×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #11 Danskernes sundhed

#11 Danskernes sundhed

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. For et par uger siden udkom en rapport, der kaldes ”sundhedsprofilen”. Sundhedsprofilen er en dybdegående rapport, der undersøger danskernes fysiske og psykiske sundhedstilstand. I anledning af den rapport, vil jeg i denne episode snakke lidt om danskernes sundhedstilstand og syn på sundhed. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk

Hvert tredje til fjerde år udgiver Sundhedsstyrelsen en stor, dybdegående rapport, der kaldes ”Sundhedsprofilen”. I sundhedsprofilen 2021 har mere end 180.000 danskere svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske helbred, samt kostmønstre og vaner. Den helt overordnede konklusion på rapporten er, at vi danskere lever længere, men antallet af gode leveår med godt mentalt helbred er faldet. Når man snakker om danskernes sundhed, så sammenligner man ofte tallene med Sverige, Norge og Finland, fordi vores levemåde og befolkningssammensætning er relativt ens.

Der dør omkring 55.000 mennesker i Danmark hvert år. Den største dødsårsag i Danmark er hjertekarsygdom, især blodprop i hjertet. Cancer og KOL er ligeledes store dødsårsager i Danmark. Selvom Danmark på mange områder er et meget lige samfund, så er der store uligheder indenfor sundhed. Faktisk lever en højtuddannet mand i Danmark hele 10 år længere i gennemsnit, end en lavtuddannet mand gør.

Man har vidst i mange år, at rygning er dårligt for helbredet og øger risikoen for bl.a. cancer, KOL og hjertekarsygdom. I Danmark er der flest rygere blandt personer uden uddannelse eller med en kort uddannelse, og derfor bidrager rygning til uligheden i sundheden i Danmark. Omkring 18% af hele Danmarks befolkning ryger. Det svarer til 800.000 mennesker. Danmarks mål er at max 5% af befolkningen skal bruge tobaksprodukter, så med de 18% der ryger i dag, er der stadig lang vej til målet. Der er lidt flere mænd end kvinder, der ryger. Siden 2017 har der været et stort fald i antal rygere i aldersgruppen 16-24 år. Det skyldes et stort forebyggende arbejde fra Sundhedsstyrelsen, samt at man har hævet prisen på cigaretter. Til gengæld er den yngre generation begyndt at bruge flere røgfri nikotinprodukter. Det er især snus, som er små poser med tobak, man placerer under overlæben.

Danmark har et højere alkoholforbrug end de andre skandinaviske lande. Der er en tydelig sammenhæng mellem et stort alkoholforbrug og rigtig mange udbredte sygdomme, bl.a. kræft, knogleskørhed og skrumpelever. 6% af de årlige dødsfald i Danmark er relateret til alkohol. Især unge mennesker i Danmark drikker markant mere alkohol, end unge mennesker i resten af Europa, og unge danskere begynder at drikke i en yngre alder end i resten af Europa. Generelt drikker mænd mere alkohol end kvinder gør. Sundhedsprofilen viser, at der er sket et fald i unges alkoholindtag, men det kan muligvis skyldes at værtshuse, diskoteker, gymnasiefester og festivaller har været lukket og aflyst pga. corona.

En af de mest bekymrende tendenser, man har observeret i denne udgave af Sundhedsprofilen, er at danskernes mentale helbred er blevet værre. Forskning har vist at ens levealder kan falde med op til 6 måneder, hvis man har langvarigt dårligt mentalt helbred. Ens uddannelses- og jobtilstand har stor betydning for ens mentale helbred. Blandt personer med en videregående uddannelse har 14,5% dårligt mentalt helbred, men blandt personer uden job har hele 39% dårligt mentalt helbred. Man mener, at en del af årsagen til det dårlige mentale helbred i denne udgave af Sundhedsprofilen skyldes corona, da den omfattende nedlukning af samfundet har forværret mange danskeres mentale helbred.

I Danmark kategoriseres man ”svær overvægtig”, hvis ens BMI er større end 30. Der er mange sygdomme forbundet med svær overvægt, bl.a. hjertekarsygdom, type 2 diabetes, kræft og for tidlig død. Siden 2010 er andelen af svært overvægtige i Danmark steget fra 13,6% til 18,5%. Denne stigning ses både hos mænd og kvinder og i alle aldersgrupper. Der ses meget stor social ulighed i forekomsten af svær overvægt. Der er faktisk dobbelt så mange svært overvægtige blandt personer med ingen eller lav uddannelse, sammenlignet med personer med en lang videregående uddannelse.

WHO anbefaler at man er fysisk aktiv mindst 150 minutter om ugen. 42% af danskerne lever op til denne anbefaling. Især personer i alderen 16-24 og 45-54 er gode til at overholde anbefalingen. Også på dette område er der stor ulighed. Personer med en lang videregående uddannelse dyrker mere motion end personer med lavt uddannelsesniveau. Der ses et fald i danskernes aktivitetsniveau i denne udgave af Sundhedsprofilen, men det kan skyldes corona. Under nedlukningen var fitnesscentrene lukket i en periode, og det var ikke muligt at dyrke holdsport i sportsforeninger.

Alt i alt ses der både gode og bekymrende tendenser i rapporten. Danskerne drikker og ryger mindre, men til gengæld er vores mentale helbred blevet dårligere, og der er flere og flere svært overvægtige personer. I den kommende periode, vil du nok opleve at politikerne sætter sundhed mere på dagsorden. Jeg håber at denne episode har hjulpet dig med at danne et overblik over danskernes sundhedstilstand.

Det var alt for denne episode! Husk at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med.

#11 Danskernes sundhed #11 Gesundheit der Dänen #11 Danes' health #11 Gezondheid van de Denen #11 Zdrowie Duńczyków #11 Danskarnas hälsa

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". For et par uger siden udkom en rapport, der kaldes ”sundhedsprofilen”. Vor einigen Wochen wurde ein Bericht mit der Bezeichnung "Gesundheitsprofil" veröffentlicht. A few weeks ago, a report called the "health profile" was published. Algumas semanas atrás, um relatório chamado "perfil de saúde" foi publicado. Sundhedsprofilen er en dybdegående rapport, der undersøger danskernes fysiske og psykiske sundhedstilstand. Das Gesundheitsprofil ist ein detaillierter Bericht, der die körperliche und geistige Gesundheit der Dänen analysiert. The health profile is an in-depth report that examines the physical and mental state of health of Danes. O perfil de saúde é um relatório detalhado que examina o estado de saúde físico e mental dos dinamarqueses. I anledning af den rapport, vil jeg i denne episode snakke lidt om danskernes sundhedstilstand og syn på sundhed. Anlässlich dieses Berichts werde ich in dieser Folge ein wenig über den Gesundheitszustand und die Ansichten zur Gesundheit in Dänemark sprechen. On the occasion of that report, in this episode I want to talk a little about the Danes' state of health and views on health. Por ocasião dessa reportagem, neste episódio quero falar um pouco sobre o estado de saúde e a visão dos dinamarqueses sobre a saúde. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk

Hvert tredje til fjerde år udgiver Sundhedsstyrelsen en stor, dybdegående rapport, der kaldes ”Sundhedsprofilen”. Alle drei bis vier Jahre veröffentlicht das Nationale Gesundheitsamt einen großen, ausführlichen Bericht, das so genannte "Gesundheitsprofil". Every three to four years, the Danish Health Authority publishes a large, in-depth report called the "Health Profile". A cada três ou quatro anos, a Autoridade de Saúde Dinamarquesa publica um grande e detalhado relatório chamado "Perfil de Saúde". I sundhedsprofilen 2021 har mere end 180.000 danskere svaret på spørgsmål om deres fysiske og psykiske helbred, samt kostmønstre og vaner. In the 2021 health profile, more than 180,000 Danes answered questions about their physical and mental health, as well as dietary patterns and habits. No perfil de saúde de 2021, mais de 180.000 dinamarqueses responderam a perguntas sobre sua saúde física e mental, bem como padrões e hábitos alimentares. Den helt overordnede konklusion på rapporten er, at vi danskere lever længere, men antallet af gode leveår med godt mentalt helbred er faldet. Die allgemeine Schlussfolgerung des Berichts lautet, dass die Dänen zwar länger leben, die Zahl der Jahre mit guter psychischer Gesundheit jedoch abgenommen hat. The overall conclusion of the report is that we Danes are living longer, but the number of good years of life with good mental health has decreased. A conclusão geral do relatório é que nós, dinamarqueses, estamos vivendo mais, mas o número de bons anos de vida com boa saúde mental diminuiu. Når man snakker om danskernes sundhed, så sammenligner man ofte tallene med Sverige, Norge og Finland, fordi vores levemåde og befolkningssammensætning er relativt ens. When you talk about the health of the Danes, you often compare the figures with Sweden, Norway and Finland, because our way of life and population composition are relatively similar. Quando você fala sobre a saúde dos dinamarqueses, costuma comparar os números com a Suécia, Noruega e Finlândia, porque nosso modo de vida e composição populacional são relativamente semelhantes.

Der dør omkring 55.000 mennesker i Danmark hvert år. In Dänemark sterben jedes Jahr etwa 55.000 Menschen. Around 55,000 people die in Denmark every year. Cerca de 55.000 pessoas morrem na Dinamarca todos os anos. Den største dødsårsag i Danmark er hjertekarsygdom, især blodprop i hjertet. Die häufigste Todesursache in Dänemark sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Herzinfarkte. The biggest cause of death in Denmark is cardiovascular disease, especially blood clots in the heart. A maior causa de morte na Dinamarca são as doenças cardiovasculares, especialmente coágulos sanguíneos no coração. Cancer og KOL er ligeledes store dødsårsager i Danmark. Krebs und COPD sind auch in Dänemark die häufigsten Todesursachen. Cancer and COPD are also major causes of death in Denmark. Câncer e DPOC também são as principais causas de morte na Dinamarca. Selvom Danmark på mange områder er et meget lige samfund, så er der store uligheder indenfor sundhed. Obwohl Dänemark in vielen Bereichen eine sehr gleichberechtigte Gesellschaft ist, gibt es große Ungleichheiten im Gesundheitsbereich. Although Denmark is a very equal society in many areas, there are great inequalities in health. Embora a Dinamarca seja uma sociedade muito igualitária em muitas áreas, existem grandes desigualdades na saúde. Faktisk lever en højtuddannet mand i Danmark hele 10 år længere i gennemsnit, end en lavtuddannet mand gør. Tatsächlich lebt ein hoch gebildeter Mann in Dänemark im Durchschnitt 10 Jahre länger als ein weniger gebildeter Mann. In fact, a highly educated man in Denmark lives a full 10 years longer on average than a low educated man does. Na verdade, um homem altamente educado na Dinamarca vive em média 10 anos a mais do que um homem com baixa escolaridade.

Man har vidst i mange år, at rygning er dårligt for helbredet og øger risikoen for bl.a. Es ist seit vielen Jahren bekannt, dass Rauchen der Gesundheit schadet und das Risiko erhöht, an It has been known for many years that smoking is bad for health and increases the risk of, among other things, Há muitos anos se sabe que fumar faz mal à saúde e aumenta o risco de, entre outras coisas, cancer, KOL og hjertekarsygdom. Krebs, COPD und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. cancer, COPD and cardiovascular disease. câncer, DPOC e doenças cardiovasculares. I Danmark er der flest rygere blandt personer uden uddannelse eller med en kort uddannelse, og derfor bidrager rygning til uligheden i sundheden i Danmark. In Dänemark ist das Rauchen unter Menschen mit geringer oder gar keiner Bildung am weitesten verbreitet und trägt somit zur gesundheitlichen Ungleichheit in Dänemark bei. In Denmark, there are most smokers among people with no education or with a short education, and therefore smoking contributes to health inequality in Denmark. Na Dinamarca, há mais fumantes entre pessoas sem educação ou com pouca educação e, portanto, fumar contribui para a desigualdade na saúde na Dinamarca. Omkring 18% af hele Danmarks befolkning ryger. Etwa 18 % der gesamten dänischen Bevölkerung raucht. Around 18% of Denmark's entire population smokes. Cerca de 18% de toda a população da Dinamarca fuma. Det svarer til 800.000 mennesker. Dies entspricht 800.000 Menschen. This corresponds to 800,000 people. Isso corresponde a 800.000 pessoas. Danmarks mål er at max 5% af befolkningen skal bruge tobaksprodukter, så med de 18% der ryger i dag, er der stadig lang vej til målet. Dänemark hat sich zum Ziel gesetzt, dass nicht mehr als 5 % der Bevölkerung Tabakerzeugnisse konsumieren sollten, so dass bei den 18 %, die heute rauchen, noch ein weiter Weg zurückzulegen ist. Denmark's goal is for a maximum of 5% of the population to use tobacco products, so with the 18% who smoke today, there is still a long way to go to reach the goal. A meta da Dinamarca é que no máximo 5% da população use produtos derivados do tabaco, portanto, com os 18% que fumam hoje, ainda há um longo caminho a percorrer para atingir a meta. Der er lidt flere mænd end kvinder, der ryger. Es rauchen etwas mehr Männer als Frauen. There are slightly more men than women who smoke. Há ligeiramente mais homens do que mulheres que fumam. Siden 2017 har der været et stort fald i antal rygere i aldersgruppen 16-24 år. Seit 2017 ist die Zahl der Raucherinnen und Raucher in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen stark zurückgegangen. Since 2017, there has been a large decrease in the number of smokers in the 16-24 age group. Desde 2017, houve uma grande queda no número de fumantes na faixa etária de 16 a 24 anos. Det skyldes et stort forebyggende arbejde fra Sundhedsstyrelsen, samt at man har hævet prisen på cigaretter. This is due to a great deal of preventive work by the Danish Health Authority, as well as the fact that the price of cigarettes has been raised. Isso se deve ao grande trabalho preventivo da Autoridade de Saúde dinamarquesa, bem como ao aumento do preço dos cigarros. Til gengæld er den yngre generation begyndt at bruge flere røgfri nikotinprodukter. Im Gegensatz dazu hat die jüngere Generation begonnen, mehr rauchfreie Nikotinprodukte zu verwenden. On the other hand, the younger generation has started to use more smokeless nicotine products. Por outro lado, a geração mais jovem começou a usar mais produtos de nicotina sem fumaça. Det er især snus, som er små poser med tobak, man placerer under overlæben. Insbesondere Snus, das sind kleine Beutel mit Tabak, die unter der Oberlippe platziert werden. It is especially snus, which are small bags of tobacco that you place under the upper lip. É especialmente o snus, que são pequenos saquinhos de tabaco que você coloca sob o lábio superior.

Danmark har et højere alkoholforbrug end de andre skandinaviske lande. Dänemark hat einen höheren Alkoholkonsum als die anderen skandinavischen Länder. Denmark has a higher alcohol consumption than the other Scandinavian countries. A Dinamarca tem um consumo de álcool maior do que os outros países escandinavos. В Дании потребление алкоголя выше, чем в других скандинавских странах. Der er en tydelig sammenhæng mellem et stort alkoholforbrug og rigtig mange udbredte sygdomme, bl.a. Es besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen starkem Alkoholkonsum und einer Vielzahl von Volkskrankheiten, darunter There is a clear connection between heavy alcohol consumption and many widespread diseases, including Existe uma clara conexão entre o consumo pesado de álcool e muitas doenças disseminadas, incluindo kræft, knogleskørhed og skrumpelever. cancer, osteoporosis and cirrhosis. câncer, osteoporose e cirrose. 6% af de årlige dødsfald i Danmark er relateret til alkohol. 6 % der jährlichen Todesfälle in Dänemark sind auf Alkohol zurückzuführen. 6% of the annual deaths in Denmark are related to alcohol. 6% das mortes anuais na Dinamarca estão relacionadas ao álcool. Især unge mennesker i Danmark drikker markant mere alkohol, end unge mennesker i resten af Europa, og unge danskere begynder at drikke i en yngre alder end i resten af Europa. Insbesondere trinken junge Menschen in Dänemark deutlich mehr Alkohol als junge Menschen im übrigen Europa, und junge Dänen beginnen in einem jüngeren Alter mit dem Trinken als im übrigen Europa. Young people in Denmark in particular drink significantly more alcohol than young people in the rest of Europe, and young Danes start drinking at a younger age than in the rest of Europe. Os jovens na Dinamarca, em particular, bebem significativamente mais álcool do que os jovens no resto da Europa, e os jovens dinamarqueses começam a beber mais cedo do que no resto da Europa. Generelt drikker mænd mere alkohol end kvinder gør. In general, men drink more alcohol than women do. Em geral, os homens bebem mais álcool do que as mulheres. Sundhedsprofilen viser, at der er sket et fald i unges alkoholindtag, men det kan muligvis skyldes at værtshuse, diskoteker, gymnasiefester og festivaller har været lukket og aflyst pga. Aus dem Gesundheitsprofil geht hervor, dass der Alkoholkonsum junger Menschen zurückgegangen ist, was jedoch darauf zurückzuführen sein könnte, dass Kneipen, Diskotheken, Highschool-Partys und Feste wegen Alkoholmangels geschlossen und abgesagt wurden. The health profile shows that there has been a decrease in young people's alcohol intake, but this may possibly be because pubs, discotheques, high school parties and festivals have been closed and canceled due to O perfil de saúde mostra que houve uma diminuição no consumo de álcool entre os jovens, mas possivelmente porque bares, discotecas, festas de colégio e festivais foram fechados e cancelados devido à corona. corona.

En af de mest bekymrende tendenser, man har observeret i denne udgave af Sundhedsprofilen, er at danskernes mentale helbred er blevet værre. Einer der beunruhigendsten Trends, die in dieser Ausgabe des Gesundheitsprofils beobachtet wurden, ist die Verschlechterung der psychischen Gesundheit der Dänen. One of the most worrying trends observed in this edition of the Health Profile is that Danes' mental health has become worse. Uma das tendências mais preocupantes observadas nesta edição do Perfil de Saúde é que a saúde mental dos dinamarqueses piorou. Forskning har vist at ens levealder kan falde med op til 6 måneder, hvis man har langvarigt dårligt mentalt helbred. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine langfristig schlechte psychische Gesundheit die Lebenserwartung um bis zu 6 Monate verringern kann. Research has shown that one's life expectancy can decrease by up to 6 months if one has long-term poor mental health. A pesquisa mostrou que a expectativa de vida de uma pessoa pode diminuir em até 6 meses se ela tiver problemas de saúde mental a longo prazo. Ens uddannelses- og jobtilstand har stor betydning for ens mentale helbred. Der Stand Ihrer Ausbildung und Ihrer Arbeit hat einen großen Einfluss auf Ihre psychische Gesundheit. One's educational and job status has a great impact on one's mental health. O status educacional e profissional de uma pessoa tem um grande impacto na saúde mental. Blandt personer med en videregående uddannelse har 14,5% dårligt mentalt helbred, men blandt personer uden job har hele 39% dårligt mentalt helbred. Von den Menschen mit Hochschulbildung haben 14,5 % eine schlechte psychische Gesundheit, aber von den Menschen ohne Arbeit haben sogar 39 % eine schlechte psychische Gesundheit. Among people with a higher education, 14.5% have poor mental health, but among people without a job, a whopping 39% have poor mental health. Entre as pessoas com ensino superior, 14,5% têm problemas de saúde mental, mas entre as pessoas sem emprego, 39% têm problemas de saúde mental. Man mener, at en del af årsagen til det dårlige mentale helbred i denne udgave af Sundhedsprofilen skyldes corona, da den omfattende nedlukning af samfundet har forværret mange danskeres mentale helbred. Es wird vermutet, dass die schlechte psychische Gesundheit in dieser Ausgabe des Gesundheitsprofils zum Teil auf das Coronavirus zurückzuführen ist, da die weit verbreitete Abriegelung der Gesellschaft die psychische Gesundheit vieler Dänen verschlechtert hat. It is believed that part of the reason for the poor mental health in this edition of the Health Profile is due to corona, as the extensive shutdown of society has worsened the mental health of many Danes. Acredita-se que parte do motivo da saúde mental precária nesta edição do Perfil de Saúde se deva ao corona, já que o amplo fechamento da sociedade piorou a saúde mental de muitos dinamarqueses.

I Danmark kategoriseres man ”svær overvægtig”, hvis ens BMI er større end 30. In Dänemark werden Sie als fettleibig" eingestuft, wenn Ihr BMI über 30 liegt. In Denmark, you are categorized as "severely obese" if your BMI is greater than 30. Na Dinamarca, você é classificado como "gravemente obeso" se seu IMC for maior que 30. Der er mange sygdomme forbundet med svær overvægt, bl.a. There are many diseases associated with severe obesity, including hjertekarsygdom, type 2 diabetes, kræft og for tidlig død. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Krebs und vorzeitiger Tod. cardiovascular disease, type 2 diabetes, cancer and premature death. Siden 2010 er andelen af svært overvægtige i Danmark steget fra 13,6% til 18,5%. Seit 2010 ist der Anteil der fettleibigen Menschen in Dänemark von 13,6 Prozent auf 18,5 Prozent gestiegen. Since 2010, the proportion of severely obese people in Denmark has increased from 13.6% to 18.5%. Desde 2010, a proporção de pessoas com obesidade grave na Dinamarca aumentou de 13,6% para 18,5%. Denne stigning ses både hos mænd og kvinder og i alle aldersgrupper. Dieser Anstieg ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen und in allen Altersgruppen zu beobachten. This increase is seen in both men and women and in all age groups. Este aumento é visto em homens e mulheres e em todas as faixas etárias. Der ses meget stor social ulighed i forekomsten af svær overvægt. Die sozialen Ungleichheiten bei der Prävalenz von Fettleibigkeit sind sehr groß. Very large social inequality is seen in the prevalence of severe obesity. Observa-se uma desigualdade social muito grande na prevalência da obesidade grave. Der er faktisk dobbelt så mange svært overvægtige blandt personer med ingen eller lav uddannelse, sammenlignet med personer med en lang videregående uddannelse. Tatsächlich ist die Fettleibigkeitsrate bei Menschen ohne oder mit geringer Bildung doppelt so hoch wie bei Menschen mit höherer Bildung. There are actually twice as many severely obese people with no or low education compared to people with a long higher education. Na verdade, existem duas vezes mais pessoas gravemente obesas com nenhuma ou baixa escolaridade em comparação com pessoas com um longo ensino superior.

WHO anbefaler at man er fysisk aktiv mindst 150 minutter om ugen. Die WHO empfiehlt, mindestens 150 Minuten pro Woche körperlich aktiv zu sein. The WHO recommends that you are physically active for at least 150 minutes a week. A OMS recomenda que você seja fisicamente ativo por pelo menos 150 minutos por semana. 42% af danskerne lever op til denne anbefaling. 42 % der Dänen erfüllen diese Empfehlung. 42% of Danes live up to this recommendation. 42% dos dinamarqueses cumprem esta recomendação. Især personer i alderen 16-24 og 45-54 er gode til at overholde anbefalingen. People aged 16-24 and 45-54 are particularly good at complying with the recommendation. Pessoas de 16 a 24 anos e de 45 a 54 anos são particularmente boas em cumprir a recomendação. Også på dette område er der stor ulighed. Auch hier gibt es ein hohes Maß an Ungleichheit. In this area too, there is great inequality. Também nesta área há uma grande desigualdade. Personer med en lang videregående uddannelse dyrker mere motion end personer med lavt uddannelsesniveau. People with a long higher education exercise more than people with a low level of education. As pessoas com um ensino superior longo praticam mais exercício físico do que as pessoas com um baixo nível de escolaridade. Der ses et fald i danskernes aktivitetsniveau i denne udgave af Sundhedsprofilen, men det kan skyldes corona. In dieser Ausgabe des Gesundheitsprofils ist ein Rückgang des Aktivitätsniveaus der Dänen zu verzeichnen, was jedoch auf das Coronavirus zurückzuführen sein könnte. There is a decrease in the Danes' activity level in this edition of the Health Profile, but this may be due to corona. Há uma queda no nível de atividade dos dinamarqueses nesta edição do Perfil de Saúde, mas isso pode ser devido ao corona. Under nedlukningen var fitnesscentrene lukket i en periode, og det var ikke muligt at dyrke holdsport i sportsforeninger. During the shutdown, the gyms were closed for a period, and it was not possible to play team sports in sports associations. Durante a paralisação, os ginásios ficaram fechados por um período, não sendo possível a prática de esportes coletivos nas agremiações esportivas.

Alt i alt ses der både gode og bekymrende tendenser i rapporten. Insgesamt zeigt der Bericht sowohl positive als auch besorgniserregende Trends auf. All in all, the report shows both good and worrying trends. Em suma, o relatório mostra tendências positivas e preocupantes. Danskerne drikker og ryger mindre, men til gengæld er vores mentale helbred blevet dårligere, og der er flere og flere svært overvægtige personer. The Danes drink and smoke less, but on the other hand our mental health has deteriorated, and there are more and more severely obese people. Os dinamarqueses bebem e fumam menos, mas, por outro lado, nossa saúde mental piorou e há cada vez mais pessoas com obesidade grave. I den kommende periode, vil du nok opleve at politikerne sætter sundhed mere på dagsorden. In der nächsten Zeit werden Sie wahrscheinlich erleben, dass die Politiker das Thema Gesundheit stärker auf die Tagesordnung setzen. In the coming period, you will probably find that politicians put health more on the agenda. No próximo período, você provavelmente descobrirá que os políticos colocaram a saúde mais em pauta. Jeg håber at denne episode har hjulpet dig med at danne et overblik over danskernes sundhedstilstand. I hope that this episode has helped you form an overview of the state of health of the Danes. Espero que este episódio tenha ajudado a formar uma visão geral do estado de saúde dos dinamarqueses.

Det var alt for denne episode! That's it for this episode! É isso para este episódio! Husk at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Remember that you can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne. Lembre-se de que você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med. Obrigado por ouvir.