×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #1 Dansk foreningsliv

#1 Dansk foreningsliv

Hej, og velkommen til første episode af ”Dansk i ørerne”. ”Dansk i ørerne” er en ny podcast, hvor jeg i korte afsnit vil snakke om emner, der er relateret til Danmark og danskerne. Jeg vil forsøge at snakke lidt langsommere og mere tydeligt, så man kan lytte til podcasten, selvom man ikke har dansk som sit modersmål. Man kan finde teksten til denne episode på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Denne episode handler om dansk foreningsliv. Danmark er et foreningsland, og mange mener at foreningslivet er en af grundstenene i vores samfund og kultur. En forening er defineret som en forsamling af mennesker, der har en fælles interesse. Man kan også kalde en forening for en ”klub”. Den danske grundlov sikrer, at alle har ret til at danne en forening, så længe foreningens formål ikke overskrider de danske love. Det er et krav, at en forening skal være åben for alle, der ønsker at være medlem.

I Danmark er omkring 3 millioner mennesker medlem af en forening. Der findes cirka 100.000 foreninger i Danmark. Disse foreninger er oftest drevet af frivillige personer – man estimerer at op mod 600.000 danskere laver frivilligt arbejde i en forening. At lave frivilligt arbejde betyder at man ikke får løn for det arbejder man laver. De mange foreninger findes i alle størrelser og er spredt over hele landet. Mange foreninger er sportsforeninger, fx fodboldklubber, håndboldklubber og rideklubber, men der findes også mange foreninger med helt andre formål; fx spejderforeninger, teatergrupper og frimærkeklubber.

Både børn og voksne er medlemmer i foreninger. Hos børn er det ofte sportsforeninger, musikforeninger og spejderforeninger, der er mest populære. Langt de fleste børn dyrker sport i en forening et par gange i ugen. I 2020 var 182.000 børn og unge fx medlem af en fodboldklub. Ofte er det børnenes forældre, der er frivillige i børnenes foreninger. Fx ved at sidde i bestyrelsen, køre børnene til stævner og kampe og bage kage til arrangementerne i foreningen. Mange voksne er ligeledes medlemmer i en forening.

En forening styres af en bestyrelse. Mindst en gang om året holder foreningen en generalforsamling, hvor foreningens medlemmer stemmer om, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Det er som regel frivilligt arbejde at være i en forenings bestyrelse. Bestyrelsen holder løbende møder og beslutter hvad foreningen skal gøre. Fx hvilke arrangementer og aktiviteter, som foreningen skal afholde.

Den danske foreningskultur startede i 1700-tallet og udsprang i København. En af de første foreninger man kender til, er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der blev stiftet i 1742 med det formål at fremme oplysningen om historie, filosofi, naturvidenskab og matematik. I starten var det primært de mere velstillede borgere i samfundet, der dannede foreninger. I løbet af 1800-tallet begyndte større dele af befolkningen også at engagere sig i foreninger. I 1849 blev det skrevet i den danske grundlov, at alle borgere havde ret til at stifte en forening. Foreningskulturen førte også til dannelsen af fagforeninger, men det vil jeg fortælle om i en anden episode.

Der er mange FORdele ved at være med i en forening. Det er en god mulighed for at danne netværk og finde nye venner, lære sproget og stifte bekendtskab med den danske kultur. Man kan finde en forening ved at spørge i sit netværk, eller søge på kommunens hjemmesider. De fleste kommuner har en foreningsporTAL på deres hjemmeside. Det koster som regel et mindre gebyr at være medlem af en forening. Dette gebyr bruges til at betale klubbens udgifter, fx leje af lokaler, og til at afholde arrangementer. Ofte kan man dog deltage i et par af foreningens arrangementer gratis, inden man beslutter sig for om man vil betale for at være medlem.

Det var alt for denne episode! Jeg håber du blev klogere på dansk foreningskultur. Tak fordi du lyttede med.

#1 Dansk foreningsliv #1 Dänische Vereine #1 Danish association life #1 Vida asociativa danesa #1 Vie associative danoise #1 Vita associativa danese #1위 덴마크 협회 생활 #1 Deense verenigingsleven #1 Duńskie życie stowarzyszeniowe # 1 vida de associação dinamarquesa № 1 в жизни датской ассоциации #1 Dansk förening liv #1. Danimarka dernek yaşamı #1 Життя данських асоціацій #1 丹麥協會生活

Hej, og velkommen til første episode af ”Dansk i ørerne”. Hallo und willkommen zur ersten Folge von "Dänisch in den Ohren". Hello, and welcome to the first episode of "Danish in the ears". Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de "Danish in your ears". Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de "Dinamarquês nas orelhas". Здравствуйте и добро пожаловать в первый эпизод программы "Датский язык в ушах". ”Dansk i ørerne” er en ny podcast, hvor jeg i korte afsnit vil snakke om emner, der er relateret til Danmark og danskerne. „Dänisch in den Ohren“ ist ein neuer Podcast, in dem ich in kurzen Folgen über Themen rund um Dänemark und die Dänen sprechen werde. "Danish in the ears" is a new podcast where I will talk in short episodes about topics related to Denmark and the Danes. "Dansk i ørerne" es un nuevo podcast en el que hablo en breves episodios sobre temas relacionados con Dinamarca y los daneses. "Dansk i ørerne" est un nouveau podcast dans lequel je parle, dans de courts épisodes, de sujets liés au Danemark et aux Danois. "Danish in the ear" é um novo podcast onde falarei em pequenos episódios sobre temas relacionados com a Dinamarca e os dinamarqueses. «Датский в ушах» — это новый подкаст, в котором я буду рассказывать в коротких эпизодах на темы, связанные с Данией и датчанами. Jeg vil forsøge at snakke lidt langsommere og mere tydeligt, så man kan lytte til podcasten, selvom man ikke har dansk som sit modersmål. Ich werde versuchen, etwas langsamer und deutlicher zu sprechen, damit Sie den Podcast hören können, auch wenn Sie nicht Dänisch als Muttersprache sprechen. I will try to speak a little slower and more clearly, so that you can listen to the podcast, even if you do not speak Danish as your mother tongue. Intentaré hablar un poco más despacio y con más claridad para que puedas escuchar el podcast aunque no seas hablante nativo de danés. J'essaierai de parler un peu plus lentement et plus clairement afin que vous puissiez écouter le podcast même si votre langue maternelle n'est pas le danois. Postaram się mówić nieco wolniej i wyraźniej, abyś mógł słuchać podcastu, nawet jeśli nie jesteś rodzimym użytkownikiem języka duńskiego. Vou tentar falar um pouco mais devagar e com mais clareza, para que você possa ouvir o podcast, mesmo que não fale dinamarquês como língua materna. Я постараюсь говорить немного медленнее и четче, чтобы вы могли слушать подкаст, даже если вы не говорите на датском как на родном языке. Man kan finde teksten til denne episode på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. Den Text dieser Folge finden Sie auf der Podcast-Website www.danskioererne.dk. You can find the text of this episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. El texto de este episodio puede consultarse en el sitio web del podcast, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto deste episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk. Текст этого эпизода можно найти на сайте подкаста www.danskioererne.dk.

Denne episode handler om dansk foreningsliv. In dieser Folge geht es um das dänische Vereinsleben. This episode is about Danish association life. Este episodio trata de las asociaciones danesas. Ten odcinek poświęcony jest duńskiemu życiu stowarzyszeniowemu. Este episódio é sobre a vida da associação dinamarquesa. В этом выпуске речь пойдет о жизни датских ассоциаций. Danmark er et foreningsland, og mange mener at foreningslivet er en af grundstenene i vores samfund og kultur. Dänemark ist ein Land der Vereine, und viele glauben, dass das Vereinsleben einer der Eckpfeiler unserer Gesellschaft und Kultur ist. Denmark is a country of associations, and many believe that associational life is one of the cornerstones of our society and culture. Dinamarca es un país de asociaciones, y muchos creen que las asociaciones son una de las piedras angulares de nuestra sociedad y cultura. Dania jest krajem stowarzyszeń i wielu uważa, że stowarzyszenia są jednym z fundamentów naszego społeczeństwa i kultury. A Dinamarca é um país de associações e muitos acreditam que a vida associativa é um dos pilares de nossa sociedade e cultura. Дания – страна ассоциаций, и многие считают, что жизнь ассоциаций является одним из краеугольных камней нашего общества и культуры. En forening er defineret som en forsamling af mennesker, der har en fælles interesse. Ein Verein ist definiert als eine Vereinigung von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben. An association is defined as a gathering of people who have a common interest. Una asociación se define como una reunión de personas que tienen un interés común. Stowarzyszenie definiuje się jako zgromadzenie osób, które mają wspólny interes. Uma associação é definida como uma reunião de pessoas que têm um interesse comum. Ассоциация определяется как собрание людей, объединенных общими интересами. Man kan også kalde en forening for en ”klub”. Sie können einen Verein auch „Club“ nennen. You can also call an association a "club". También se puede llamar "club" a una asociación. Você também pode chamar uma associação de "clube". Вы также можете назвать ассоциацию «клубом». Den danske grundlov sikrer, at alle har ret til at danne en forening, så længe foreningens formål ikke overskrider de danske love. Die dänische Verfassung sieht vor, dass jeder das Recht hat, einen Verein zu gründen, solange der Vereinszweck nicht über die dänischen Gesetze hinausgeht. The Danish constitution ensures that everyone has the right to form an association, as long as the association's purpose does not exceed the Danish laws. La Constitución danesa garantiza a todos el derecho a asociarse, siempre que la finalidad de la asociación no vaya más allá de las leyes danesas. La constitution danoise garantit à chacun le droit de former une association, à condition que l'objet de l'association n'excède pas les lois danoises. Duńska konstytucja zapewnia każdemu prawo do tworzenia stowarzyszeń, o ile cel stowarzyszenia nie wykracza poza duńskie prawo. A constituição dinamarquesa garante que todos têm o direito de formar uma associação, desde que o objetivo da associação não exceda as leis dinamarquesas. Конституция Дании гарантирует, что каждый имеет право на создание ассоциации, если цель ассоциации не выходит за рамки датских законов. Det er et krav, at en forening skal være åben for alle, der ønsker at være medlem. Voraussetzung ist, dass ein Verein für alle offen ist, die Mitglied werden wollen. It is a requirement that an association must be open to everyone who wants to be a member. Es un requisito que una organización esté abierta a todos los que deseen afiliarse. Une organisation doit être ouverte à toute personne souhaitant en devenir membre. Organizacja musi być otwarta dla każdego, kto chce zostać jej członkiem. É uma exigência que uma associação seja aberta a todos que queiram ser associados. Обязательным требованием является то, что ассоциация должна быть открыта для всех, кто хочет стать ее членом.

I Danmark er omkring 3 millioner mennesker medlem af en forening. In Dänemark sind rund 3 Millionen Menschen Mitglieder eines Vereins. In Denmark, around 3 million people are members of an association. En Dinamarca, unos 3 millones de personas son miembros de una asociación. W Danii około 3 miliony osób jest członkami organizacji. Na Dinamarca, cerca de 3 milhões de pessoas são membros de uma associação. В Дании около 3 миллионов человек являются членами какой-либо организации. Der findes cirka 100.000 foreninger i Danmark. In Dänemark gibt es etwa 100.000 Vereine. There are approximately 100,000 associations in Denmark. En Dinamarca hay unas 100.000 asociaciones. W Danii działa około 100 000 organizacji. Existem aproximadamente 100.000 associações na Dinamarca. В Дании насчитывается около 100 000 организаций. Disse foreninger er oftest drevet af frivillige personer – man estimerer at op mod 600.000 danskere laver frivilligt arbejde i en forening. Diese Vereine werden meistens von Freiwilligen geführt – Schätzungen zufolge leisten bis zu 600.000 Dänen ehrenamtliche Arbeit in einem Verein. These associations are most often run by volunteers – it is estimated that up to 600,000 Danes do voluntary work in an association. Estas asociaciones suelen estar dirigidas por voluntarios: se calcula que hasta 600.000 daneses trabajan como voluntarios en una asociación. Ces organisations sont souvent gérées par des bénévoles - on estime que jusqu'à 600 000 Danois sont bénévoles dans une organisation. Organizacje te są często prowadzone przez wolontariuszy - szacuje się, że nawet 600 000 Duńczyków jest wolontariuszami w jednej z organizacji. Essas associações são geralmente administradas por voluntários - estima-se que até 600.000 dinamarqueses façam trabalho voluntário em uma associação. Эти организации часто управляются добровольцами - по оценкам, до 600 тыс. датчан работают в них на добровольных началах. At lave frivilligt arbejde betyder at man ikke får løn for det arbejder man laver. Freiwilligenarbeit bedeutet, dass Sie für Ihre Arbeit nicht bezahlt werden. Doing voluntary work means that you do not get paid for the work you do. Hacer trabajo voluntario significa que no te pagan por el trabajo que haces. Fazer trabalho voluntário significa que você não é pago pelo trabalho que faz. Волонтерство означает, что вы не получаете денег за свою работу. De mange foreninger findes i alle størrelser og er spredt over hele landet. Die vielen Vereine gibt es in allen Größen und sind über das ganze Land verteilt. The many associations come in all sizes and are spread all over the country. Las numerosas asociaciones son de todos los tamaños y están repartidas por todo el país. Les nombreuses organisations sont de toutes tailles et réparties dans tout le pays. Wiele organizacji jest różnej wielkości i jest rozproszonych po całym kraju. As muitas associações vêm em todos os tamanhos e estão espalhadas por todo o país. Множество организаций разного размера разбросаны по всей стране. Mange foreninger er sportsforeninger, fx fodboldklubber, håndboldklubber og rideklubber, men der findes også mange foreninger med helt andre formål; fx spejderforeninger, teatergrupper og frimærkeklubber. Viele Vereine sind Sportvereine, zum Beispiel Fußballvereine, Handballvereine und Reitvereine, aber es gibt auch viele Vereine mit ganz anderen Zwecken; z.B. Pfadfindervereine, Theatergruppen und Stempelvereine. Many associations are sports associations, for example football clubs, handball clubs and riding clubs, but there are also many associations with completely different purposes; e.g. scout associations, theater groups and stamp clubs. Muchas asociaciones son deportivas, como los clubes de fútbol, balonmano o hípica, pero también hay muchas asociaciones con fines completamente distintos, como las asociaciones de scouts, los grupos de teatro o los clubes de sellos. Muitas associações são associações desportivas, por exemplo clubes de futebol, clubes de andebol e clubes de equitação, mas também existem muitas associações com finalidades completamente diferentes; por exemplo, associações de escoteiros, grupos de teatro e clubes de selos. Многие ассоциации - это спортивные объединения, такие как футбольные клубы, гандбольные клубы и клубы верховой езды, но есть и множество объединений с совершенно иными целями, например, скаутские ассоциации, театральные группы и клубы любителей марок.

Både børn og voksne er medlemmer i foreninger. Sowohl Kinder als auch Erwachsene sind Mitglieder von Vereinen. Both children and adults are members of associations. Tanto los niños como los adultos son miembros de organizaciones. Crianças e adultos são membros de associações. Hos børn er det ofte sportsforeninger, musikforeninger og spejderforeninger, der er mest populære. Bei Kindern sind es oft Sportvereine, Musikvereine und Pfadfindervereine, die am beliebtesten sind. With children, it is often sports associations, music associations and scout associations that are most popular. Entre los niños, los clubes deportivos, los de música y las organizaciones de scouts suelen ser los más populares. Com as crianças, muitas vezes são as associações desportivas, associações de música e associações de escuteiros que são mais populares. Для детей наиболее популярны спортивные клубы, музыкальные кружки и скаутские организации. Langt de fleste børn dyrker sport i en forening et par gange i ugen. Die überwiegende Mehrheit der Kinder treibt ein paar Mal pro Woche Sport in einem Verein. The vast majority of children play sports in an association a few times a week. La inmensa mayoría de los niños practican deporte en un club varias veces por semana. La grande majorité des enfants pratiquent un sport dans un club deux fois par semaine. Zdecydowana większość dzieci uprawia sport w klubie kilka razy w tygodniu. A grande maioria das crianças pratica desporto numa associação algumas vezes por semana. Подавляющее большинство детей занимаются спортом в клубе пару раз в неделю. I 2020 var 182.000 børn og unge fx medlem af en fodboldklub. Im Jahr 2020 waren beispielsweise 182.000 Kinder und Jugendliche Mitglied in einem Fußballverein. In 2020, for example, 182,000 children and young people were members of a football club. Por ejemplo, en 2020, 182.000 niños y jóvenes eran socios de un club de fútbol. Em 2020, por exemplo, 182 mil crianças e jovens eram sócios de um clube de futebol. Например, в 2020 году 182 000 детей и подростков были членами футбольного клуба. 例如,在 2020 年,有 18.2 万名儿童和青少年加入了足球俱乐部。 Ofte er det børnenes forældre, der er frivillige i børnenes foreninger. Oft sind es die Eltern der Kinder, die sich ehrenamtlich in den Kindervereinen engagieren. It is often the children's parents who volunteer in the children's associations. A menudo son los padres de los niños los que trabajan como voluntarios en las organizaciones de sus hijos. Muitas vezes, são os pais das crianças que se voluntariam nas associações infantis. Часто волонтерами в детских организациях становятся родители детей. Fx ved at sidde i bestyrelsen, køre børnene til stævner og kampe og bage kage til arrangementerne i foreningen. Zum Beispiel, indem sie auf dem Brett sitzen, die Kinder zu Kundgebungen und Wettkämpfen fahren und Kuchen für die Veranstaltungen im Verein backen. For example by sitting on the board, driving the children to rallies and matches and baking cakes for the events in the association. Por ejemplo, formando parte de la junta directiva, llevando a los niños a competiciones y partidos y horneando pasteles para los actos de la organización. Por exemplo, sentando no conselho, levando as crianças a comícios e jogos e assando bolos para os eventos da associação. Например, входить в совет директоров, возить детей на соревнования и матчи, печь торты для мероприятий организации. Mange voksne er ligeledes medlemmer i en forening. Auch viele Erwachsene sind Mitglied in einem Verein. Many adults are also members of an association. Muchos adultos también son miembros de una organización. Wielu dorosłych jest również członkami organizacji. Muitos adultos também são membros de uma associação. Многие взрослые также являются членами организации.

En forening styres af en bestyrelse. Ein Verein wird von einem Vorstand geleitet. An association is governed by a board of directors. Una asociación está gobernada por una junta directiva. Une organisation est dirigée par un conseil d'administration. Organizacja jest zarządzana przez zarząd. Uma associação é governada por um conselho de administração. Организацией управляет совет директоров. Mindst en gang om året holder foreningen en generalforsamling, hvor foreningens medlemmer stemmer om, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Mindestens einmal im Jahr veranstaltet der Verein eine Mitgliederversammlung, auf der die Mitglieder des Vereins über die Besetzung des Vorstands abstimmen. At least once a year, the association holds a general meeting, where the association's members vote on who should sit on the board. Al menos una vez al año, la organización celebra una asamblea general en la que los miembros de la organización votan quién debe formar parte del consejo. Au moins une fois par an, l'organisation tient une assemblée générale au cours de laquelle les membres de l'organisation votent pour désigner les membres du conseil d'administration. Pelo menos uma vez por ano, a associação realiza uma assembleia geral, onde os membros da associação votam quem deve fazer parte do conselho. Не реже одного раза в год организация проводит общее собрание, на котором члены организации голосуют за то, кто должен войти в состав правления. Det er som regel frivilligt arbejde at være i en forenings bestyrelse. Die Mitarbeit im Vorstand eines Vereins ist in der Regel ehrenamtlich. Being on the board of an association is usually voluntary work. Formar parte de la junta directiva de una asociación suele ser un trabajo voluntario. Zasiadanie w zarządzie organizacji jest zazwyczaj pracą wolontariacką. Estar no conselho de uma associação geralmente é um trabalho voluntário. Членство в совете директоров организации - это, как правило, добровольная работа. Bestyrelsen holder løbende møder og beslutter hvad foreningen skal gøre. Der Vorstand trifft sich regelmäßig und beschließt, was der Verein tun soll. The board holds regular meetings and decides what the association should do. El consejo se reúne periódicamente y decide qué debe hacer la organización. Zarząd spotyka się regularnie i decyduje o tym, co organizacja powinna robić. O conselho realiza reuniões regulares e decide o que a associação deve fazer. Правление регулярно собирается и решает, что делать организации. Fx hvilke arrangementer og aktiviteter, som foreningen skal afholde. Zum Beispiel, welche Veranstaltungen und Aktivitäten die Organisation organisieren soll. For example, which events and activities the association will hold. Por ejemplo, qué actos y actividades debe organizar la organización. Na przykład, jakie wydarzenia i działania powinna organizować organizacja. Por exemplo, quais eventos e atividades a associação realizará.

Den danske foreningskultur startede i 1700-tallet og udsprang i København. Die dänische Vereinskultur entstand im 18. Jahrhundert in Kopenhagen. The Danish association culture started in the 18th century and originated in Copenhagen. La cultura asociativa danesa comenzó en el siglo XVIII y se originó en Copenhague. Duńska kultura stowarzyszeniowa rozpoczęła się w XVIII wieku i powstała w Kopenhadze. A cultura de associação dinamarquesa começou no século 18 e se originou em Copenhague. Датская культура ассоциаций зародилась в XVIII веке и возникла в Копенгагене. En af de første foreninger man kender til, er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der blev stiftet i 1742 med det formål at fremme oplysningen om historie, filosofi, naturvidenskab og matematik. Einer der ersten bekannten Vereine ist Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der 1742 mit dem Ziel gegründet wurde, Informationen über Geschichte, Philosophie, Naturwissenschaften und Mathematik zu fördern. One of the first known associations is Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, which was founded in 1742 with the aim of promoting information about history, philosophy, natural science and mathematics. Una de las primeras asociaciones conocidas es la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras, fundada en 1742 con el objetivo de promover la educación en historia, filosofía, ciencias naturales y matemáticas. L'une des premières associations connues est l'Académie royale danoise des sciences et des lettres, fondée en 1742 dans le but de promouvoir la connaissance de l'histoire, de la philosophie, des sciences naturelles et des mathématiques. Jednym z pierwszych znanych stowarzyszeń jest Królewska Duńska Akademia Nauk i Literatury, założona w 1742 r. w celu promowania oświecenia w zakresie historii, filozofii, nauk przyrodniczych i matematyki. Uma das primeiras associações conhecidas é a Royal Danish Science Society, fundada em 1742 com o objetivo de promover informações sobre história, filosofia, ciências naturais e matemática. Одна из первых известных ассоциаций - Датская королевская академия наук и литературы, основанная в 1742 году с целью содействия просвещению в области истории, философии, естественных наук и математики. I starten var det primært de mere velstillede borgere i samfundet, der dannede foreninger. Am Anfang waren es vor allem die wohlhabenderen Bürger der Gesellschaft, die sich zu Vereinen zusammenschlossen. In the beginning, it was primarily the better-off citizens in society who formed associations. Al principio, eran sobre todo los miembros más acomodados de la sociedad los que formaban asociaciones. Au début, ce sont surtout les membres les plus aisés de la société qui ont formé des associations. Na początku to głównie bardziej zamożni członkowie społeczeństwa tworzyli stowarzyszenia. No começo, eram principalmente os cidadãos mais ricos da sociedade que formavam associações. Вначале ассоциации создавали в основном более обеспеченные члены общества. I løbet af 1800-tallet begyndte større dele af befolkningen også at engagere sig i foreninger. Im 19. Jahrhundert begannen auch größere Teile der Bevölkerung, sich in Vereinen zu engagieren. During the 19th century, larger parts of the population also began to get involved in associations. Durante el siglo XIX, amplios sectores de la población empezaron a participar en organizaciones. Durante o século 19, parcelas maiores da população também começaram a se envolver em associações. В 1800-х годах все большая часть населения также начала участвовать в организациях. I 1849 blev det skrevet i den danske grundlov, at alle borgere havde ret til at stifte en forening. Im Jahr 1849 wurde in der dänischen Verfassung verankert, dass alle Bürger das Recht haben, einen Verein zu gründen. In 1849, it was written into the Danish constitution that all citizens had the right to found an association. En 1849 se incluyó en la Constitución danesa que todos los ciudadanos tenían derecho a asociarse. En 1849, il a été inscrit dans la constitution danoise que tous les citoyens avaient le droit de former une association. Em 1849, foi escrito na constituição dinamarquesa que todos os cidadãos tinham o direito de fundar uma associação. В 1849 году в датской конституции было записано, что все граждане имеют право создавать ассоциации. Foreningskulturen førte også til dannelsen af fagforeninger, men det vil jeg fortælle om i en anden episode. Die Vereinigungskultur führte auch zur Gründung von Gewerkschaften, aber darüber werde ich in einer anderen Folge sprechen. The union culture also led to the formation of trade unions, but I will talk about that in another episode. La cultura asociativa también dio lugar a la formación de sindicatos, pero hablaré de ello en otro episodio. La culture associative a également conduit à la formation de syndicats, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Kultura stowarzyszeniowa doprowadziła również do powstania związków zawodowych, ale o tym opowiem w innym odcinku. A cultura sindical também levou à formação de sindicatos, mas falarei sobre isso em outro episódio. Культура ассоциаций также привела к созданию профсоюзов, но об этом я расскажу в другом эпизоде.

Der er mange FORdele ved at være med i en forening. Die Mitgliedschaft in einem Verein hat viele Vorteile. There are many advantages to being part of an association. Afiliarse a una organización tiene muchas ventajas. L'adhésion à une organisation présente de nombreux avantages. São muitas as vantagens de fazer parte de uma associação. Вступление в организацию имеет множество преимуществ. Det er en god mulighed for at danne netværk og finde nye venner, lære sproget og stifte bekendtskab med den danske kultur. Es ist eine gute Gelegenheit, Netzwerke zu knüpfen und neue Freunde zu finden, die Sprache zu lernen und die dänische Kultur kennenzulernen. It is a good opportunity to form networks and find new friends, learn the language and get to know the Danish culture. Es una gran oportunidad para relacionarse y hacer nuevos amigos, aprender el idioma y familiarizarse con la cultura danesa. C'est une excellente occasion de nouer des contacts et de se faire de nouveaux amis, d'apprendre la langue et de se familiariser avec la culture danoise. To świetna okazja do nawiązania nowych znajomości, nauki języka i zapoznania się z duńską kulturą. É uma boa oportunidade para fazer networking e fazer novos amigos, aprender o idioma e conhecer a cultura dinamarquesa. Это отличная возможность завести новых друзей, выучить язык и познакомиться с датской культурой. Man kan finde en forening ved at spørge i sit netværk, eller søge på kommunens hjemmesider. Sie können einen Verein finden, indem Sie in Ihrem Netzwerk nachfragen oder auf der Website der Gemeinde suchen. You can find an association by asking in your network, or searching on the municipality's website. Puedes encontrar una organización preguntando en tu red o buscando en la web del municipio. Vous pouvez trouver une organisation en vous renseignant auprès de votre réseau ou en effectuant une recherche sur le site web de la municipalité. Organizację można znaleźć, pytając w swojej sieci kontaktów lub wyszukując na stronie internetowej gminy. Pode encontrar uma associação perguntando na sua rede, ou pesquisando no site do município. De fleste kommuner har en foreningsporTAL på deres hjemmeside. Die meisten Gemeinden haben ein Verbandsportal auf ihrer Website. Most municipalities have an association portal on their website. A maioria dos municípios tem um portal da associação em seu site. Большинство муниципалитетов имеют портал ассоциации на своем сайте. Det koster som regel et mindre gebyr at være medlem af en forening. Die Mitgliedschaft in einer Organisation kostet in der Regel einen geringen Beitrag. It usually costs a small fee to be a member of an association. Ser miembro de una organización suele costar una pequeña cuota. Członkostwo w organizacji zazwyczaj wiąże się z niewielką opłatą. Geralmente custa uma pequena taxa para ser membro de uma associação. Членство в организации обычно обходится в небольшую плату. Dette gebyr bruges til at betale klubbens udgifter, fx leje af lokaler, og til at afholde arrangementer. Mit diesem Beitrag werden die Auslagen des Vereins, z.B. Miete von Räumlichkeiten, und die Durchführung von Veranstaltungen beglichen. This fee is used to pay the club's expenses, e.g. rent of premises, and to hold events. Esta cuota se utiliza para pagar los gastos del club, como el alquiler de salas y la organización de actos. Esta taxa é usada para pagar as despesas do clube, por exemplo, aluguel de instalações e para a realização de eventos. Этот взнос используется для оплаты расходов клуба, таких как аренда помещений и организация мероприятий. Ofte kan man dog deltage i et par af foreningens arrangementer gratis, inden man beslutter sig for om man vil betale for at være medlem. Oft können Sie jedoch kostenlos an einigen Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, bevor Sie sich entscheiden, ob Sie für die Mitgliedschaft bezahlen möchten. Often, however, you can participate in a few of the association's events for free before deciding whether you want to pay to be a member. Sin embargo, a menudo se puede asistir gratuitamente a algunos actos de la organización antes de decidir si se quiere pagar la afiliación. Muitas vezes, porém, você pode participar gratuitamente de alguns dos eventos da associação, antes de decidir se deseja pagar para ser membro. Однако часто вы можете бесплатно посетить несколько мероприятий организации, прежде чем решить, хотите ли вы платить за членство.

Det var alt for denne episode! Das war's für diese Folge! That's it for this episode! É isso para este episódio! Это все для этой серии! Jeg håber du blev klogere på dansk foreningskultur. Ich hoffe, Sie haben mehr über die dänische Vereinskultur erfahren. I hope you learned more about Danish association culture. Espero que você tenha aprendido mais sobre a cultura associativa dinamarquesa. Надеюсь, вы узнали больше о датской культуре ассоциаций. Tak fordi du lyttede med. Danke fürs Zuhören. Thanks for listening. Спасибо за внимание.