×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Trods advarsler: Derfor blev million-støtte udbetalt

Trods advarsler: Derfor blev million-støtte udbetalt

Hvis en landmand kan få 7 mio. i støtte til en svinestald -

- kan han så få 28 mio., hvis han har fire svinestalde?

Der har været mangelfuld kontrol af modtagerne af millioner -

- der er givet i støtte til danske landbrug.

Ministeren vil have kulegravet sagen og rydde op på hele området.

- Det snyd skal stoppes. - Manglende kontrol med EU-støtte.

Det skriger til himlen.

Støtten var alene i 2019 på 888 mio. kr.

Man kunne i 2016 søge om tilskud til at gøre svinestalde miljøvenlige.

Man kunne forbedre eller opføre helt nye, miljøvenlige svinestalde.

Det var 100 % finansieret af EU.

Hver ansøger kunne maksimalt få 7 mio. kr. udbetalt.

Men man kunne få mere end det, fandt nogle landbrug ud af.

Et landbrug fik udbetalt de 7 mio. fire gange.

Vi skal lige understrege -

- at landbruget var åbent om, hvordan de gjorde.

På Bregentved Gods på Sydsjælland havde man besluttet sig for -

- at tilføje svineproduktion til aktiviteter -

- som dyrkning af korn, raps og græs.

Fire svinestalde skulle tilsammen producere 120.000 slagtesvin om året.

Godset har firmaet FM Pork.

FM Pork oprettede fire identiske datterselskaber.

De havde samme direktør, bestyrelse, ejer, personale og adresse.

De sendte hver deres ansøgning om støtte til Landbrugsstyrelsen.

I ansøgningerne gjorde de opmærksom på selskabskonstruktionen.

Ansøgningerne blev godkendt, og hvert selskab modtog 7 mio. kr. -

- altså samlet 28 mio. kr.

Men det viser sig, at flere ansatte i Landbrugsstyrelsen anbefalede -

- at ansøgningerne ikke skulle godkendes.

Kigger man i et internt notat fra efteråret 2016 -

- stod der med fede bogstaver: "Mistanke om SVIG!"

Man må nemlig ikke på en kunstig måde -

- opsplitte sin bedrift eller gård for at få mere i støtte.

Flere ansatte har forsøgt at advare mod mulig snyd med EU-støtte.

En professor i økonomistyring på AAU har set nærmere på sagen.

Når vi ser på sagen med de fire ens og ret store selskaber -

- adskiller den sig ikke bare ved beløbets størrelse -

- men også ved, at det er tydeligt, at man deler op for at få tilskud.

Det indser sagsbehandleren helt klart her.

Selv om flere medarbejdere altså mente -

- at godset ikke burde få de 28 mio., kom der flere spillere på banen.

Landbrug-Fødevarer er interesseret i, hvordan sagen bliver afgjort.

Lad os lige introducere Landbrug & Fødevarer.

De fremmer landbrugets interesser og er tit med i radio og tv -

- hvor de taler landmændenes sag.

Vi arbejder massivt lige nu på alle fronter for landmænd.

Både Landbrug & Fødevarer -

- og daværende minister Esben Lunde viste ret stor interesse for sagen.

Der blev holdt møder med brancheorganisationerne.

Der har været en form for pres, så det var den afgørelse -

- som Styrelsen kom frem til, man ønskede fra erhvervets side.

Interesseorganisationer må gerne lægge pres ned over det.

Men de embedsmænd, der skal træffe en vurdering, må ikke lade sig påvirke.

Styrelsen godkender støtten, bl.a. fordi der var tvivl om -

- hvordan reglerne på området skulle tolkes.

Så kunne der kun gives én pose støttekroner pr. landmand -

- selv om han ejer flere landbrugsvirksomheder?

Eller kan der gives én pose pr. landbrugsvirksomhed -

- selv om én landmand ejer dem?

Sagen har fået Rigsrevisionen, der kontrollerer statens regnskaber -

- til at komme med kritik af Landbrugsstyrelsens udbetalinger.

Man har i årevis undladt at kontrollere -

- hvem der ejer mange af de landbrug, som modtager EU-støtte.

Ifølge Rigsrevisionen har Styrelsen ikke haft styr på -

- om milliardstøtte er udbetalt efter bogen.

Derfor har nogle landbrug opnået "uretmæssige fordele" -

- ved at opsplitte bedrifter og søge om tilskud fra flere selskaber.

De kan altså have fået flere penge, end de skulle have haft.

Alene i 2019 er der udbetalt 888 mio. uden tilstrækkelig kontrol.

De 888 mio. er udbetalt til nogle -

- hvor der er et sammenfald i ejerkredsen, man burde have kendt.

Fordi der er nogle påfaldende sager, er vi ret sikre på -

- at en del af det er omgåelse.

Da rapporten udkom, fratrådte direktøren i Landbrugsstyrelsen.

Og landbrugsminister Rasmus Prehn annoncerede en oprydning af området.

Vi skal være helt sikre på, at det her snyd stoppes -

- og at der er kontrol og orden i penalhuset fremover.

Sagen om Bregentved Gods skal kulegraves -

- men godset har ikke umiddelbart gjort noget forkert.

De har ikke forsøgt at skjule noget. De har gjort det fuldstændig klart.

Og gør de det fuldstændig korrekt, kan man ikke bebrejde godset noget.

EU-Kommissionen har underkendt udbetalingen -

- af tilskud til de fire selskaber.

Man mener, der var kunstigt skabte betingelser for at omgå reglerne.

Og regningen kan ende hos skatteborgerne.

Det ser ikke ud, som om godset skal tilbagebetale pengene.

Da ansøgerne var i god tro, da de søgte og fik bevillingen -

- er der foretaget en fejlagtig sagsbehandling.

De har brugt pengene på staldene, så de kan normalt ikke kræves tilbage.

Trods advarsler: Derfor blev million-støtte udbetalt Trotz Warnungen: Warum Millionen an Subventionen gezahlt wurden Despite warnings: Why millions in subsidies were paid out Pomimo ostrzeżeń: dlaczego wypłacono miliony dotacji 儘管有警告:這就是支付數百萬美元援助的原因

Hvis en landmand kan få 7 mio. i støtte til en svinestald - If a farmer can get a 7 million subsidy for a pig barn, then...

- kan han så få 28 mio., hvis han har fire svinestalde? - can he get 28 million if he has four pigsties?

Der har været mangelfuld kontrol af modtagerne af millioner - There has been a lack of control over the recipients of millions

- der er givet i støtte til danske landbrug. - given in subsidies to Danish agriculture.

Ministeren vil have kulegravet sagen og rydde op på hele området. The minister wants to investigate the matter and clean up the entire area. Minister chce zbadać sprawę i oczyścić cały obszar.

- Det snyd skal stoppes. - Manglende kontrol med EU-støtte. - This cheating must be stopped - Lack of control of EU funding.

Det skriger til himlen. It screams to the heavens.

Støtten var alene i 2019 på 888 mio. kr. In 2019 alone, the support amounted to DKK 888 million.

Man kunne i 2016 søge om tilskud til at gøre svinestalde miljøvenlige. In 2016, it was possible to apply for grants to make pig barns environmentally friendly.

Man kunne forbedre eller opføre helt nye, miljøvenlige svinestalde. You could improve or build brand new, environmentally friendly pig barns.

Det var 100 % finansieret af EU. It was 100% funded by the EU.

Hver ansøger kunne maksimalt få 7 mio. kr. udbetalt. Each applicant could receive a maximum of DKK 7 million.

Men man kunne få mere end det, fandt nogle landbrug ud af. But you could get more than that, some farms found out. Ale niektóre farmy zdawały sobie sprawę, że można uzyskać więcej.

Et landbrug fik udbetalt de 7 mio. fire gange. One farm was paid the 7 million four times. Jednej z farm czterokrotnie wypłacono 7 milionów funtów.

Vi skal lige understrege - We need to emphasize -

- at landbruget var åbent om, hvordan de gjorde. - that agriculture was open about how they were doing things. - że branża rolnicza otwarcie mówiła o tym, jak postępuje.

På Bregentved Gods på Sydsjælland havde man besluttet sig for - At Bregentved Gods on South Zealand, they had decided to W Bregentved Estate w Południowej Zelandii zdecydowali się na

- at tilføje svineproduktion til aktiviteter - - to add pig production to activities - dodanie produkcji trzody chlewnej do działalności

- som dyrkning af korn, raps og græs. - such as growing cereals, rapeseed and grass. - takich jak uprawa zbóż, rzepaku i traw.

Fire svinestalde skulle tilsammen producere 120.000 slagtesvin om året. Four pig barns would produce a total of 120,000 slaughter pigs per year.

Godset har firmaet FM Pork. The estate has the company FM Pork. Osiedle jest domem dla FM Pork.

FM Pork oprettede fire identiske datterselskaber. FM Pork created four identical subsidiaries. FM Pork utworzyła cztery identyczne spółki zależne.

De havde samme direktør, bestyrelse, ejer, personale og adresse. They had the same CEO, board, owner, staff and address.

De sendte hver deres ansøgning om støtte til Landbrugsstyrelsen. They each submitted their own application for support to the Danish Agricultural Agency. Każdy z nich złożył własny wniosek o wsparcie do Duńskiej Agencji Rolnej.

I ansøgningerne gjorde de opmærksom på selskabskonstruktionen. In the applications, they drew attention to the corporate structure. We wnioskach zwrócili uwagę na strukturę korporacyjną.

Ansøgningerne blev godkendt, og hvert selskab modtog 7 mio. kr. - The applications were approved and each company received DKK 7 million.

- altså samlet 28 mio. kr. - i.e. a total of DKK 28 million.

Men det viser sig, at flere ansatte i Landbrugsstyrelsen anbefalede - But it turns out that several employees at the Danish Agricultural Agency recommended Okazuje się jednak, że kilku pracowników Duńskiej Agencji Rolnej zaleciło

- at ansøgningerne ikke skulle godkendes. - that the applications should not be approved. - że wnioski nie powinny zostać zatwierdzone.

Kigger man i et internt notat fra efteråret 2016 - If you look at an internal memo from the fall of 2016 Jeśli spojrzeć na wewnętrzną notatkę z jesieni 2016 r.

- stod der med fede bogstaver: "Mistanke om SVIG!" - it said in bold letters: "Suspicion of FRAUD!" - napisano pogrubioną czcionką: "Podejrzenie oszustwa!".

Man må nemlig ikke på en kunstig måde - Because you can't artificially - Ponieważ nie można sztucznie -.

- opsplitte sin bedrift eller gård for at få mere i støtte. - Split up your farm or farm to get more support. - Podziel swoją farmę lub gospodarstwo, aby uzyskać większe wsparcie.

Flere ansatte har forsøgt at advare mod mulig snyd med EU-støtte. Several employees have tried to warn against possible cheating with EU funding. Kilku pracowników próbowało ostrzec przed możliwymi oszustwami związanymi z funduszami UE.

En professor i økonomistyring på AAU har set nærmere på sagen. A professor of financial management at AAU has looked into the matter. Sprawę zbadał profesor zarządzania finansami w AAU.

Når vi ser på sagen med de fire ens og ret store selskaber - When we look at the case of the four similar and rather large companies Gdy spojrzymy na przypadek czterech podobnych i raczej dużych firm

- adskiller den sig ikke bare ved beløbets størrelse - - it's not just the amount of money that sets it apart - - Wyróżnia ją nie tylko kwota pieniędzy -...

- men også ved, at det er tydeligt, at man deler op for at få tilskud. - but also by making it clear that you have to split up to get a subsidy. - ale także poprzez wyjaśnienie, że musisz się podzielić, aby otrzymać dotację.

Det indser sagsbehandleren helt klart her. The case manager clearly realizes this here. Menedżer przypadku wyraźnie zdaje sobie z tego sprawę.

Selv om flere medarbejdere altså mente - Even though several employees believed that Mimo że kilku pracowników uważało, że

- at godset ikke burde få de 28 mio., kom der flere spillere på banen. - that the estate shouldn't get the 28 million, more players came on the scene. - że majątek nie powinien otrzymać 28 milionów, na scenie pojawiło się więcej graczy.

Landbrug-Fødevarer er interesseret i, hvordan sagen bliver afgjort. The Danish Agriculture and Food Council is interested in how the case will be decided. Duńska Rada ds. Rolnictwa i Żywności jest zainteresowana tym, jak sprawa zostanie rozstrzygnięta.

Lad os lige introducere Landbrug & Fødevarer. Let's introduce the Danish Agriculture & Food Council.

De fremmer landbrugets interesser og er tit med i radio og tv - They promote agricultural interests and are often featured on radio and TV Promują interesy rolnictwa i często występują w radiu i telewizji

- hvor de taler landmændenes sag. - where they speak up for farmers. - gdzie wypowiadają się w imieniu rolników.

Vi arbejder massivt lige nu på alle fronter for landmænd. We're working massively right now on all fronts for farmers. Obecnie intensywnie pracujemy na wszystkich frontach dla rolników.

Både Landbrug & Fødevarer - Both the Danish Agriculture & Food Council

- og daværende minister Esben Lunde viste ret stor interesse for sagen. - and then-minister Esben Lunde showed quite a lot of interest in the matter. - a ówczesny minister Esben Lunde wykazał spore zainteresowanie tą sprawą.

Der blev holdt møder med brancheorganisationerne. Meetings were held with industry organizations. Odbyły się spotkania z organizacjami branżowymi.

Der har været en form for pres, så det var den afgørelse - There has been some kind of pressure, so that was the decision Pojawiła się pewnego rodzaju presja, więc taka była decyzja

- som Styrelsen kom frem til, man ønskede fra erhvervets side. - that the Board concluded was desired by the industry. - że Rada doszła do wniosku, że branża tego chciała.

Interesseorganisationer må gerne lægge pres ned over det. Interest groups are allowed to put pressure on it. Organizacje interesu mogą wywierać na nią presję.

Men de embedsmænd, der skal træffe en vurdering, må ikke lade sig påvirke. But the officials who have to make a judgment call must not be influenced. Ale urzędnicy, którzy muszą dokonać oceny, nie mogą pozwolić sobie na wpływy.

Styrelsen godkender støtten, bl.a. fordi der var tvivl om - The board approves the aid, among other things because there were doubts about Zarząd zatwierdza dotację, między innymi dlatego, że istniały wątpliwości dotyczące

- hvordan reglerne på området skulle tolkes. - how the rules in this area should be interpreted. - jak należy interpretować przepisy w tym zakresie.

Så kunne der kun gives én pose støttekroner pr. landmand - Then only one bag of subsidy money could be given per farmer.

- selv om han ejer flere landbrugsvirksomheder? - even though he owns several agricultural businesses? - mimo że jest właścicielem kilku firm rolniczych?

Eller kan der gives én pose pr. landbrugsvirksomhed - Or can one bag be given per agricultural business?

- selv om én landmand ejer dem? - even if one farmer owns them?

Sagen har fået Rigsrevisionen, der kontrollerer statens regnskaber - The case has been brought to the attention of the National Audit Office, which audits the state's accounts. Sprawa została zgłoszona do Narodowego Biura Audytu, które kontroluje rachunki państwa.

- til at komme med kritik af Landbrugsstyrelsens udbetalinger. - to criticize the Danish Agricultural Agency's payments.

Man har i årevis undladt at kontrollere - For years, there has been a failure to control Przez lata nie udało się kontrolować

- hvem der ejer mange af de landbrug, som modtager EU-støtte. - who owns many of the farms that receive EU subsidies. - który jest właścicielem wielu gospodarstw rolnych otrzymujących dotacje UE.

Ifølge Rigsrevisionen har Styrelsen ikke haft styr på - According to Rigsrevisionen, the Agency has not kept track of Według Rigsrevisionen agencja nie sprawowała kontroli nad

- om milliardstøtte er udbetalt efter bogen. - whether billions in subsidies have been paid by the book. - czy miliardowe dotacje zostały wypłacone na podstawie książki.

Derfor har nogle landbrug opnået "uretmæssige fordele" - As a result, some farms have gained 'unfair advantages' W rezultacie niektóre farmy uzyskały "nieuczciwą przewagę

- ved at opsplitte bedrifter og søge om tilskud fra flere selskaber. - by splitting farms and applying for subsidies from multiple companies. - dzieląc gospodarstwa i ubiegając się o dotacje od wielu firm.

De kan altså have fået flere penge, end de skulle have haft. In other words, they may have received more money than they should have.

Alene i 2019 er der udbetalt 888 mio. uden tilstrækkelig kontrol. In 2019 alone, 888 million was paid out without sufficient controls.

De 888 mio. er udbetalt til nogle - The 888 million has been paid out to some

- hvor der er et sammenfald i ejerkredsen, man burde have kendt. - where there's an overlap in ownership you should have known about. - w przypadku nakładania się praw własności, o którym należało wiedzieć.

Fordi der er nogle påfaldende sager, er vi ret sikre på - Because there are some striking cases, we're pretty sure Ponieważ istnieją pewne uderzające przypadki, jesteśmy prawie pewni

- at en del af det er omgåelse. - that part of it is circumvention. - że częścią tego jest obejście.

Da rapporten udkom, fratrådte direktøren i Landbrugsstyrelsen. When the report was published, the director of the Danish Agricultural Agency resigned. Kiedy raport został opublikowany, dyrektor Duńskiej Agencji Rolnej podał się do dymisji.

Og landbrugsminister Rasmus Prehn annoncerede en oprydning af området. And Minister of Agriculture Rasmus Prehn announced a cleanup of the area.

Vi skal være helt sikre på, at det her snyd stoppes - We need to be absolutely sure that this cheating is stopped.

- og at der er kontrol og orden i penalhuset fremover. - and that there is control and order in the pencil case in the future. - i że w przyszłości w piórniku będzie kontrola i porządek.

Sagen om Bregentved Gods skal kulegraves - The case of Bregentved Estate must be investigated Sprawa Bregentved Estate musi zostać zbadana

- men godset har ikke umiddelbart gjort noget forkert. - but the estate hasn't really done anything wrong. - ale osiedle tak naprawdę nie zrobiło nic złego.

De har ikke forsøgt at skjule noget. De har gjort det fuldstændig klart. They haven't tried to hide anything. They've made it perfectly clear.

Og gør de det fuldstændig korrekt, kan man ikke bebrejde godset noget. And if they get it exactly right, you can't blame the estate. A jeśli zrobią to dokładnie tak, jak należy, nie można winić za to majątku.

EU-Kommissionen har underkendt udbetalingen - The EU Commission has rejected the payment Komisja Europejska anulowała płatność

- af tilskud til de fire selskaber. - of subsidies to the four companies.

Man mener, der var kunstigt skabte betingelser for at omgå reglerne. It is believed that there were artificially created conditions to circumvent the rules. Uważa się, że sztucznie stworzono warunki w celu obejścia zasad.

Og regningen kan ende hos skatteborgerne. And the bill may end up with taxpayers. A rachunek może trafić do podatników.

Det ser ikke ud, som om godset skal tilbagebetale pengene. It doesn't look like the estate will have to repay the money. Nie wygląda na to, że majątek będzie musiał zwrócić pieniądze.

Da ansøgerne var i god tro, da de søgte og fik bevillingen - Since the applicants were acting in good faith when they applied for and received the license Ponieważ skarżący działali w dobrej wierze, gdy ubiegali się o licencję i ją otrzymali

- er der foretaget en fejlagtig sagsbehandling. - an erroneous case processing has been carried out. - przeprowadzono błędne przetwarzanie sprawy.

De har brugt pengene på staldene, så de kan normalt ikke kræves tilbage. They have spent the money on the stables, so it can't usually be claimed back. Wydali pieniądze na stajnie, więc zazwyczaj nie można ich odzyskać.