×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

HSK4 textbook 上 (part 1), HSK4 02-01

HSK4 02-01

小 夏 : 来 中国 快 一年 了 , 你 适应 这儿 的 生活 了 吗 ?

马克 : 开始 有点儿 不 习惯 , 后来 就 慢慢 适应 了, 最近 我 还 交 了 一个 中国 朋友 。

小 夏 : 那 就 好 , 快给我 讲讲 你 新 交 的 朋友 。

马克 : 我们 是 在 图书馆 认识 的 。平时 我们 常常 一起 看书 , 逛街 , 踢足球 。 有时候 他 还 给我发 一些 幽默 短信 。

小 夏 : 你 的 这个 朋友 真不错 !下次 介绍 我们 认识 认识 , 怎么样 ?

马克 : 没 问题 !我们 下午 要 去 踢足球 正好 一起 去 把 。

适应 , 交 , 平时 , 逛 , 短信 , 正好 , 夏 , 马克

HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01 HSK4 02-01

小 夏 : 来 中国 快 一年 了 , 你 适应 这儿 的 生活 了 吗 ? Xiao Xia: It's been almost a year since you came to China. Have you adapted to the life here? Xiaoxia: Már majdnem egy éve, hogy Kínába jöttél, sikerült már alkalmazkodnod az itteni élethez?

马克 : 开始 有点儿 不 习惯 , 后来 就 慢慢 适应 了, 最近 我 还 交 了 一个 中国 朋友 。 Mark: I was not used to it at first, but I gradually got used to it. Recently, I also made a Chinese friend. Mark: Eleinte kicsit kényelmetlenül éreztem magam, de aztán megszoktam, és nemrég szereztem egy kínai barátot.

小 夏 : 那 就 好 , 快给我 讲讲 你 新 交 的 朋友 。 Xiaoxia: Just take it. Tell me about your new friend.

马克 : 我们 是 在 图书馆 认识 的 。平时 我们 常常 一起 看书 , 逛街 , 踢足球 。 Mark: We met in the library. 有时候 他 还 给我发 一些 幽默 短信 。 Sometimes he sent me some humorous text messages.

小 夏 : 你 的 这个 朋友 真不错 !下次 介绍 我们 认识 认识 , 怎么样 ? Xiaoxia: Your friend is really nice! How about introducing us to each other next time?

马克 : 没 问题 !我们 下午 要 去 踢足球 正好 一起 去 把 。 Mark: No problem! We are going to play football in the afternoon just to go together. Mark: Nem probléma! Ma délután focizni megyünk, úgyhogy együtt megyünk.

适应 , 交 , 平时 , 逛 , 短信 , 正好 , 夏 , 马克 Next time we introduce our knowledge, how about it?