×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Moje jazykové dobrodružství (My language adventure), 2. Na základní škole, část 1

2. Na základní škole, část 1

První neúspěch jsem zažil, když jsem byl ve druhé třídě a měl jsem se rozhodnout, zda chci jít na jazykovou školu nebo ne. Nevěděl jsem - byl jsem mladý, ale moji rodiče chtěli, abych tam šel studovat. Bylo tam něco jako pohovor, kde každý žák měl říci něco v jakémkoliv cizím jazyce - nějaké fráze, či věty. Už si na ten pohovor moc nepamatuji, ale pamatuji si, že jsem nebyl úspěšný na tom pohovoru a nedostal jsem se na tu jazykovou školu, na kterou jsem se spolu s ostatními spolužáky hlásil. To mělo jistě velký dopad na můj život. Předtím jsem chodil do té samé třídy s hodně přáteli a s mým bratrancem, ale oni byli úspěšní u toho pohovoru, takže šli od dalšího školního roku studovat na tu jazykovou školu. Moje rodina mi několikrát říkala, že můj bratranec studuje na jazykovce a já jen na normální základce. Byl jsem tedy jen průměrný žák. On byl lepší ve všem než já, nejenom ve škole, ale i například ve sportu. Já byl vždy ten horší.


2. Na základní škole, část 1 2. In der Grundschule, Teil 1 2. Στο Δημοτικό Σχολείο, Μέρος 1 2. At Primary School, Part 1 2. À l'école primaire, partie 1 2. 초등학교에서, 파트 1 2. W szkole podstawowej, część 1 2\. No ensino fundamental, parte 1 2. В начальной школе, часть 1 2. У початковій школі, частина 1

První neúspěch jsem zažil, když jsem byl ve druhé třídě a měl jsem se rozhodnout, zda chci jít na jazykovou školu nebo ne. I experienced my first failure when I was in the second grade and was to decide whether I wanted to go to a language school or not. Tive meu primeiro fracasso quando estava na segunda série e tive que decidir se queria ir para uma escola de idiomas ou não. Свою первую неудачу я пережил, когда учился во втором классе и должен был решить, хочу ли я пойти в языковую школу или нет. Моя перша невдача сталася, коли я був у другому класі, і мені потрібно було вирішити, чи хочу я йти до мовної школи, чи ні. Nevěděl jsem - byl jsem mladý, ale moji rodiče chtěli, abych tam šel studovat. I didn't know - I was young, but my parents wanted me to go there to study. Eu não sabia - eu era jovem, mas meus pais queriam que eu fosse estudar lá. Bylo tam něco jako pohovor, kde každý žák měl říci něco v jakémkoliv cizím jazyce - nějaké fráze, či věty. There was something like an interview where every pupil was supposed to say something in any foreign language - some phrases or sentences. Havia algo como uma entrevista, onde cada aluno tinha que dizer algo em qualquer língua estrangeira - algumas frases ou sentenças. Было что-то вроде собеседования, где каждый студент должен был сказать что-то на любом иностранном языке - несколько фраз или предложений. Už si na ten pohovor moc nepamatuji, ale pamatuji si, že jsem nebyl úspěšný na tom pohovoru a nedostal jsem se na tu jazykovou školu, na kterou jsem se spolu s ostatními spolužáky hlásil. I don't remember much of the interview anymore, but I remember that I wasn't successful at the interview and I didn't get to the language school that I and my classmates reported. Não me lembro muito dessa entrevista, mas lembro que não fui bem-sucedido naquela entrevista e não entrei na escola de idiomas para a qual me inscrevi com meus outros colegas. Я мало что помню о собеседовании, но не помню, чтобы мне удалось пройти собеседование и не попасть в языковую школу, в которую я ходил со своими одноклассниками. To mělo jistě velký dopad na můj život. This certainly had a big impact on my life. Com certeza teve um grande impacto na minha vida. Это, безусловно, оказало большое влияние на мою жизнь. Předtím jsem chodil do té samé třídy s hodně přáteli a s mým bratrancem, ale oni byli úspěšní u toho pohovoru, takže šli od dalšího školního roku studovat na tu jazykovou školu. Before that, I went to the same class with a lot of friends and my cousin, but they were successful at the interview, so they went to the language school from the next school year. Moje rodina mi několikrát říkala, že můj bratranec studuje na jazykovce a já jen na normální základce. My family has told me several times that my cousin is studying on a linguistic school and I only study on a normal elementary school. Byl jsem tedy jen průměrný žák. So I was just an average student. Так что я был обычным студентом. On byl lepší ve všem než já, nejenom ve škole, ale i například ve sportu. He was better at everything than me, not only at school, but also in sports, for example. Já byl vždy ten horší. I've always been the worse one.