×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvordan endte et dansk krigsskib i den her situation?

Hvordan endte et dansk krigsskib i den her situation?

Fregatten Esbern Snare har dræbt fire formodede pirater.

24. november sidste år sejler Esbern Snare i Guineabugten ud for Afrika.

Operationsrummet får en melding om en mistænkelig motorbåd -

- med kurs mod et hollandskflaget handelsskib.

Esbern Snare sætter kurs mod båden og sender en helikopter i forvejen.

De får øje på "redskaber, man forbinder med pirateri" på båden.

Blandt andet stiger, hammere og wirecutters.

Der er ni personer på båden, og man forsøger at få kontakt via radio.

Helikopteren signalerer med lys for at få dem til stoppe.

Man vil undersøge, hvem de er, og hvad de laver, men de fortsætter.

Esbern Snare sætter to tungtbevæbnede motorbåde med frømænd i vandet.

De sejler mod de formodede pirater for at få deres opmærksomhed.

En finskytte affyrer varselsskud fra helikopteren, men det hjælper ikke.

Helikopteren flyver tættere på og rammer den ene motor.

De formodede pirater manøvrerer, og frømændene kan ikke få øje på dem.

De beder helikopteren om at markere båden, så de kan finde den igen.

Så ser de mundingsglimt fra båden.

De formodede pirater skyder altså, og frømændenes både rammes syv gange.

Danskerne returnerer ilden og rammer fem af de formodede pirater.

Fire dør, en bliver såret, og en ryger angiveligt over bord.

Det formodede piratskib er så beskadiget, at det er ved at synke.

Frømandskorpset tager beviser med fra den synkende båd -

- og leder i flere timer efter manden, der angiveligt røg over bord.

Men det lykkes ikke at finde ham.

De tre uskadte bliver fængslet i trådbure på Esbern Snares dæk.

Den sårede indlægges på fregattens hospital, får amputeret det ene ben -

– og bringes senere til et hospital i Ghana.

De fire døde placeres i kølerummet her.

Det er en kæmpe udfordring, både for besætningen og regeringen.

Hvordan kunne et dansk krigsskib havne i den her situation?

Guineabugten er verdens farligste farvand at opholde sig i.

I 2020 fandt 95 % af alle kidnapninger til søs sted her -

- hvor 30-40 danske skiber sejler om dagen.

I december 2020 og januar 2021 prøver pirater at kapre tre danske skibe.

Containerskibet Maersk Cadiz blev lørdag morgen angrebet af pirater.

Regeringen sætter ind.

Danske skibe skal kunne sejle trygt og sikkert.

Derfor vil vi sende et fregatbidrag fra Forsvaret til området.

Den 24. oktober sidste år stævner Esbern Snare ud med en helikopter -

- hurtiggående motorbåde, frømænd og en besætning på 175.

Esbern Snare skal patruljere og passe på handelsskibene i Guineabugten.

Vi har en forhåbning om, at vi vil have afskrækkende effekt på pirater.

Men når lande som Danmark opererer i fremmede territorier -

- er det mest optimalt, at man laver aftaler med andre lande.

Med allierede eller lande i regionen. Helst begge dele.

Det giver den bedste mulighed for piratbekæmpelse at have aftaler.

Men læg mærke til det her spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen -

- inden Esbern Snare sejler fra Danmark.

Hvad gør vi egentlig, hvis de fanger nogle pirater?

Og læg mærke til svaret.

Formålet er ikke at jage pirater. Formålet er ikke at fange pirater.

Formålet er at sikre, at skibe kan passere -

- uden at pirater går om bord eller lægger hindringer i vejen for dem.

Forsvarsministeren slår fast, at opgaven ikke er at fange pirater.

Men hun svarer ikke på, hvad man gør, hvis man anholder pirater i bugten.

Uden en udleveringsaftale er vi nødt til at sætte dem fri, ikke?

Formålet med at være der er ikke at fange pirater.

Esbern Snare har i Guineabugten deltaget i internationale øvelser -

- hvor man simulerede et piratangreb.

Men vi har ikke overdragelsesaftaler med nogen lande i regionen.

Så hvis styrkerne anholder pirater, vil de ikke kunne aflevere dem -

- i nogen omkringliggende lande til retsforfølgelse.

Danske soldater har dræbt fire formodede pirater og pågrebet fire.

Besætningen og regeringen har to muligheder med de formodede pirater.

Den ene er at fragte dem til Danmark og stille dem for en dommer her.

Hvis det ikke sker, og man ikke får en overdragelsesaftale på plads -

- er der bare én mulighed tilbage: at slippe de formodede pirater fri.

Vi respekterer territorialfarvandsgrænserne -

- så vi skal kunne ilandsætte dem sikkert.

Esbern Snare må kun operere i internationalt farvand -

- altså min. 12 sømil fra kysterne -

- fordi man ikke har en aftale med landene.

De overlevende skal sikkert i land, hvis man slipper dem fri.

Besætningen skal udlevere madpakker og en gummibåd med en motor -

- som de selv kan sejle i land i.

Vi kan gøre det gennem hækrammen.

Vi har både med, som piraterne kan transportere sig i land på.

Det vil give Danmark et dårligt ry.

Det kunne tolkes som et nederlag -

- hvis formodede pirater bare kan skyde på danske tropper.

Formodede pirater ...

Jeg bruger ligesom de andre medier ordene formodede pirater.

Det er, fordi det formodes, altså man antager, at de er pirater -

- men da de ikke har kunnet fremføre deres side af sagen i en retssal -

- og da de ikke er dømt, kan vi ikke med sikkerhed sige, at de er pirater.

Vores informationer baserer sig på oplysninger fra Forsvaret.

Auditørkorpset, der er den militære anklagemyndighed, undersøger -

- om alt er, som Forsvaret siger.

De er varetægtsfængslet nu.

De formodede pirater har været varetægtsfængslet in absentia -

- og en dansk domstol har tilladt, at den er blevet forlænget to gange.

I videoredigerende stund har de været på skibet i seks uger.

Seneste udvikling er, at tre af dem ser ud til at blive løsladt -

- men Esbern Snare sejler stadig med formodede pirater.

Hvordan endte et dansk krigsskib i den her situation? Wie konnte ein dänisches Kriegsschiff in diese Situation geraten? How did a Danish warship end up in this situation? Como é que um navio de guerra dinamarquês acabou nesta situação? Как датский военный корабль оказался в такой ситуации? Hur hamnade ett danskt örlogsfartyg i den här situationen?

Fregatten Esbern Snare har dræbt fire formodede pirater. The frigate Esbern Snare has killed four suspected pirates. A fragata Esbern Snare matou quatro suspeitos de pirataria.

24\. november sidste år sejler Esbern Snare i Guineabugten ud for Afrika. November 24\. last year, Esbern Snare sails in the Gulf of Guinea off Africa. 24 de Novembro do ano passado, o Esbern Snare navega no Golfo da Guiné ao largo de África.

Operationsrummet får en melding om en mistænkelig motorbåd - The operations room receives a report of a suspicious motorboat. A sala de operações recebe um relatório de um barco a motor suspeito

- med kurs mod et hollandskflaget handelsskib. - heading towards a Dutch-flagged merchant ship. - em direcção a um navio mercante de bandeira holandesa.

Esbern Snare sætter kurs mod båden og sender en helikopter i forvejen. Esbern Snare sets course for the boat and sends a helicopter ahead. Esbern Snare define o rumo para o barco e envia um helicóptero à frente.

De får øje på "redskaber, man forbinder med pirateri" på båden. They spot "tools associated with piracy" on the boat. Eles detectam "ferramentas associadas à pirataria" no barco.

Blandt andet stiger, hammere og wirecutters. Including ladders, hammers and wire cutters. Incluindo escadas, martelos e cortadores de arame.

Der er ni personer på båden, og man forsøger at få kontakt via radio. There are nine people on the boat and they are trying to make contact by radio. Há nove pessoas no barco e elas estão a tentar estabelecer contacto por rádio.

Helikopteren signalerer med lys for at få dem til stoppe. The helicopter signals with lights to make them stop. O helicóptero sinaliza com luzes para os fazer parar.

Man vil undersøge, hvem de er, og hvad de laver, men de fortsætter. You want to investigate who they are and what they are doing, but they continue. Quer descobrir quem são e o que estão a fazer, mas eles continuam.

Esbern Snare sætter to tungtbevæbnede motorbåde med frømænd i vandet. Esbern Snare launches two heavily armed motorboats with frogmen. Esbern Snare lança duas lanchas a motor fortemente armadas com mergulhadores.

De sejler mod de formodede pirater for at få deres opmærksomhed. They sail towards the suspected pirates to get their attention. Eles navegam em direcção aos suspeitos de pirataria para chamar a sua atenção.

En finskytte affyrer varselsskud fra helikopteren, men det hjælper ikke. A sniper fires warning shots from the helicopter, but to no avail. Um atirador furtivo dispara tiros de aviso do helicóptero, mas em vão.

Helikopteren flyver tættere på og rammer den ene motor. The helicopter flies closer and hits one engine. O helicóptero voa mais perto e atinge um dos motores.

De formodede pirater manøvrerer, og frømændene kan ikke få øje på dem. The suspected pirates are maneuvering and the frogmen can't spot them. Os suspeitos de pirataria estão a manobrar e os mergulhadores não os conseguem detectar.

De beder helikopteren om at markere båden, så de kan finde den igen. They ask the helicopter to mark the boat so they can find it again. Pedem ao helicóptero que marque o barco para que o possam encontrar novamente.

Så ser de mundingsglimt fra båden. Then they see muzzle flashes from the boat. Depois vêem flashes de flashes do focinho do barco.

De formodede pirater skyder altså, og frømændenes både rammes syv gange. The suspected pirates fire, and the frogmen's boats are hit seven times. Os suspeitos de piratas disparam e os barcos dos mergulhadores são atingidos sete vezes.

Danskerne returnerer ilden og rammer fem af de formodede pirater. The Danes return fire and hit five of the suspected pirates. Os dinamarqueses retribuem o fogo, atingindo cinco dos suspeitos de pirataria.

Fire dør, en bliver såret, og en ryger angiveligt over bord. Four die, one is injured and one is reportedly thrown overboard. Quatro morrem, um é ferido e um é alegadamente atirado borda fora.

Det formodede piratskib er så beskadiget, at det er ved at synke. The suspected pirate ship is so damaged that it is sinking. O navio pirata suspeito está tão danificado que se está a afundar.

Frømandskorpset tager beviser med fra den synkende båd - The Frogman Corps takes evidence from the sinking boat O Frogman Corps retira provas do barco afundado

- og leder i flere timer efter manden, der angiveligt røg over bord. - and search for hours for the man who allegedly fell overboard. - e procurar durante várias horas o homem que alegadamente caiu ao mar.

Men det lykkes ikke at finde ham. But you can't find him. Mas eles não o conseguem encontrar.

De tre uskadte bliver fængslet i trådbure på Esbern Snares dæk. The three unharmed are imprisoned in wire cages on the deck of the Esbern Snare. Os três homens ilesos estão presos em jaulas de arame no convés do Esbern Snare.

Den sårede indlægges på fregattens hospital, får amputeret det ene ben - The wounded man is admitted to the frigate's hospital and has one leg amputated. O homem ferido é hospitalizado no hospital da fragata, tem uma perna amputada

– og bringes senere til et hospital i Ghana. - and is later taken to a hospital in Ghana. - e mais tarde levado para um hospital no Gana.

De fire døde placeres i kølerummet her. The four dead are placed in the cold room here. Os quatro mortos são aqui colocados na sala fria.

Det er en kæmpe udfordring, både for besætningen og regeringen. It's a huge challenge, both for the crew and the government. É um enorme desafio, tanto para a tripulação como para o governo.

Hvordan kunne et dansk krigsskib havne i den her situation? How could a Danish warship end up in this situation? Como poderia um navio de guerra dinamarquês acabar nesta situação?

Guineabugten er verdens farligste farvand at opholde sig i. The Gulf of Guinea is the world's most dangerous waterway to be in. O Golfo da Guiné é a via navegável mais perigosa do mundo para se entrar.

I 2020 fandt 95 % af alle kidnapninger til søs sted her - In 2020, 95% of all kidnappings at sea took place here Em 2020, 95% de todos os raptos no mar tiveram lugar aqui

- hvor 30-40 danske skiber sejler om dagen. - where 30-40 Danish ships sail every day. - onde navegam todos os dias 30-40 navios dinamarqueses.

I december 2020 og januar 2021 prøver pirater at kapre tre danske skibe. In December 2020 and January 2021, pirates attempt to hijack three Danish ships. Em Dezembro de 2020 e Janeiro de 2021, os piratas tentam sequestrar três navios dinamarqueses.

Containerskibet Maersk Cadiz blev lørdag morgen angrebet af pirater. The container ship Maersk Cadiz was attacked by pirates on Saturday morning. O navio porta-contentores Maersk Cádiz foi atacado por piratas no sábado de manhã.

Regeringen sætter ind. The government is taking action.

Danske skibe skal kunne sejle trygt og sikkert. Danish ships must be able to sail safely and securely. Os navios dinamarqueses devem ser capazes de navegar em segurança.

Derfor vil vi sende et fregatbidrag fra Forsvaret til området. Therefore, we will send a frigate contribution from the Danish Armed Forces to the area. É por isso que iremos enviar uma contribuição de fragata da Defesa Dinamarquesa para a área.

Den 24. oktober sidste år stævner Esbern Snare ud med en helikopter - On October 24th last year, Esbern Snare sets off in a helicopter - Em 24 de Outubro do ano passado, Esbern Snare partiu num helicóptero

- hurtiggående motorbåde, frømænd og en besætning på 175. - high-speed motorboats, frogmen and a crew of 175. - barcos rápidos motorizados, mergulhadores e uma tripulação de 175 tripulantes.

Esbern Snare skal patruljere og passe på handelsskibene i Guineabugten. Esbern Snare will patrol and guard the merchant ships in the Gulf of Guinea. Esbern Snare irá patrulhar e guardar navios mercantes no Golfo da Guiné.

Vi har en forhåbning om, at vi vil have afskrækkende effekt på pirater. We are hopeful that we will have a deterrent effect on pirates. Temos esperança de que teremos um efeito dissuasor sobre os piratas.

Men når lande som Danmark opererer i fremmede territorier - But when countries like Denmark operate in foreign territories Mas quando países como a Dinamarca operam em territórios estrangeiros

- er det mest optimalt, at man laver aftaler med andre lande. - it's best to make agreements with other countries. - é melhor fazer acordos com outros países.

Med allierede eller lande i regionen. Helst begge dele. With allies or countries in the region. Preferably both. Com aliados ou países da região. De preferência com ambos.

Det giver den bedste mulighed for piratbekæmpelse at have aftaler. Having agreements is the best way to combat piracy. Ter acordos é a melhor maneira de combater a pirataria.

Men læg mærke til det her spørgsmål til forsvarsminister Trine Bramsen - But notice this question to the Minister of Defense Trine Bramsen Mas preste atenção a esta questão ao Ministro da Defesa Trine Bramsen

- inden Esbern Snare sejler fra Danmark. - before Esbern Snare sails from Denmark. - antes de Esbern Snare zarpar da Dinamarca.

Hvad gør vi egentlig, hvis de fanger nogle pirater? What do we actually do if they catch some pirates? O que fazemos realmente se eles apanharem alguns piratas?

Og læg mærke til svaret. And notice the answer. E anote a resposta.

Formålet er ikke at jage pirater. Formålet er ikke at fange pirater. The purpose is not to hunt pirates. The purpose is not to catch pirates. O objectivo não é caçar piratas. O objectivo não é caçar piratas.

Formålet er at sikre, at skibe kan passere - The purpose is to ensure that ships can pass - O objectivo é assegurar que os navios possam passar por

- uden at pirater går om bord eller lægger hindringer i vejen for dem. - without pirates boarding or obstructing them. - sem que os piratas os embarquem ou os obstruam.

Forsvarsministeren slår fast, at opgaven ikke er at fange pirater. The Minister of Defense states that the task is not to catch pirates. O Ministro da Defesa deixa claro que a tarefa não é apanhar piratas.

Men hun svarer ikke på, hvad man gør, hvis man anholder pirater i bugten. But she doesn't answer the question of what to do if you arrest pirates in the bay. Mas ela não responde à pergunta sobre o que fazer se se prende piratas na baía.

Uden en udleveringsaftale er vi nødt til at sætte dem fri, ikke? Without an extradition treaty, we have to set them free, right? Sem um tratado de extradição, temos de os libertar, certo?

Formålet med at være der er ikke at fange pirater. The purpose of being there is not to catch pirates. O objectivo de lá estar não é apanhar piratas.

Esbern Snare har i Guineabugten deltaget i internationale øvelser - Esbern Snare has participated in international exercises in the Gulf of Guinea Esbern Snare participou em exercícios internacionais no Golfo da Guiné

- hvor man simulerede et piratangreb. - simulating a pirate attack. - simulação de um ataque de piratas.

Men vi har ikke overdragelsesaftaler med nogen lande i regionen. But we don't have transfer agreements with any countries in the region. Mas não temos acordos de transferência com nenhum país da região.

Så hvis styrkerne anholder pirater, vil de ikke kunne aflevere dem - So if the forces arrest pirates, they won't be able to hand them over Assim, se as forças prenderem os piratas, não poderão entregá-los

- i nogen omkringliggende lande til retsforfølgelse. - in any surrounding countries for prosecution. - em qualquer país vizinho, para acção penal.

Danske soldater har dræbt fire formodede pirater og pågrebet fire. Danish soldiers have killed four suspected pirates and apprehended four. Soldados dinamarqueses mataram quatro suspeitos de pirataria e prenderam quatro.

Besætningen og regeringen har to muligheder med de formodede pirater. The crew and the government have two options with the suspected pirates. A tripulação e o governo têm duas opções com os suspeitos de pirataria.

Den ene er at fragte dem til Danmark og stille dem for en dommer her. One is to transport them to Denmark and bring them before a judge here. Um deles é transportá-los para a Dinamarca e trazê-los aqui perante um juiz.

Hvis det ikke sker, og man ikke får en overdragelsesaftale på plads - If that doesn't happen and you don't get a transfer agreement in place Se isso não acontecer e não conseguir um acordo de transferência

- er der bare én mulighed tilbage: at slippe de formodede pirater fri. - there's only one option left: release the suspected pirates. - só resta uma opção: libertar os suspeitos de pirataria.

Vi respekterer territorialfarvandsgrænserne - We respect the boundaries of territorial waters -

- så vi skal kunne ilandsætte dem sikkert. - so we need to be able to land them safely. - por isso precisamos de ser capazes de os aterrar em segurança.

Esbern Snare må kun operere i internationalt farvand - Esbern Snare is only allowed to operate in international waters Esbern Snare só está autorizado a operar em águas internacionais

- altså min. 12 sømil fra kysterne - - i.e. at least 12 nautical miles from the coast -. - ou seja, a pelo menos 12 milhas náuticas da costa

- fordi man ikke har en aftale med landene. - because you don't have an agreement with the countries. - porque não tem um acordo com os países.

De overlevende skal sikkert i land, hvis man slipper dem fri. The survivors will probably have to go ashore if they are released. Os sobreviventes terão provavelmente de ir a terra se forem libertados.

Besætningen skal udlevere madpakker og en gummibåd med en motor - The crew must provide packed lunches and an inflatable boat with a motor A tripulação deve fornecer almoços embalados e um barco insuflável com motor

- som de selv kan sejle i land i. - that they can sail themselves ashore in. - que eles próprios podem levar para terra.

Vi kan gøre det gennem hækrammen. We can do it through the hedge frame. Podemos fazê-lo através da estrutura da sebe.

Vi har både med, som piraterne kan transportere sig i land på. We bring boats for the pirates to transport themselves ashore. Temos connosco barcos para os piratas se transportarem a si próprios para terra.

Det vil give Danmark et dårligt ry. It will give Denmark a bad reputation. Dará à Dinamarca uma má reputação.

Det kunne tolkes som et nederlag - It could be interpreted as a defeat Pode ser interpretado como uma derrota

- hvis formodede pirater bare kan skyde på danske tropper. - if suspected pirates can just shoot at Danish troops. - se os suspeitos de piratas podem simplesmente disparar contra as tropas dinamarquesas.

Formodede pirater ... Suspected pirates ... Suspeitos de pirataria ...

Jeg bruger ligesom de andre medier ordene formodede pirater. I, like the other media, use the words suspected pirates. Tal como os outros meios de comunicação, utilizo as palavras "suspeitos de pirataria".

Det er, fordi det formodes, altså man antager, at de er pirater - That's because it's assumed, that is, it's assumed that they are pirates. Isto porque se presume, ou seja, presume-se que são piratas

- men da de ikke har kunnet fremføre deres side af sagen i en retssal - - but since they haven't been able to present their side of the story in a courtroom... - mas como não puderam apresentar o seu lado da história num tribunal de justiça.

- og da de ikke er dømt, kan vi ikke med sikkerhed sige, at de er pirater. - and since they have not been convicted, we cannot say for sure that they are pirates. - e como eles não foram condenados, não podemos dizer com certeza que sejam piratas.

Vores informationer baserer sig på oplysninger fra Forsvaret. Our information is based on information from the Danish Defense.

Auditørkorpset, der er den militære anklagemyndighed, undersøger - The Auditor Corps, the military prosecutor's office, investigates O Corpo de Auditores, o Ministério Público militar, está a investigar...

- om alt er, som Forsvaret siger. - if everything is as the defense says. - se tudo é como diz a defesa.

De er varetægtsfængslet nu. They are in custody now. Encontram-se agora sob custódia.

De formodede pirater har været varetægtsfængslet in absentia - The suspected pirates have been detained in absentia Os suspeitos de pirataria foram detidos na sua ausência

- og en dansk domstol har tilladt, at den er blevet forlænget to gange. - and a Danish court has allowed it to be extended twice. - e um tribunal dinamarquês autorizou a sua prorrogação por duas vezes.

I videoredigerende stund har de været på skibet i seks uger. At the time of video editing, they have been on the ship for six weeks. No momento da edição do vídeo, eles estão no navio há seis semanas.

Seneste udvikling er, at tre af dem ser ud til at blive løsladt - The latest development is that three of them look set to be released. O desenvolvimento mais recente é que três deles parecem estar prontos para serem lançados

- men Esbern Snare sejler stadig med formodede pirater. - but the Esbern Snare is still sailing with suspected pirates. - mas o Esbern Snare ainda está a navegar com suspeitos de pirataria.