×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

HSK4 textbook 上 (part 1), HSK4 02-02

HSK4 02-02

小李 : 星期天 同学 聚会 , 你 能 来 吗 ?

小琳 : 能 来 。班 里 同学 你 联系 得 怎么样 了 ?来 多少 人 ?

小李 : 差不多 一半儿 吧 , 张远 还 专门 从 国外 飞回来 呢 。

小林 : 是 吗 ?毕业 都 快 十年 了 , 真 想 大家 啊 ! 对 了 , 今天 早上 , 我 在 地铁站 遇到 了 王静 , 她 毕业 后 就 去 上海 工作 了 , 她 这次 是 来 旅游 的 。

小李 : 那 太好了 !麻烦 你 跟 她 联系 一下 , 请 她 一 起来 参加 同学 聚会 。 聚会 就 在 学校 门口 那个 饭店 , 六点半 。别 迟到 啊 !

小林 : 放心 把 。星期天 六点半 见 !

聚会 , 联系 , 差不多 , 专门 , 毕业 , 麻烦 , 林 , 张远 , 上海

HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02 HSK4 02-02

小李 : 星期天 同学 聚会 , 你 能 来 吗 ? Xiao Li: Can you come to the class reunion on Sunday? Li: El tudsz jönni a vasárnapi partira?

小琳 : 能 来 。班 里 同学 你 联系 得 怎么样 了 ?来 多少 人 ? Xiao Lin: I can come. How are you in contact with classmates? How many people are coming? ¿Cómo te pones en contacto con los alumnos de tu clase y cuántos vienen? Xiaolin: Én is jöhetek. Milyen a kapcsolatod az osztállyal? Hányan jönnek? Xiaolin: Eu posso ir. Como é que está o contacto com a turma? Quantos estão a vir?

小李 : 差不多 一半儿 吧 , 张远 还 专门 从 国外 飞回来 呢 。 Xiao Li: Almost half, Zhang Yuan even specially flew back from abroad. Xiaoli: Casi la mitad, y Zhang Yuan incluso voló de regreso desde el extranjero. Li : Presque la moitié, et Zhang Yuan est même revenu de l'étranger pour cela. Xiaoli: Majdnem a fele, és Zhang Yuan még külföldről is visszarepült. Xiaoli: Quase metade, e Zhang Yuan até voou de volta do estrangeiro.

小林 : 是 吗 ?毕业 都 快 十年 了 , 真 想 大家 啊 ! Xiao Lin: Really? It's been almost ten years since graduation, I miss everyone! Han pasado casi diez años desde que me licencié, ¡y os echo mucho de menos! Valóban? Már majdnem tíz éve, hogy lediplomáztam. Hiányoztok! LIN: A sério? Já passaram quase dez anos desde que me licenciei e tenho muitas saudades vossas! Tiểu Lâm: Thật sao? Đã gần mười năm kể từ khi tôi ra trường, tôi nhớ các bạn rất nhiều! 对 了 , 今天 早上 , 我 在 地铁站 遇到 了 王静 , 她 毕业 后 就 去 上海 工作 了 , 她 这次 是 来 旅游 的 。 By the way, this morning, I ran into Wang Jing at the subway station. After graduating, she went to work in Shanghai. This time she came here for a tour. Por cierto, esta mañana me he encontrado con Wang Jing en la estación de metro. Se fue a Shanghai a trabajar después de graduarse, y vino aquí a hacer turismo. Egyébként ma reggel találkoztam Wang Jinggel a metróállomáson. A diploma megszerzése után Sanghajba ment dolgozni, és ide jött városnézésre.

小李 : 那 太好了 !麻烦 你 跟 她 联系 一下 , 请 她 一 起来 参加 同学 聚会 。 Xiao Li: That's great! Could you please contact her and invite her to join the class reunion party? Póngase en contacto con ella y pídale que venga a la fiesta. Li: Ez nagyszerű! Kérlek, vedd fel vele a kapcsolatot, és kérd meg, hogy jöjjön el a partira. Tiểu Lý: Tuyệt quá! Hãy liên hệ với cô ấy và mời cô ấy đến dự buổi họp lớp. 聚会 就 在 学校 门口 那个 饭店 , 六点半 。别 迟到 啊 ! The party will be at the restaurant near the school gate, at 6:30. Don't be late! La fiesta es en el restaurante que hay frente a la escuela, a las 6.30. ¡No llegues tarde! A buli az iskola előtti étteremben lesz, fél hétkor. Ne késs el!

小林 : 放心 把 。星期天 六点半 见 ! Xiao Lin: Don't worry. See you at 6:30 on Sunday! No te preocupes, ¡nos vemos el domingo a las 6:30! Lin: Ne aggódj. Vasárnap fél hétkor találkozunk!

聚会 , 联系 , 差不多 , 专门 , 毕业 , 麻烦 , 林 , 张远 , 上海 party , contact , almost , dedicated , graduation , trouble , Lin , Zhang Yuan , Shanghai