×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

伊索寓言 -Aesops fables, The Birds, The Beasts, And The Bat (伊索 寓言 - 鳥 、獸 和 蝙蝠)

The Birds, The Beasts, And The Bat (伊索 寓言 - 鳥 、獸 和 蝙蝠)

鳥 、 獸 和 蝙蝠

鳥類 同 野獸 開戰 喇

雙方 各 有 勝負

蝙蝠 冇 確實 加入 任何 一方

而 總係 依附 強 嘅 一方

當 鳥類 佔上風 嗰 陣

就 會 發現 佢 喺 鳥 群 當中

而當 野獸 佔上風 嗰 陣

佢 就 去 咗 野獸 嗰邊

喺 戰爭 中 , 冇 邊個 注意 到 佢

但 係 , 當 戰爭 結束

鳥 和 獸 宣告 和平 相處 嗰 陣

佢 哋 都 唔 想要 蝙蝠 噉 樣 嘅 牆頭草

所以 , 時至今日 蝙蝠 都 係 兩頭 唔 討好 , 成為 獨行俠 。

The Birds, The Beasts, And The Bat (伊索 寓言 - 鳥 、獸 和 蝙蝠) The Birds, The Beasts, And The Bat (Aesop's Fables - The Birds, The Beasts, And The Bat)

鳥 、 獸 和 蝙蝠

鳥類 同 野獸 開戰 喇

雙方 各 有 勝負

蝙蝠 冇 確實 加入 任何 一方

而 總係 依附 強 嘅 一方

當 鳥類 佔上風 嗰 陣

就 會 發現 佢 喺 鳥 群 當中

而當 野獸 佔上風 嗰 陣

佢 就 去 咗 野獸 嗰邊

喺 戰爭 中 , 冇 邊個 注意 到 佢

但 係 , 當 戰爭 結束

鳥 和 獸 宣告 和平 相處 嗰 陣

佢 哋 都 唔 想要 蝙蝠 噉 樣 嘅 牆頭草

所以 , 時至今日 蝙蝠 都 係 兩頭 唔 討好 , 成為 獨行俠 。