image

Dějiny Československa od roku 1918 do roku 1992, Komunistický režim 1948–1989, část 2

Komunistický režim 1948–1989, část 2

K velkým změnám došlo také v hospodářství, které bylo budováno centrálně podle sovětského vzoru.

Důraz byl kladen na těžký průmysl a to hlavně zbrojní. Začala industrializace Slovenska. V roce 1949 byla vyhlášena 1. pětiletka, která znamenala rozvoj těžkého průmyslu na úkor spotřebního, byl také vydán zákon o JZD a začala násilná kolektivizace.

Po roce 1948 odešla druhá vlna emigrace. Režim konsolidoval svou moc vykonstruovanými procesy, popravami, vězněním a vládou strachu. Druhá vlna znárodnění a kolektivizace převedla další majetky do rukou vznikající „nové třídy“.

Počátkem března 1953 zemřel sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a nové vedení v SSSR v čele s Nikitou Sergejevičem Chruščovem zanedlouho odsoudilo kult Stalinovy osobnosti. Ve stejném roce zemřel (bezprostředně po návratu ze Stalinova pohřbu) i Klement Gottwald a novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký. Uvedl se neblahou měnovou reformou s následnými krvavě potlačovanými nepokoji a protesty, zejména v Plzni, kde byla jako odveta za tyto protesty odstraněna i socha T. G. Masaryka. Antonín Zápotocký zemřel v roce 1957, místo něj nastoupil tehdejší první tajemník strany Antonín Novotný. Za něho pokračovaly, ale pomalu již ustávaly popravy z politických důvodů. Posledním takto popraveným byl Vladivoj Tomek dne 17. listopadu 1960. Krátce předtím byl formálně dovršen socialismus a změněn název republiky na ČSSR.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Komunistický režim 1948–1989, část 2

K velkým změnám došlo také v hospodářství, které bylo budováno centrálně podle sovětského vzoru. There were also big changes in the economy, which was built centrally according to the Soviet model.

Důraz byl kladen na těžký průmysl a to hlavně zbrojní. Emphasis was placed on heavy industry, especially weapons. Začala industrializace Slovenska. The industrialization of Slovakia began. V roce 1949 byla vyhlášena 1. pětiletka, která znamenala rozvoj těžkého průmyslu na úkor spotřebního, byl také vydán zákon o JZD a začala násilná kolektivizace. In 1949, the first five-year plan was announced, which meant the development of heavy industry at the expense of consumer goods, a law on collective farms was also issued, and violent collectivization began.

Po roce 1948 odešla druhá vlna emigrace. After 1948, the second wave of emigration left. Režim konsolidoval svou moc vykonstruovanými procesy, popravami, vězněním a vládou strachu. The regime consolidated its power through fabricated trials, executions, imprisonment, and a government of fear. Druhá vlna znárodnění a kolektivizace převedla další majetky do rukou vznikající „nové třídy“. The second wave of nationalization and collectivization transferred other assets into the hands of the emerging "new class."

Počátkem března 1953 zemřel sovětský vůdce Josef Vissarionovič Stalin a nové vedení v SSSR v čele s Nikitou Sergejevičem Chruščovem zanedlouho odsoudilo kult Stalinovy osobnosti. At the beginning of March 1953, Soviet leader Josef Vissarionovich Stalin died, and the new leadership in the USSR, led by Nikita Sergeyevich Khrushchev, soon condemned the cult of Stalin's personality. Ve stejném roce zemřel (bezprostředně po návratu ze Stalinova pohřbu) i Klement Gottwald a novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký. Klement Gottwald also died in the same year (immediately after his return from Stalin's funeral) and Antonín Zápotocký was elected the new president. Uvedl se neblahou měnovou reformou s následnými krvavě potlačovanými nepokoji a protesty, zejména v Plzni, kde byla jako odveta za tyto protesty odstraněna i socha T. G. Masaryka. He introduced the unfortunate monetary reform with subsequent bloodily suppressed riots and protests, especially in Pilsen, where the statue of TG Masaryk was removed in retaliation for these protests. Antonín Zápotocký zemřel v roce 1957, místo něj nastoupil tehdejší první tajemník strany Antonín Novotný. Antonín Zápotocký died in 1957, replaced by the then first secretary of the party, Antonín Novotný. Za něho pokračovaly, ale pomalu již ustávaly popravy z politických důvodů. They continued on his behalf, but the executions for political reasons were slowly subsiding. Posledním takto popraveným byl Vladivoj Tomek dne 17. listopadu 1960. The last person executed in this way was Vladivoj Tomek on November 17, 1960. Krátce předtím byl formálně dovršen socialismus a změněn název republiky na ČSSR. Shortly before that, socialism was formally completed and the name of the republic was changed to the Czechoslovak Socialist Republic.

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.