×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor vil de fleste have udligningssystemet ændret

Derfor vil de fleste have udligningssystemet ændret

Her er Danmark. Vi tilføjer lige kommunegrænser.

Alle kommuner er en del af et komplekst system, der sørger for -

- at din nabokommune ikke bliver meget rigere end den, du bor i.

Det hedder udligningssystemet.

De blå kommuner har overskud og skal betale til den kommunale udligning.

De røde har underskud og modtager penge fra det samme system og staten.

Nu skruer vi på nuancerne. Jo mere mørkeblå en kommune bliver -

- desto mere betaler den, og jo mere mørkerød, desto mere modtager den.

Forskellene mellem de rige og de fattige kommuner er store -

- men her er forskellen tydeligst.

Baldersbæk skærer sig -

- mellem Greve Kommune på en side og Ishøj på den anden.

Husene her ligger få meter fra hinanden, men i to af de kommuner -

- der økonomisk er mest forskellige i hele landet.

I Greve Kommune mister du i gennemsnit 6.650 kr. om året -

- pga. udligningssystemet.

En person i Ishøj Kommune modtager i gennemsnit 18.550 kr. om året -

- fra systemet og staten.

Udligningssystemet flytter penge mellem kommunerne via tilskud og ordninger.

De tre vigtigste er lands- og hovedstadsudligningen -

- og tilskudsordningen for kommuner med stort underskud.

Kommunerne skal sørge for veje, biblioteker, sportshaller og folkeskoler.

Pengeflytteriet skal sikre, at kommuner kan give borgerne en ensartet service.

Systemet er en slags Robin Hood:

Der bliver taget fra de rige og givet til de fattige.

Et kompliceret regnestykke afgør, om en kommune skal betale -

- eller modtage penge. Forsimplet ser regnestykket sådan her ud:

Vi kan tage Haderslev Kommune.

Det første tal er grundlaget af indtægter, som kommunen kan opkræve skat af.

Det tal bliver så ganget med den gennemsnitlige sats for kommuneskat.

For Haderslev er de skønnede indtægter i 2020 2,4 mia. kr.

Det andet tal er kommunens skønnede udgifter.

De ligger på 3,7 mia. kr. De to tal trækkes så fra hinanden.

Det giver -1,3 mia. kr., altså et underskud i Haderslev Kommune.

Over halvdelen af underskuddet, 61 %, dækkes af landsudligningen.

Havde Haderslev haft overskud, skulle 61 % af overskuddet gå til ordningen.

Og hvad så med de sidste 39 %? Her bliver det for alvor kompliceret.

Her finder man en grund til, at mange vil have systemet ændret.

For muligheden for at få dækket det sidste varierer meget fra kommune til kommune.

Det afhænger blandt andet af, hvor i landet kommunen ligger.

For en hovedstadskommune udlignes ydereligere 27 procent takket være hovedstadsudligningen.

Så hvis en hovedstadskommune har underskud, så får den i alt dækket 88 procent af det.

Men den mulighed har landets andre kommuner ikke.

De kan til gengæld få del i tilskudsordningen for kommuner, der har særligt stort underskud.

Men det kræver, at en kommune har et større underskud end gennemsnittet.

Så nu tager vi til Lolland Kommune.

Kommunen får dækket 61 procent takket være landsudligningen.

Og så får den også dækket en del af underskuddet -

- takket være den her tilskudsordning for kommuner med særligt stort underskud.

For Lolland Kommune betyder det, at yderligere 21 procent bliver udlignet.

Andre kommuner med mindre underskud end Lolland vil dog få en mindre del udlignet.

Så i alt får Lolland Kommune udlignet cirka 82 procent.

Til sammenligning får en hovedstadskommune altså udlignet 88 procent.

Og så er der kommuner, der ikke er en hoved- stadskommune eller har et særligt stort underskud.

Det er for eksempel Aalborg Kommune -

- der kun får udlignet cirka 61 procent gennem de store ordninger i systemet.

Der er bred enighed om, at udligningssystemet ikke er fair.

Flere mener, at systemet favoriserer bykommunerne.

Og som systemet er indrettet i dag, har kommunerne ingen motivation for at forbedre sig.

Med andre ord er udligningssystemet i dyb krise -

- og det er Folketingets opgave at få reformeret systemet.

Det er dog lettere sagt end gjort.

For selvom alle er enige om, at systemet skal laves om -

- er alle uenige om, hvordan det skal laves om.

Derfor vil de fleste have udligningssystemet ændret Warum die meisten Menschen eine Änderung des Ausgleichssystems wünschen Why most people want the equalization system changed

Her er Danmark. Vi tilføjer lige kommunegrænser. Here is Denmark. We just add municipal boundaries.

Alle kommuner er en del af et komplekst system, der sørger for - All municipalities are part of a complex system that provides

- at din nabokommune ikke bliver meget rigere end den, du bor i. - that your neighboring municipality won't be much richer than the one you live in.

Det hedder udligningssystemet. It's called the equalization system.

De blå kommuner har overskud og skal betale til den kommunale udligning. The blue municipalities have a surplus and must pay for municipal equalization.

De røde har underskud og modtager penge fra det samme system og staten. Reds are in deficit and receive money from the same system and the state.

Nu skruer vi på nuancerne. Jo mere mørkeblå en kommune bliver - Now we're turning up the shades. The more dark blue a municipality becomes...

- desto mere betaler den, og jo mere mørkerød, desto mere modtager den. - the more it pays, and the more dark red, the more it receives.

Forskellene mellem de rige og de fattige kommuner er store - The differences between rich and poor municipalities are huge

- men her er forskellen tydeligst. - but this is where the difference is most obvious.

Baldersbæk skærer sig - Baldersbæk cuts itself

- mellem Greve Kommune på en side og Ishøj på den anden. - between Greve Municipality on one side and Ishøj on the other.

Husene her ligger få meter fra hinanden, men i to af de kommuner - The houses here are a few meters apart, but in two of the municipalities

- der økonomisk er mest forskellige i hele landet. - that are most economically diverse across the country.

I Greve Kommune mister du i gennemsnit 6.650 kr. om året - In Greve Municipality, you lose an average of DKK 6,650 per year.

- pga. udligningssystemet. - due to the equalization system.

En person i Ishøj Kommune modtager i gennemsnit 18.550 kr. om året - A person in Ishøj Municipality receives an average of DKK 18,550 per year

- fra systemet og staten. - from the system and the state.

Udligningssystemet flytter penge mellem kommunerne via tilskud og ordninger. The equalization system moves money between municipalities via grants and schemes.

De tre vigtigste er lands- og hovedstadsudligningen - The three most important are the national and capital city equalization

- og tilskudsordningen for kommuner med stort underskud. - and the subsidy scheme for municipalities with large deficits.

Kommunerne skal sørge for veje, biblioteker, sportshaller og folkeskoler. Municipalities must provide roads, libraries, sports halls and schools.

Pengeflytteriet skal sikre, at kommuner kan give borgerne en ensartet service. The money transfer will ensure that municipalities can provide citizens with a consistent service.

Systemet er en slags Robin Hood: The system is a kind of Robin Hood:

Der bliver taget fra de rige og givet til de fattige. It takes from the rich and gives to the poor.

Et kompliceret regnestykke afgør, om en kommune skal betale - A complicated calculation determines whether a municipality has to pay

- eller modtage penge. Forsimplet ser regnestykket sådan her ud: - or receive money. In simple terms, the math looks like this:

Vi kan tage Haderslev Kommune. We can take Haderslev Municipality.

Det første tal er grundlaget af indtægter, som kommunen kan opkræve skat af. The first number is the base of revenue that the municipality can collect taxes on.

Det tal bliver så ganget med den gennemsnitlige sats for kommuneskat. That number is then multiplied by the average council tax rate.

For Haderslev er de skønnede indtægter i 2020 2,4 mia. kr. For Haderslev, the estimated revenue in 2020 is DKK 2.4 billion.

Det andet tal er kommunens skønnede udgifter. The second figure is the municipality's estimated expenditure.

De ligger på 3,7 mia. kr. De to tal trækkes så fra hinanden. They are DKK 3.7 billion. The two figures are then subtracted from each other.

Det giver -1,3 mia. kr., altså et underskud i Haderslev Kommune. This gives -1.3 billion DKK, i.e. a deficit in Haderslev Municipality.

Over halvdelen af underskuddet, 61 %, dækkes af landsudligningen. More than half of the deficit, 61%, is covered by the national equalization.

Havde Haderslev haft overskud, skulle 61 % af overskuddet gå til ordningen. If Haderslev had made a profit, 61% of the profit would have gone to the scheme.

Og hvad så med de sidste 39 %? Her bliver det for alvor kompliceret. And what about the last 39%? This is where things get really complicated.

Her finder man en grund til, at mange vil have systemet ændret. This is one reason why many people want the system to change.

For muligheden for at få dækket det sidste varierer meget fra kommune til kommune. Because the possibility of covering the latter varies greatly from municipality to municipality.

Det afhænger blandt andet af, hvor i landet kommunen ligger. It depends, among other things, on where in the country the municipality is located.

For en hovedstadskommune udlignes ydereligere 27 procent takket være hovedstadsudligningen. For a capital city municipality, an additional 27 percent is equalized thanks to the capital city equalization.

Så hvis en hovedstadskommune har underskud, så får den i alt dækket 88 procent af det. So if a metropolitan municipality has a deficit, it gets a total of 88 percent of it covered.

Men den mulighed har landets andre kommuner ikke. But other municipalities in the country don't have that option.

De kan til gengæld få del i tilskudsordningen for kommuner, der har særligt stort underskud. In return, they can take part in the subsidy scheme for municipalities with particularly high deficits.

Men det kræver, at en kommune har et større underskud end gennemsnittet. But this requires a municipality to have a larger than average deficit.

Så nu tager vi til Lolland Kommune. So now we go to Lolland Municipality.

Kommunen får dækket 61 procent takket være landsudligningen. The municipality is covered 61 percent thanks to national equalization.

Og så får den også dækket en del af underskuddet - And then it also covers part of the deficit...

- takket være den her tilskudsordning for kommuner med særligt stort underskud. - thanks to this grant scheme for municipalities with a particularly high deficit.

For Lolland Kommune betyder det, at yderligere 21 procent bliver udlignet. For Lolland Municipality, this means that an additional 21 percent will be equalized.

Andre kommuner med mindre underskud end Lolland vil dog få en mindre del udlignet. Other municipalities with smaller deficits than Lolland will, however, have a smaller part compensated.

Så i alt får Lolland Kommune udlignet cirka 82 procent. So, in total, Lolland Municipality receives approximately 82 percent equalization.

Til sammenligning får en hovedstadskommune altså udlignet 88 procent. In comparison, a capital city municipality gets 88 percent equalization.

Og så er der kommuner, der ikke er en hoved- stadskommune eller har et særligt stort underskud. And then there are municipalities that are not a capital city municipality or have a particularly large deficit.

Det er for eksempel Aalborg Kommune - It is, for example, Aalborg Municipality

- der kun får udlignet cirka 61 procent gennem de store ordninger i systemet. - who only get about 61 percent compensated through the major schemes in the system.

Der er bred enighed om, at udligningssystemet ikke er fair. There is a broad consensus that the equalization system is not fair.

Flere mener, at systemet favoriserer bykommunerne. Many believe that the system favors urban municipalities.

Og som systemet er indrettet i dag, har kommunerne ingen motivation for at forbedre sig. And the way the system is set up today, municipalities have no motivation to improve.

Med andre ord er udligningssystemet i dyb krise - In other words, the equalization system is in deep crisis.

- og det er Folketingets opgave at få reformeret systemet. - and it is the job of the Danish Parliament to reform the system.

Det er dog lettere sagt end gjort. However, this is easier said than done.

For selvom alle er enige om, at systemet skal laves om - Because even though everyone agrees that the system needs to change

- er alle uenige om, hvordan det skal laves om. - everyone disagrees on how it should be changed.