×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Jednoduchá čeština, Jednoduchá čeština 7

Jednoduchá čeština 7

A co udělám teď?

Teď si uděláš svůj první LingQ.

Co je to ten Lingq?

To je vlastně přeložené slovo nebo fráze.

Tady si klikneš na neznámé slovo. A potom?

Potom se ti zde objeví možnost to slovo nebo frázi přeložit.

Někdy už je to přeložené. A když ne?

Tak si tady vybereš z jakého slovníku to chceš přeložit.

Aha.

Počkej chvíli. Google images, tak to je bomba. Je to bomba.

Můžeš si upravit překlad, jak budeš chtít. A potom uložit?

Přesně tak.

A dál?

Jednoduchá čeština 7 Einfaches Englisch 7 Inglés sencillo 7 Simple English 7 Проста англійська 7

A co udělám teď? Was soll ich jetzt tun? What am I going to do now? Et qu'est-ce que je fais maintenant? 我现在该怎么办?

Teď si uděláš svůj první LingQ. Jetzt werden Sie Ihren ersten LingQ machen. Now you will make your first LingQ. 现在您将制作您的第一个 LingQ。

Co je to ten Lingq? What is this Lingq? 这是什么灵克?

To je vlastně přeložené slovo nebo fráze. This is actually a translated word or phrase. 这实际上是一个翻译的单词或短语。

Tady si klikneš na neznámé slovo. Here, you click on an unfamiliar word. 在这里,您单击一个未知单词。 A potom? And then? 进而?

Potom se ti zde objeví možnost to slovo nebo frázi přeložit. Then you will have the opportunity to translate the word or phrase. Ensuite, vous aurez la possibilité de traduire le mot ou la phrase. 然后翻译该单词或短语的选项将出现在此处。

Někdy už je to přeložené. Sometimes it's already translated. Parfois, c'est déjà traduit. 有时它已经被翻译了。 A když ne? And if not? 如果不?

Tak si tady vybereš z jakého slovníku to chceš přeložit. So you choose which dictionary you want to translate it from. 因此,您可以在此处选择要翻译的词典。

Aha. I see. 我懂了。

Počkej chvíli. Wait a minute. 等一下。 Google images, tak to je bomba. Google Bilder, also ist es eine Bombe. Google images, so it's a bomb. 谷歌图片,这就是炸弹。 Je to bomba. It's a bomb. 这是炸弹。

Můžeš si upravit překlad, jak budeš chtít. Sie können Ihre Übersetzung nach Wunsch bearbeiten. You can edit the translation as you wish. Vous pouvez modifier la traduction à votre guise. 您可以根据需要编辑翻译。 A potom uložit? Und dann speichern? And then save it? 然后保存?

Přesně tak. Exactly. 确切地。

A dál? And further? 并进一步?