×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

úryvky od českých osbností, Emil Hácha

Emil Hácha

Drazí občané českých zemí,

mám za svou povinnost použíti každé příležitosti, abych našim lidem připomenul důležitost a vysokou hodnotu každodenní drobné práce lidských rukou.

Naše doba je zatížena snahou uniknout z oboru práce převážně hmotné k činnostem převážně duševním, které zdánlivě slibují lepší vyhlídky nebo dokonce bezpracné příjmy.

Obojí tento druh lidské činnosti je třeba udržovat ve zdravém poměru.

Zdá se mi, zejména u nás, je tento zdravý poměr porušen.

To tím, co bylo nazváno zřízeneckou mentalitou širokých vrstev našeho lidu.

Tato mentalita vyvěrá z předsudku, že práce lidských rukou povznáší člověka méně než takzvaná vyšší služba.


Emil Hácha

Drazí občané českých zemí, Dear citizens of the Czech lands,

mám za svou povinnost použíti každé příležitosti, abych našim lidem připomenul důležitost a vysokou hodnotu každodenní drobné práce lidských rukou. I have a duty to use every opportunity to remind our people of the importance and high value of the daily small work of human hands.

Naše doba je zatížena snahou uniknout z oboru práce převážně hmotné k činnostem převážně duševním, které zdánlivě slibují lepší vyhlídky nebo dokonce bezpracné příjmy. Our time is burdened by the effort to escape from the field of predominantly material work to predominantly mental activities, which seemingly promise better prospects or even laborless income.

Obojí tento druh lidské činnosti je třeba udržovat ve zdravém poměru. Both of these types of human activities need to be kept healthy.

Zdá se mi, zejména u nás, je tento zdravý poměr porušen. It seems to me, especially in our country, that this healthy relationship is broken.

To tím, co bylo nazváno zřízeneckou mentalitou širokých vrstev našeho lidu. This was what was called the founding mentality of the broad strata of our people.

Tato mentalita vyvěrá z předsudku, že práce lidských rukou povznáší člověka méně než takzvaná vyšší služba. This mentality stems from the prejudice that the work of human hands elevates a person less than the so-called higher service.