×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Derfor bliver alting dyrere

Derfor bliver alting dyrere

I 1970 kostede en liter mælk mange steder under 1 kr.

Vi har haft meget fornøjelse af mælken.

I dag koster den 10 kr. Verden er blevet dyrere at leve i.

Forretningerne er dyrere og dyrere.

Det er ikke kun mælk, der er steget i pris.

Det er dyrere at være borger i Danmark.

Benzin, el, alt er blevet dyrt.

Inflationen er steget på kort tid. Det gør nogle økonomer bekymrede.

Den er meget højere, end den har været i årtier.

Det kan gå meget galt, hvis inflationen går amok.

I 1920'ernes Tyskland blev penge så lidt værd -

- at man tapetserede med dem.

Og i Venezuela har man lavet tasker af pengesedler.

I Danmark har inflationen ikke fyldt så meget de sidste 30 år.

Det går ufattelig godt. Vi har stort set ingen inflation.

Vi mærkede inflationen sidst under oliekrisen i 70'erne og 80'erne.

Det er ikke kun hjemme, vi mærker oliekrisen.

Helt kort betyder inflation, at priserne stiger i samfundet -

- altså at ting bliver dyrere over tid.

Før fik du rigtig mange æbler for en 10'er. Nu kan du kun få fem.

Hvad er så grunden til, at priserne stiger?

Det er ikke helt simpelt, for det kan der være fire grunde til.

1: Når efterspørgslen stiger, og udbuddet ikke kan følge med.

Lad os kigge på det.

Hvis alle pludselig får lyst til at købe en bestemt form for brød ...

Et lille franskbrød uden birkes.

... kan bageren sætte prisen op, fordi folk vil betale.

Det er op til butikkerne selv.

2: De produktionsmæssige forhold.

Bageren kommer mel i røremaskinen.

Hvis prisen på mel stiger, eller maskinerne bliver dyrere -

- eller medarbejdere er svære at få, kan priserne stige.

Der mangler arbejdskraft.

3: Hvis der generelt er flere penge i omløb i samfundet -

- fx når verdens centralbanker trykker flere pengesedler.

Flere penge skal hjælpe dansk økonomi.

Når vi får indefrosne feriepenge eller flere offentlige ydelser -

- har folk råd til flere ting.

Skynd jer ud at svinge dankortet.

Så er vi igen ved den første grund, hvor efterspørgslen stiger.

Det får også priserne til at stige.

Den fjerde grund er lidt mere mystisk:

Den handler om forventninger til økonomien.

Man skal vel være nationaløkonom for at kunne forstå det.

Folks forventninger kan sætte gang i en ond inflationsspiral.

Hvis mange forventer, at flere varer bliver dyrere -

- beder de om mere i løn.

Virksomhedernes omkostninger stiger, fordi de udbetaler mere i løn.

Og så sætter de priserne endnu højere op.

Så vil folk igen bede om mere i løn, så virksomhederne sætter prisen op.

Det får folk til igen at bede om mere i løn, og sådan kører det derudad.

Så flere grunde driver inflationen, men det sker gradvist.

Mens nogle varer stiger, holder andre deres pris -

- så hvordan beregner man overhovedet inflationstallet?

Forbrugerprisinflationen udregnes ved -

- at man samler en masse varer.

De 700 varer kan være alt fra rengøringsmidler, tøj og elektronik -

- til serviceydelser som biograf eller en klipning:

Ting, som mange bruger penge på.

Ved at sammenligne med samme måned sidste år -

- får man tallet på inflationen.

Ikke alle varer har lige stor indflydelse på inflationen.

Det er begrænset, hvor ofte vi køber varm kakao.

Derfor vægter den mindre. De fleste bruger strøm hele tiden -

- så priser på strøm, olie og gas fylder mere i beregningen.

Det er en af forklaringerne på, at mange snakker om:

- Inflationen. - Inflationen.

Priserne på strøm, olie og gas er nemlig steget ret meget.

Lukkede fabrikker, højere fragtpriser og kaos i verdens havne gør -

- at der er mangel på mange varer.

Og historisk lave renter og hjælpepakker har gjort -

- at mange har flere penge mellem hænderne.

Det har fået inflationen til at stige ret meget på kort tid.

Økonomerne er dog uenige om, hvor bekymret man skal være.

Nogle økonomer frygter, at inflationen skyldes -

- at der siden finanskrisen i 2008 er pumpet penge ud i samfundet.

Min bekymring kommer af, om det er politisk muligt at bremse op.

Andre mener, at de stigende priser er mere midlertidige.

I Danmark forventer vi heller ikke en permanent høj inflation.

De mener, at mange af vores problemer i høj grad skyldes coronakrisen.

De forudser, at økonomien vil stabilisere sig.

Den gennemsnitlige inflation ligner ikke sidst, vi havde høj inflation:

I 70'erne og 80'erne.

I sig selv er inflation ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Mange centralbanker har faktisk et mål om en årlig inflation på 2 %.

En smule inflation er tegn på, at økonomien bevæger sig fremad.

Selvom dine indkøb bliver lidt dyrere -

- er inflation ikke et problem, hvis den ikke er for høj -

- og din løn stiger i nogenlunde samme tempo.

Derfor bliver alting dyrere Warum alles teurer wird Why everything is getting more expensive Por qué todo es cada vez más caro Waarom alles duurder wordt

I 1970 kostede en liter mælk mange steder under 1 kr. In 1970, a liter of milk cost less than DKK 1 in many places. En 1970, un litro de leche costaba menos de 1 DKK en muchos lugares.

Vi har haft meget fornøjelse af mælken. We have enjoyed the milk very much. Hemos disfrutado mucho de la leche.

I dag koster den 10 kr. Verden er blevet dyrere at leve i. Today it costs 10 kr. The world has become more expensive to live in. Hoy cuesta 10 euros. El mundo se ha vuelto más caro para vivir.

Forretningerne er dyrere og dyrere. Businesses are more and more expensive. Los negocios son cada vez más caros.

Det er ikke kun mælk, der er steget i pris. It's not just milk that has increased in price. No sólo la leche ha subido de precio.

Det er dyrere at være borger i Danmark. It's more expensive to be a citizen in Denmark. Es más caro ser ciudadano en Dinamarca.

Benzin, el, alt er blevet dyrt. Gasoline, electricity, everything has become expensive. La gasolina, la electricidad, todo se ha encarecido.

Inflationen er steget på kort tid. Det gør nogle økonomer bekymrede. Inflation has risen in a short period of time. This has some economists worried. La inflación ha aumentado en poco tiempo. Esto preocupa a algunos economistas.

Den er meget højere, end den har været i årtier. It's much higher than it has been for decades. Es mucho más alto de lo que ha sido durante décadas.

Det kan gå meget galt, hvis inflationen går amok. Things can go very wrong if inflation runs amok. Las cosas pueden ir muy mal si la inflación se desboca.

I 1920'ernes Tyskland blev penge så lidt værd - In 1920s Germany, money became worth so little... En la Alemania de los años veinte, el dinero valía tan poco...

- at man tapetserede med dem. - that you wallpapered with them. - que estaban empapeladas con ellos.

Og i Venezuela har man lavet tasker af pengesedler. And in Venezuela, bags have been made from banknotes. Y en Venezuela se han fabricado bolsas con billetes.

I Danmark har inflationen ikke fyldt så meget de sidste 30 år. In Denmark, inflation hasn't been a big issue in the last 30 years. En Dinamarca, la inflación no ha sido un problema importante en los últimos 30 años.

Det går ufattelig godt. Vi har stort set ingen inflation. Things are going incredibly well. We have virtually no inflation. Las cosas van increíblemente bien. Prácticamente no tenemos inflación.

Vi mærkede inflationen sidst under oliekrisen i 70'erne og 80'erne. We last felt inflation during the oil crisis in the 70s and 80s. La última vez que sentimos inflación fue durante la crisis del petróleo en los años 70 y 80.

Det er ikke kun hjemme, vi mærker oliekrisen. It's not just at home that we're feeling the oil crisis. La crisis del petróleo no sólo se siente en casa.

Helt kort betyder inflation, at priserne stiger i samfundet - In short, inflation means that prices are rising in society. En resumen, la inflación significa que los precios suben en la sociedad

- altså at ting bliver dyrere over tid. - i.e. things get more expensive over time. - es decir, que las cosas se encarecen con el tiempo.

Før fik du rigtig mange æbler for en 10'er. Nu kan du kun få fem. You used to get a lot of apples for a 10. Now you can only get five. Antes se conseguían muchas manzanas por diez libras. Ahora sólo puedes conseguir cinco.

Hvad er så grunden til, at priserne stiger? So what's the reason why prices are rising? Entonces, ¿cuál es la razón por la que suben los precios?

Det er ikke helt simpelt, for det kan der være fire grunde til. It's not that simple, because there are four reasons why. No es tan sencillo, porque puede haber cuatro razones para ello.

1: Når efterspørgslen stiger, og udbuddet ikke kan følge med. 1: When demand increases and supply can't keep up. 1: Cuando la demanda aumenta y la oferta no puede seguir el ritmo.

Lad os kigge på det. Let's take a look. Echémosle un vistazo.

Hvis alle pludselig får lyst til at købe en bestemt form for brød ... If everyone suddenly wants to buy a certain kind of bread... Si de repente todo el mundo quiere comprar un determinado tipo de pan...

Et lille franskbrød uden birkes. A small French bread without poppy seeds. Un pequeño pan francés sin semillas de amapola.

... kan bageren sætte prisen op, fordi folk vil betale. ... the baker can raise the price because people will pay. ... el panadero puede subir el precio porque la gente quiere pagar.

Det er op til butikkerne selv. It's up to the stores themselves. Depende de los propios comercios.

2: De produktionsmæssige forhold. 2: The production conditions. 2: El entorno de producción.

Bageren kommer mel i røremaskinen. The baker adds flour to the mixer. El panadero añade harina a la batidora.

Hvis prisen på mel stiger, eller maskinerne bliver dyrere - If the price of flour goes up or machines become more expensive Si sube el precio de la harina o se encarece la maquinaria.

- eller medarbejdere er svære at få, kan priserne stige. - or employees are hard to come by, prices can rise. - o los empleados son difíciles de encontrar, los precios pueden subir.

Der mangler arbejdskraft. There is a shortage of labor. Hay escasez de mano de obra.

3: Hvis der generelt er flere penge i omløb i samfundet - 3: If there is more money in circulation in society in general 3: Si hay más dinero en circulación en la sociedad en general

- fx når verdens centralbanker trykker flere pengesedler. - e.g. when the world's central banks print more banknotes. - por ejemplo, cuando los bancos centrales del mundo imprimen más billetes.

Flere penge skal hjælpe dansk økonomi. More money will help the Danish economy. Más dinero para ayudar a la economía danesa.

Når vi får indefrosne feriepenge eller flere offentlige ydelser - When we get frozen vacation pay or more government benefits Cuando recibimos una paga de vacaciones congelada o más prestaciones públicas

- har folk råd til flere ting. - people can afford more things. - la gente puede permitirse más cosas.

Skynd jer ud at svinge dankortet. Hurry up and swipe your credit card. Date prisa y saca tu tarjeta de débito.

Så er vi igen ved den første grund, hvor efterspørgslen stiger. So, we're back to the first reason demand is increasing. Esto nos remite a la primera razón por la que aumenta la demanda.

Det får også priserne til at stige. This also causes prices to rise. Esto también hace subir los precios.

Den fjerde grund er lidt mere mystisk: The fourth reason is a little more mysterious: La cuarta razón es un poco más misteriosa:

Den handler om forventninger til økonomien. It's about expectations for the economy. Se trata de las expectativas de la economía.

Man skal vel være nationaløkonom for at kunne forstå det. You have to be an economist to understand this. Supongo que hay que ser economista para entenderlo.

Folks forventninger kan sætte gang i en ond inflationsspiral. People's expectations can trigger a vicious inflationary spiral. Las expectativas de los ciudadanos pueden desencadenar una viciosa espiral inflacionista.

Hvis mange forventer, at flere varer bliver dyrere - If many people expect more goods to become more expensive... Si mucha gente espera que más bienes se encarezcan.

- beder de om mere i løn. - they ask for more pay. - piden más sueldo.

Virksomhedernes omkostninger stiger, fordi de udbetaler mere i løn. Companies' costs increase because they pay more in wages. Los costes de las empresas aumentan porque pagan más en salarios.

Og så sætter de priserne endnu højere op. And then they raise prices even higher. Y luego suben los precios aún más.

Så vil folk igen bede om mere i løn, så virksomhederne sætter prisen op. Then people will start asking for more pay again, so companies will raise their prices. Entonces la gente volverá a pedir más sueldo, por lo que las empresas subirán sus precios.

Det får folk til igen at bede om mere i løn, og sådan kører det derudad. This leads people to ask for more pay again, and so it goes on and on. Esto hace que la gente vuelva a pedir más paga, y así sucesivamente.

Så flere grunde driver inflationen, men det sker gradvist. So, multiple reasons are driving inflation, but it's happening gradually. Así pues, son varias las razones que impulsan la inflación, pero es gradual.

Mens nogle varer stiger, holder andre deres pris - While some items are increasing, others are holding their price Mientras algunos productos suben, otros mantienen su precio

- så hvordan beregner man overhovedet inflationstallet? - so how do you even calculate the inflation rate? - ¿cómo se calcula la tasa de inflación?

Forbrugerprisinflationen udregnes ved - Consumer price inflation is calculated by La inflación de los precios al consumo se calcula mediante

- at man samler en masse varer. - that you collect a lot of items. - que reúnes muchos bienes.

De 700 varer kan være alt fra rengøringsmidler, tøj og elektronik - The 700 items can be anything from cleaning products, clothing and electronics. Los 700 artículos pueden ser cualquier cosa, desde productos de limpieza hasta ropa y aparatos electrónicos.

- til serviceydelser som biograf eller en klipning: - for services like a movie theater or a haircut: - por servicios como el cine o un corte de pelo:

Ting, som mange bruger penge på. Things that many people spend money on. Cosas en las que mucha gente gasta dinero.

Ved at sammenligne med samme måned sidste år - By comparing with the same month last year En comparación con el mismo mes del año anterior

- får man tallet på inflationen. - you get the inflation figure. - se obtiene la cifra de inflación.

Ikke alle varer har lige stor indflydelse på inflationen. Not all goods have an equal impact on inflation. No todos los bienes tienen el mismo impacto en la inflación.

Det er begrænset, hvor ofte vi køber varm kakao. How often we buy hot chocolate is limited. La frecuencia con la que compramos chocolate caliente es limitada.

Derfor vægter den mindre. De fleste bruger strøm hele tiden - Therefore, it weighs less. Most people use electricity all the time Por eso pesa menos. La mayoría de la gente usa electricidad todo el tiempo

- så priser på strøm, olie og gas fylder mere i beregningen. - so electricity, oil and gas prices are more important in the calculation. - por lo que los precios de la electricidad, el petróleo y el gas son más importantes en el cálculo.

Det er en af forklaringerne på, at mange snakker om: That's one of the reasons why many people talk about it: Esta es una de las razones por las que mucha gente habla de ello:

- Inflationen. - Inflationen. - Inflation. - Inflación. - Inflación.

Priserne på strøm, olie og gas er nemlig steget ret meget. The prices of electricity, oil and gas have risen quite a lot. Los precios de la electricidad, el petróleo y el gas han subido bastante.

Lukkede fabrikker, højere fragtpriser og kaos i verdens havne gør - Shuttered factories, higher freight rates and chaos in the world's ports are making El cierre de fábricas, el aumento de las tarifas de flete y el caos en los puertos del mundo están haciendo que

- at der er mangel på mange varer. - that many goods are in short supply. - que muchos bienes escasean.

Og historisk lave renter og hjælpepakker har gjort - And historically low interest rates and bailouts have made Y los tipos de interés históricamente bajos y los rescates han...

- at mange har flere penge mellem hænderne. - that many people have more money in their hands. - que mucha gente tiene más dinero en sus manos.

Det har fået inflationen til at stige ret meget på kort tid. This has caused inflation to rise quite a lot in a short period of time. Esto ha hecho que la inflación aumente bastante en poco tiempo.

Økonomerne er dog uenige om, hvor bekymret man skal være. However, economists disagree on how worried you should be. Sin embargo, los economistas no se ponen de acuerdo sobre lo preocupados que deberíamos estar.

Nogle økonomer frygter, at inflationen skyldes - Some economists fear that inflation is due to Algunos economistas temen que la inflación se deba a

- at der siden finanskrisen i 2008 er pumpet penge ud i samfundet. - that money has been pumped into society since the 2008 financial crisis.

Min bekymring kommer af, om det er politisk muligt at bremse op. My concern stems from whether it is politically possible to slow down. Mi preocupación radica en si es políticamente posible reducir la velocidad.

Andre mener, at de stigende priser er mere midlertidige. Others believe the rising prices are more temporary. Otros sostienen que la subida de precios es más bien temporal.

I Danmark forventer vi heller ikke en permanent høj inflation. In Denmark, we don't expect permanently high inflation either. En Dinamarca, tampoco esperamos una inflación permanentemente alta.

De mener, at mange af vores problemer i høj grad skyldes coronakrisen. They believe that many of our problems are largely due to the coronavirus crisis. Creen que muchos de nuestros problemas se deben en gran medida a la crisis de los coronavirus.

De forudser, at økonomien vil stabilisere sig. They predict that the economy will stabilize. Predicen que la economía se estabilizará.

Den gennemsnitlige inflation ligner ikke sidst, vi havde høj inflation: Average inflation is nothing like the last time we had high inflation: La inflación media no es como la última vez que tuvimos una inflación alta:

I 70'erne og 80'erne. In the 70s and 80s. En los años 70 y 80.

I sig selv er inflation ikke nødvendigvis en dårlig ting. In itself, inflation is not necessarily a bad thing. En sí misma, la inflación no es necesariamente algo malo.

Mange centralbanker har faktisk et mål om en årlig inflation på 2 %. In fact, many central banks have an annual inflation target of 2%. De hecho, muchos bancos centrales tienen un objetivo de inflación anual del 2%.

En smule inflation er tegn på, at økonomien bevæger sig fremad. A little inflation is a sign that the economy is moving forward. Un poco de inflación es señal de que la economía avanza.

Selvom dine indkøb bliver lidt dyrere - Even if your purchases are a little more expensive Aunque tus compras sean un poco más caras

- er inflation ikke et problem, hvis den ikke er for høj - - inflation is not a problem if it's not too high - la inflación no es un problema si no es demasiado alta

- og din løn stiger i nogenlunde samme tempo. - and your salary increases at roughly the same rate. - y tu salario aumenta más o menos al mismo ritmo.