×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor stiger priserne på fødevarer netop nu

Derfor stiger priserne på fødevarer netop nu

Snart kan man skulle betale 7 kr. for et æg i supermarkedet -

- hvor man før skulle betale 1,5 kr.

Det er, fordi der er prisstigninger på fødevarer lige nu.

Vi har før lavet en video om inflation.

- Inflation. - Inflationen.

Nu er vi på den igen, for prisen på fødevarer stiger meget nu.

I april så vi den højeste årsstigning i forbrugerpriser i over 35 år.

Prisstigningerne i supermarkedet afspejler -

- de udfordringer, vi har i verden.

Ruslands invasion af Ukraine har betydet -

- at den her rapsmark er dobbelt så meget værd -

- fordi vi ikke får raps fra Ukraine af gode grunde.

Prisstigningerne betyder, du får mindre for de penge, du har.

Lad os gennemgå det helt konkret.

Der er flere årsager til, at priserne på fødevarer stiger.

Mange af dem hænger sammen. Den første er invasionen af Ukraine.

Rusland og Ukraine eksporterer mange landbrugsvarer -

- til produktion af fødevarer.

Ukraine eksporterer hvede, majs, raps og solsikkeolie.

Rusland er en stor eksportør af gødning.

Tilsammen står de for cirka 30 % af hele verdens hvedeeksport.

Det er hvede til gryn, pasta, mel og brød, som jo spises i hele verden.

Før krigen var prisen på hvede steget -

- så krigen har kun gjort ondt værre.

Det ses på den her graf, som viser prisen på hvede i 2022.

Der er en tydelig stigning omkring krigens udbrud.

Ud over hvede er andre afgrøder som majs og ris vigtige for landmænd -

- som foder til især grise og køer.

Når foder bliver dyrere, bliver produktion og produktet også.

Årsag nummer to er, at kul, gas, olie og el er blevet meget dyrere.

Rusland truer med at afbryde leverancen af gas til Vesten -

- hvis EU og USA standser importen af russisk olie.

Det skaber usikkerhed, som får priserne til at stige.

Når gasprisen stiger, stiger elprisen typisk -

- fordi der er tæt sammenhæng mellem de to.

Når energipriserne stiger, stiger produktionsomkostningerne -

- og dermed igen priserne i supermarkedet.

Årsag nummer tre er coronakrisen. I takt med at verden genåbner -

- og vores økonomi stabiliserer sig, stiger efterspørgslen på energi.

Folk er på kontoret, kører på arbejde og bruger generelt mere energi.

Det betyder en globalt større efterspørgsel -

- hvilket igen får priserne på brændstof og el til at stige.

Det og Vestens sanktioner mod Rusland har gjort fx gasprisen historisk høj.

Årsag nummer fire er klimaet.

Mange områder har haft dårlig høst på grund af dårligt vejr.

I Indien har man fx målt den varmeste marts i 112 år.

Det vil reducere hvedeproduktionen med 6-10 %.

Hveden bruges i mange fødevarer og er især vigtig i lande -

- hvor gennemsnitsindkomsten er lav, da det er en billig vej til mæthed.

For at holde prisen på fødevarer nede har mange lande -

- som eksporterer fødevarer, indført restriktioner på eksport -

- for at sikre stabile forbrugspriser og ressourcer i eget land.

Det er tydeligt, der er tale om en slags perfekt storm.

Invasionen af Ukraine har gjort -

- at eksporten af fødevarer er totalt reduceret.

Priserne på gas, el og olie er steget efter corona.

Samtidig sanktionerer Vesten Rusland.

Klimaet presser landbrugsområder, så vi får dårligere høst.

Usikkerheden bremser global handel med restriktioner på eksporten.

Kulminationen af alt det gør, at priserne i dit supermarked stiger.

Finansministeriet forventer, at inflationen ender på 5 % for 2022.

Men der er uenighed. Hvis man spørger Per Bank fra Salling Group -

- vil prisstigningerne på madvarer komme tættere på 10 % end 5 %.


Derfor stiger priserne på fødevarer netop nu Why food prices are rising right now 지금 식품 가격이 상승하는 이유 Waarom voedselprijzen nu stijgen Porque é que os preços dos alimentos estão a subir neste momento

Snart kan man skulle betale 7 kr. for et æg i supermarkedet - Soon you may have to pay 7 kr. for an egg in the supermarket Em breve poderá ter de pagar 7 euros por um ovo no supermercado

- hvor man før skulle betale 1,5 kr. - where before you had to pay 1.5 kr. - enquanto que antes tinha de pagar 1,5 kr.

Det er, fordi der er prisstigninger på fødevarer lige nu. That's because food prices are rising right now. Isto porque os preços dos alimentos estão a subir neste momento.

Vi har før lavet en video om inflation. We've made a video about inflation before. Fizemos anteriormente um vídeo sobre a inflação.

- Inflation. - Inflationen. - Inflação.

Nu er vi på den igen, for prisen på fødevarer stiger meget nu. Here we go again, because the price of food is going up a lot now. Aqui vamos de novo, porque o preço dos alimentos está agora a subir muito.

I april så vi den højeste årsstigning i forbrugerpriser i over 35 år. April saw the highest annual increase in consumer prices in over 35 years. Em Abril registou-se o maior aumento anual dos preços ao consumidor em mais de 35 anos.

Prisstigningerne i supermarkedet afspejler - The price increases in the supermarket reflect Os aumentos de preços no supermercado reflectem

- de udfordringer, vi har i verden. - the challenges we face in the world. - os desafios que enfrentamos no mundo.

Ruslands invasion af Ukraine har betydet - Russia's invasion of Ukraine has meant A invasão russa da Ucrânia significou

- at den her rapsmark er dobbelt så meget værd - - that this rapeseed field is worth twice as much - que este campo de colza vale o dobro do valor

- fordi vi ikke får raps fra Ukraine af gode grunde. - because we don't get rapeseed from Ukraine for good reason. - porque não recebemos colza da Ucrânia por boas razões.

Prisstigningerne betyder, du får mindre for de penge, du har. Price increases mean you get less for the money you have. Os aumentos de preços significam que se recebe menos pelo dinheiro que se tem.

Lad os gennemgå det helt konkret. Let's get down to the nitty-gritty. Vamos analisá-la em termos concretos.

Der er flere årsager til, at priserne på fødevarer stiger. There are several reasons why food prices are rising. Há várias razões pelas quais os preços dos alimentos estão a aumentar.

Mange af dem hænger sammen. Den første er invasionen af Ukraine. Many of them are interconnected. The first is the invasion of Ukraine. Muitos deles estão interligados. A primeira é a invasão da Ucrânia.

Rusland og Ukraine eksporterer mange landbrugsvarer -

- til produktion af fødevarer. - para a produção de alimentos.

Ukraine eksporterer hvede, majs, raps og solsikkeolie. Ukraine exports wheat, corn, rapeseed and sunflower oil. A Ucrânia exporta trigo, milho, colza e óleo de girassol.

Rusland er en stor eksportør af gødning. Russia is a major exporter of fertilizer. A Rússia é um grande exportador de fertilizantes.

Tilsammen står de for cirka 30 % af hele verdens hvedeeksport. Together, they account for approximately 30% of the world's wheat exports. Juntos, eles representam cerca de 30% das exportações mundiais de trigo.

Det er hvede til gryn, pasta, mel og brød, som jo spises i hele verden. It's wheat for semolina, pasta, flour and bread, which is eaten all over the world. É trigo para sêmola, massa, farinha e pão, que é comido em todo o mundo.

Før krigen var prisen på hvede steget - Before the war, the price of wheat had risen Antes da guerra, o preço do trigo tinha subido

- så krigen har kun gjort ondt værre. - so the war has only made things worse. - por isso a guerra só tem piorado as coisas.

Det ses på den her graf, som viser prisen på hvede i 2022. This can be seen in this graph, which shows the price of wheat in 2022. Isto pode ser visto neste gráfico que mostra o preço do trigo em 2022.

Der er en tydelig stigning omkring krigens udbrud. There is a clear increase around the outbreak of war. Há um claro aumento em torno do surto de guerra.

Ud over hvede er andre afgrøder som majs og ris vigtige for landmænd - In addition to wheat, other crops such as corn and rice are important to farmers Para além do trigo, outras culturas, como o milho e o arroz, são importantes para os agricultores

- som foder til især grise og køer. - as feed, especially for pigs and cows. - como alimento, especialmente para porcos e vacas.

Når foder bliver dyrere, bliver produktion og produktet også. As feed becomes more expensive, so does production and product. À medida que a alimentação se torna mais cara, o mesmo acontece com a produção e o produto.

Årsag nummer to er, at kul, gas, olie og el er blevet meget dyrere. The second reason is that coal, gas, oil and electricity have become much more expensive. A segunda razão é que o carvão, o gás, o petróleo e a electricidade se tornaram muito mais caros.

Rusland truer med at afbryde leverancen af gas til Vesten - Russia threatens to cut off gas supplies to the West A Rússia ameaça cortar o fornecimento de gás ao Ocidente

- hvis EU og USA standser importen af russisk olie. - if the EU and US stop importing Russian oil. - se a UE e os EUA deixarem de importar petróleo russo.

Det skaber usikkerhed, som får priserne til at stige. This creates uncertainty, which causes prices to rise.

Når gasprisen stiger, stiger elprisen typisk - When the price of gas rises, the price of electricity typically rises

- fordi der er tæt sammenhæng mellem de to. - because there is a close connection between the two.

Når energipriserne stiger, stiger produktionsomkostningerne - When energy prices rise, production costs rise -

- og dermed igen priserne i supermarkedet. - and in turn, prices in the supermarket.

Årsag nummer tre er coronakrisen. I takt med at verden genåbner - Reason number three is the coronavirus crisis. As the world reopens.

- og vores økonomi stabiliserer sig, stiger efterspørgslen på energi. - and our economy stabilizes, the demand for energy increases.

Folk er på kontoret, kører på arbejde og bruger generelt mere energi. People are in the office, driving to work and generally using more energy.

Det betyder en globalt større efterspørgsel - This means more demand globally.

- hvilket igen får priserne på brændstof og el til at stige. - which in turn causes fuel and electricity prices to rise.

Det og Vestens sanktioner mod Rusland har gjort fx gasprisen historisk høj. This and the West's sanctions against Russia have made the price of gas, for example, historically high.

Årsag nummer fire er klimaet. Reason number four is the climate.

Mange områder har haft dårlig høst på grund af dårligt vejr. Many areas have had poor harvests due to bad weather.

I Indien har man fx målt den varmeste marts i 112 år. In India, for example, the hottest March in 112 years has been recorded.

Det vil reducere hvedeproduktionen med 6-10 %.

Hveden bruges i mange fødevarer og er især vigtig i lande - Wheat is used in many food products and is especially important in countries

- hvor gennemsnitsindkomsten er lav, da det er en billig vej til mæthed. - where the average income is low, as it's a cheap route to satiety.

For at holde prisen på fødevarer nede har mange lande - To keep the price of food down, many countries have

- som eksporterer fødevarer, indført restriktioner på eksport - - that export food products, imposed restrictions on exports

- for at sikre stabile forbrugspriser og ressourcer i eget land. - to ensure stable consumer prices and resources in their own country.

Det er tydeligt, der er tale om en slags perfekt storm. Clearly, this is a perfect storm of sorts.

Invasionen af Ukraine har gjort - The invasion of Ukraine has made

- at eksporten af fødevarer er totalt reduceret. - that food exports are completely reduced.

Priserne på gas, el og olie er steget efter corona. Gas, electricity and oil prices have increased after corona.

Samtidig sanktionerer Vesten Rusland. At the same time, the West sanctions Russia.

Klimaet presser landbrugsområder, så vi får dårligere høst. The climate is putting pressure on agricultural areas, resulting in poorer harvests.

Usikkerheden bremser global handel med restriktioner på eksporten. Uncertainty slows down global trade with restrictions on exports.

Kulminationen af alt det gør, at priserne i dit supermarked stiger. The culmination of all this is that prices in your supermarket are rising.

Finansministeriet forventer, at inflationen ender på 5 % for 2022.

Men der er uenighed. Hvis man spørger Per Bank fra Salling Group - But there is disagreement. If you ask Per Bank from Salling Group

- vil prisstigningerne på madvarer komme tættere på 10 % end 5 %.