sportsbegivenhed på Storebæltsbroen: en del af en af Tour de France's etaper cykles hen over Storebæltsbroen!

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Storebæltsbroen. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med!

#14 Storebæltsbroen #14 Die Brücke über den Großen Belt #14 Great Belt Bridge #14 Il grande ponte di Belt #14 De Grote Beltbrug #14 Most Great Belt #14 Мост Великого Пояса #14 Bron över Stora Bält

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". I denne episode vil jeg fortælle om Storebæltsbroen. In this episode, I will talk about the Great Belt Bridge. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk.

Storebæltsbroen er den bro, der forbinder Sjælland og Fyn. The Great Belt Bridge is the bridge that connects Zealand and Funen. A Great Belt Bridge é a ponte que liga a Zelândia e Funen. Storebæltsbroen er en del af Storebæltsforbindelsen. The Great Belt Bridge is part of the Great Belt Link. A Great Belt Bridge faz parte do Great Belt Link. Storebæltsforbindelsen dækker over både tunellen og de to broer. Die Verbindung zum Großen Belt umfasst sowohl den Tunnel als auch die beiden Brücken. The Great Belt connection covers both the tunnel and the two bridges. A conexão do Great Belt cobre o túnel e as duas pontes. Halvvejs mellem Sjælland og Fyn ligger nemlig den lille, ubeboede ø ”Sprogø”, og derfor består Storebæltsbroen faktisk af to broer: en fra Sjælland til Sprogø, og en fra Sprogø til Fyn. Auf halbem Weg zwischen Seeland und Fünen liegt die kleine, unbewohnte Insel Sprogø, weshalb die Brücke über den Großen Belt eigentlich aus zwei Brücken besteht: eine von Seeland nach Sprogø und eine von Sprogø nach Fünen. Halfway between Zealand and Funen lies the small, uninhabited island "Sprogø", and therefore the Great Belt Bridge actually consists of two bridges: one from Zealand to Sprogø, and one from Sprogø to Funen. A meio caminho entre a Zelândia e Funen fica a pequena e desabitada ilha "Sprogø" e, portanto, a Ponte do Grande Cinturão na verdade consiste em duas pontes: uma da Zelândia para Sprogø e outra de Sprogø para Funen. Broen fra Sjælland til Sprogø kaldes også for ”højbroen” eller ”østbroen”. The bridge from Zealand to Sprogø is also called the "high bridge" or the "east bridge". A ponte da Zelândia para Sprogø também é chamada de "ponte alta" ou "ponte leste". Broen fra Sprogø til Fyn kaldes for ”lavbroen” eller ”vestbroen”. The bridge from Sprogø to Funen is called the "low bridge" or the "west bridge". A ponte de Sprogø para Funen é chamada de "ponte baixa" ou "ponte oeste". Togforbindelsen åbnede i år 1997, mens vejforbindelsen åbnede året efter, i år 1998. Die Eisenbahnverbindung wurde 1997 eröffnet, die Straßenverbindung ein Jahr später, 1998. The train connection opened in the year 1997, while the road connection opened the following year, in the year 1998. A ligação ferroviária foi inaugurada no ano de 1997, enquanto a ligação rodoviária foi inaugurada no ano seguinte, no ano de 1998. Storebæltsforbindelsen er i alt 17 km lang. Die Verbindung über den Großen Belt ist insgesamt 17 Kilometer lang. The Great Belt connection is a total of 17 km long. A conexão do Great Belt tem um total de 17 km de extensão. Der kører omkring 12 millioner køretøjer på Storebæltsbroen hvert år. Around 12 million vehicles travel on the Great Belt Bridge every year. Cerca de 12 milhões de veículos trafegam na Great Belt Bridge todos os anos.

Højbroen er 6.790 meter lang og konstrueret som en hængebro. Die Hochbrücke ist 6.790 Meter lang und als Hängebrücke konstruiert. The high bridge is 6,790 meters long and constructed as a suspension bridge. A ponte alta tem 6.790 metros de comprimento e foi construída como uma ponte suspensa. Dermed er det den 5. længste hængebro i verden. Damit ist sie die 5. längste Hängebrücke der Welt. This makes it the 5th longest suspension bridge in the world. Isso a torna a quinta ponte suspensa mais longa do mundo. På de danske 1000-kronesedler kan man se en illustration af højbroen. Auf den dänischen 1000-Kronen-Banknoten ist die Hochbrücke abgebildet. On the Danish 1000 krone notes you can see an illustration of the high bridge. Nas notas de 1000 coroas dinamarquesas, você pode ver uma ilustração da ponte alta. Højbroens stigning er for høj til at toge kan køre over den. Die Steigung der Hochbrücke ist zu groß, als dass Züge darüber fahren könnten. The height of the high bridge is too high for trains to run over it. A altura da ponte alta é muito alta para os trens passarem por cima dela. Derfor kører togene i stedet under vandet, igennem en tunnel, på denne strækning. Daher werden die Züge auf diesem Abschnitt stattdessen unter Wasser durch einen Tunnel fahren. Therefore, the trains instead run underwater, through a tunnel, on this stretch. Portanto, os trens circulam debaixo d'água, por um túnel, neste trecho. Østtunnellen blev bygget i år 1988-1996. Der Osttunnel wurde in den Jahren 1988-1996 gebaut. The East Tunnel was built in the years 1988-1996. O Túnel Leste foi construído nos anos 1988-1996. Tunnelen er 8.024 meter lang, og der løber to togspor igennem den. Der Tunnel ist 8.024 Meter lang und wird von zwei Gleisen durchzogen. The tunnel is 8,024 meters long, and two train tracks run through it. O túnel tem 8.024 metros de comprimento e dois trilhos de trem passam por ele. Tunnelen ligger dybt under havbunden. Der Tunnel befindet sich tief unter dem Meeresboden. The tunnel lies deep under the seabed. O túnel fica nas profundezas do leito do mar. På det dybeste punkt ligger tunnelen 75 meter under havoverfladen. At its deepest point, the tunnel is 75 meters below sea level. Em seu ponto mais profundo, o túnel fica a 75 metros abaixo do nível do mar. Lavbroen er 6.611 meter lang og består faktisk af to parallelle broer: en til jernbane og en til biler. Die niedrige Brücke ist 6.611 Meter lang und besteht eigentlich aus zwei parallelen Brücken: eine für die Bahn und eine für Autos. The low bridge is 6,611 meters long and actually consists of two parallel bridges: one for rail and one for cars. A ponte baixa tem 6.611 metros de comprimento e na verdade consiste em duas pontes paralelas: uma para trilhos e outra para carros.

Allerede i starten af 1900-tallet begyndte man at diskutere muligheden for at bygge en bro mellem Fyn og Sjælland. Already at the beginning of the 20th century, the possibility of building a bridge between Funen and Zealand began to be discussed. Já no início do século XX, começou a ser discutida a possibilidade de construir uma ponte entre Funen e a Zelândia. I 1936 var der faktisk et ingeniørfirma, der lavede et designforslag og et budget, men 2. verdenskrig satte en stopper for planerne. Im Jahr 1936 gab es sogar ein Ingenieurbüro, das einen Entwurf und ein Budget vorlegte, aber der Zweite Weltkrieg machte den Plänen ein Ende. In 1936, there was actually an engineering firm that made a design proposal and a budget, but World War II put an end to the plans. Em 1936, havia uma empresa de engenharia que fez uma proposta de projeto e um orçamento, mas a Segunda Guerra Mundial acabou com os planos. Efter krigen nedsatte regeringen en kommission, der skulle fortsætte med at undersøge mulighederne for en broforbindelse mellem Fyn og Sjælland. Nach dem Krieg setzte die Regierung eine Kommission ein, um die Möglichkeiten für eine Brückenverbindung zwischen Fünen und Seeland weiter zu untersuchen. After the war, the government set up a commission to continue to investigate the possibilities for a bridge connection between Funen and Zealand. Após a guerra, o governo criou uma comissão para continuar a investigar as possibilidades de uma ponte de ligação entre Funen e a Zelândia. I 1959 udkom kommissionens redegørelse, og her anbefalede kommissionen at man skulle bygge en bro mellem de to landsdele. Im Jahr 1959 wurde der Bericht der Kommission veröffentlicht, in dem der Bau einer Brücke zwischen den beiden Regionen empfohlen wurde. In 1959, the commission's report was published, and here the commission recommended that a bridge should be built between the two parts of the country. Em 1959, foi publicado o relatório da comissão, e aqui a comissão recomendou a construção de uma ponte entre as duas partes do país. Herefter udskrev regeringen en konkurrence, hvor den ingeniørvirksomhed med det bedste forslag, kunne vinde 200.000 kroner. Die Regierung schrieb daraufhin einen Wettbewerb aus, bei dem das Ingenieurbüro mit dem besten Vorschlag 200.000 DKK gewinnen konnte. The government then launched a competition in which the engineering company with the best proposal could win DKK 200,000. O governo lançou então um concurso no qual a empresa de engenharia com a melhor proposta poderia ganhar DKK 200.000. Grundet økonomisk nedgang og politisk uenighed, blev der dog ikke igangsat noget byggeprojekt efter konkurrencen. Aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs und politischer Meinungsverschiedenheiten wurde nach dem Wettbewerb jedoch kein Bauprojekt in Angriff genommen. However, due to economic downturn and political disagreement, no construction project was initiated after the competition. No entanto, devido à crise econômica e desacordo político, nenhum projeto de construção foi iniciado após a competição. Først mere end 25 år efter kommissionens afslutning satte Folketinget gang i projektet, og virksomheden bag Storebæltsbroen blev stiftet. Erst mehr als 25 Jahre nach den Schlussfolgerungen der Kommission gab das dänische Parlament den Startschuss für das Projekt, und die Gesellschaft, die hinter der Brücke über den Großen Belt steht, wurde gegründet. It was not until more than 25 years after the end of the commission that the Danish Parliament started the project, and the company behind the Great Belt Bridge was founded. Não foi até mais de 25 anos após o fim da comissão que o Parlamento dinamarquês iniciou o projeto e a empresa por trás da Great Belt Bridge foi fundada. Første spadestik til byggeriet blev foretaget af den daværende transportminister den 23. juni 1988. Der erste Spatenstich erfolgte am 23. Juni 1988 durch den damaligen Verkehrsminister. The first sod was broken for the building by the then Minister of Transport on 23 June 1988. A primeira grama do prédio foi lançada pelo então Ministro dos Transportes em 23 de junho de 1988. Dronning Magrethe indviede broen den 14. juni 1998, ved at køre over den i en af kongehusets limousiner. Königin Magrethe weihte die Brücke am 14. Juni 1998 ein, indem sie in einer der Limousinen der königlichen Familie darüber fuhr. Queen Magrethe inaugurated the bridge on 14 June 1998 by driving over it in one of the royal limousines. A rainha Magrethe inaugurou a ponte em 14 de junho de 1998, passando por cima dela em uma das limusines reais.

Det kostede 21,4 milliarder kroner at bygge Storebæltsforbindelsen. It cost DKK 21.4 billion to build the Great Belt link. Custou DKK 21,4 bilhões para construir o link Great Belt. Cirka halvdelen af pengene blev brugt på togforbindelsen, mens den anden halvdel blev brugt på vejforbindelsen. Etwa die Hälfte des Geldes wurde für die Zugverbindung ausgegeben, die andere Hälfte für die Straßenverbindung. About half of the money was spent on the rail link, while the other half was spent on the road link. Cerca de metade do dinheiro foi gasto na ligação ferroviária, enquanto a outra metade foi gasta na ligação rodoviária. Det er en statsejet virksomhed, der har bygget Storebæltsforbindelsen, og som også sørger for vedligehold af broen i dag. Es ist ein staatliches Unternehmen, das die Verbindung über den Großen Belt gebaut hat und die Brücke auch heute noch instand hält. It is a state-owned company that built the Great Belt link, and which also takes care of the maintenance of the bridge today. É uma empresa estatal que construiu a ligação do Grande Cinturão, e que hoje também cuida da manutenção da ponte. Virksomheden lånte penge til byggeriet af den danske stat. Das Unternehmen hat sich für den Bau Geld vom dänischen Staat geliehen. The company lent money for the construction of the Danish state. A empresa emprestou dinheiro para a construção do estado dinamarquês. Det blev dengang besluttet at indføre brugerbetaling på Storebæltsbroen, for at virksomheden var i stand til at betale lånet tilbage. Daraufhin wurde beschlossen, eine Benutzungsgebühr für die Brücke über den Großen Belt einzuführen, damit das Unternehmen das Darlehen zurückzahlen kann. It was then decided to introduce user fees on the Storebæltsbroen, so that the company was able to repay the loan. Foi então decidido introduzir taxas de usuário no Storebæltsbroen, para que a empresa pudesse pagar o empréstimo. Det er ret særligt, at der er brugerbetaling på Storebæltsbroen. Es ist schon etwas Besonderes, dass auf der Brücke über den Großen Belt eine Benutzungsgebühr erhoben wird. It is quite special that there is a user fee on the Storebæltsbroen. É muito especial que haja uma taxa de usuário no Storebæltsbroen. Det er nemlig den eneste vej i Danmark, som man skal betale for at køre på. Sie ist die einzige Straße in Dänemark, auf der man für das Fahren bezahlen muss. It is the only road in Denmark that you have to pay to drive on. É a única estrada na Dinamarca que você tem que pagar para dirigir. Hvis man ejer en bil, betaler man nemlig ”grøn ejerafgift” til staten, og den afgift bliver brugt på at vedligeholde og udbygge det danske vejnet. Wer ein Auto besitzt, zahlt eine "Ökosteuer" an den Staat, die für die Instandhaltung und den Ausbau des dänischen Straßennetzes verwendet wird. If you own a car, you pay "green ownership tax" to the state, and that tax is used to maintain and expand the Danish road network. Se você possui um carro, você paga "imposto de propriedade verde" ao estado, e esse imposto é usado para manter e expandir a rede rodoviária dinamarquesa. Det koster 250 kr. It costs DKK 250. Custa DKK 250. for en almindelig personbil at køre over Storebæltsbroen. für einen gewöhnlichen Personenkraftwagen, um die Brücke über den Großen Belt zu überqueren. for an ordinary passenger car to drive over the Great Belt Bridge. para um carro de passageiros comum passar pela Great Belt Bridge. Politikerne lovede dengang, at når lånet var betalt ud, ville brugerbetalingen forsvinde. Die Politiker versprachen damals, dass die Nutzungsgebühren verschwinden würden, sobald der Kredit abbezahlt sei. The politicians then promised that once the loan was paid off, the user fee would disappear. Os políticos então prometeram que assim que o empréstimo fosse pago, a taxa de uso desapareceria. Men folketinget har flere gange trukket penge ud af storebæltsvirksomheden til andre infrastrukturprojekter i Danmark, og derfor tager det længere tid at betale lånet ud, end forventet. Allerdings hat das dänische Parlament dem Unternehmen des Großen Belts wiederholt Geld für andere Infrastrukturprojekte in Dänemark entzogen, weshalb die Rückzahlung des Darlehens länger dauert als erwartet. But the Norwegian Parliament has several times taken money out of the big belt business for other infrastructure projects in Denmark, and therefore it is taking longer to pay off the loan than expected. Mas o Parlamento norueguês várias vezes tirou dinheiro da grande empresa do cinturão para outros projetos de infraestrutura na Dinamarca e, portanto, está demorando mais para pagar o empréstimo do que o esperado. Virksomheden skylder stadig 9,8 milliarder kroner til staten. The company still owes DKK 9.8 billion to the state. A empresa ainda deve DKK 9,8 bilhões ao estado.

I år 2009 byggede man syv vindmøller i havet, lige nord for Sprogø. Im Jahr 2009 wurden nördlich von Sprogø sieben Windturbinen auf dem Meer errichtet. In 2009, seven wind turbines were built in the sea, just north of Sprogø. Em 2009, sete turbinas eólicas foram construídas no mar, ao norte de Sprogø. Disse vindmøller producerer så meget energi, at det dækker hele Storebæltsbroens energibehov. These wind turbines produce so much energy that it covers the entire Great Belt Bridge's energy needs. Essas turbinas eólicas produzem tanta energia que cobrem todas as necessidades energéticas da Great Belt Bridge. Dermed blev virksomheden bag Storebæltsforbindelsen den første danske virksomhed, der var CO2-neutrale. Damit ist das Unternehmen, das hinter der Verbindung über den Großen Belt steht, das erste dänische Unternehmen, das CO2-neutral ist. The company behind the Great Belt connection thus became the first Danish company to be CO2 neutral. Isso fez da empresa por trás da conexão Great Belt a primeira empresa dinamarquesa a ser neutra em CO2.

Sommetider bliver Storebæltsbroen brugt til andet end bare transport. Manchmal wird die Brücke über den Großen Belt nicht nur für den Transport genutzt. Sometimes the Great Belt Bridge is used for more than just transport. Às vezes, a Great Belt Bridge é usada para mais do que apenas transporte. Tidligere har man bl.a. In der Vergangenheit haben Sie u.a. In the past, e.g. No passado, por ex. afholdt motionsløb på Storebæltsbroen. organisierte ein Übungsrennen auf der Brücke über den Großen Belt. exercise run held on the Storebæltsbroen. corrida de exercícios realizada no Storebæltsbroen. Til sommer skal der afholdes en helt særlig sportsbegivenhed på Storebæltsbroen: en del af en af Tour de France's etaper cykles hen over Storebæltsbroen! This summer, a very special sports event will be held on the Great Belt Bridge: part of one of the stages of the Tour de France will be cycled across the Great Belt Bridge! Neste verão, um evento esportivo muito especial será realizado na Great Belt Bridge: parte de uma das etapas do Tour de France será pedalada pela Great Belt Bridge!

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på Storebæltsbroen. I hope you have learned more about the Great Belt Bridge. Espero que você tenha aprendido mais sobre a Great Belt Bridge. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. You can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med! Thank you for listening in! Obrigado por ouvir!